Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

01.výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřice - 24.1.2008

USNESENÍ

výpis

z 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24.1.2008 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  22            

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         koeficient ve výši 0,4 pro prodej bytových jednotek v lokalitě – ul. Teplická, ul. Palachova, ul. Resslova a ul. Třebízského.

2.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 14.1.2008 (viz příloha orig. zápisu).

3.         výběr celého portfolia u České spořitelny, a.s. a převedení této částky na základní účet města.

4.         aby s účinností od 1.1.2008 byla ambulantní pohotovostní péče ve spádovém území regionu Litoměřicka hrazena z rozpočtu města prostřednictvím dotace schválené zastupitelstvem Ústeckého kraje ve výši 1.185.000,- Kč.

5.         koncesní projekt „Domov pro seniory a týdenní stacionář v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

6.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 20.368,- Kč pro paní Ludmilu Gujdovou, Litoměřice.

7.         uzavření dodatku č. 1  k dohodě o splátkách ze dne 25.4.2007 o snížení splátek z částky 1.000,- Kč na částku 500,- Kč měsíčně pro paní Alenu Chládkovou, Čížkovice po dobu 6 měsíců, počínaje měsícem listopad 2007 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

8.         předložení žádosti o dotaci na rekonstrukci a využití dvora ZŠ v Sovově ul. a bude garantovat finanční spoluúčast. Zavazuje se, že bude zajištěno průběžné financování realizace projektu tak, aby realizace projektu probíhala podle časového a věcného harmonogramu. A s ohledem na plánované rozvržení zpětných plateb (refundací nákladů) ze zdrojů Finančních mechanismů EHP/Norska, nedošlo k možnému deficitu finančních prostředků.

9.         záměr nákupu pozemků p.č. 657/9, 657/63 a 657/64 o celkové výměře 919 m2 v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku.

10.       záměr prodeje pozemku pod chatkou p.č. 4574/2 o výměře 46 ma část pozemku p.č. 4574/1 (nutný odděl. geomet. plán) v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň).

11.       záměr prodeje pozemku p.č. 4572/1 o výměře 1 415 m2 v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň).

12.       doplnění svého usnesení č. I/18 ze dne 13.12.2007 - rozšíření budoucí darovací smlouvy, uzavřené dne 21.12.2007 o část stavby - chodníku na p.č. 3891/4 v k.ú. Litoměřice se společností DSME, s.r.o., U Bulhara 3, 110 00 Praha 1, formou dodatku č. 1 a zároveň výpůjčku části pozemku p.č. 3891/4 (cca 4 m2) na dobu určitou, do doby převodu stavby chodníku na Město Litoměřice.

13.       prodej pozemku pod chatkou p.č. 4501/3 o výměře 8 m2 a zahrady p.č. 4501/4 o výměře 146 m2 v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň) za cenu smluvní ve výši 15.050,- Kč a znalecký posudek ve výši 1.500,- Kč panu Mgr. Vladimíru Slavíkovi, Litoměřice.

14.       prodej pozemku pod chatkou p.č. 4517/2 o výměře 14 m2 a zahrady p.č. 4517/3 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice (osada č. 33 – Třeboutická stráň) za cenu smluvní ve výši 3.620,- Kč  a znalecký posudek ve výši 1.500,- Kč manželům Ladislavu a Janě Smrtkovým, Litoměřice.

15.       zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice z důvodu uložení  kanalizační přípojky pro vlastníka č.p. 539, společnost Hilma Flex, s.r.o., Na Kocandě 1263/19, Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve výši 1.371,- Kč vč. 19% DPH  a náklady spojené s vkladem smlouvy do KN.

16.       bezúplatný převod pozemků - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 834/4 (77 m2), p.č. 841/5 (37 m2), p.č. 2877/5 (52 m2), p.č. 288/1 (3022 m2) v k.ú. Litoměřice z vlastnictví ČR, právo hospodaření ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

17.       bezúplatný převod pozemků - ostatní plocha, ostatní komunikace p.č. 3520/1 (570 m2), p.č. 3534/1 (4455 m2), p.č. 3534/3 (612 m2), p.č. 3534/4 (404 m2), p.č. 3564/1 (982 m2), p.č. 3580/3  (75 m2) v k.ú. Litoměřice z vlastnictví ČR, právo hospodaření ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

18.       doplnění svého usnesení č. I/23 ze dne 13.12.2007 o zřízení VCB právo umístění a strpění VO (stožáru, svítidla a kabelového vedení) ve prospěch Města Litoměřice.

19.       nákup podílu pozemku 3/4 p.č. 1345/3 v k.ú. Pokratice od pana Jaroslava Miřátského,  Litoměřice za cenu smluvní ve výši 240,- Kč/m2 (tj. celkem 965.280,- Kč).

II.         neschvaluje:

1.         záměr zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k domu č.p. 750 nacházející se na st.p.č. 1688 o výměře 209 m2 v k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí, pozemku st.p.č. 1688 o výměře 209 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice, pozemku p.č. 1689 o výměře 157 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, formou smlouvy o budoucí dohodě.

2.         uzavření dohody o hospodaření se společnou věcí – domu č.p. 750 nacházející se na st.p.č. 1688 o výměře 209 m2 v k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí, pozemku st.p.č. 1688 o výměře 209 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice a pozemku p.č. 1689 o výměře 157 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.         záměr bezúplatného převodu nemovitostí vč. pozemků (č.p. 171, 172, 241 a 710) v k.ú. Litoměřice.

4.         záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po části pozemku p.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice (cca 27 m2).

III.        bere na vědomí:

1.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků za rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.         návrh plánu práce KV na I. pololetí roku 2008 a zápis z kontroly PO Městská sportovní zařízení Litoměřice ze dne 13.6.2007 (viz příloha orig. zápisu).

IV.        pověřuje:

1.         starostu města k podpisu smlouvy mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče (smlouva viz příloha orig. zápisu).

       Ing. Ivan Palán                                                                                          Jiří Landa

1. místostarosta města                                                                         2. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu