Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

01. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 26.1.2012

U S N E S E N Í

výpis

1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 26. 1. 2012 od 16:00 hod.

v zasedací síni MěÚ v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  26

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   1.  j e d n á n í

projednalo pod usnesením č:

1/1/2012

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17.1.2012

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17. 1. 2012 (viz příloha orig. zápisu)

2/1/2012

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

3/1/2012

a) Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní  pohotovostní péče mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem na rok 2012 a schválení přijetí dotace

ZM schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2012 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig.zápisu) a přijetí dotace dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění od Ústeckého kraje na zajištění APP ve výši  307.500,- Kč

b) Návrh smlouvy o zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2012

ZM schvaluje návrh smlouvy o zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na první čtvrtletí roku 2012 mezi Městem Litoměřice a  příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

4/1/2012

Schválení záměru výstavby podporovaných bytů – Dům zvláštního určení,Liškova 2261, podání žádosti o dotaci a garance zajištění financování podílu žadatele

a)       ZM schvaluje záměr výstavby podporovaných bytů – Dům zvláštního určení v ul. Liškova čp. 2261, Litoměřice.

b)       ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu včetně garance zajištění financování vlastního podílu žadatele ve výši 5,475 mil.Kč .

5/1/2012

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Marii Staňkovou, bytem Litoměřice, na částku 17.307,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6/1/2012

Schválení dohody o splátkách

ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro Ing. Miloše Tormu, bytem Litoměřice, na částku 175.765,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 5.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

7/1/2012

Schválení dodatku k dohodě o splátkách - Monika Kančiová

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k dohodě o splátkách dluhu pro Gejzu Kančiho a Moniku Kančiovou, oba bytem Litoměřice, navýšení dluhu o částku 17.870,-Kč s příslušenstvím a snížení měsíční splátky na 2.000,-Kč počínaje lednem 2012.

8/1/2012

Schválení snížení splátek - Andrea Tokárová

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o splátkách uzavřené s Andreou Tokárovou, ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, a to snížení měsíční splátky na 1.000,-Kč počínaje měsícem leden 2012.

9/1/2012

Zrušení vyhlášky č. 16/2011

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 16/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému (viz příloha orig.zápisu).

10/1/2012

Přejmenování parku U Hvězdárny na park Václava Havla

ZM schvaluje přejmenování  názvu parku „U Hvězdárny“ na park „Václava Havla“ .

11/1/2012

Stížnost Ing. Hartla

ZM bere na vědomí stížnost Ing. Oty Hartla, bytem Litoměřice, sepsanou dne 29.12.2011 a přijatou pod č.j. 102228/11/KST a vyjádření velitele Městské policie a ředitele Městské nemocnice k celé záležitosti (viz příloha orig.zápisu).

12/1/2012

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na připojení GTE zdroje do distribuční sítě ČEZ

ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV“se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 8, Děčín v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“(smlouva přílohou orig. zápisu).

13/1/2012

Kontrolní zpráva o plnění usnesení z jednání Zastupitelstva města v roce 2011

ZM bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic v roce 2011 (viz příloha orig.zápisu).

14/1/2012

Prodej pozemku p.č. 4528/2 o výměře 17 m2 (stavební) a p.č. 4528/6 o výměře 622 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 4528/2 o výměře 17 m2 (stavební) a p.č. 4528/6 o výměře 622 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

15/1/2012

Prodej části pozemku p.č. 2563/129 o výměře cca. 25 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2563/129 o výměře cca. 25 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

16/1/2012

Prodej pozemku p.č. 4846 o výměře 319 mv k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4846 o výměře 319 mv k.ú. Litoměřice

17/1/2012

Prodej pozemku p.č. 3408/42 o výměře 283 m2, p.č. 3408/67 o výměře 245 m2, část p.č. 3408/34 o výměře cca 118 m2 a část p.č. 3408/41 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí: pozemku p.č.  3408/42 o výměře 283 m2, p.č. 3408/67 o výměře 245 m2 (ost.plocha), část p.č. 3408/34 o výměře cca 118 m2 a část p.č. 3408/41 o výměře cca 113 m2 včetně stavby (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice(nutný odděl.geomet.plán)

18/1/2012

Záměr prodeje domu Revoluční 1831/7

ZM schvaluje záměr prodeje bytového domu Revoluční 1831/7 včetně pozemku p.č.3736/3 o výměře 417 mv k.ú.Litoměřice.

19/1/2012

Přijetí daru – pozemky p.č. 4138/4 (zahrada) o výměře 26 m2 a p.č. 4137/5 (ost.plocha) výměra 78 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4138/4 (zahrada) o výměře 26 m2 a p.č. 4137/5 (ost.plocha) o výměře 78 m2 v k.ú. Litoměřice od Ing. Jarmily Giny Potůček, bytem Edesheim/Pfalz, Německo, veškeré náklady spojené s převodem pozemků bude hradit město.

20/1/2012 

Prodej pozemku p.č. 4430/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4430/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 2.700,- Kč manželům MVDr. Petru a Věře Pilousovým, bytem Litoměřice.

21/1/2012

Prodej pozemku p.č. 3850/1 o výměře 157 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3850/1 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 141.480,- Kč  Martinu Sivanincovi, bytem Litoměřice a náklady za vypracování znal.posudku ve výši 3.000,- Kč. 

22/1/2012

Prodej pozemku p.č. 4182/2 o výměře 149 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4182/2 o výměře 149 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 14.155,- Kč a náklady za odděl.geomet.plán ve výši  3.000,-Kč Ing. Romanu  Chalupovi, bytem Litoměřice

23/1/2012

Směna pozemků p.č. 154/4 o výměře 3 m2 a p.č. 154/5 o výměře 4 m2 (vl.město) za p.č. 1265/172 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 154/4 o výměře 3 m2 a p.č. 154/5 o výměře 4 m2 (vl.město) za p.č. 1265/172 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice ve vl. Daniela Sadila, bytem Litoměřice. P.Sadil uhradí polovinu ceny znal.posudku  900,- Kč a poplatek za vklad smlouvy do KN.

24/1/2012

Revokace usnesení ZM ze dne 31.05.2007 pod bodem I/23 - prodej pozemku p.č. 3856/11 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (změna parcel.čísla)

ZM revokuje  usnesení ze dne 31.05.2007 pod bodem I/23 - prodej pozemku p.č. 3856/11 o výměře 13 m (zahrada) v k.ú. Litoměřice manželům Rysovým, bytem Litoměřice  za cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.550,-Kč (a náklady za odděl.geomet.plán a znal.posudek).

a nahrazuje ho zněním

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3856/12 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za původní cenu 6.550,- Kč + náklady za odděl.geomet.plán 4.200,- Kč a znal.posudek  770,- Kč, celkem náklady 4.970,- Kč manželům Josefovi a Haně Rysovým, bytem Litoměřice.

25/1/2012  

Revokace usnesení ZM ze dne 14.09.2006 pod bodem I/24 - prodej pozemku p.č. 1099 o výměře 318 m2 v k.ú. Litoměřice (změna kupujícího)

ZM revokuje  usnesení ze dne 14.09.2006 pod bodem I/24 - prodej pozemku p.č. 1099 o výměře 318 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 650,- Kč/m2 tj. 206.700,- Kč společnosti Pohřební ústav AURIGA spol.s.r.o, Litoměřice (jednatel JUDr.Rambousek)

a nahrazuje ho zněním

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1099 o výměře 318 m2 v k.ú. Litoměřice za  cenu smluvní  650,-Kč/m2, celkem 206.700,-Kč spoluvlastníkům nemovitosti Tolstého č.p. 1366/6 Litoměřice (BJ dle výpisu č. 8519) a náklady za vypracování znaleckého posudku 1.200,- Kč.

26/1/2012 

Revokace usnesení ZM ze dne 3.11.2011 pod bodem 268/9/2011 - směna pozemků p.č. 175/4 o výměře 24 m2,p.č. 175/5 o výměře 14 m2 a p.č. 176/7 o výměře 3 m2 (vl. město) za pozemek par.č. 176/6 o výměře 7 m2 (vl. V.Vrabec) vše v k.ú. Pokratice s finančním vyrovnáním (snížení ceny)

ZM revokuje usnesení ze dne 3.11.2011 pod bodem 268/9/2011 - směnu pozemků p.č. 175/4 o výměře 24 m2,p.č. 175/5 o výměře 14 m2 a p.č. 176/7 o výměře 3 m2 (vl. město) za pozemek par.č. 176/6 o výměře 7 m2 (vl. V.Vrabec) vše v k.ú. Pokratice s tím, že Vladimír Vrabec,bytem Litoměřice doplatí částku 23.939,- Kč a náklady za vypracování znal. posudku ve výši 2.500,- Kč

a nahrazuje ho zněním

ZM schvaluje  směnu pozemků p.č. 175/4 o výměře 24 m2,p.č. 175/5 o výměře 14 m2 a p.č. 176/7 o výměře 3 m2 (vl. město) za pozemek par.č. 176/6 o výměře 7 m2 (vl. V.Vrabec) vše v k.ú. Pokratice s tím, že Vladimír Vrabec, bytem Litoměřice doplatí částku 14.042,- Kč a náklady za vypracování znal.posudku ve výši 2.500,- Kč.

27/1/2012

Schválení Statutu sociálního fondu

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2012 (viz příloha orig.zápisu).

28/1/2012

Revokace usn.ZM ze dne 15.12.2011 č. 310/10/2011 – prodej stavby č.p. 2022 a  pozemků (býv.POHODA)

ZM revokuje usnesení ZM ze dne 15.12.2011 pod bodem 310/10/2011 - prodej stavby č.p. 2022 včetně pozemku p.č. 1313/35 o výměře 507 m2 a p.č. 1313/95 o výměře 639 m2 v k.ú. Litoměřice (bývalá POHODA) za cenu smluvní 2.700.000,- Kč na 4 roční splátky a s podmínkou předkupního práva pro město, Diecézní charitě, IČ:40229939, Dómské náměstí 10, Litoměřice

a nahrazuje ho zněním

ZM schvaluje prodej stavby č.p. 2022 včetně pozemku p.č. 1313/35 o výměře 507 m2 a p.č. 1313/95 o výměře 639 m2 v k.ú. Litoměřice (bývalá POHODA) za cenu smluvní 2.700.000,- Kč na 4 roční splátky a s podmínkou předkupního práva pro Město Litoměřice na dobu určitou - pět let, Diecézní charitě, IČ:40229939, Dómské náměstí 10, Litoměřice.

……………………………

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

…………………………..

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala:  Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu