Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

8 zasedání rady 17.4.2001

U S N E S E N Í

z 8. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne

17. dubna 2001 od 13,35 hod. v kanceláři starosty

Přítomno:                               8 členů rady města      

Rada města Litoměřic projednala a:

I.                   schválila:

1)      žádost fy Přírodní svět s.r.o. Chlumec o parkování 4 historických autobusů na Mírovém nám.ve dnech 23-24.6. 2001 za účelem převážení turistů (Anglie a Německo) z hotelů na výstaviště.

2)      žádost Pražských pivovarů s.r.o. Praha o pronájem Mírového náměstí na den 2. 6. 2001 (popř. 9.6. 2001) za účelem pořádání pivní slavnosti.

3)            přidělení dotace ve výši 200.000,- Kč TJ Sokol Litoměřice, Osvobození 17 na rekonstrukci osvětlení tělocvičny s tím, že TJ Sokol Litoměřice nebude po dobu 5 let zvyšovat nájem těm základním školám, které na základě smlouvy jejich tělocvičnu využívají.

     

4)   upuštění od platby za zábor veřejného prostranství v letních měsících podnikatelským subjektům, které budou s Městem Litoměřice spolupracovat na oživení náměstí pořádáním hudebních produkcí o víkendech.

Současně se v tomto smyslu upraví již dříve projednaná smlouva s p. Kalinou.

5)      pronájem části pozemku parc. č. 897/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Litoměřice žadatelům, spoluvlastníkům domu Žižkova  12 A,B/1688 Litoměřice, za účelem zřízení klidové zóny za částku 500,- Kč/rok

6)      pronájem pozemků p.č. 758 o výměře 593 m, p.č.757 o výměře 14 351m2, p.č. 760 o výměře 3 237 m2, p.č. 753/3 o výměře 2 223 m2 v k.ú. Hlinná za cenu smluvní

0,05 Kč/ m2 tj.1020,20 Kč/rok, žadatelce Monice Daňkové, Kundratice 22,  Litoměřice.

7)      pronájem pozemku p.č. 723 o výměře 408 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli Pavlu Hradeckému, Křinec 261( vlastníkovi sousední nemovitosti ) a Boudovi Antonínu, Křížová 5, Litoměřice (nájemci) ke zřízení zahrádky, za cenu 2,-Kč/m2/rok tj. 816,- Kč/rok.

8)      výměnu mezi Miloslavou Steifovou, bytem Křižíkova 9/837v Litoměřicích o vel. 1+1 a Ladislavem Ottou, bytem Mrázova 29/986 o vel. 3+1.

9)       využití právních zástupců pro zajištění příslušných listin pro registraci společenství vlastníků v obchodním rejstříku a to za úhradu ve výši 1500,-- Kč za každé registrované společenství. S právními zástupci a to s  JUDr. Radkou Šumerovou  a Mgr. Rudolfem Axmannem bude sepsána smlouva o dílo s platností od 20.4.2001. Finanční  prostředky na tuto činnost budou čerpány z položky rozpočtu 4201.

10) program ZM dne 26.4. 2001.

1.                 Zvolení návrhové komise a schválení pracovního předsednictva

2.                 Majetkové záležitosti

3.                 Rozpočtové změny

4.                 Obsazení míst v orgánech DZCL

5.                 Odpuštění platby za zábor veřejného prostranství

6.                 Schválení kontroly provedené kontrolním výborem

7.                 Informace

8.                 Interpelace

9.                 Diskuze  - Omluva veřejnosti za neposkytnutí prostoru k diskuzi na minulém jednání

10.              Závěr

II.  neschválila:

1)   uhrazení neinvestičních nákladů (faktury) Městu Teplice v plné výši, jak tomu bylo v žádosti, ale pouze do max. výše 3.000,- Kč.

III.             doporučuje:

1)      ZM ponechat pozemek p.č. 3864/52 o výměře 121m2 v k.ú. Litoměřice v majetku města.  Žadatel: Bárta Ivan, Plešivecká 21, Litoměřice.

2)      prodej domu Ostrovní 3/539 veřejnou nabídkou  s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku.

3)      ZM schválit domovní řád (příloha viz orig. zápisu), který upravuje vztahy v obytných domech.RM doporučuje doplnění domovního řádu o klasuli zákazu postoupení pronájmu bytu třetí osobě.

4)      ZM schválit předložený návrh domů, které  by měly zůstat v majetku města s tím, že tento seznam bude rozšířen o ulici Dlouhá čp. 9,11,13.

5)      schválit koupi nového vozidla značky Volkswagen Passat dle nabídkové ceny dle výběrového řízení v částce do 800 tis. Kč a to jednorázovou platbou.

IV. nedoporučuje:

1)      prodej pozemku č.1240/24 o výměře 575 m2 (zastavěná) a ost.plocha p.č. 1240/1 o výměře 992 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli Papouškovi Jaroslavu, Plešivecká 100, Litoměřice.

IV. ukládá:

1)     správnímu odboru, aby ve spolupráci s právníkem města:

a) zjistil, kdo odpovídá za škodu, která vznikla městu jednáním konaným dne 29.5. 1996 v NP v ul. Dlouhá

b) zjistil, o jak velikou škodu (v Kč) se jedná

c) předložil návrhy k náhradě škody

…………………………                                            ……………………

            ing. Margita Kadeřábková                                                   p. Antonín Terber

            místostarostka                                                                          místostarosta

Zapsala : Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu