Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

9. usnesení z jednání rady města 17.04. 2003

USNESENÍ

z 9. jednání Rady města Litoměřic konané dne 17. dubna 2003 od 13,30 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno  7 členů Rady města Litoměřic /13:30 hod./.

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schválila:

1.   výměnu bytu  paní Ireně Císařové, bytem č. 59, o velikosti 1+1,Revoluční 1831/7, Litoměřice a byt po zemřelé paní Vackové, č. bytu 63, o velikosti 2+1, Revoluční ulice 1831/7, Litoměřice. Byt číslo 59, o velikosti 1+1, Revoluční 1831/7 bude předán Odboru soc. věcí a zdravotnictví jako byt „sociální “.

2.   přidělení bytu č. 19 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice. pani Čapkové Jarmile, bytem Litoměřice, Šaldova 9 s podmínkou zaplacení fin.příspěvku ve výši 30 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

3.   přidělení  městského sociálního bytu č. 74 paní Mackové Monice v Revoluční 8  Litoměřice.

4.   příděl  městského sociálního bytu č. 32 paní  Navrátilové Danuši v Revoluční 8, Litoměřice.

5.   účetní závěrky a předložené výsledky hospodaření PO ZŠ a ZUŠ a Knihovny K.H. Máchy za rok 2002 a zároveň návrh převodů ze zlepšeného HV do fondů PO ZŠ a ZUŠ dle přílohy.

6.   účetní závěrku a předložené výsledky hospodaření PO Centrální školní jídelnu v Litoměřicích za rok 2002 a zároveň návrh převodů ze zlepšeného HV do fondů PO CŠJ dle přílohy.

Předložit do příštího jednání RM plán investic na r. 2003 s návrhem financování (rozpočet města, fondy PO) a seznam dlouhodobých investic (na cca 5 let.)

7.   účetní závěrku a předložené výsledky hospodaření PO Městských kulturních zařízení v Litoměřicích za rok 2002 a zároveň návrh převodů ze zlepšeného HV do fondů PO MKZ v Litoměřicích dle přílohy.

8.   účetní závěrku a předložené výsledky hospodaření PO Městských sportovních zařízení v Litoměřicích za rok 2002 a zároveň návrh převodů ze zlepšeného HV do fondů PO MSZ v Litoměřicích dle přílohy. Předložit seznam dlouhodobých plánovaných investic.

9.   návrh úpravy dotací PO pro rok 2003.

10.  organizační řád :

ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

ZŠ Litoměřice, Máchovy schody 4

ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2

ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

ZŠ Litoměřice, Ladova 5

Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5

11.  pronájem pozemku parcely 1527/9 o výměře 31 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu smluvní ve výši  9,-Kč/m2 tj. 279,- Kč/rok p. Zdeňku Štefanovi , Zahradnická 40, Litoměřice.

12.  pronájem pozemku parc.č. 216/19 o výměře 23 m2  a parc.č. 216/24 o výměře 35 m2  a parc. č. 216/22 o výměře 400 m2 v k.ú. Pokratice manželům Papouškovým, bytem Plešivecká 100, Litoměřice,  za cenu 1.161 ,- Kč /rok na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Zároveň podává podnět Stavebnímu úřadu k dořešení stavby na p.p.č.216/24 ve vztahu ke stavebnímu zákonu.

13. žádost p. Suchého, bytem V Zahradách 20 v Litoměřicích o splátkový kalendář prodeje pozemku parc. č. 223/3 o výměře 228 m2 a parc.č. 216/31 o výměře 56 m2 v k.ú. Pokratice za smluvní cenu 86.538,- Kč.

Splátkový kalendář:

1. splátka při podpisu KS  50% z kupní ceny (tj. 43.269,- Kč),

2. splátka  50% z kupní ceny (tj.43.269,- Kč) do 31.12. 2003.

14.  výpůjčku části pozemku p.č. 109 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem zřízení zahrádky a odpočinkové zóny Godlovi St., Votočkové E., Mátlovi St., Matoušovské L., spolunájemníkům domu Mírové nám. 156/29, Litoměřice na dobu určitou do r. 2008.

15.  prodloužení  smlouvy o bezúplatné výpůjčce pro paní Janečkovou Vlastu, bytem Želetická 1232/14, Litoměřice  na obytný kontejner do 30.11.2003.

16.  žádost paní Vovčekové za manžela Vladimíra, bytem Revoluční 1813/7, Litoměřice o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši  372,- Kč.

17.  žádost p.Zázvorky za syna Martina, bytem Mlýnská 118/8, Litoměřice, o prominutí místního   poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši 372,-Kč.    

18.  žádost p.Tomesze za syna Ladislava, bytem Lodní náměstí 4, Litoměřice, o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za část r. 2002 a za rok 2003 v celk. výši 492,- Kč.

19.  žádost p.ing. Floriánové  za dceru Ol.Deroche, bytem U stadionu 272/11, Litoměřice,  o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za 1.pol. 2002 ve výši 160,- Kč.  

20.  žádost p. Maďara za bývalou manželku Valerii  a děti Marcela, Mariána, Martinu a Vilmu, bytem Novobranská 2, Litoměřice, o prominutí místního poplatku za nakládání s komunální odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 3.660,- Kč.

21.  žádost p. Petra Zvolského za dceru Hedviku a vnučky Lucii a Julii Procházkových, bytem Dykova 10, Litoměřice, o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši 1.116,- Kč.

22.  žádost manžela p. Růženy Vítové, bytem Křižíkova 705/7, Litoměřice, o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 720,- Kč.

23.  žádost p. M.Zejbrdlíka, za syna Miroslava, bytem Mrázova 13, Litoměřice, o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 732,-Kč.

24. žádost p. Starczewské, bytem Družstevní 37/19, Litoměřice, o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 732,- Kč.

25.  žádost p. Zvolského za tchýni p.Joudalovou, bytem Dykova 10, Litoměřice, o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši 372,- Kč.

26.  žádost, pana L. Štěpánka za Lýdii Čuporiovou a Janu Turťákovou (obě v kojenec. ústavu), bytem Kozinova 1712/13, Litoměřice, o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 1.464,- Kč.

27.  poskytnutí půjčky z Fondu bydlení manželům Marcele a Aloisovi Benešovým ve výši 180.000,- Kč na dobu 5ti let s úrokem 5% p.a.

28.  uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Litoměřice a obcemi: Žalhostice, Velké Žernoseky, Vrutice a Libochovany o řešení přestupků, dle které budou orgány Města Litoměřice vykonávat za obce v jejich správním obvodu přenesenou působnost dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

II. neschválila:

1.   žádost paní Štěpánkové za dceru Světlanu, bytem Kozinova 1712/13, Litoměřice o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celk. výši 732,- Kč.

III. bere na vědomí:

1.   výsledky výběrového řízení na obsazení místa vedoucího odboru SMM (správy majetku města) MěÚ Litoměřice a doporučení výběrové komise na jmenování Mgr. Václava Härtinga vedoucím odboru správy majetku města.

2.   informaci místostarosty, ing. Palána, o průběhu jednání ve věci opravy Tyršova mostu v Litoměřicích.

IV. ukládá:

1.   komisi regenerace územního rozvoje města vypracovat stanovisko k umístění prodejního stánku na nádraží ČD, Litoměřice - Město.

2.   místostarostům dle jejich příslušných kompetencí, prověřit zřizovací listiny PO, využívání fondů (Fond rezerv a fond rezerv invest. majetku) a schvalování investičních akcí PO radou města.

3.   místostarostovi Mgr. Hermannovi, aby ve spolupráci s odborem ŽP připravili způsob řešení likvidace černých skládek v okolí města Litoměřic a řešení předložili na nejbližším jednání RM.

4.   ředitelce PO MKZ v Litoměřicích předložit do příští RM plán investic s finančním vyčíslením a z jakých zdrojů budou financovány.

V. trvá:

1.   na usnesení ZM č. II./4 ze dne 27.2. 2003 - záměr prodeje pozemku parc. č. 1218/1 o výměře 389 m2 v k.ú. Litoměřice. 

   

VI. doporučuje:

1.   ZM schválit Dodatek č. 1- aktualizace majetku k 31.12. 2002  ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30.

2.   ZM schválit níže uvedený způsob financování úpravy hřiště ZŠ Svojsíkova v Litoměřicích s termínem dokončení 15.6. 2003 v celkových nákladech 5,333.768,- Kč.

Po dokončení stavby………………………………………………………...3,500.000,- Kč

Spoluúčast firmy Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice……………………….800.000,- Kč

Doplatek faktury do 30.6.2004……………………………………………..1,033.768,- Kč

VII. žádá:

1.   od MKZ v Litoměřicích předložit plán investic s finančním vyčíslením a z jakých zdrojů budou financovány.

           

                    

Ing. Ivan Palán                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                               starosta

Zapsala:  Lieberová Eva


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu