Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

9 zasedání rady 2. 5. 2002

U S N E S E N Í

z 9. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 2. května  2002 od 13,35 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  8 členů Rady města

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         formu prodeje bytů:       

1. byt č. 22   Stránského 1764/37, velikost 1+1, plocha 41,95 m2, vyvolávací cena dle     

                     znaleckého posudku 138.120,-- Kč

2.  byt č. 11  Nezvalova 1822/25, velikost 2+0, plocha 40,79 m2, vyvolávací cena dle 

                     znaleckého posudku  123.247,-- Kč

3. byt č. 23  M.Majerové 1828/17, velikost 2+0, plocha 40,44 m2 vyvolávací cena dle  

                    znaleckého posudku 139.089,-- Kč

obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu a určuje zástupce RM p. Josefa Betlama pro otevírání obálek. Termín vyvěšení nabídky je  6.5.2002. Otevírání obálek proběhne dne 27.5.2002.

2.         oslovení navržených firem pro provedení II. etapy rekonstrukce Okresní knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích a složení výběrové komise:

komise:    p. Smolík Jan                                   firmy:    Firma Doležal a spol. Úštěk

Ing. Jindrová Jitka                                         G. Horejsek v.o.s., Litoměřice

pí Szaffnerová  Stanislava                              Firma FASE s.r.o.Litoměřice

pí Šlegrová                                                   Firma BUST s.r.o. Budyně

p.Hamele Eduard                                          

Sekretář: pí Březinová Eva

3.         výměnu bytů mezi paní Vajsovou Šárkou, Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 2+1/obecní/ a paní Komendovou Hanou, Peškova 538, Ústí nad Labem o velikosti 2+1/družstevní/. 

4.         pronájem průjezdu domu č.p.150/2 v Lidické ul. za účelem  průchodu a rekonstrukce do doby kolaudace gotického domu č.p. 151v ul. Lidická, Litoměřice p. M.Gurellovi, Michalovická 12, Litoměřice

s podmínkami:

a/         Pokud dojde  v souvislosti  se stavebními pracemi k poškození prostor v domě č.p. 150/2 je nájemce povinen  škody neprodleně na své náklady odstranit.

b/         Stavební práce budou prováděny šetrně s ohledem na nájemníky  domu č.p.150/2

c/         Po dobu trvání nájemního vztahu nebudou nájemci č.p.150/2 omezeni v souvislostí s užíváním domu.

d/         Nájem na dobu určitou s ohledem na harmonogram prací

e/         Nájemní smlouva bude vyhotovena  před zahájením stav.prací – na základě stavebního povolení

f/          Cena za pronájem 1,- Kč/rok.    

5.         pronájem části pozemků p.č.2868/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 24 m2 bez možnosti oplocení za účelem zřízení přístupové cesty žadateli firmě Hilma Flex, s.r.o.,zastoupené p. Raszykem Pavlem,

Na Kocandě 1236/19, Litoměřice za cenu 1000,-Kč/rok.

6.         dodatkem č. 1. prodloužení úplatné nájemní smlouvy č. P-08 pro Vojenskou ubytovací a stavební správu, zastoupenou pplk. ing.Miroslavem Beněm, Na Valech 76, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu původní tj.16.278,- Kč/rok.

7.         pronájem části pozemku p.č 3850/8 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 15 m2 za cenu

za cenu 1000,-Kč/ rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za účelem zřízení přístupové cesty bez možnosti oplocení pro pí. Rysovou Martinu, Janáčkova 1809/4, Litoměřice.  

8.         předloženou nájemní smlouvu na pronájem Domu seniorů, Zahradnická ulice č.p. 1535/7 a 408/9, Litoměřice pro Farní charitu Litoměřice, Dómské nám. 5, Litoměřice s platností od 1. 6. 2002 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 1,-Kč/rok.

9.         rozšíření systemizace oddělení cestovního ruchu o dvě místa na nově vznikající recepci MěÚ Litoměřice s možným nástupem k 1. 6. 2002 /prac. smlouvy na dobu určitou do 31.12.2002/. Do ZM bude předložen návrh na finanční úpravu v rozpočtu.

10.       využití služebního vozidla sociálního odboru pro potřeby 6. ZŠ U Stadionu, Litoměřice

na soutěž škol s rozšířenou výukou jazyků ve dnech 7. 5. 2002 v  Lounech, 13. 5. 2002 v Chomutově a

15. 5. 2002 v Mostě s tím, že 6. ZŠ bude hradit náklady na pohonné hmoty.

11.       na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce bezúplatný pronájem výkladního okna v přízemí budovy Mírové nám. čp.17/9, Litoměřice pro firmu Infonet Technologies, a.s. s využitím na městský a turistický informační systém. Informace v rubrice „NAŠE MĚSTO“ budou pro MěÚ Litoměřice a organizace města zveřejňovány zdarma.

12.       řediteli Městské nemocnice Litoměřice MUDr. Miroslavu Jiránkovi zvýšení osobního příplatku a čtvrtletní zálohu prémií dle předloženého návrhu.

II.         stanovuje:

1.         dle vlastního výběru znalce v oboru odhadů nemovitostí ing. Karla Dolejše /náhradník ing. Miroslav Štrumpl/ pro vypracování ocenění nemovitosti administrativní budovy č.p. 596/32 /VZP/, Svatojiřská 32, Litoměřice včetně příslušenství a pozemků p.č. 564 a 566 v k.ú. Litoměřice.

Po vypracování ocenění bude RM informována o odhadní ceně.

III.        doporučuje ZM:

1.         schválit na základě doporučení v usnesení Krajského soudu Ústí nad Labem ze dne 15.4.2002 zpětvzetí návrhu na zápis do Obchodního rejstříku příspěvkových organizací vzniklých před 1. lednem 2001 /TSM Litoměřice, CŠJ Litoměřice, MKZ Litoměřice a MěN Litoměřice/.

IV.        nedoporučuje ZM:

1.         odkoupení nemovitosti č.p. 257 s pozemkem parcelní č. 2690 – zastavěná plocha o výměře 327 m2 v k.ú. Litoměřice a pozemek parcelní č. 2698 – zahrada o výměře 222 m2 v k.ú. Litoměřice s tím, že bude s panem Emilem Korou, Lodní nám. 257, Litoměřice sepsána smlouva o smlouvě budoucí na koupi uvedené nemovitosti na splátky.

                                  

V.         bere na vědomí:

1.         informaci o postupu reformy veřejné správy

VI.        pověřuje:

1.         tajemníka MěÚ Litoměřice k jednání s možnými budoucími zaměstnanci MěÚ Litoměřice na obsazení nově vznikajících míst vedoucích odborů /tj. bez výběrového řízení/.

Jiří Landa

starosta

Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu