Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

01. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 31.1.2013

 

USNESENÍ

VÝPIS

1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.1.2013 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM:  20

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i  t o m ě ř i c   n a   s v é m  1.  z a s e d á n í

projednalo pod usnesením č:

1/1/2013

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1. 2013

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23. 1. 2013 (viz příloha orig. zápisu).

2/1/2013

Vydání OZV č. 1/2013 o spádových obvodech ZŠ v Litoměřicích

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

3/1/2013

Vydání OZV č. 2/2013, kterou se doplňuje OZV č. 10/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č.10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 4.8.2011 (viz příloha orig.zápisu).

4/1/2013

Vydání OZV č. 3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č.3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

5/1/2013

Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice

ZM bere na vědomí

-          Závěrečnou zprávu o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice.

-          Analýzu potřeb sociodemografická analýza a výzkum potřeb veřejnosti, osob pečujících o osobu blízkou a uživatelů v oblasti sociálních služeb v Litoměřicích.

-          Situační analýzu sociálně slabých rodin ohrožených sociální exkluzí.

-          Analýzu potřeb neorganizovaných dětí a mládeže.

-          Mapu bezbariérových tras.

-          Audit oblasti udržitelného rozvoje za oblast sociální prostředí.

(viz přílohy orig.zápisu)

6/1/2013

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení LPS na rok 2013 mezi Městem Litoměřice a ÚK

ZM schvalujeuzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2013 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig.zápisu).

7/1/2013

Uzavření smlouvy o zabezpečení LPS na rok 2013 mezi Městem Litoměřice a PO MěN

ZM schvalujeuzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok  2013 (viz příloha orig.zápisu).

8/1/2013

Přijetí dotace dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

od ÚK na zajištění LPS

ZM schvalujepřijetí dotace dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění od Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ve výši 1.405.000,- Kč.

9/1/2013

Změna v kompetencích starosty a místostarosty

ZM schvaluje změnu v rozdělení kompetencí. S účinností od 1.2.2013 přechází činnost Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče do působnosti starosty Mgr. Ladislava Chlupáče.

10/1/2013

Program prevence kriminality na rok 2013

ZM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok  2013 a podání žádosti o státní účelovou dotaci do vyhlášeného Programu prevence kriminality na rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

11/1/2013

Poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje pro děti

ZM schvaluje:

a)       poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice ve výši 76.000,- Kč na nákup potápěčské výstroje pro děti (žádost viz příloha orig. zápisu).

b)       uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

12/1/2013

Dotace na podporu činnosti sport. oddílů – odvody z loterií a jiných podobných her

ZM schvaluje:

a)       předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů z odvodů z loterií a jiných podobných her (viz příloha orig. zápisu)

b)       uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

13/1/2013

Odůvodnění veřejné zakázky "Provozovatel MHD v Litoměřicích"

ZM schvaluje Odůvodnění veřejné zakázky „Provozovatel MHD v Litoměřicích“ dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha orig. zápisu).

14/1/2013

Sejmutí předkup. práva pro Město Litoměřice u poz.parc. č. 1345/200 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 1345/200 v k. ú. Pokratice.

15/1/2013

Prominutí dluhu pro L.K.

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 89.900,-Kč, pro L.K., bytem Litoměřice.

16/1/2013

Splátkový kalendář pro P.J.

ZM neschvaluje uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Petrem Jakubíčkem, bytem Kubínova 440/1, Litoměřice na částku 210.132,-Kč. Výše splátky činí 150,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem únor 2013 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

17/1/2013

Splátkový kalendář pro A.P.

ZM schvalujeuzavření dohody o splátkách pro A.P., bytem Litoměřice, na částku 86.772,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

18/1/2013

Splátkový kalendář pro V:T.

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro V.T., bytem Litoměřice, na částku 74.809,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

19/1/2013

Kontrola plnění bodů ZM za rok 2012

ZM bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaných v roce 2012 (viz příloha orig.zápisu).

20/1/2013

Informace o stavu nemovitostí, jejich vybavenosti a stavu celého areálu výstaviště ZČ

ZM bere na vědomí informaci od společnosti Zahrada Čech s.r.o. Litoměřice o stavu nemovitostí, jejich vybavenosti a o stavu celého areálu výstaviště Zahrada Čech (viz příloha orig.zápisu).

21/1/2013

Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ÚK

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemků parc.č. 827/17, 1267/21, 1267/2, 1268/9 a 1268/1 v k.ú. Litoměřice na Ústecký kraj, Ústí nad Labem (nutný odděl.geomet.plán).

22/1/2013

Nákup části pozemku parc.č. 2721 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr nákupu části pozemku par.č. 2721 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet.plán)

23/1/2013

Nákup pozemku dle přiloženého seznamu (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr nákupu pozemků parc.č. 279/2, 293/4, 293/18, 303/1, 303/2, 2115/2, 3209/1, 3209/2, 3209/13, 3209/14, 3209/15, 3209/16, 3407/1 a 3672/3 v k.ú. Litoměřice.

24/1/2013

Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m2 v k.ú. Litoměřice.

25/1/2013

Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m2 v k.ú. Litoměřice.

26/1/2013

Dořešení majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 2355/3 o výměře 5256 m2

v k.ú. Litoměřice (bezúplatný převod cca 186 m2 a nákup cca 5070 m2 Miřejovická stráň – pod budoucími  komunikacemi)

ZM schvaluje záměr nákupu části pozemku parc.č. 2355/3 o výměře cca 5070 m2 a bezúplatný převod cca 186 m2 v k.ú. Litoměřice (Miřejovická stráň – pod budoucími komunikacemi) nutný odděl.geomet.plán.

27/1/2013

Nákup  části pozemku parc.,č. 2355/4, orná o výměře 310 mv k.ú. Litoměřice (pozemek Miřejovická stráň – pod budoucí  komunikacemi)

ZM schvaluje záměr nákupu části pozemku parc.č.2355/4 o výměře cca 310 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

28/1/2013

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6576/12 od ČR ÚZSVM

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 1591/3  v k.ú. Litoměřice, č.j. 6576/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

29/1/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6118/12 od ČR ÚZSVM

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 449/6, 841/2, 1321/12, 1321/16, 1321/17, 1321/20, 1321/22, 1321/23, 1321/24, 1321/25, 3068/5, 3258/8, 3258/9, 3258/10 a 3258/11   v k.ú. Litoměřice, č.j. 6118/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

30/1/2013

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6396/12 od ČR ÚZSVM

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1267/27, 1267/29, 1267/30, 2188/1, 2188/10 a 3209/20  v k.ú. Litoměřice, č.j. 6396/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

31/1/2013

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6772/12 od ČR ÚZSVM

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2980/2  v k.ú. Litoměřice, č.j. 6772/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.

 

32/1/2013

Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 8.400,- Kč panu P.B., bytem Litoměřice.

33/1/2013

Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 59.160,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku 3.872,- Kč Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469.

34/1/2013

Prodej bytových jednotek v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, byt č.19 ul. Mládežnická 1752/6 a byt č. 29 ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice.

35/1/2013

Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 3856-58/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.173,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

36/1/2013

Zápis z kontroly vypsání VŘ na nákup rentgenových přístrojů PO MěN v Litoměřicích a z kontroly PO Knihovna K.H.Máchy

ZM bere na vědomí zápisy Kontrolního výboru při ZM z kontroly Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích a kontroly vypsání výběrového řízení na nákup rentgenových přístrojů PO MěN v Litoměřicích (viz přílohy orig.zápisu).

37/1/2013

Plán práce kontrolního výboru při ZM na rok 2013

ZM bere na vědomí plán práce Kontrolního výboru při ZM na rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

38/1/2013

Volba člena FV při ZM

ZM volí Ing. Jana Hrkala členem Finančního výboru při ZM.

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu