ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

3. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 21.4.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané 21. 4. 2022
od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích,
se sídlem Tyršovo nám. 68usnesení č. 23/3/2022
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání: MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, Ing. Radek Löwy, Jiří Skřivánek

 

usnesení č. 24/3/2022
Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání: Lukas Wünsch, Ing. Josef Douša

 

usnesení č. 25/3/2022
Doplnění/stažení bodů programu
ZM stahuje bod č. 28 - "Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 v k.ú. Litoměřice".
ZM doplňuje bod č. 28 - "Doplnění záměru směny pozemků města se spol. GL Development s.r.o."

 

usnesení č. 26/3/2022
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání.
Program jednání:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021
8 - Změna zřizovací listiny PO TSM
C) Odbor územního rozvoje
9 - Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
10 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
11 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
13 - Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
14 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
15 - Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích
16 - Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
17 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022
E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
18 - Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
19 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
F) Odbor životního prostředí
20 - Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště
G) Útvar obrany a krizového řízení
21 - Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje
H) Kancelář starosty a tajemníka
22 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
23 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
I) Odbor správy nemovitého majetku města
24 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
25 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
26 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice
27 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice
28 - Doplnění záměru směny pozemků města se spol. GL Development s.r.o.
29 - Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve vlastnictví města, v k.ú. Pokratice
30 - Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice
31 - Prodej pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice
32 - Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
33 - Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
35 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
36 - Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice
37 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
J) Procesní body 2
38 - Informace
39 - Interpelace
40 - Diskuze
41 - Závěr

 

usnesení č. 27/3/2022
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.4. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 28/3/2022
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 29/3/2022
Změna zřizovací listiny PO TSM
ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1,412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 30/3/2022
Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
ZM bere na vědomí v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, že zpracovaná Změna č. 3 Územního plánu Litoměřice není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 s platností ode dne 1. 9. 2021, s úplným zněním Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje po vydání 1., 2. a 3. aktualizace s nabytím účinnosti ke dni 6. 8. 2020, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.• ZM bere na vědomí vyhodnocení uplatněných připomínek v průběhu pořízení návrhu Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice, které je obsaženo v kapitole 16 textové části odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice.

 

usnesení č. 31/3/2022
Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
ZM schvaluje vyhovění námitce uplatněné v průběhu pořízení návrhu Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice, která je včetně vyhodnocení obsažena v kapitole 15 textové části odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice.

 

usnesení č. 32/3/2022
Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
ZM schvaluje vydání Změny č. 3 Územního plánu Litoměřice ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., části šesté správního řádu a § 84 odst. 2 písm. y) zákona o obcích.

 

usnesení č. 33/3/2022
Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice.

 

usnesení č. 34/3/2022
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 35/3/2022
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2022 (návrh viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 36/3/2022
Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s., se sídlem Tisá 470, 403 36 Tisá, IČO: 69291217 na uskutečnění projektu: „Hasičské slavnosti Litoměřice 2022“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 37/3/2022
Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 200.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022
b) poskytnutí účelové dotace ve výši 890.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022
c) poskytnutí účelové dotace ve výši 310.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022
d) poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice na podporu celoroční činnosti spolku na rok 2022
e) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 38/3/2022
Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích
ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 39/3/2022
Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
ZM schvaluje zřizovací listinu PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 40/3/2022
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze zdrojů MK ČR na rok 2022 ve výši 1.155.000 Kč a z rozpočtu města Litoměřice ve výši 500.000 Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 41/3/2022
Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
a) ZM schvaluje přidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2022“ subjektům uvedeným v příloze č. 1 a zároveň s těmito subjekty schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové veřejnoprávní smlouvy (příloha č. 1 a vzorová smlouva viz přílohy orig. zápisu).
b) ZM schvaluje nepřidělení dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2022“ subjektům uvedeným v příloze č. 2 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 42/3/2022
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč na chod Akademie umění III. věku Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci v Litoměřicích na chod Akademie umění III. věku, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

 

usnesení č. 43/3/2022
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 200.000 Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

 

usnesení č. 44/3/2022
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 50.000 Kč určených na náklady spojených se službou "charitní šatník" Diecézní charity Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

 

usnesení č. 45/3/2022
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
ZM schvaluje:
a) poskytnutí finančních prostředků ve výši 150.000 Kč určených na náklady spojených se službou "dobrovolnické centrum" Diecézní charity Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 (vzor smlouvy viz orig. zápisu).

 

usnesení č. 46/3/2022
Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 100.000 Kč pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 708 86 300, na podporu modernizace věcného vybavení stanice Litoměřice.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 708 86 300 (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).
c) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 47/3/2022
Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: Mgr. Sxxxxxxxxx Vxxxxxx, nar. xxxxx.1977, bytem xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, - Dxxxxxx Mxxxx, nar. xxxxx.1975, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, - Ing. MxxxxxxPxxxxxxxxx, nar. xxxxx1974, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice- Ing. Bc. JxxxxKxxxxxxx, nar. xxxxx1991, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice (podklady viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 48/3/2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 49/3/2022
Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje záměr prodeje klasické hrobky v sektoru IV., s evidenčním číslem 134, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

usnesení č. 50/3/2022
Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
ZM schvaluje záměr prodeje klasické hrobky v sektoru IV.A, s evidenčním číslem 168, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

usnesení č. 51/3/2022
Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Litoměřice. Podmínky prodeje (způsob prodeje, stanovení minimální kupní ceny) budou projednány Radou města Litoměřice a následně zveřejněny na úřední desce města.

 

usnesení č. 52/3/2022
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 o výměře 1324 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 69797111.

 

usnesení č. 53/3/2022
Doplnění záměru směny pozemků města se spol. GL Development s.r.o.
ZM schvaluje doplnění záměru směny pozemků (usnesení č. 126/5/2021 ze dne 16.9.2021) ve vlastnictví města, dle nezapsaných GP (nemovitosti v bývalých kasárnách Pod Radobýlem a Jiřího z Poděbrad) o pozemky parc. č. 5227/36 a 5227/39 za pozemky parc. č. 5226/1 a 5226/2 ve vlastnictví společnosti GL Development, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 09637338, vše v k.ú Litoměřice.

 

usnesení č. 54/3/2022
Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve vlastnictví města, v k.ú. Pokratice
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Pokratice, a to nezapsaný pozemek parc.č. 53/18 o výměře 51 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a pozemku parc.č. 17/4 o výměře 35 m2 z vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxx do vlastnictví města, s tím, že pan Čxxxxxxx doplatí městu Litoměřice rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 106.200 Kč, 1/2 nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 5.142 Kč, 1/2 nákladů za vypracování GP ve výši 4.235 Kč a 1/2 správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 55/3/2022
Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku, dle nezapsaného GP parc.č. 4905/3 o výměře 315 m2 (orná) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku (cena vyhlášková) 204.700 Kč paní Mxxxxx Kxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, dále kupující uhradí náklady na znalecký posudek ve výši 3.025 Kč, náklady za vypracování GP ve výši 3.630 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena nižší než cena v místě a čase obvyklá je zdůvodněna tím, že prodávaný pozemek tvoří s rodinným domem funkční celek (je oplocený). Jedná se o pozemek nepotřebný pro město, bez možnosti jiného využití než jako příjezdová cesta k rodinnému domu. Pozemek se nachází v zátopové zóně.

 

usnesení č. 56/3/2022
Prodej pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku, dle nezapsaného GP parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 (orná) se zřízením VCB práva chůze a jízdy ve prospěch pozemků parc.č. 4905/3, parc.č. 4905/4, parc.č.4903/5, a parc.č. 4904 v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku (cena vyhlášková) 279.800 Kč panu Mxxxxxxxx Bxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Kupní cena bude uhrazena takto: 1/2 ceny před podpisem kupní smlouvy a 1/2 ceny do 31.12.2022. Dále kupující uhradí náklady na znalecký posudek ve výši 3.025 Kč, náklady za vypracování GP ve výši 3.630 Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena nižší než cena v místě a čase obvyklá je zdůvodněna tím, že prodávaný pozemek tvoří s rodinným domem funkční celek (je oplocený). Jedná se o pozemek nepotřebný pro město, bez možnosti jiného využití než jako příjezdová cesta k rodinnému domu. Pozemek se nachází v zátopové zóně, nad částí pozemku je vedení energetického zařízení (nadzemní VN).

 

usnesení č. 57/3/2022
Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice Správě železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO: 70994234, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.118 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 58/3/2022
Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“
ZM částečně revokuje usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 a schvaluje prodej pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 2808 m2 (seznam pozemků viz příloha orig. zápisu) v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, za cenu smluvní ve výši 280.800 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 59/3/2022
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne 30.3.2022 pod číslem 5 (zápis č. 1-2,4-7) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 60/3/2022
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 718/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice.

 

usnesení č. 61/3/2022
Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 615/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 10 let.

 

usnesení č. 62/3/2022
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 817/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřic, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu 20 let.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 22.4. 2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu