Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

8. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 10.5.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 8. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10.5.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 8. jednání projednala pod usnesením č.:

 

285/8/2018
Oznámení SR KSČM o shromáždění občanů
RM bere na vědomí oznámení KSČM, Politických vězňů 1531/9, Praha 1, IČO: 00496939, zastoupená Janou Vojtilovou, Litoměřice:
a) o konání shromáždění občanů dne 9.5.2018 na místní hřbitově, u Památníku Richard a v Jiráskových sadech.
b) o konání předvolební kampaně od 1.9. do 31.10.2018 na Dlouhé ul. v Litoměřicích v rámci propagace kandidátů KSČM do zastupitelstva města.

 

286/8/2018
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství – Street Sushi
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Street Sushi, s.r.o., se sídlem Merhoutova 1401/2, Praha – Kunratice, IČO: 06681981, provozovna – Tyršovo nám. 69/8, Litoměřice se záborem veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky na Tyršově náměstí o velikosti 13 m2 od 1.4. do 31.10. každoročně.

 

287/8/2018
Rozpočtové opatření – Schválení návrhu úpravy rozpočtu, a to převodem financí z položky „Oprava parkánového zdiva“ na položku odboru správy nemovitého majetku města „Tržnice – stánky“
RM schvaluje návrh úpravy rozpočtu – přesun financí mezi odborem územního rozvoje a odborem správy nemovitého majetku města z položky „Oprava parkánového zdiva“ na položku „Tržnice – stánky“ a to 400 tis. Kč.

 


288/8/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/015/2018 s názvem „MŠ Litoměřice, provozovna Alšova – zateplení pláště a střechy objektu“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/015/2018 s názvem „MŠ Litoměřice, provozovna Alšova – zateplení pláště a střechy objektu“ (viz příloha orig. zápisu).

 

289/8/2018
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce movitého a nemovitého majetku mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

290/8/2018
Poskytnutí dotace Asociaci pro podporu aktivní zálohy, z.s. na pořádání akce ARMY TEST
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč Asociaci pro podporu aktivní zálohy, z.s., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 052 23 067 na pořádání akce ARMY TEST, který se bude konat dne 10. 5. 2018 v Litoměřicích, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 


291/8/2018
Žádost o bezplatné užívání prostor Divadla K. H. Máchy Litoměřice – přednáška o kouření pro studenty litoměřických středních škol
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky, za účelem konání přednášky o kouření v divadle K. H. Máchy dne 14. 5. 2018 od 11.00 hodin.

 

292/8/2018
Užití konferenčního sálu Hradu Litoměřice - „Litoměřické naděje“- slavnostní ocenění žáků litoměřických základních škol a ZUŠ
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky, za účelem slavnostního ocenění žáků litoměřických základních škol a ZUŠ – „Litoměřické naděje“, které se bude konat v konferenčním sále Hradu Litoměřice dne 12.6.2018 od 17.30 hodin.

 

293/8/2018
Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Litoměřice a Konfederací politických vězňů ČR
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Konfederaci politických vězňů ČR, se sídlem Škrétova 6, 120 00 Praha 2, IČO: 00417581, ve výši 18.000 Kč, určené na provoz pobočky Konfederace politických vězňů v Litoměřicích v r.2018. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018-31.12.2018 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

294/8/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Základní uměleckou školu Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 19.500 Kč Základní umělecké škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na zajištění realizace pilotního semestru Akademie umění III. věku, který se uskuteční v období říjen–listopad 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

295/8/2018
Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Centrum sociální pomoci Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Centru sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČO: 00080195, ve výši 5.000 Kč na organizaci XVI. ročníků krajských sportovních her pro uživatele domovů pro osoby se zdravotním postižením. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice.

 

296/8/2018
Zveřejnění záměru – veřejná nabídka pronájmu bytu č. 3, Lidická 150/2, Litoměřice, o výměře 71,00 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 3 v ulici Lidická 150/2 v Litoměřicích o výměře 71,00 m² (1+1).

 


297/8/2018
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění lesních porostů
RM schvaluje podání žádosti o podporu poskytovanou Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 492 414 94, DIČ: CZ – 492 414 94, program „Pojištění lesních porostů“.

 

298/8/2018
Schválení kupní smlouvy na dodávky zvěřiny pro rok 2018–2019
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o dodávkách zvěřiny z černé a spárkaté zvěře s firmou CITUS s.r.o., K Výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 na období od 16.5.2018 do 15.1.2019 (viz orig. příloha zápisu).

 

299/8/2018
Zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 19/11 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 56,06 m², který se nachází v budově č.p. 19/11 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

300/8/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s panem Milanem Menhartem, IČO: 11453311, se sídlem Terezínská 486/69, 410 02 Lovosice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 210 m² s účinností od 01.06.2018 (dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

301/8/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 21/13 a v budově č. p. 22/14 na Mírovém náměstí v Litoměřicích – SETTEE s.r.o.
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 239,97 m², který se nachází v budově č.p. 21, stojící na pozemku parc. č. 12 v k.ú. Litoměřice a v budově č.p. 22, stojící na pozemku parc. č. 13 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností SETTEE s.r.o., se sídlem Na Valech 370/50, 412 01 Litoměřice, IČO: 25457136, zastoupenou jednatelem Martinem Mazancem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.06.2018 do 31.05.2023. Smluvní nájemné činí 1.120 Kč/ m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

302/8/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 110 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem J.K., bytem Terezín. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.06.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.303/8/2018
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Dětské odpoledne – piknik“ Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem dne 14.06.2018
RM neschvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově v Litoměřicích pro PR NEST Media s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (IČO: 06947727) za účelem uspořádání akce „Dětské odpoledne – piknik“ Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem dne 14.06.2018.

 

304/8/2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2760, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, zapsané na LV 1604, umístěné na pozemku parc.č.2760, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, v majetku Města Litoměřice.
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č.2760, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby.

 

305/8/2018
Pronájem pozemku parc.č. 5507, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 5507, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, manželům panu M.K. a paní M.K., bytem Litoměřice, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby za nájemné v roční výši 189 Kč.

 

306/8/2018
Výpůjčka části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2800 m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2800 m2 v k.ú. Pokratice, CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, Terezín, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu konání sportovní akce, Česká liga BMX, od 8.6.2018 -10.6.2018.

 

307/8/2018
Pronájem pozemku parc.č. 4008/107 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 321 m2 a části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha výměře cca 2730 m2 v k.ú. Litoměřice k umístění úlů a „Včelařského ekocentra“
a) RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 4008/107 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 321 m2 a části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha výměře cca 2630 m2 v k.ú. Litoměřice, Včelařskému spolku Litoměřice, IČO: 06130348, Mírové nám. 15/7, Litoměřice k umístění „Včelařského ekocentra“ (úly, epidomky) a „Včelařského ekocentra“ na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné 5 Kč/m2/rok.
b) RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74 ostatní plocha, manipulační plocha výměře cca 100 m2 v k.ú Litoměřice, panu A.K., bytem Litoměřice k účelu umístění k umístění úlů a mobilního domku pro uschování včelařských potřeb na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné 5 Kč/m2/rok, s účinností od 1.7.2018.

 

308/8/2018
Revokace usnesení 73/3/2018 ze dne 08.02.2018, týkající se pronájmu části dvora – pozemku parc. č 1009/3 v k.ú. Litoměřice k odstavení 3 OA (odpuštění či snížení nájemného)
RM neschvaluje:
a) snížení či odpuštění nájemného za pronájem části dvora - pozemku parc.č 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 15 m2 k odstavení osobního automobilu pro pana S.Č., bytem Litoměřice.
b) snížení či odpuštění nájemného za pronájem části dvora - pozemku parc.č 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 15 m2 k odstavení osobního automobilu pro paní E.Č, bytem Litoměřice.

 

309/8/2018
Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce komunikační techniky SPR 25/15 ze dne 22.7.2015 s panem Lukasem Wünschem
RM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o výpůjčce č. SPR 29/15 ze dne 22.7.2015 uzavřené s panem Lukasem Wünschem, zastupitelem města Litoměřice (dodatek viz příloha orig.zápisu).

 

310/8/2018
Schválení uzavření dodatku k Souhrnné licenční smlouvě 92081 ze dne 21.3.2018 a Dodatku ke Smlouvě o technické podpoře ze dne14.5.2002 se společností Triada, spol s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku k Souhrnné licenční smlouvě č. 92081 ze dne 21.3.2018 a dodatku ke Smlouvě o technické podpoře ze dne 14.5.2002 se společností Triada, spol. s r.o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, IČO: 43871020 (dodatky viz příloha orig. zápisu).

 

311/8/2018
Vzetí na vědomí závěrečné sebehodnotící zprávy projektu MAP ORP Litoměřice
RM bere na vědomí závěrečnou sebehodnotící zprávu projektu MAP ORP Litoměřice (Místní akční plán, obec s rozšířenou působností) - viz příloha orig. zápisu.


312/8/2018
Jmenování Pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer – DPO) města a pro příspěvkové organizace města
a) RM jmenuje pana Terbera Antonína, bytem Liběšice, IČO: 72767464, pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to ode dne 15.05.2018 do 31.12.2018. Pověřenec pro ochranu osobních údajů bude vykonávat svoji funkci pro Město Litoměřice, pro činnosti vykonávané Městským úřadem Litoměřice, Městskou policii a příspěvkovými organizacemi města.

a) RM schvaluje uzavření smlouvy na výkon funkce pověřence ochrany osobních údajů (Data Protection Officer – DPO) pro Město Litoměřice, pro činnosti vykonávané Městským úřadem Litoměřice, Městskou policií a příspěvkovými organizacemi města s panem Terberem Antonínem, bytem Liběšice, IČO: 72767464.

 

313/8/2018
Zpráva Genderový audit
RM bere na vědomí závěrečnou zprávu o projektu „Genderový audit“ - Genderový audit Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

314/8/2018
Zpráva z hodnocení řízení kvality – Ministerstvo vnitra ČR
RM bere na vědomí zprávu z hodnocení řízení kvality vypracovanou odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR (viz příloha orig. zápisu).

 

315/8/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u organizace Školní sportovní klub při ZŠ Ladova Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u organizace Školní sportovní klub při ZŠ Ladova Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 457 73 688 (viz příloha orig. zápisu).

 

316/8/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 o využití finančních prostředků poskytnutých neziskové organizaci Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 o využití finančních prostředků poskytnutých neziskové organizaci Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s., se sídlem Ladova 413/5, Litoměřice, IČO: 01282051 (viz příloha orig. zápisu).

 

317/8/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice 412 01, IČO: 467 733 80 (viz příloha orig. zápisu).

 

318/8/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 o využití finančních prostředků poskytnutých neziskové organizaci Sport JUDO Litoměřice, z.s.
RM bere na vědomí informaci o výsledku z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 o využití finančních prostředků poskytnutých neziskové organizaci Sport JUDO Litoměřice, z.s., se sídlem Ladova 5, Litoměřice, IČO: 62768514 (viz příloha orig. zápisu).

 

319/8/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v prodejních stáncích stojících na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
a) RM schvaluje paní Heleně Sejkorové, IČO: 44209169, se sídlem Travčice 176, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře cca 54 m², který se nachází v prodejním stánku a v zastřešeném prostoru před stánkem, stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od prvního dne následujícího měsíce po řádném dokončení rekonstrukce městské tržnice. Smluvní nájemné činí 1.000 Kč/m2/rok za pronájem prostoru uvnitř stánku a 600 Kč/m² za pronájem zastřešeného prostoru před stánkem.
b) RM schvaluje paní Jaroslavě Krepsové, IČO: 19023898, se sídlem Travčice 73, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře cca 54 m², který se nachází v prodejním stánku a v zastřešeném prostoru před stánkem, stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od prvního dne následujícího měsíce po řádném dokončení rekonstrukce městské tržnice. Smluvní nájemné činí 1.000 Kč/m2/rok za pronájem prostoru uvnitř stánku a 600 Kč/m² za pronájem zastřešeného prostoru před stánkem.
c) RM schvaluje společnosti D066Y5 s.r.o., se sídlem Nádražní 64, 403 17 Chabařovice, IČO: 06996809, zastoupené jednatelem Petrem Queli, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře cca 34 m², který se nachází v prodejním stánku a v zastřešeném prostoru před stánkem, stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od prvního dne následujícího měsíce po řádném dokončení rekonstrukce městské tržnice. Smluvní nájemné činí 1.000 Kč/m2/rok za pronájem prostoru uvnitř stánku a 600 Kč/m² za pronájem zastřešeného prostoru před stánkem.

 

320/8/2018
Poskytnutí dotace Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. pro účast na MČR v kategorii U15
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000,- Kč sportovnímu spolku Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice pro účast na Mistrovství ČR v kategorii U15, které se konalo ve dnech 3. – 6. 5. 2018 v Pelhřimově.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha viz orig. zápisu).

 

321/8/2018
Dodatek smlouvy o provozu vzdělávacího portálu a souvisejících aplikací vzhledem ke GDPR
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o provozu vzdělávacího portálu ze dne 09.12.2013 se společností RENTEL a.s., Pod Třešněmi 1120/18 a, 152 00 Praha 5, IČO: 26128233 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

322/8/2018
Oznámení o shromáždění občanů – Politické hnutí Severočeši Litoměřice
RM bere na vědomí oznámení politického hnutí Severočeši Litoměřice, zastoupeného p. Lukasem Wünschem, bytem Litoměřice, o konání předvolební kampaně do zastupitelstva města na Mírovém náměstí v Litoměřicích od 15.5. do 31.5.2018.

 

  

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 14.5.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu