Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

9. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.5.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 9. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24.5.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 9. jednání projednala pod usnesením č.:

 

323/9/2018
Vyřazení nepotřebného svěřeného majetku PO TSM Litoměřice
RM schvaluje vyřazení uvedeného nepotřebného svěřeného majetku PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

324/9/2018
Kalkulace nákladů a cen prací a služeb pro město Litoměřice a doplňkové činnosti na rok 2018 – PO TSM Litoměřice
RM schvaluje kalkulace nákladů a cen prací a služeb PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2018 a ceník prací a služeb pro cizí odběratele pro rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

325/9/2018
a) Vzetí na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Cesta za zdravím z Fondu Ústeckého kraje
b) Vzetí na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Podpora sociální služby pro handicapovaného pana M.J. od Města Štětí
c) Vzetí na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Hravé poznávání říše zvířat z Programu podpora v oblasti volného času dětí pro rok 2018 od Města Litoměřice
d) Vzetí na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Aktivity v přírodě se zvířaty z Programu podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018
e) Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru na podporu fakultativní aktivity pro děti ze zdravotní služby ambulantní dětský stacionář s názvem Cesta za zdravím, od firmy HERSTAV, spol. s.r.o.
a) RM bere na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Cesta za zdravím z Fondu Ústeckého kraje.

b) RM bere na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Podpora sociální služby pro handicapovaného pana M.J. od Města Štětí.

c) RM bere na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Hravé poznávání říše zvířat z Programu podpora v oblasti volného času dětí pro rok 2018 od Města Litoměřice.

d) RM bere na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Aktivity v přírodě se zvířaty z Programu podpora sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018.

e) RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, od firmy HERSTAV, spol. s.r.o., Michalská 60, 140 00 Praha 4, pobočka Máchovy schody 9/2, 412 01 Litoměřice, IČO 49905775, na podporu fakultativní aktivity pro děti ze zdravotní služby ambulantní dětský stacionář s názvem Cesta za zdravím.

 

326/9/2018
Schválení smlouvy o spolupráci při realizaci stavby „Litoměřice, ul. Dalimilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ s firmou ZEMPRA DC, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby „Litoměřice, ul. Dalimilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou ZEMPRA DC, s.r.o., Václavské nám. 819/43, Praha 1, IČO: 25480065 (viz příloha orig. zápisu).

 

327/9/2018
Schválení smlouvy o spolupráci při realizaci stavby „Litoměřice, ul. Dalimilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ s firmou BROCHIER, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby „Litoměřice, ul. Dalimilova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou BROCHIER, s.r.o., Ukrajinská 728/2, Praha 10, IČO: 61246247 (viz příloha orig. zápisu).

 

328/9/2018
Souhlas zřizovatele s podáním Žádosti o dotaci z výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II. – PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, IČO: 46773401
RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice IČO: 46773401 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II.

 

329/9/2018
Změna organizačního řádu a Vnitřního platového předpisu – ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí Organizační řád a Vnitřní platový předpis PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, IČO: 46773401, platné od 25. 5. 2018 – viz příloha orig. zápisu.

 

330/9/2018
Změna organizačního řádu a Vnitřního platového předpisu – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí Organizační řád a Vnitřní platový předpis PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428, platné od 25. 5. 2018 – viz příloha orig. zápisu.

 

331/9/2018
Změna organizačního řádu a Vnitřního platového předpisu – ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
RM bere na vědomí Organizační řád a Vnitřní platový předpis PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO 46773312 platné od 25. 5. 2018 – viz příloha orig. zápisu.

 

332/9/2018
Změna organizačního řádu a Vnitřního platového předpisu – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí Organizační řád a Vnitřní platový předpis PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363, platné od 25. 5. 2018 – viz příloha orig. zápisu.

 

333/9/2018
Změna organizačního řádu a Vnitřního platového předpisu – Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí Organizační řád a Vnitřní platový předpis PO Mateřská škola Litoměřice, IČO: 72744081, platné od 25. 5. 2018 – viz příloha orig. zápisu.

 

334/9/2018
Změna organizačního řádu a Vnitřního platového předpisu – PO Základní umělecká škola Litoměřice
RM bere na vědomí Organizační řád a Vnitřní platový předpis příspěvkové organizace, Základní umělecká škola Litoměřice, sídlo Litoměřice, Předměstí, Masarykova 621/46, IČO: 46773410, platné od 25. 5. 2018 – viz příloha orig. zápisu.

 

335/9/2018
Schválení vzoru Smlouvy o výpůjčce kovových stojanů na pytle na odpad pro akce pořádané na území města Litoměřice
RM schvaluje vzor Smlouvy o výpůjčce kovových stojanů na pytle na odpad pro akce pořádané na území města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

336/9/2018
Finanční příspěvek na částečné pokrytí výdajů souvisejících s pořízením věcného daru
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 8 tis. Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s pořízením věcného daru odcházejícímu předsedovi okresní myslivecké rady okresního mysliveckého spolku Litoměřice. Bude proplaceno z rozpočtu odboru životního prostředí.

 

337/9/2018
Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, s panem Mykolou Romanyshynem, Revoluční 1840/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 25493329. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (viz příloha orig. zápisu).

 

338/9/2018
Prodloužení termínu úhrady kupní ceny – prodej pozemku parc. č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a 4008/6 o výměře 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně staveb bez čp/če v k.ú. Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o zpoždění úhrady kupní ceny za pozemek parc. č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a 4008/6 o výměře 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně staveb bez čp/če v k.ú. Litoměřice a doporučuje ZM nerevokovat usnesení č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018, tj. ponechat jej v platnosti.

 

339/9/2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2795, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č.2795 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV1620).

 

340/9/2018
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu rozšíření zahrady bez možnosti oplocení na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

341/9/2018
Záměr propachtování části pozemku parc.č.2581, zahrada o výměře cca 475 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č.2581, zahrada o výměře cca 475 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění zahrady na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

342/9/2018
Záměr úpravy nájemní smlouvy č. 947000052 ze dne 6.10.2006 (pozemky parc.č. 5156/4, 5166/5, 5167, 5168/1, 5173/7 o celkové výměře cca 4490 m2 v k.ú. Litoměřice)
RM schvaluje záměr úpravy nájemní smlouvy č. 947000052 ze dne 6.10.2006, uzavřené s Českým kynologickým svazem ZKO Litoměřice pod Radobýlem – 680, pobočný spolek, IČO: 75037181, Litoměřická 18, 411 41 Žitenice, k pozemkům, parc.č. 5156/4, 5166/5, 5167, 5168/1, 5173/7 o celkové výměře cca 4490 m2 v k.ú. Litoměřice, spočívající v úpravě doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2033.

 

343/9/2018
Nabídka pronájmu bytu č. 1, Kamýcká 1029/8, Litoměřice, o výměře 42,97 m2 (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 v ulici Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích o výměře 42,97 m2 (1+1).

 

344/9/2018
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 21,70 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 21,70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

345/9/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 108) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 119,80 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 108 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, se spolkem Včelařský spolek Litoměřicka, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 06130348, zastoupeným předsedou Janem Živnůstkou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.07.2018. Smluvní nájemné činí 200 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

346/9/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostorů sloužících podnikání v budovách bez č.p., stojících na pozemcích parc. č. 5227/37, parc. č. 5227/38, parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice a na pronájem pozemku parc. č. 5251/2 a částí pozemků parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích a souhlas s podnájmem těchto prostorů a pozemků
a) RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, zastoupené jednatelkou Jitkou Slabochovou, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 787 m2 v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 5227/37 v k.ú. Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 299 m2 v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 280 m2 v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, pronájem části pozemku parc. č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 650 m2 a pronájem pozemku parc. č. 5251/2 v k.ú. Litoměřice (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 1 523 m2 a část pozemku parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice (ostatní plocha) o výměře 1 600 m2. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.07.2018.

b) RM souhlasí s uzavřením podnájemního vztahu mezi společností SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, zastoupenou jednatelkou Jitkou Slabochovou a společností DOROTRANS s.r.o., se sídlem Mrázova 845/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910564, zastoupenou jednatelem Vladislavem Slabochem a Vladislavem Slabochem, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice na podnájem části prostorů sloužících podnikání v budovách bez č.p., stojících na pozemcích parc. č. 5227/37, parc. č. 5227/38, parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice a na podnájem části pozemků parc. č. 5251/2, parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

347/9/2018
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 21/13 a v budově č.p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje panu Martinu Mazancovi, IČO: 10437428, se sídlem Na Valech 370/50, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 239,97 m2, který se nachází v budově č.p. 21, stojící na pozemku parc. č. 12 v k.ú. Litoměřice a v budově č.p. 22, stojící na pozemku parc. č. 13 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.05.2018.


348/9/2018
Schválení institucionálního plánu mobility pro městský úřad
RM schvaluje Plán udržitelné mobility pro městský úřad včetně jeho akčního plánu na léta 2018 a 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

349/9/2018
Vzetí na vědomí výroční zprávy Zdravého města a místní Agendy 21 Litoměřice za rok 2017
RM bere na vědomí Výroční zprávu Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

350/9/2018
Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2018 z fóra, ankety a sociologického průzkumu
RM bere na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2018/2019 z fóra, ankety a sociologického průzkumu (viz přílohy orig. zápisu).

 

351/9/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 312 (viz příloha orig. zápisu).

 

352/9/2018
Konference GIS OUTDOOR – Fórum Ústeckého kraje, záštita a spolupořadatelství
RM schvaluje spolupořadatelství, partnerství a záštitu Města Litoměřice na Konference GIS OUTDOOR – Fórum Ústeckého kraje, kterou pořádá Ústecký kraj a magazín eGoverment.

RM ukládá tajemníkovi města zajištění součinnosti s pořadateli akce.

 

353/9/2018
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury – Útvar personální a mzdový, Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
a) RM schvaluje změnu organizační struktury Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje, a to převedením dvou tabulkových míst na – Útvar PROLIDI vč. činností s účinností ke dni 01. 09. 2018,

b) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 6/2018, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

354/9/2018
Zpráva o naplňování koncepce rozvoje úřadu – úřad pro všechny
RM bere na vědomí a schvaluje zprávu o naplňování koncepce rozvoje úřadu – úřad pro všechny (viz příloha orig. zápisu).

 

355/9/2018
Etický kodex zaměstnance Města Litoměřic
RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 5/2018, kterým se mění Příkaz č. 7/2016 - Pracovní řád, pro zaměstnance Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

356/9/2018
Schválení uzavření „Smlouvy o spolupráci při ochraně osobních údajů a o zpracování osobních údajů“ v souvislosti s licenční smlouvou IS Cygnus ze dne 14.12.2011
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o spolupráci při ochraně osobních údajů a o zpracování osobních údajů“ v souvislosti s licenční smlouvou IS Cygnus ze dne 14.12.2011 uzavřenou se společností IReSoft, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno, IČ: 26297850 (viz příloha orig. zápisu).

 

357/9/2018
Poskytnutí dotace Slavoji Litoměřice, z.s. - MS juniorů v hokejbale, Slovensko
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice pro účast na MS juniorů v hokejbale, které se bude konat od 25. 6. do 1. 7. 2018 v Nitře na Slovensku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

358/9/2018
Poskytnutí dotace Slavoji Litoměřice, z.s. - MS v hokejbale, Rusko
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice pro účast na MS v hokejbale, které se bude konat od 10. do 18. 6. 2018 v Rusku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

359/9/2018
Částečná revokace usnesení RM 471/17/2017 ze dne 10.8.2017: Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury Odboru životního prostředí
RM částečně revokuje usnesení č. 471/17/2017 b), kterým schválila změnu organizační struktury Odboru životního prostředí, spočívající v navýšení jednoho tabulkového místa „referent státní správy odpadového hospodářství“ v rozsahu z 0,5 na 1,0 FTE“, a to ke dni 01. 06. 2018; a současně bere na vědomí změnu rozsahu financování nového tabulkového místa (viz příloha orig. zápisu).

 

360/9/2018
Jmenování zástupců Města Litoměřice do orgánů společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
RM jmenuje členy orgánů společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s. za Město Litoměřice na další tříleté funkční období od 24.5.2018

do dozorčí rady:
PhDr. Filip Hrbek, bytem Litoměřice

do správní rady:
RNDr. Alexandr Vondra, bytem Praha 10 – Vinohrady
a Lukas Wünsch, bytem Litoměřice

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 30.5.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu