Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

8. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 13.4.2017

USNESENÍ
VÝPIS

z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 13. 4. 2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 8. jednání projednala pod usnesením č.:

 

190/8/2017
Jmenování členů školských rad za zřizovatele na Základních školách v Litoměřicích na funkční období od 12. 5. 2017 do 11. 5. 2020
RM schvaluje jako zřizovatel základních škol v Litoměřicích členy školských rad na funkční období 12.5.2017 – 11.5.2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

191/8/2017
Program regenerace MPR Litoměřice – finanční příspěvky na rok 2017
RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2017 ve výši 2.390.000,- Kč z a z rozpočtu Města Litoměřice podporu ve výši 403.375,50 Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

192/8/2017
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškol. zařízení – I. čtvrtletí 2017
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

193/8/2017
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2017
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

194/8/2017
Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2017
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

195/8/2017
Změna organizační struktury PO MKZ v Litoměřicích od 1.4.2017
RM schvaluje změnu organizační struktury příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích s účinností od 1. dubna 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

196/8/2017
Návrh na příděl bytu č. 19 (gars.) v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní Z.K., bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

197/8/2017
Návrh na příděl bytu č. 4 (gars.) v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní M.U., bytem Píšťany a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

198/8/2017
Návrh na příděl bytu č. 13 (gars.) v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 13 v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní R.V., bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

199/8/2017
Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Centru sociální pomoci Litoměřice
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Centru sociální pomoci Litoměřice příspěvkové organizaci, se sídlem Dlouhá 75, 410 02 Lovosice, IČO:00080195 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

200/8/2017
Poskytnutí finančního daru 20.000 Kč Virtuální univerzitě třetího věku - VOŠ, Obchodní akademii, SOŠ a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s.
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., IČO:25400681 zastoupena ředitelem Mgr. Miroslavem Pokorným se sídlem Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice a schvaluje uzavření darovací smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

201/8/2017
Poskytnutí finančního daru 20.000 Kč pro oddělení LDN Městské nemocnici v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO:00830488 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

202/8/2017
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017“ a uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
RM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2017“ subjektům ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty.

 

203/8/2017
Výstup z provedeného veřejného průzkumu - Pocitová mapa
RM bere na vědomí veřejný průzkum spokojenosti občanů v regionu Litoměřice pod názvem „Pocitová mapa“ (viz příloha orig.zápisu).

 

204/8/2017
Uzavření smlouvy spojené se zajištěním služeb (odběr elektrické energie a vody) v areálu bývalých Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích pro PO MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smluvního vztahu s příspěvkovou organizací města – Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, adresa pro doručování: Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, tj. „smlouvy o poskytování služeb“ na odběr elektrické energie a vody v budovách nacházejících se v areálu bývalých Kasáren Pod Radobýlem (SO č. 043 – Tělocvična, budova bez čp. na parc. č. 5251/6 a SO č. 026 – Koupelna, budova bez čp. na parc. č. 5251/7), na základě které bude provedeno jejich roční vyúčtování (smlouvy o poskytování služeb viz příloha orig.zápisu).

 

205/8/2017
Schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
RM doporučuje ZM schválit uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí (smlouva a stanovy viz příloha orig. zápisu).

 

206/8/2017
Schválení uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku (citylight vitríny) s MKZ v Litoměřicích, příspěvková organizace, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi Městem Litoměřice a Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

207/8/2017
Návrh na vyřazení vozidla městské policie z účetní evidence a jeho prodej- Škoda Roomster RZ 5U8 4574, VIN:TMBMC25J2A5032572
RM doporučuje ZM schválit vyřazení vozidla městské policie - Škoda Roomster RZ 5U8 4574,
VIN: TMBMC25J2A5032572 z účetní evidence a jeho prodej prostřednictvím autobazaru. Příjem za prodej vozidla bude odveden do rozpočtu města.

 

208/8/2017
Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Univerzitou Karlovou Praha
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků parc.č. 4008/95, 4008/116, 4008/117 a 4008/112 o celkové výměře 1 097 m2 vše v k.ú. Litoměřice, s Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou, IČO: 00216208, Ovocný trh 560/5, Praha 1, k účelu přestavby „Vědecko-výzkumného a vzdělávacího centra geotermální energie – RINGEN, Litoměřice“ (smlouva – viz příloha orig. zápisu).

 

209/8/2017
Výpůjčka pozemku v areálu KDH v Litoměřicích za účelem cvičení sboru Vězeňské služby ČR
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (vyasfaltovaná plocha cvičiště vpravo od centrální komunikace) za účelem uspořádání cvičení sboru Vězeňské služby České republiky (Vazební věznice Litoměřice) ve dnech 19.05.2017, 26.05.2017 a 02.06.2017 v čase od 08:00 do 11:00 hod.

 

210/8/2017
Souhlas vlastníka nemovitosti (Město Litoměřice) s umístěním sídla spol. HUNAT s.r.o. Dušníky
RM souhlasí s umístěním sídla společnosti HUNAT s.r.o., IČO: 27318231 na adrese Mírové náměstí 18/10, 412 01 Litoměřice.

 

211/8/2017
Ukončení nájmu nebytového prostoru v ulici Sovova 480/2 v Litoměřicích a prominutí platby nájemného za pronájem nebytového prostoru

a) RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru, který se nachází na pozemku parc. č. 1007 v k.ú. Litoměřice v ulici Sovova 480/2 v Litoměřicích, s paní H.J., bytem Litoměřice. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 13.04.2017.

b) RM schvaluje paní H.J., bytem Litoměřice, prominutí platby nájemného na dobu od 01.04.2017 do 13.04.2017 za pronájem nebytového prostoru na pozemku parc. č. 1007 v k.ú. Litoměřice v ulici Sovova 480/2 v Litoměřicích.

 

212/8/2017
a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
b) Žádost o přistoupení dalšího nájemce k uzavřené nájemní smlouvě

a) RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu na adrese Mírové náměstí 21/13, Litoměřice uzavřené s paní L.H. do 31.10.2017.

b) RM schvaluje přistoupení dalšího nájemce pana L.H., bytem Litoměřice, k uzavřené nájemní smlouvě k bytu, o velikosti 1+1 na adrese Mírové náměstí 21/13, Litoměřice.

 

213/8/2017
Schválení využití znaku Města Litoměřice na propagačních materiálech k chystané okresní chovatelské přehlídce trofejí volně žijící zvěře konané ve dnech 5.-10.6. 2017 v Roudnici n/L.
RM schvaluje použití znaku Města Litoměřice pro využití na propagačních materiálech při pořádání chovatelské přehlídky trofejí volně žijící zvěře konané dne 5. - 10. 6. 2017 v Roudnici nad Labem.

 

214/8/2017
Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění ekologické výchovy se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., Masarykova 701/35,412 01 Litoměřice, IČO 28745418 (viz přílohy orig.zápisu).

 

215/8/2017
Schválení vyhlášení soutěže “Odpadománie aneb přines odpad a vyhraj“ a schválení podmínek
RM schvaluje vyhlášení soutěže “Odpadománie aneb přines odpad a vyhraj“ konané ve dnech: 1.5.-31.10.2017 na sběrném dvoře odpadů v Litoměřicích a schvaluje i podmínky této soutěže (viz příloha orig.zápisu).

 

216/8/2017
Návrh na prodloužení smlouvy s poskytovatelem služeb operátora mobilních telefon. linek, společností T- Mobile Czech Republic a.s., Praha 4
RM schvaluje prodloužení smlouvy s poskytovatelem služeb operátora mobilních telefonních linek, společností T- Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO: 6494681 na dobu 24 měsíců a to formou Dodatku č. 21 k Rámcové smlouvě č. 44844906 (viz příloha originál zápisu).

 

217/8/2017
Užití znaku města Litoměřice Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje
RM schvaluje užití znaku města Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Horova 1340/10, Ústí nad Labem, IČO: 70886300, pro použití připravované publikace - Katalog stanic Hasičského záchranného sboru České Republiky.

 

218/8/2017
Užití znaku města Litoměřice Okresnímu fotbalovému svazu Litoměřice
RM neschvaluje užití znaku města Okresnímu fotbalovému svazu Litoměřice, Osvobození 191/17, Litoměřice, IČO: 22882499 pro používání v logu, za účelem reprezentace svazu.

 

219/8/2017
Schválení uzavření smlouvy o dílo na grafické zpracování dokumentu „Výroční zpráva za rok 2016“ a realizace tohoto dokumentu dle pokynů pro tvorbu výroční zprávy
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na grafické zpracování dokumentu „Výroční zpráva za rok 2016“ s Tomášem Sarnovskym. Velká Dominikánská 264/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 63138131, a pověřuje úsek vnějších vztahů a komunikace, odboru Kancelář starosty a tajemníka ke spolupráci se zhotovitelem na výsledné podobě tohoto dokumentu dle pokynů pro tvorbu výroční zprávy (návrh smlouvy a pokyny viz příloha orig. zápisu).

 

220/8/2017
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku - Včelařský spolek Litoměřicka
RM schvaluje spolku Včelařský spolek Litoměřicka, umístění sídla spolku na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

 

221/8/2017
Zrušení obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření – doporučení ZM
RM doporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se ruší vyhláška č. 3/2015 o zákazu kouření na veřejně přístupných místech určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let (viz příloha orig. zápisu).

 

222/8/2017
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o veřejném pořádku – doporučení ZM
RM doporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se nahrazuje vyhláška č. 3/2016 o veřejném pořádku (viz příloha orig. zápisu).

 

223/8/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u PO DDM Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

224/8/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

225/8/2017
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27. 4. 2017
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27. 4. 2017 od 16 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.
Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2017
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2016
3. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017
4. Poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci Slavoji Litoměřice, z.s. na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště
5. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
6. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
7. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích"
8. Schválení obecně závazné vyhlášky o zrušení zákazu kouření
9. Schválení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
10. Schválení soudní přísedící do funkce a odvolání jiného přísedícího ze zdravotních důvodů
11. Zápis likvidační komise
12. Vyřazení vozidla MP z účetní evidence a jeho prodej - Škoda Roomster RZ 5U8 4574
13. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“
14. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu „Dobrovolnického centra“
15. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
16. Schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí
17. Prominutí smluvní pokuty, dohoda o splátkách dluhu
18. Dohoda o splátkách dluhu
19. Dohoda o splátkách dluhu
20. Vzdání se zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a výší pohledávky
21. Schválení dohody o splátkách
Majetkové záležitosti
Záměry:
22. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán)
23. Prodej pozemku parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zast.plocha) a část pozemku parc.č. 4030/1 (nutný odděl.geometr.plán) v k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice
25. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště
26. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl.geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
27. Směna pozemků parc.č. 828/6 a část pozemku parc.č. 828/4 za část pozemků parc.č. 831, 828/5 a 828/3 (vl.město) vše v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
28. Prodej části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
29. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litoměřice (nutný odděl.geometr.pán)
30. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
31. Prodej části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m2 ost.plocha v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m2 včetně stavby obč.vybavenost (garáže) a část pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 zahrnující průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
33. Prodej části parc.č. 1272/1 (ostat.plocha) a části 1313/22 o celkové výměře cca 10 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
34. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr. plán)
35. Prodej části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr. plán)
Prodeje:
36. Nákup podílu ve výši ½ pozemků parc.č. 2736/2 o výměře 200 m2 (ostat. plocha) a 4749 o výměře 1120 m2 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice
37. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční číslo 14 B-15 městského hřbitova
38. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
39. Darování pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m2 (ost.plocha-sportoviště) v k.ú. Litoměřice
40. Bezúplatné převzetí věcí movitých - stavebních objektů, vybudovaných na pozemcích v majetku Města Litoměřice v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav zařízení přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č.1668/2, 2563/1 a 2563/129 v k.ú. Litoměřice
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice
46. Zřízení věcného břemene - služebnosti práva chůze a jízdy k pozemkům parc.č. 684/2 a 684/1 a vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 684/2, 684/1 a 1159 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice, vše v k.ú. Pokratice
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a 3226 v k.ú. Litoměřice
49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11, 4011/5, 4098/1 a 4011/4 v k.ú. Litoměřice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

226/8/2017
Smlouva o bezúplatném převodu movité věci mezi CCR Litoměřice a MKZ v Litoměřicích – taneční parket
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movité věci (taneční parket – Alaves) mezi příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO:72019018 a příspěvkovou organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

227/8/2017
Schválení platového výměru ředitelky MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje platový výměr Ing. Věry Kmoníčkové, ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s účinností od 1.dubna 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

228/8/2017
Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o pachtu – Hradní vinárna
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu ze dne 1. 7. 2015 uzavřený mezi příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 a paní Veronikou Novákovou, Kamýcká 1030/10, 41201 Litoměřice, IČO: 03011496 (viz příloha orig. zápisu).

 

229/8/2017
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí – CCR Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí pro příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 (viz příloha orig. zápisu).

 

230/8/2017
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věci mezi CCR Litoměřice a MKZ v Litoměřicích – DHM
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí (drobný hmotný majetek) mezi příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO:72019018 a příspěvkovou organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

231/8/2017
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2017 s názvem „Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova - oprava běžeckých drah školního hřiště“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2017 s názvem „Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova - oprava běžeckých drah školního hřiště“ (viz příloha orig. zápisu).

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

Mgr. Václav Červín
3.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 13. 4. 2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu