Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

01. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 30.1.2014

U S N E S E N Í

V Ý P I S

1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 30. 1. 2014 od 16:00 hod.

v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Počet přítomných členů ZM: 20

1/1/2014

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2014

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22. 1. 2014 (viz příloha orig. zápisu).

2/1/2014

Schválení měsíčních odměn členů zastupitelstva na základě novely NV 37/2003

ZM schvaluje

a)    měsíční odměnu členům zastupitelstva dle písm. a) návrhu a to s platností  od 1.2.2014. 

b)    měsíční odměnu nevolněnému místostarostovi dle písm. b) návrhu a to s platností od 1.2.20104.

Schválená výše odměny se bude týkat i těch členů zastupitelstva, kteří nahradí v průběhu volebního období zastupitele, jenž se vzdá funkce. Odměna bude poskytnuta ode dne složení slibu.

3/1/2014

Plán činnosti kontrolního výboru ZM na 1. pololetí roku 2014

ZM bere na vědomí plán práce kontrolního výboru na rok 2014 (viz příloha orig.zápisu).

4/1/2014

Schválení smlouvy o postoupení pohledávek

ZM schvaluje smlouvu o postoupení pohledávek mezi Městem Litoměřice a společnosti ERIKA,a.s. se sídlem, Na Příkopě 9-11, Praha 1, IČ 25098900 (viz příloha orig.zápisu).

5/1/2014

Schválení smlouvy o poskytování služeb

ZM schvaluje smlouvu o poskytování služeb mezi Městem Litoměřice a společností ERIKA, a.s., se sídlem Na Příkopě 9-11, Praha 1,  IČ 25098900 (viz příloha orig.zápisu).

6/1/2014

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů 2014

ZM schvaluje

a)     předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů (viz příloha orig. zápisu)

b)    uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

7/1/2014

Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2014  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

8/1/2014

Prominutí poplatku z prodlení

ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 55.423,-Kč, pro paní M. S., bytem Litoměřice.

9/1/2014

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem v období od 1. 1. do 31. 12. 2014

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské        pohotovostní služby na rok 2014 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig. zápisu).

10/1/2014

Uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2014

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok  2014 (viz příloha orig. zápisu).

11/1/2014

Zápis z jednání likvidační komise

ZM schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 7. 1. 2014 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

12/1/2014

Vzetí na vědomí uzavření memoranda mezi Městem Litoměřice a Energie Holding a.s.

ZM bere na vědomí uzavření memoranda mezi Městem Litoměřice a Energie Holding a.s.dne 9.12.2013 (memorandum přílohou orig. zápisu)

Majetkové záležitosti:

Záměry:

13/1/2014

Prodej pozemku parc.č. 2662/28 o výměře 1.023 m2 (ost.plocha) a 2662/29 o výměře 237 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 

ZM schvaluje záměr převodu pozemků parc.č. 2662/28 o výměře 1.023 m2 (ost. plocha) a parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2 (zast. plocha), dle oddělovacího geometr. plánu č. 4161-178/13, vše v k.ú. Litoměřice. 

14/1/2014

Prodej pozemku parc.č. 1358/4 o výměře 12 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1358/4 o výměře 12 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.

15/1/2014

Směna pozemků parc.č. 2355/18, části 2469/15, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 2469/37 o celkové výměře cca 1225 m2 za část pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 230 m2 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice

ZM pověřuje OSMMaBH přípravou směny pozemků parc.č. 2355/18, části 2469/15, 2469/23, 2469/24,2469/25, 2469/26 a 2469/37 o celkové výměře cca 1225 m2 za část pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 230 m2 ve vlastnictví města, vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr. plán).

16/1/2014

Nákup pozemku parc.č. 5533/1 o výměře 57 m2 (ost.plocha-komunikace) a 5528/3 o výměře 868 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice 

ZM pověřuje  OSMMaBH přípravou   nákupu pozemku parc.č. 5533/1 o výměře 57 m2 (ost.plocha-komunikace) a  5528/3 o výměře 868 m2 (ost.plocha-komunikace)  dle geomet.plánu č. 2877-44/2003 v k.ú. Litoměřice.

17/1/2014

Prodej pozemků parc.č. 1345/50 (orná) o výměře  56 m2 a 1345/113 (orná)  o výměře 8 m2  v k.ú.Pokratice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 1345/50 o výměře  56m2 (orná) a  parc.č. 1345/113 o výměře 8 m2  (orná) v k.ú. Pokratice.

18/1/2014

Prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice.    

Pro       20        proti     0          zdrželo se         0          nehlasovalo      0

Prodeje:

19/1/2014

Nákup pozemku parc.č. 827/37 o výměře 212 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 827/37 o výměře 212 m2 v k.ú. Litoměřice za dohodnutou celkovou částku 128.856,- Kč od Ústeckého kraje, IČ: 70892156, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem.

20/1/2014

Prodej nemovitostí: stavby bez č.p. včetně pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře72 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej nemovitostí: pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 5 miliónů Kč. Tuto kupní cenu kupující uhradí na dvě splátky a to ½ ceny při podpisu KS a ½ ceny nejpozději do jednoho roku. Současně se zřizuje výhrada vlastnického práva ve smyslu § 2132 občanského zákoníku do uhrazení celé kupní ceny. Pozemek parc.č. 4008/6 se stavbou bez č.p./č.e. nabude do svého výlučného vlastnictví pan J. P., bytem Litoměřice a pozemek parc.č. 4008/5 včetně stavby bez č.p./č.e. nabudou kupující do podílového spoluvlastnictví, a to pan J. P., bytem Litoměřice podíl o velikosti 3/20 vzhledem k celku a paní M. L., bytem Žitenice podíl o velikosti 17/20 vzhledem k celku.

21/1/2014

Prodej bytové jednotky v ul. Vrchlického 270/5  v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, bytová jednotka v domě č.p. 270 stojícím na parc.č. 2990, v ul. Vrchlického, v k.ú. Litoměřice, se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku za cenu 240.068,- Kč manželům M. a D. B., bytem Litoměřice.

22/1/2014

Zřízení věcného práva - služebnosti inženýrské sítě, elektrizační distribuční soustavy   k části pozemku  parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného práva - služebnosti inženýrské sítě, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice dle GP 3897-57/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 507,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

23/1/2014

Prodej bytové jednotky v ul. Kosmonautů 2018/6 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“, bytová jednotka v domě č.p. 2018 stojícím na parc.č. 1960/2, v ul. Kosmonautů, v k.ú. Litoměřice, se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku za cenu 150.331,-Kč panu R. T., bytem Litoměřice (kupní smlouva přílohou orig.zápisu).

…………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………….

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu