Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

9. zasedání rady 30. března 2000

USNESENÍ
z 9. jednání Městské rady v Litoměřicích, které bylo zahájeno dne 30.3. 2000 od 13,30 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno: 8  členů městské rady


Městská rada projednala a

I.schválila:

1. instalaci elektroměru pro služební byt na hájovně v Kundraticích, který užívá p. Daněk. Současně s tím bude provedena revize elektrorozvodů a těch spotřebičů na hájence, které jsou majetkem města.
Cenová nabídka na montáž firmou Elmont nepřesahuje částku 50.000 Kč. Navýšení rozpočtu o potřebnou částku bude  projednáno na MZ 1. 6. 2000.

2. vzhledem k odchodu jedné z pracovnic informačního centra na mateřskou dovolenou dočasné rozšíření systemizace odboru správního, rozvoje CR a OŽÚ o 1 místo pracovnice informačního centra s možností nástupu 1.5.2000

3. hospodaření TSM Litoměřice za rok 1999

4. závazné ukazatele dle § 17 odst. 2 vyhl. č. 205/91 Sb. - náklady TSM Litoměřice na služby pro Město Litoměřice na r. 2000 (ceník)

5. předložený návrh oprav a investic movitého a nemovitého majetku na rok 2000 užívaného TSM Litoměřice

6. předložený návrh na složení komise na výběrové řízení na akci "Vodorovné dopravní značení ve městě" a návrh oslovených firem:
Složení komise:

  • p. Antonín Terber
  • ing. Venuše Brunclíková
  • p. Josef Betlam
  • ing. Karel Fogl
  • p. Vlastimil Ryšavý

náhradníci:    pí Ludmila Gargulová , p.Václav Knotek

Oslovené firmy:

  • KOLOS - Miroslav Kopačka, Česká Lípa
  • SILNICE A MOSTY s.r.o., Česká Lípa
  • CREDO - Jaroslav Bobek, Litoměřice
  • SIM - silnice Mstišov s.r.o., Dubí

7. žádost Delvity a.s., Za Panskou zahradou 1, Rudná o souhlas se změnou povrchu plochy, aby před prodejnou SAMA (bývalá prodejna Střed) byla vybudována parkovací plocha se zámkovou dlažbou a to bez finančního zatížení Města Litoměřice.Městu Litoměřice bude předložena schválená projektová dokumentace.

8. prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor žadatelce pí Editě Brejchové, bytem Kolárova 8, Litoměřice na provoz kadeřnictví a solária v prostorách Plaveckého bazénu do 30.6. 2001

9. prominutí režijních nákladů ve školním stravování pro děti, které mají trvalé bydliště v Litoměřicích a navštěvují Soukromou ZŠ Lingua Universal, Soukromou mateřskou školu Dětský koutek a Dechový stacionář ČČK

10. pronájem nebytových prostor v ul. Kosmonautů 2017/1 Ltm pro pí Irenu Svatošovou , bytem Kosmonautů 2017/1, za účelem zřízení dílny pro šití oděvů a sklad s tím, že bude zřízeno samostatné měření elektřiny a bude provedena změna užívání nebyt. prostor. Cena za pronájem bude činit 200,- Kč/m2/rok.

11. výměnu meziměstských bytů mezi žadateli Ilonou Bleszko, bytem Hodonínská č.15, Brno a pí Alenou Čmugrovou, bytem Dukelská 1855/10, Litoměřice. Oba byty o velikosti 2+1. Město Brno již výměnu schválilo.

12.výměnu bytů mezi žadateli p. Peterem Malíkem, bytem A.Muchy 11 , Ltm,(obecní byt) a p. Janem Novotným, bytem v Dobkovičkách 12 (dům soukr. vlastníka).
Pan Malík v současné době dluží Městu Litoměřice 51.620,- Kč a p. Novotný je ochoten tuto částku uhradit. Výměna bytů bude tedy uskutečněna pod podmínkou uhrazení dluhu.

13.návrh ing. Bechyně o způsobu hlasování o mimořádných odměnách za I. čtvrtletí 2000 = po jednotlivých protinávrzích členů MR, závěrem hlasovat o celku dle přijatých protinávrhů


II.neschválila:


III.bere na vědomí:

1.a) zprávu o projednání správního deliktu - nepovolené terénní úpravy na fotbalovém stadionu v Litoměřicích a o kolaudačním řízení na staveništi bchodního střediska MANA
b) informaci o stavbě "Mrazírenské depo"

2. informaci o záměrech v oblasti investic do inženýrských sítí na Miřejovické stráni

3. na vědomí zprávu  kontrolní komise o výtěžnosti parkovacích automatů 

4.zprávu kontrolní komise o hospodaření MěP Litoměřice ze dne 10.3. 2000 

5. informaci o oslavách 1. května 2000 od 8-12 hod. v Jiráskových sadech a 8. května 2000 od 17-18.30 hod. u krematoria Richard

6. informaci p. tajemníka o návrhu nové struktury úřadu města


IV.doporučuje:

1. MZ přijmout mimosoudní dohodu s p. Warenitsem podle předloženého návrhu. (Znění mimosoudní dohody s p.Warenitsem bude předloženo zastupitelům.)


V.jmenuje :

1.ing. Margitu Kadeřábkovou jako zástupce Města Litoměřice do komise pro konkurzní řízení na funkci ředitelky 1.MŠ, Eliášova 1, Litoměřice


VI.stahuje bod z programu jednání:

1.navýšení věcné režie na 1 oběd - 1.CŠJ

2.provoz a financování rekonstrukce školního hřiště při Masarykově ZŠ ve Svojsíkově ul.

3.žádost nájemníků o odklad opravy domu  v ul. Turgeněvova  619/20 v Ltm, která již měla být provedena do konce r. ´99


VII.ukládá:

1. starostovi vydat nařízení, pokud to zákon umožňuje, k pověření MěP k čin- nosti vybírání parkovacích automatů a prověřit hmotnou odpovědnost strážníků MP

2. starostovi realizovat návrh na opatření ze zprávy kontrolní komise o hospoda- ření MěP Litoměřice pod č. 1 a 3 do 30.6.2000

3. připravit návrh na rozšíření systemizace MěP Litoměřice o jedno místo ( ekonom. zástupce ) a to do termínu 27.4. 2000


VIII.rozhodla:

1.o přiznání mimořádné odměny za I.Q. r. 2000:
starostovi města ve výši 20 % z měs. platu
zástupcům starosty města ve výši 20 % z měs. platu
tajemníkovi MěÚ ve výši 20 % z měs. platu
ved. odborů v rozpětí 12 -19 % z měs. platu
veliteli MP ve výši 10 % z měs. platu


IX.projednala:

1.dopis pí Doupovcové ze Slaného a konstatuje, že likvidátor MPaČ  Litoměřice s.p. v likvidaci byl jmenován soudem a za právní kroky jím učiněné je odpovědný tomuto institutu


ing. Margita Kadeřábková
zástupce starosty

Jiří Landa
starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu