Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

02. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 13.3.2014

USNESENÍ

VÝPIS

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 13.3. 2014 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 21

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m   2.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

24/2/2014

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.3.2014 

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.3.2014 (viz příloha orig. zápisu).

25/2/2014

Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2013 

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

26/2/2014

Schválení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci

ZM schvaluje poskytnutí dotací na činnostproObčanské sdružení Puellae cantantes, IČ: 26518848 a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČ: 26548801 (viz příloha orig. zápisu).    

27/2/2014

Prominutí zůstatku půjčky a příslušenství pro TJ SOKOL Litoměřice

ZM neschvaluje předložený návrh RM na prominutí půjčky ve výši 100 tis. Kč a příslušenství pro Tělocvičnou jednotu SOKOL Litoměřice, IČ: 413 26 334.

ZM schvaluje:

a)      poskytnutí dotace na činnost Tělocvičné jednotě SOKOL Litoměřice, IČ: 413 26 334 ve výši 100 tis. Kč

b)      uzavření smlouvy o dotaci (viz příloha orig. zápisu - vzorová smlouva o dotaci schválená ZM dne 30.1. 2014)

c)      rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

28/2/2014

Žádost o prominutí půjčky HC Stadionu

ZM neschvaluje předložený návrh RMna prominutí půjčky HC Stadion Litoměřice, IČ: 467 691 29 ve výši 6.mil Kč.

ZM schvaluje:

a)       poskytnutí dotace HC Stadion Litoměřice, IČ: 467 691 29 ve výši 6 mil Kč na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zabezpečením činnosti sportovního oddílu v sezóně 2011/2012, které nebyly kryty výnosy z hlavní činnosti subjektu nebo jinými dotačními zdroji v tomto období

b)       uzavření smlouvy o dotaci (viz příloha orig. zápisu)

c)       rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

29/2/2014

Schválení změny Přílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012

ZM schvaluje změnu věty druhé v bodě 1) Přílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012, která nově zní: „Příspěvek lze uplatnit v daném kalendářním roce maximálně 2x, a to do výše příspěvku na zaměstnance schváleného Správní radou sociálního fondu pro daný kalendářní rok“.

 

30/2/2014

Kontrolní zpráva o plnění usnesení z jednání ZM v roce 2013  

ZM bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice v roce 2013 (viz orig. příloha zápisu).

31/2/2014

Vydání obecně závazné vyhlášky č.2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 15. 12. 2011 (viz orig. příloha zápisu).

32/2/2014

Vydání obecně závazné vyhlášky č.3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (viz příloha orig.zápisu).

33/2/2014

Dohody o splátkách      

a)         ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana B.N., bytem Terezín, na částku 70.571,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

b)         ZM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 8.6.2012 s paní E.S., bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 28.348,-Kč s příslušenstvím.

34/2/2014

Vzdání se členství přísedícího u Okresního soudu v Litoměřicích

ZM bere na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích na základě oznámení paní D.B., bytem Litoměřice.

35/2/2014

Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice na rok 2014

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice na rok 2014. (viz příloha orig.zápisu).

36/2/2014

Vzetí na vědomí rezignace pana místostarosty J. Szántá + volba nového člena PAS 1. Geotermální Litoměřice a.s.

a)         ZM bere na vědomí rezignaci místostarosty Jana Szántá, člena představenstva v městské společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. (viz příloha orig.zápisu)

b)         ZM navrhuje nového člena představenstva v městské společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. pana MUDr. Petra Pinku.

37/2/2014

Vzetí na vědomí projednání studie revitalizace pivovaru s veřejností – závěry

ZM bere na vědomí projednání studie revitalizace pivovaru s veřejností – závěry (viz příloha orig. zápisu)

 

38/2/2014

Souhlas se zánikem „Sdružení obcí pro plynofikaci labské údolí 1“          

ZM souhlasí se zánikem subjektu „Sdružení pro plynofikaci Labské údolí 1.“ IČ:70903336 se sídlem Libochovany 5, jehož je Město Litoměřice členem, a to z důvodu naplnění předmětu činnosti subjektu.

39/2/2014

Úprava kompetencí vedení města

Z důvodu rezignace pana místostarosty Jana Szántá na funkci zástupce města ve Svazu měst a obcí ČR, na funkci zástupce města ve sdružení Euroregionu Elbe-Labe, ve sdružení MAS České středohoří, ve Sdružení obcí pro plynofikaci Labské Údolí I., ve Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZM schvaluje návrh na obsazení těchto subjektů do konce volebního období 2010-2014.

Návrh na obsazení:

  •  -  zástupce města ve Svazu měst a obcí ČR
  • Jaroslav Tvrdík -  zástupce města ve sdružení Euroregion Elbe – Labe
  •  - zástupce města ve sdružení MAS České středohoří
  • Jiří Landa – zástupce města ve Sdružení obcí pro plynofikaci Labské Údolí I.
  •  – zástupce města ve Sdružení obcí pro nakládání s odpady

40/2/2014

Prodej části pozemku parc.č. 4618/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4618/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice    

41/2/2014

Prodej nemovitosti stavby č.p. 2030 včetně pozemku parc.č. 1755/7 o výměře 128 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje stavby č.p. 2030 včetně parc.č. 1755/7 o výměře 128 m2 v k.ú. Litoměřice.

42/2/2014

Prodej pozemku parc.č. 1063/1 o výměře 518 m2 v k.ú. Tlučeň

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1063/1 o výměře 518 m2 v k.ú. Tlučeň

43/2/2014

Majetkoprávní dořešení  pozemku parc.č. 1345/12 (orná) o výměře 367m2 v k.ú. Pokratice

a)         ZM schvaluje přijetí daru – podílu ve výši ½ k pozemku parc.č. 1345/12 (orná) o celkové výměře 367m2 v k.ú. Pokratice od manželů Ing. P. S. a Ing. M.S., bytem Litoměřice.

b)         ZM neschvaluje záměr nákupu podílu ve výši ½ k pozemku parc.č. 1345/12 (orná) o celkové výměře 367m2 v k.ú. Pokratice od manželů I.R.a J.R., bytem Litoměřice, za cenu smluvní 100.000,- Kč, z důvodu rozporu s přijatým usn. ZM ze dne 10.9.2009 č. I/13.

44/2/2014

Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice a 657/51 o výměře 1380 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1773/2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/51 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice, na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

45/2/2014

Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č. 4698/2 o výměře 393 m(zast.plocha)  v k.ú. Litoměřice na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3.

 

46/2/2014

Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/005/2014

ZM neschvaluje podání nabídky a složení kauce na výběrové řízení na nákup pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/005/2014.

47/2/2014

Prodej pozemků parc.č. 1345/50 o výměře 56 m2 a 1345/113 o výměře 8 m2  v k.ú.Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 1345/50 o výměře  56m2 (orná) a  parc.č. 1345/113 o výměře 8 m2 (orná) v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku ve výši  73.560,- Kč, náklady za znalecký posudek 2.000,- Kč a náklady za vklad smlouvy do KN manželům M.H. a P.H., bytem Litoměřice.

48/2/2014

Prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 30.240,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 4.235,- Kč, do podílového spoluvlastnictví M.X.N. a T.K.O.D., oba bytem Ostrava-Radvanice.

49/2/2014

Směna pozemků parc.č. 2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 2490/37 o celkové výměře 1225 m2 za pozemek parc.č. 2469/59 o výměře 252 m2 vše v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 2490/37 o celkové výměře 1225 m2 v k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice za pozemek parc.č. 2469/59 o výměře 252 mv k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví paní A.G., bytem Litoměřice a V.K., bytem Litoměřice, veškeré náklady uhradí Město Litoměřice.

50/2/2014

Nákup pozemku parc.č. 3407/1 o výměře 1638 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3407/1 o výměře 1638 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice za celkovou kupní cenu 417.000,- Kč od Správy železniční dopravní cesty, st. org., IČ: 70994234, Dlážděná 7, Praha.

51/2/2014

Zrušení usnesení ZM č. I/28 ze dne 14.9.2006 – nákup pozemku parc.č. 657/51 o výměře 993 m2 a parc.č. 657/73 o výměře 40 m2 v k.ú. Pokratice

ZM ruší své usnesení č. I/28 ze dne 14.9.2006: nákup pozemků parc.č. 657/51 o výměře 993 m2 a parc.č. 657/73 o výměře 40 m2 v k.ú. Pokratice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha za cenu dle znaleckého posudku ve výši 74.380,- Kč.

52/2/2014

Zrušení usnesení ZM č. I/36 ze dne 15.04.2010 –nákup pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM ruší své usnesení č. I/36 ze dne 15.04.2010: nákup pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 167.000,- Kč od ČR Zemědělské vodohospodářské správy, organizační složky státu, Hlinky 60, Brno. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující.

53/2/2014

Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 222/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č.1634/5 a parc.č. 2573/3 v k.ú. Litoměřice č.j. 222/2014 s ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

 

54/2/2014

Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na Město Litoměřice

ZM schvaluje souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva podle § 2c zákona č.172/1991 Sb. na Město Litoměřice z ČR - Ministerstva obrany, IČ: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6 a Armádní Servisní, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem obrany, IČ: 60460580, Podbabská 1589/1, Praha 6 (viz příloha orig.zápisu).

55/2/2014

Revokace usnesení ZM č. 20/1/14 ze dne 30.01.2014 – přehodnocení ceny

ZM nerevokuje své usnesení č. 20/1/14 ze dne 30.01.2014 - prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 5.000.000,- Kč.

56/2/2014

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 51/1   v k.ú. Pokratice, smlouva č.j. 283/2014 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 51/1 v k.ú. Pokratice č.j. 283/2014 s ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu