Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

9 zasedání rady 03.05.2001

U S N E S E N Í

                z 9. jednání rady města, které se konalo dne 3. května 2001 od 13,45 hod.

                        v zasedací místnosti Domu kultury, Na Valech 2028, Litoměřice     

                                   

Přítomno:     

9  členů rady města

 

 

Rada města projednala a:

I.            schvaluje:

1.         zrušení stavební uzávěry v ulici Sovova v případě, že zde bude možno provést

výsadbu stromořadí (výsadba je limitována uložením inženýrských sítí)

2.            společný nájem bytu č. 31 v ul. Revoluční 1831/7, Litoměřice pro paní Boženu

Peikerovou a její dceru Jitku Frolíkovou

3.         úpravu nájemného z bytů s platností od 1.července 2001 do 31.12.2001 dle výměru

MF ČR ve výši koeficientu  Ki 1,04

4.         složení výběrové komise a oslovení firem pro akci „Stavební úpravy  - přízemí budovy

Mírové nám. 153/26, Litoměřice – Okresní knihovna K. H. Máchy – I. etapa“.

Složení komise:

p. Antonín Terber

pí Eva Matoušková

ing. Venuše Brunclíková

p. Eduard Hamele

ing. Jitka Jindrová

Sekretář: Eva Březinová

Firmy k oslovení:

INSKY s.r.o. Ústí nad Labem

G. Horejsek, v. o. s. Ltm

Firma Doležal a spol. Úštěk

5.         postup prodeje bytů v obytných domech města pro rok 2001

6.            povolení záboru veřejného prostranství pro firmu Diana Mrázek –EKO za účelem

prodeje rybích specialit na parkovišti proti Okresnímu úřadu v ul. Na Valech

do 31. 12. 2001 (strana s toaletami)

                       

7.         žádost Veterán Car Clubu – AMK Česká brána o možnost parkování vozidel a

motocyklů na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 23.6.2001 a použití

znaku/loga města na vydávaném propagačním materiálu k tomuto závodu

8.            pronájem prostor na půdě o podlahové ploše 8,6 m2 ve vestavěné místnosti v objektu

Na Vinici  č. 13, Litoměřice firmě Eurotel Praha s.r.o. Praha 9 za účelem umístění

anténních stožárů za roční nájemné 70.000 Kč/rok a 40.000 Kč/rok jako paušální

částku za poskytované služby

9.         složení výběrové komise  a seznam firem k oslovení pro dodání koberců pro Dům

kultury v Litoměřicích.

Složení výběrové komise:

ing. Paroulek

ing. Fogl

Mgr. Pěnka

Mgr. Rybová

paní Bitrichová

sekretář: p. Halml

Náhradníci: p. Ryšavý, paní Kaiserová, ing. Hrkal

Firmy k oslovení:

Mojžíš, Nádražní 85, Litoměřice

AZ Servis, S. K. Neumanna 11, Litoměřice

Rieger, Kollárova 10, Teplice

Liko, Tolského 16, Litoměřice

LINEA Litoměřice

10.       principy odpovědi na petici občanů z Dukelské ul. /hluk z diskotéky - rušení nočního

klidu hudební produkcí v kinokavárně Družba/. Po určité době bude provedeno nové

měření hlučnosti na náklady města.

11.            čtvrtletní odměny tajemníkovi MěÚ,vedoucím odborů a veliteli MP dle návrhu ve výši

od 14 % do 20 % /viz příloha originál zápisu/

           

II.            doporučuje ZM:

1.            přednostní uvolnění finančních prostředků na generel zeleně města ve výši

100.000,- Kč

III.            ukládá:

1.         odboru životního prostředí, aby do konce května zpracoval přehled míst v historickém

jádru, kde by bylo možno tyto dosadby provést

 

2.         prověřit okolnosti prodeje veřejných záchodků v Jiráskových sadech, co nejrychleji dokončit

tento prodej a  zároveň vyjádřit písemně omluvu a vysvětlení zdržení

IV.            pověřuje:

1.         ing. Jitku Jindrovou, vedoucí odboru SMMaBH a Libuši Šinfeltovou, referentku

prodeje bytů k veškerým úkonům spojeným se zastupováním Města Litoměřice

v souvislosti s účastí na shromáždění vlastníků bytových jednotek. Pověřené

pracovnice jsou oprávněny činit za vlastníka bytových jednotek všechny úkony včetně hlasování, volby výboru společenství, schvalování stanov a případných dalších bodů provozního charakteru. Toto pověření se týká pouze účasti na shromáždění vlastníků bytových jednotek.

           

V.            rozhodla:

1.            v případě řešení platby (dluh –J. Šmídová a M. Svoboda- za provolané hovory

v prosinci 2000 v celkové výši 44.269,80 Kč) v DPS Velká Krajská 7, Litoměřice,

dlužnou částku ke splácení snížit o 20.000,- Kč na částku 24.269,80 Kč

2.         na návrh p. Hameleho o podání podnětu orgánům činným v trestním řízení

v souvislosti s vložením finančních prostředků města do finančních fondů a

případnými vyplacenými provizemi

           

 

................................                …………………..                  ...................................

            p. Antonín Terber             ing. M. Kareřábková               p. Jiří Landa

                                    zástupce starosty                                             starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu