Nástroje pro usnadnění přístupu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

01.výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic-22.1.2009

 

USNESENÍ

výpis

1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 22.1. 2009 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  21

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         rozpočtová opatření dle doporučení FV konaného dne 12.1.2009 (viz příloha orig. zápisu).

2.         poskytnutí půjčky z Fondu bydlení žadateli Ing. Zdeňku Sršňovi ve výši 200 tis. Kč se splatností 5 let a úrokem 5 % p.a.

3.         Program prevence kriminality na rok 2009 včetně podílů obce u jednotlivých projektů (viz příloha orig.zápisu).

4.         Zdravotní plán města Litoměřice v základní struktuře (viz příloha orig.zápisu).

5.         dohodu o splátkách pro Tomáše Fabičoviče, Litoměřice, na částku 36.429,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  leden 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.         uzavření smlouvy na finanční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč mezi Městem Litoměřice a Římskokatolickou farností – Děkanství u Všech Svatých Litoměřice na provedení nových dlažeb s položením na stávající dlažbu kostela Všech Svatých v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

7.         dodatek č. 3 ke smlouvě o dotaci uzavřený mezi Městem Litoměřice a Římskokatolickou farností – Děkanství u Všech Svatých Litoměřice ze dne 14.8.2006 (viz příloha orig.zápisu).

8.         realizaci havarijní opravy střechy domu v ulici A.Muchy 416/17,19, Litoměřice. Cena opravy střechy se rozpočítá dle podílu jednotlivých bytových jednotek a připočte ke schválené nabídkové prodejní ceně bytové jednotky.

9.         uvolnění částky 300.000,- Kč z rozpočtové rezervy města v rozpočtu roku 2009 na řešení mimořádné situace (prostřednictvím Odboru životního prostředí na uhrazení nutných nákladů v souvislosti s kauzou chovu ovcí v lokalitě Lbín – Hlinná). Odbor životního prostředí tyto finanční prostředky použije pouze tehdy, pokud Státní veterinární správa ve svém závěrečném stanovisku bude  požadovat odejmutí ovcí chovateli.

10.       předložený návrh smlouvy o spolupráci mezi obcemi za účelem realizace zajištění „Osobní lodní dopravy na Labi s trasou Roudnice n/L – Litoměřice – Ústí nad Labem v roce 2009“ uzavřené podle § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (viz příloha orig. zápisu).

11.       záměr prodeje pozemku p.č. 2031/1 o výměře 63 m2 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

12.       záměr prodeje hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III/19, číslo  216-217.

13.       záměr prodeje pozemku p.č. 4025/96 o výměře 4 m2 v k.ú. Litoměřice.

14.       nákup pozemků p.č.1527/14 o výměře 20m2, p.č.1527/19 o výměře 703m2 a 1527/20 o výměře 63m2 včetně stavby (garáže) vše zastavěná plocha v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 1.796.848,-Kč od (Mgr. Libuše Přechová, Praha, Ing. Karel Patočka, Praha a Jiří Patočka, Litoměřice) smlouvou o budoucí kupní smlouvě.

15.       nákup stavby a sacího potrubí v k.ú. Litoměřice umístěné na pozemku p.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 184.000,- Kč z UZ 05022 od Sempry s.r.o., Českolipská 6, Litoměřice.

16.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo I.6 - 58 za cenu dle znal.posudku 1.070,- Kč panu Karlu Olivovi, Litoměřice.

17.       prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) číslo I.Jshr. – 216  za cenu dle znal.posudku 1.000,- Kč panu Jaroslavu Krajníkovi, Litoměřice.

18.       prodej pozemku pod chatkou p.č. 4490/15 o výměře 25 m2 v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň) za cenu smluvní ve výši 3.750,- Kč paní Anně Bečkové, Litoměřice.

19.       prodej pozemku pod chatkou p.č. 4490/11 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň) za cenu smluvní ve výši 3.000,- Kč paní Věře Šťastné, Litoměřice.

20.       prodej pozemku p.č.148/2 o výměře 37m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 21.080,- Kč Ing. Luďku Wünschovi, Litoměřice. 

21.       prodej bytových jednotek po prověření majetku ul. Pražská 88, Revoluční 1834, Tylova 1035 v k.ú. Litoměřice.

22.       zřízení věcného práva -  - umístění, provozování údržby a oprav teplovodního zařízení na částech pozemků  p.č.1437, 1517, 1527/1, 1527/5, 1527/11 v k.ú. Litoměřice, ve prospěch oprávněného spol. Energie Holding., a.s. Chrudimská 2526/2a, Praha za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 55.360,80,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

23.       zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.2719/1, p.č.2840/1, p.č.2872/1 v k.ú.Litoměřice, dle GP 332-107/2007, ve prospěch oprávněného spol. Čez Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 22.592,-Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

24.       zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy na část pozemku p.č.897/1, v k.ú Litoměřice, dle GP 3536-286/2008, ve prospěch oprávněného spol. Čez Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6.048,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

25.       zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků p.č.2212/2 a p.č.2212/6 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3526-34032/2008, ve prospěch oprávněné spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.734,40 Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

26.       zřízení věcného práva - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku p.č.660/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3542-272/2008, ve prospěch oprávněného, spol. SČP Net, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem. Jednorázovou úhradu ve smluvní výši 96,- Kč + 19% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN uhradí Kateřina Tenglerová, Litoměřice.

27.       změnu názvu příspěvkové organizace na Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace (viz příloha orig.zápisu).

28.       podání žádosti na převod pozemků p.č.4104/1, ostatní plocha, komunikace o výměře 193m2 a části p.č. 4106/4, ostatní plocha, komunikace o výměře cca 125m2 , obě v k.ú. Litoměřice , Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

II.         bere na vědomí:

1.         informaci o rezignaci na fci člena zastupitelstva města Litoměřice PhDr. Jana Štíbra a složení slibu nového zastupitele pana Jana Szántó.

2.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu).

III.        ukládá:

1.         pracovní skupině Zdravotního plánu zajistit jeho realizaci (viz příloha orig.zápisu).

IV.        pověřuje:

1.         starostu podpisem smlouvy o spolupráci mezi obcemi za účelem realizace zajištění „Osobní lodní dopravy na Labi s trasou Roudnice n/L – Litoměřice – Ústí nad Labem v roce 2009“.

Jiří Landa

místostarosta města

Jaroslav Tvrdík

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu