ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

01. Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 4.2.2021

USNESENÍ
VÝPIS
1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 4. 2. 2021 od 16:00 hodin

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích se sídlem Na Valech 2028

 

1/1/2021
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.
Ing. Radek Lončák, MBA, Ing. Josef Douša, Jiří Skřivánek

 

2/1/2021
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání.
Mgr. Václav Červín, PhDr. Lenka Simerská

 

3/1/2021
Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery
a) ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Klupáka na funkci zastupitele města, kterou starosta města obdržel dne 18.01.2021 (rezignace viz příloha orig. zápisu).
b) ZM stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva Ing. Janu Fišerovi v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády v následující výši: zastupitel a člen výboru 4.281 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 4.2.2021. V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise obce.

 

4/1/2021

Doplnění/stažení bodů programu
Ing. Douša doplnil bod č. 15. Zveřejňování informace o stavu ovzduší na webových stránkách města.
Mgr. Adámek doplnil bod č. 16. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021.

 

5/1/2021
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.
Program jednání:
A) Procesní body 1
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery
3. Schválení zápisu minulého jednání
4. Kontrola plnění bodů
5. Doplnění/stažení bodů programu
6. Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
7. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
8. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
9. Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
10. Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32"
11. Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“
12. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2021

D) Stavební úřad
13. Vznik nové ulice "Technická"

E) Různé
14. Vydání změnové vyhlášky, kterou se upraví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
15. Zveřejňování informace o stavu ovzduší na webových stránkách města
16. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021

F) SMART CITY Litoměřice
17. Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice

G) Kancelář starosty a tajemníka
18. Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu
19. Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2020

H) Odbor správy nemovitého majetku města –

Majetkové záležitosti:

Záměry:
20. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice
21. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice
22. Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty
23. Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
24. Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
25. Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
26. Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
28. Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice
29. Nákup 1/9 pozemku parc.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice
30. Zrušení usnesení ZM č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020

I) Procesní body 2
31. Informace
32. Interpelace
33. Diskuze
34. Závěr

 

6/1/2021
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.1.2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

7/1/2021
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 650.000 Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2021.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

 

8/1/2021
Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
ZM schvaluje:
a) prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce leden, únor a březen 2021 pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, tedy pohledávku v celkové výši 181.500 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 4. 2. 2021, a to z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí viz příloha orig. zápisu).
b) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

9/1/2021
Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32"
ZM schvaluje:
a) záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32",
b) zajištění spolufinancování akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32" z vlastních rozpočtových prostředků Města Litoměřice ve výši minimálně 30 % způsobilých a všech nezpůsobilých výdajů akce.

 

10/1/2021
Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 - 2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“
ZM schvaluje:
a) záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“,
b) zajištění spolufinancování akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“ z vlastních rozpočtových prostředků Města Litoměřice ve výši minimálně 30 % způsobilých a všech nezpůsobilých výdajů akce.

 

11/1/2021
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2021
ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2021 (návrh viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

12/1/2021
Vznik nové ulice "Technická"
ZM schvaluje zřízení nové ulice s názvem "Technická", umístěné na pozemku p. č. 5251/71 v katastrálním území Litoměřice.

 

13/1/2021
Zveřejňování informace o stavu ovzduší na webových stránkách města
ZM pověřuje Odbor životního prostředí a Odbor správní zajištěním mapového zobrazení aktuálního stavu ovzduší na webových stránkách města Litoměřice, jakmile to bude technicky možné.

 

14/1/2021
Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021
ZM bere na vědomí plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2021.

 

15/1/2021
Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice
ZM schvaluje Zřizovací listinu SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice s účinností od 4. 2. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

16/1/2021
Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu
ZM schvaluje změnu rozdělení kompetencí starosty a 1. místostarosty na volební období 2018-2022, a to tak, že mezi oblasti svěřené působnosti 1. místostarosty města patří s účinností ke dni 4. 2. 2021 organizační složka SMART CITY Litoměřice.

 

17/1/2021
Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2020
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

18/1/2021
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 (zastav. plocha) v k.ú. Litoměřice.

 

19/1/2021
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 o výměře 341 m2 (ost. plocha) a část pozemku parc.č. 4008/1 (nutný oddělovací GP) vše v k.ú. Litoměřice, k realizaci stavby bytového domu na těchto pozemcích podle regulativu městského architekta. Prodej bude proveden formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě kdy podmínkou prodeje bude dokončení stavby (kolaudační souhlas), a to nejpozději do 31.12.2027.

 

20/1/2021
Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty
ZM schvaluje záměr směny pozemků dle nezapsaného GP a to parc.č. 1265/150 o výměře 12 m2 ve vlastnictví manželů PharmDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice za pozemek parc.č. 1265/158 o výměře 16 m2 ve vlastnictví města Litoměřice z důvodu vybudování místní komunikace.

 

21/1/2021
Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup části pozemku parc.č. 2472/13 o výměře cca 820 m2 v k.ú. Litoměřice potřebné pro výstavbu páteřní komunikace (nutný GP).

 

22/1/2021
Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 3030 m2 dle GP 4870-276/2020 (viz příloha orig. zápisu) v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za cenu smluvní ve výši 303.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

23/1/2021
Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4534/1 o výměře 1686 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice manželům JUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu smluvní 168.600 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

24/1/2021
Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4501/1 o výměře 182 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ústí nad Labem, za cenu smluvní 18.200 Kč s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání pozemku ve výši 2.730 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

25/1/2021
Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 7 za cenu smluvní 159.200 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

26/1/2021
Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice
a) ZM ruší usnesení č. 29/2/2016 ze dne 11.2.2016.
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice do podílového spoluvlastnictví (každý z kupujících podíl 1/3) paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku v čase a místě obvyklou ve výši 1.217.000 Kč a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.719 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
c) ZM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice do podílového spoluvlastnictví (každý z kupujících podíl 1/2 ) paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku v čase a místě obvyklou ve výši 1.217.000 Kč + DPH v aktuální výši a uhrazení nákladů na znalecký posudek ve výši 4.719 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

27/1/2021
Nákup části pozemku parc.č. 2470/4 o velikosti podílu 1/9 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje nákup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 15.000 Kč od pana Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 40339 Chlumec.

 

28/1/2021
Zrušení usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020
ZM zruší usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Zapsala: Eva Šimková
Vyhotoveno dne: 8. 2. 2021

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu