Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

8. usnesení z jednání rady města 01.04. 2003

USNESENÍ

z 8. jednání Rady města Litoměřic konané dne 1. dubna 2003 od 13,30 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno:  8 členů rady

Rada města Litoměřic po projednání :

I.          schválila:

1.         po doplnění předložený návrh na složení komisí a oslovení firem, na investiční akce města na rok 2003.

Akce                                                   Komise             Firmy

1. Vodovod – Miřejovická stráň               ing. Palán                     VOD-KA, a.s.

                                               ing. Brunclíková Chládek –Tintěra, a.s.

                                               ing. Fogl                       Jan Kokoška

                                                                       Mgr. Hrstka                  BUST, s.r.o.

                                                                       + 1x hosp. komora        Horák – stav. a obch.sp.

2. Rekonstrukce a dostavba                   ing. Palán                     BUST, s.r.o.

zadní části obj. Mír. nám. 17                  ing. Brunclíková HANZL, a.s.

                                                           ing. Hrkal                      STAVEX, s.r.o.

                                                           MUDr. Kejř                   FASE, s.r.o.

                                                           + 1x hosp. komora

3. Rekonstrukce H. Rybářská                ing. Palán                     DAPS, v.o.s.    

 + oprava po povodních -                        ing. Brunclíková Chládek – Tintěra, a.s.     

  Písečný ostrov                                    ing. Kestřánek              K.B.O., s.r.o.

                                   pí Mráčková                             

                                                           + 1x hosp. komora

4. Rekonstrukce ul. Meruňková              ing. Palán                     N+N, s.r.o.

                                                           ing. Brunclíková STRABAG, a.s.

                                                           p. Knotek                     SSŽ, a.s. Ústí n/L

                                                           ing. Paroulek               

                                                           + 1x hosp. komora

5. Rekonstrukce ul. Sovova                    Mgr. Hermann               N+N, s.r.o.

                                                           ing. Gryndler                 Chládek – Tintěra, a.s.

                                                           p. Terber                       DAPS, v.o.s.

                                                           ing. Tunkl                     Smola Jan

                                                           + 1x hosp. komora        SSŽ, a.s. Ústí n/L

6. Rekonstrukce ul. Švermova                ing. Palán                     STRABAG, a.s.

                                                           ing. Brunclíková Chládek – Tintěra, a.s.

                                                           ing. Ryšavý                   N+N, s.r.o.

                                                           Mgr. Hrstka                  Smola Jan

                                                           + 1x hosp. komora        SSŽ, a.s. Ústí n/L

7. Rekonstrukce Zimní stadion               Mgr. Hermann               G. Horejsek, v.o.s.

                                                           ing. Brunclíková Purma Bohušovice n.O.

                                                           p. Terber                       FASE, s.r.o.

                                                           MUDr. Kejř                   JURIS s.r.o.

                                                           p. Tvrzník         

                                                           + 1x hosp. komora

2.         výměnu bytu mezi paní Zlatou Sivákovou, bytem č. 5 Kosmonautů 2018/2, Litoměřice a  paní Evou Růžičkovou, bytem č. 18 Revoluční 1831/7, Litoměřice.

3.         prodej  bytu  č. 19 v ulici  Marie Majerové 1828/17 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Termín vyvěšení nabídky je 2.4. 2003. Otvírání obálek proběhne 16.4. 2003 v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7 v Litoměřicích.

4.         podání žádosti o zařazení a poskytnutí dotace doplňkového programu podpory terénní sociální práce pro rok 2003 včetně finanční spoluúčasti města Litoměřice ve výši 10.450,- Kč.

5.         poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,-Kč  Svazu Maďarů žijících  v ČR se sídlem v Litoměřicích z položky prevence kriminality.

6.         předložené dokumenty příspěvkové organizace  Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 :

  •   Organizační řád upravující organizaci a řízení
    • Pracovní řád - upravující pracovní povinnosti zaměstnanců
    • Vnitřní řád - upravující pracovní dobu, personální zabezpečení a další vnitřní předpisy
    • Směrnice pro hospodaření s majetkem
    • Vnitřní platový předpis upravující platové poměry zaměstnanců

7.     doplnění Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí v Čl. 3 Osobní příplatky.

Odstavec zní: „Nově jmenovaným ředitelům lze osobní příplatek poskytnout nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního měsíce ode dne jmenování do funkce ředitele s výjimkou ředitelů jmenovaných z řad pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Těmto ředitelům se ponechá dosavadní výše osobního příplatku až do doby přiznání radou města.“

8.      doplnění data do usnesení č. IV./1 ze dne 29. 8. 2002 o prominutí doplatku obcím postiženým povodní za neinvestiční náklady ZŠ a MŠ. Usnesení se doplňuje zněním „za šk.r. 2002/2003“.

9.     vrácení částky za neinvestiční náklady ZŠ za rok 2002 ve výši 3.096,- Kč obci Malíč.

10.    prominutí příspěvku rodičů na neinvestiční náklady MŠ (školné) ve výši 1230,- Kč  pí Ladě Kovářové, bytem Nezvalova 21, Litoměřice za syna Lukáše, který dochází do MŠ ul. Revoluční.  Snížení příspěvku se týká období leden - červen 2003.

11.    přidělení mimořádné odměny bývalému řediteli TSM Litoměřice za r. 2002 ing. Ivanu Palánovi a současnému řediteli p. Janu Smolíkovi a to na základě výsledků hospodaření TSM Litoměřice dle navržené úpravy předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

12.    návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Bohušovice n/O a Městem Litoměřice o řešení přestupků, dle které budou orgány Města Litoměřice vykonávat za Město Bohušovice n/O v jeho správním obvodu přenesenou působnost dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. (Návrh sml. je přílohou orig. zápisu).

13.    program jednání ZM konané dne 10.4. 2003.

POŘAD  JEDNÁNÍ:

I.  Zvolení návrh. komise, ověřovatelů a jmenování pracovního předsednictva

II. Diskuze  k bodům jednání         

III. Body jednání:

1. Řešení finanční situace - Fond Pioneer                          

Záměry prodejů:

2. Prodej zastavěné plochy pozemku parc. č.180 o výměře 35 m2 v k.ú. Litoměřice.

3. Prodej části pozemku parc.č. 4864/1 a části p.č. 4869/3 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.).

4. Směna pozemků v k.ú. Litoměřice: pozemek parc. č. 4864/2 o výměře 8 m2 (majetek obce) za pozemek parc. č. 4863/2 o výměře 93 m2 ve vlastnictví SČP.

5. Prodej části pozemku parc. 2868/2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán).

6. Revokace usnesení z ZM 27.2.03 - prodej části pozemku parc. č. 3075 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice. Žadatel : René Militký, Wolkerova 12, Litoměřice   .                                                                                                                                                                                                                                                 

7. Prodej zastavěného pozemku parc. č. 1328 o výměře 228 m2 v k.ú. Litoměřice (ul. České armády 932/31) 5 BJ + nebytový prostor dořešení majetkoprávního vztahu.

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek  p.č.84/1 v k.ú. Pokratice z důvodu zřízení vodovodní  kanalizační přípojky pro majitele pozemku p.č. 2355/23 v k.ú. Pokratice Litoměřice

9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nazřízení věcného břemene na pozemek  p.č.4864/1,4864/2 v k.ú. Litoměřice z důvodu zřízení vodovodní  kanalizační přípojky pro majitele pozemku parc.č. 4868/5, 4868/4, 4868/11, 4868/12 v k.ú. Litoměřice.

Prodeje :

10. Darovací smlouva – finanční dar na nákup pozemku 1345/89 v k.ú. Pokratice

11. Revokace usnesení ZM č. II./5 ze dne 27.2. 03 o nákupu pozemku parc. č. 1345/89 o výměře  246 m2 v k.ú. Pokratice. Prodávající: Humlová Anna, Pod Strání 251

12. Nákup pozemku parc. č. 657/60 o výměře 83 m2 (stavební), č. 657/65 o výměře 531 m2 (ostatní plocha), parc.č. 657/ 61 o výměře 560 m2 (komunikace), parc.č. 657/66 o výměře 405 m2 (ostatní plocha) v  k.ú. Pokratice. Žadatel : Smrčková Markéta, Hynaisova 2,  Litoměřice

13. Nákup zastavěného pozemku parc. č. 3672/4 o výměře 107 m2 v k.ú. Litoměřice  (dořešení vlastnických vztahů) Žadatel : Tichý Jiří a Ludmila, Kollárova 7, Litoměřice

14. Nákup zastavěného pozemku parc. č. 3672/2 o výměře 271 m2 v k.ú. Litoměřice  (dořešení vlastnických vztahů) Žadatel : Racl Miroslav, Zahradnická 5, Litoměřice

15. Prodloužení termínu nabídek prodeje bytů v ul. Nezvalova čp. 1822/25,27, Litoměřice

Ostatní:

16. Žádost o snížení nebo o odpuštění penále (p. Šulák)                                        

17. Schválení zadání změny ÚP

18. Delegace zástupců Města Litoměřice na členskou schůzi VH SVS       

19. Rozpočtové změny

20. Vyhláška č. 01/2003 o MP                                                                            

21. Schválení znění smlouvy o přesunu finančních prostředků s firmou Proba s.r.o. Litoměřice

22. Informace

23. Interpelace

24. Diskuze

25. Závěr 

II.         neschválila:

1.         snížení poplatku za zábor veřejného prostranství na Mírovém nám. pro p. Kopeckého -  prodejna Delicates.

2.         pronájem pozemků v k.ú. Litoměřice parc.č.811,812 o výměře 2285 m2, parc.č. 923,926 o výměře 2215 m2, parc.č. 796, část p. parc. č.795/1 o výměře 1039m2 za účelem zřízení hlídaného parkoviště fy.Sefa,s.r.o.,zastoupené jednatelem  Markem Burešem,Osvobození 16,41201 Litoměřice na dobu určitou 5-ti let s opcí na další prodloužení 3-5 ti let za smluvní nájemné ve výši 504.000,-Kč/rok.

3.         organizační řády základních škol  a  ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46.

4.         úhradu neinvestičních nákladů ZŠ za II. pololetí 2002 ve výši 37.140,- Kčvzhledem k tomu, že zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, obcím se zřízenou ZŠ, v níž mají žáci zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky,  tuto povinnost neukládá. 

III.        jmenuje:

1.         Stanislavu Szaffnerovou ředitelkou příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice, Mírové nám. 153/26 s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s ustanovením § 4, zák. č. 290/2002 Sb., zák. č. 128/2000 Sb., oba v platném znění.

2.         Mgr. Petra Krňáka ředitelem příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, s účinností od 1.4.2003 na dobu určitou po dobu výkonu mandátu Mgr. Hermanna. v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

IV.        určuje:

1.         Mgr. Krňákovi plat a jeho složky v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 251/1992 Sb.(viz příloha orig. zápisu).

V.         ruší:

1.         své usnesení č. I./5 z  2.5. 2002 schvalující  pronájem  pozemku 2868/1 v k.ú. Litoměřice firmě Hilma Flex, s.r.o. Na Kocandě 1236/19, Litoměřice.

VI.        doporučuje:

1.         ZM schválit smlouvu s firmou PROBA s.r.o. Litoměřice o přijetí a přesunu finančních prostředků.

2.         ZM zrušit své usnesení č. I./2 ze dne 27. 2. 2003 – o záměru prodeje části pozemku parc. číslo 3075 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán) a pověřit komisi územního rozvoje aktualizovat studii ing. Antošové (umístění a  vzhled prodejních stánků).

3.         snížení celkového závazku (poplatky z prodlení, soudní popl. a náklady za právní zastupování) na částku ve výši 121.000,- Kč pro pana Šuláka Stanislava, bytem České armády 179/21, Litoměřice. Dále doporučuje po uhrazení závazku ve výši 121.000,- Kč přistoupit k prodeji byt. jed. č. 2 do vlastnictví p. Šuláka za předpokladu, že úhradu kupní ceny bytu provede při podpisu kupní smlouvy. Splacení dluhu vázat termínově.

4.         ZM schválit změnu rozpočtu města na r. 2003 navýšením výdajové části o částku 80.000 Kč.

VII.       ukládá:

1.         OSBH zpracovat koncepci a pravidla pro připojení všech objektů na centrální zásobování teplem. Na základě zpracované koncepce připravit výběr domů pro instalaci termostatických ventilů pro rok 2003 a 2004.  Do koncepce zahrnout spolupráci s ostatními vlastníky bytových domů  tak, aby instalace probíhaly koncepčně bez následných nedostatků v topném období.

VIII.      pověřuje:

1.         komisi regenerace a územního rozvoje města vypracovat koncepci parkování v historickém jádru města včetně parkovacích ploch v ul. Na Valech.

2.         komisi regenerace a územního rozvoje města aktualizovat studii ing. Antošové (umístění a  vzhled prodejních stánků).

IX.        bere na vědomí:

1.         předložený materiál ŽB Asset Management o vývoji fondu Pioneer od pořízení podílových listů fondu do 25.3.2003 včetně navržených 3 variant řešení situace.

2.         informaci o přesunu příspěvku ve výši 476 tis. Kč od Severočeské vodárenské společnosti, a.s. přes Město Litoměřice na účet firmy PROBA, s.r.o. Litoměřice

Jiří Landa                                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                   starosta

Zapsala:  Lieberová Eva


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu