Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

8 zasedání rady 23.4.2002

U S N E S E N Í

z 8. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne23. dubna  2002 od 13,35 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno 8 členů rady města.

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         konání akce Jarní Dny Zdraví – Zdravobraní 2002 ve dnech 20.4. – 27.4.2002 v centrální části Mírového náměstí, Litoměřice, bezúplatný zábor prostranství Mírového náměstí a příjem finanční částky 15.000 Kč od Okresní pojišťovny VZP Litoměřice na zabezpečení reklamní činnosti při příležitosti 10. výročí založení VZP.

2.         návrh firem a složení komise pro výběrové řízení „Rekonstrukce pláště sportovní haly“ při ZŠ U Stadionu.

Firmy k oslovení na akci „ Rekonstrukce pláště sportovní haly „ :

G.Horejsek  v.o.s. Litoměřice

Bust  s.r.o. Budyně nad Ohří

Fase  s.r.o. Litoměřice

Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice

Hanzl a.s. Litoměřice

Herstav  s.r.o. Litoměřice

Členové komise na výběrové řízení „Rekonstrukce pláště sportovní haly“:

p. Terber

Ing. Jánošík

Ing. Jarkovský

Mgr. Šourková

Ing. Chábera

pí Bitrichová

p. Betlam

3.         přidělení dotace TJ Slavoj Litoměřice ve výši  45.000,- Kč na rekonstrukci „U rampy“ v areálu Skateparku na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.

4.         zaplacenou částku jako poplatek ze vstupného na Ples jara konaného dne 24. 3. 2001 ve výši 8 400,- Kč.

5.         Společnosti České maso a.s., Dlouhá 10, Litoměřice prodej uzenin z pojízdného karavanu před prodejnou na Dlouhé ulici, Litoměřice  / v jízdním pruhu, chodník volně průchozí / v termínu od 24.4. do 14.6.2002.

6.         instalaci velkoplošných map města na území Litoměřic /u dolního nádraží ČD, u horního nádraží ČD, u školy Na Valech, u nemocnice/ firmou Studio Raffael Art, Lhota 62, Červený Kostelec na dobu 5 let. Firma instaluje mapy na své náklady.

7.         majiteli cukrárny Delicates p. J. Kopeckému (ve spolupráci s firmou Algida a Julius Meinl) umístění předzahrádky za účelem občerstvení před prodejnou Delicates na Mírovém náměstí 18, Litoměřice.  

                         

8.         p. J. Kopeckému (majiteli cukrárny Delicates) pronájem veřejných WC na Mírovém nám., Litoměřice za symbolické nájemné. Veřejné toalety bude provozovat na své náklady.

9.         návrh na složení komise a oslovení firem na akci “Rekonstrukce ulic Školní a U školy” .

Komise:            p. Terber                                              Firmy:   DAPS, v.o.s. Litoměřice

                        ing. Brunclíková                                    Delimit, s.r.o. Litoměřice

                        pí Kaiserová                                                     Chládek a Tintěra, a.s. Litoměřice

                        ing. Grunerová                                                  K.B.O., s.r.o. Litoměřice

                        p. Betlam                                                         Strabag, a.s. Terezín

10.       původní návrh  složení členů komise na akci “Strojovna chlazení, Zimní stadion, Litoměřice”:

            ing. Lowy

p. Terber

                        ing. Brunclíková

p. Tvrzník

                        ing. Gryndler

                        ing. Grunerová

                        p. Hamele        

11.       dodatečné zařazení firmy Hanzl a.s. Litoměřice do výběrového řízení dne 23.4.2002.

12.       přidělení bytu č. 3 v DPS Velká Krajská 47/7, Litoměřice pro  paní Krejčovskou Růženu. Bude zaplacen finanční příspěvek 30 tis.Kč.

13.       smlouvu s Farní charitou Litoměřice, Dómské náměstí 5 o provozování Domu seniorů, Zahradnická 1535/7 a 408/9, Litoměřice, jejíž součástí je

                           - smlouva o bezplatné výpůjčce

                           - smlouva o provozování domu seniorů

Do smlouvy bude zapracováno právo pozastavení výkonu přidělení umístění v Domě seniorů (člen komise za město).

14.       přechod nájmu nebytových prostor v ul. 5. května 154/1, Litoměřice z původního nájemce paní Mileny Fišerové – GAV, Mírové nám. 43, Litoměřice na nového nájemce společnost TOBACCO SHOPS GROUP s.r.o. Litoměřice na dobu určitou tj. do 30.9.2007.

15.       pronájem  ovocného sadu na pozemku p.č.2601/2 o výměře 11.254 m2v k.ú.Litoměřice

na dobu určitou do 31.12.2003 s případným prodloužením do doby výstavby ,,Západní komunikace“ panu L. Pošíkovi, Agrofrukt Kamýk,Litoměřice za cenu 625,- Kč/rok.

16.       snížení nájmu ve výši 30 % na období od 1. 12. 2001 do 21. 1. 2002 tj. jeden  měsíc a 21 dní paní Cibulkové Nině, Křižíkova 837/9, Litoměřice (měsíční nájem 620,- Kč, sleva 30% /měs. 186,- Kč, celkem sleva 312,- Kč).

17.       výměnu bytů mezi panem Josefem Homolkou, bytem Dobrovského 25, Litoměřice o velikosti 2+1 a panem Ladislavem Hofmanem, bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1.

18.       výměnu bytů (přidělení) panu Janu Němcovi bytem Stránského 1764/37, Litoměřice (1+1)

do prázdného obecního bytu v ulici Revoluční 1834/8, Litoměřice (1+1).

19.       výměnu bytů mezi paní Monikou Zajícovou, bytem Turgeněvova 618/18, Litoměřice (1+1) a panem Petrem Šedou, bytem E.Krásnohorské 2015/7, Litoměřice (3+1). Pro pana Šedu

na dobu neurčitou, pro paní Zajícovou na dobu určitou. Podmínkou směny je vyrovnání dluhu

na nájemném paní Moniky Zajícové.

20.       provedení kompletní opravy havarijního stavu střešní krytiny na domě M. Majerové 17, Litoměřice podle varianty č. 3.: za cenu 91.000,-- Kč.Tato oprava bude hrazena z rozpočtu bytového odboru.

21.       pronájem nebytového skladového prostoru o velikosti 14,1 m2, skladového prostoru

o velikosti 25,15 m2 v objektu Mírové náměstí 18/10, Litoměřice paní Ludě Šabatové, Škroupova 1862/6, Litoměřice a pronájem nebytových prostor kanceláře o velikosti 14,85 m2 a  kanceláře

o velikosti 15,75 m2  firmě KERBER, s r.o., U Lávky 272, Litoměřice. Cena pro všechny prostory je 400,- Kč/m2/rok.

22.       odpověď na Veřejné prohlášení „Vraťte dětem pískoviště“ týkající se vyjádření absolutního nesouhlasu s uzavřením dětského pískoviště na sídlišti Kocanda v Litoměřicích podané dne 10. 4. 2002. Odpověď bude ve smyslu žádosti OHS Litoměřice a Zdravotní komise města Litoměřice, kde jednali o zrušení pískovišť z důvodu omezení možných hygienických rizik /hepatitida A, C, AIDS, škrkavky, tasemnice psí atd./. Bylo rozhodnuto, že bude v dohledné době nutno zrušit nejenom vytipovaná pískoviště, ale všechna pískoviště bez dozoru a trvalého oplocení.

Konkrétně pískoviště v ul. Vrchlického – Jungmannova je nevhodně umístěno vedle restaurace a sevřeno dvěmi komunikacemi. V blízkosti tohoto pískoviště se nachází několik dalších pískovišť, která je možno využít.

 

II.         neschvaluje:

1.         dodatečnou výměnu bytů mezi paní Janou Maksoudovou bytem El. Krásnohorské č.p. 2015/9, Litoměřice a panem Stanislavem Klabečekem bytem Jiřího z Poděbrad 1633/2,Litoměřice na zkušební dobu půl roku.

III.        revokovala:

1.         své rozhodnutí z jednání RM dne 2.4.2002 pod č. 6/7 /zamítnutí prodeje uzenin Společnosti České maso a.s., Dlouhá 10, Litoměřice z pojízdného karavanu před prodejnou na Dlouhé ulici/.

IV.        bere na vědomí:

1.         informaci o konání mítinku politické strany - Pravého Bloku dne 17.4.2002

na Mírovém náměstí, Litoměřice.

2.         informaci předloženou ing. Brunclíkovou a doplněnou předsedou KÚRM p. Hamele o postupu zástavby na Miřejovické stráni.

3.         znění dopisu od firmy Sallerova výstavba Chomutov. Dopis bude postoupen na příslušná místa (SÚS, ředitelství Teplice nebo Ředitelství silnic a dálnic).

4.         „Výroční zprávu Městské nemocnice Litoměřice za rok 2001“.

V.         ukládá:

1.         odboru SMMaBH předložit návrh smlouvy o pronájmu WC na Mírovém nám., Litoměřice

pro p. J. Kopeckého (majitele cukrárny Delicates)

2.         místostarostovi p. Terberovi, aby ve spolupráci s ekonomickým náměstkem MěN Litoměřice

ing. Kestřánkem předložil na příštím jednání RM návrh platové úpravy pro ředitele MěN Litoměřice MUDr. Jiránka.

3.         p. Terberovi vyřešit přestěhování Klubu důchodců, Alšova 880/8, Litoměřice. S výsledkem bude seznámena RM na svém dalším jednání.

VI.        doporučuje ZM:

1.                     poskytnutí slevy ve výši  20% z kupní ceny na opravu domu v ul.Sládkova 904/2, Litoměřice, za předpokladu provedení opravy pláště domu do 31.12.2002.   

 

Jiří Landa

starosta

Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu