Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

7. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 30.3.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30.3.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 7. jednání projednala pod usnesením č.:

158/7/2017
Podání informace – počet akcí povolených OÚR v r. 2016
RM bere na vědomí předloženou informaci o počtu akcí pořádaných na území města Litoměřice v roce 2016, při kterých OÚR vybral místní poplatek za zábor veřejného prostranství (viz příloha orig. zápisu).

 

159/7/2017
Zábor veřejného prostranství – Farmářské trhy – Zahrada Čech, s.r.o.
RM bere na vědomí zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí v Litoměřicích pro Zahradu Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice za účelem pořádání Farmářských trhů v těchto termínech: 13.5., 27.5., 24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 30.9., 14.10. a 28.10. vždy od 6 do 13 hod.

 

160/7/2017
Poskytnutí dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2017
RM schvaluje
a) na základě návrhu kriteriálního hodnocení komise výchovy a vzdělání při RM poskytnutí účelových dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2017 subjektům uvedeným v příloze orig. zápisu

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu).

 

161/7/2017
Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2017
RM schvaluje
a) na návrh komise výchovy a vzdělávání poskytnutí účelových dotací dětským spol. organizacím, uvedeným v příloze zápisu, a to na částečné zabezpečení jejich činnosti pro rok 2017

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

162/7/2017
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě PO Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 z 15 dětí na 18 dětí na období školního roku 2016/2017.

 

163/7/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání akce „Setkání pracovníků GIS krajských úřadů“ pro Ústecký kraj, IČO: 70892156
RM schvaluje Ústeckému kraji, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky ve dnech 16. 5. – 17. 5. 2017 za účelem konání akce „Setkání pracovníků GIS krajských úřadů“.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

164/7/2017
Dotace „Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
a) RM schvaluje předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2017 na základě kriteriálního hodnocení (viz příloha orig. zápisu).

b) RM neschvaluje poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu Litoměřické kulturní léto“ na rok 2017, a to z důvodů nenaplnění účelu tohoto programu u předložených žádostí (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu “Litoměřické kulturní léto“ dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

d) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2017 těm žadatelům, u kterých poskytnuté dotace převyšují částku 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

165/7/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru – PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, IČO: 46773436
RM schvaluje přijetí věcného daru LED televize SHARP LC-60LE652E pro PO Masarykovu základní školu, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 od Easy English z.s., Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 22850830.

 

166/7/2017
Schválení smluv o partnerství a spolupráci na projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání"
a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Vybudování Střediska technického vzdělávání" mezi Městem Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO 00263958, Domem dětí a mládeže Rozmarýn, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a Společností TRCZ s.r.o. Průmyslová 1165, Lovosice 410 02, IČO: 26486059 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci v rámci projektu "Vybudování Střediska technického vzdělávání" mezi Městem Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO 00263958, Domem dětí a mládeže Rozmarýn, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a Lingua Universal s.r.o., soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

167/7/2017
Schválení opakovaného podání projektové žádosti k projektu „FuTree – Městské stromy na extrémních stanovištích“ opakovaná žádost
RM schvaluje opětovné podání projektové žádosti k projektu „FuTree – Městské stromy na extrémních stanovištích“ do Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, do Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 (rozpočet viz příloha orig. zápisu).

 

168/7/2017
Žádost o finanční příspěvek na realizaci doprovodných aktivit a osvěty Fair Trade na Férové snídani v Litoměřicích pro Zastupitelstvo mládeže Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Zastupitelstvu mládeže v Litoměřicích zastoupené Mgr. Kateřinou Simajchlovou koordinátorkou ZaM Lit, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO:28745418, na realizaci doprovodných aktivit a Fair Trade osvěty na Férové snídani v Litoměřicích.

 

169/7/2017
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00 499 277, ve výši 200.000 Kč, určené na činnost FOD Klokánek Litoměřice, Alšova 8, 412 01 Litoměřice. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2017 – 31.12.2017 (smlouva viz příloha originálu zápisu).

 

170/7/2017
Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150.000 Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2017 – 31.12.2017 (smlouva viz příloha orig.zápisu).

 

171/7/2017
Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Charitního šatníku“
RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Litoměřice a Diecézní charitou se sídlem Kosmonautů 2022, Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50.000,- Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitního šatníku“ (smlouva viz příloha orig.zápisu).

 

172/7/2017
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“ – doporučení dotací
A) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.
B) RM doporučuje ZM schválit přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené v příloze č. 1
C) RM doporučuje ZM schválit neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

 

173/7/2017
Záměr úpravy smlouvy o pachtu č. 9170000387 ze dne 21.9.2016 (parc.č. 3876/1v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalších pachtýřů
RM schvaluje záměr úpravy Smlouvy o pachtu č. 9170000387 ze dne 21.9.2016 (parc.č. 3876/1 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalších pachtýřů, manželů pana L.V. a paní O.V.

 

174/7/2017
Ukončení Pachtovní smluvy č. 9170000022 ze dne 4.4.2001 k části pozemků parc.č. 686,687/2 v k.ú. Pokratice
a) RM schvaluje ukončení Pachtovní smluvy č. 9170000022 ze dne 4.4.2001 k části pozemků parc.č. 686, 687/2 v k.ú. Pokratice, uzavřené s paní D.U.D.U, bytem Litoměřice, dohodou ke dni 4.5.2017
b) RM schvaluje záměr propachtování pozemků částí parc.č. 686, parc.č. 687/2 o celkové výměře 1418 m2 k účelu rozšíření zahrady a pozemků parc.č. 681 a části parc.č. 686 o celkové výměře 272m2 bez možnosti oplocení k účelu údržby zeleně, vše v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

 

175/7/2017
Změna nájemní smlouvy o nájmu areálu letního kina v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu areálu letního kina, který se nachází na pozemcích parc. č. 2732/8 a parc. č. 2732/9 v k. ú. Litoměřice na Střeleckém ostrově v Litoměřicích, s panem Michalem Hanzlem, IČO: 61360465, se sídlem Palachova 666/32, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 1 se upravuje doba nájmu na dobu určitou od 02.06.2017 do 31.12.2020. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 16.07.2008 zůstávají beze změn (dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

176/7/2017
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky bytu č. 1 na Mírovém náměstí 20/12
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích, o výměře 129,32 m² (3+1) firmě CSPE s.r.o., IČO 25414470, Lovosice. Výše nájemného činí 8.000,- Kč/ měsíc + zálohy na služby + další úprava nájemného v následujícím období z důvodu vynaložených investic možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

177/7/2017
Schválení podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Litoměřice
RM schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek poskytovaný z programu Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, IČO: 00020478, na vyhotovení lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Litoměřice, pro období od 1.1.2017 do 31.12.2026.

 

178/7/2017
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění lesních porostů
RM schvaluje podání žádosti o podporu poskytovanou PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) a.s., Za Poříčskou branou č.p. 256/6, 186 00 Praha 8, IČO: 492 414 94, DIČ: CZ – 492 414 94, Program pojištění lesních porostů.

 

179/7/2017
Vzetí na vědomí bezplatného záboru Mírového náměstí v Litoměřicích dne 2. 6. 2017 na akci Den udržitelného města - UŽÍT Litoměřice
RM bere na vědomí osvobození od poplatku za zábor veřejného prostranství, Mírového náměstí v Litoměřicích dne 2. 6. 2017, z důvodu akce pořádané městem - UŽÍT Litoměřice, na téma šetrná mobilita a úsporná energetika.

 

180/7/2017
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/15 (číslo objektu 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 129,59 m², který se nachází na stavební parcele č. 4008/15 (číslo objektu 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

181/7/2017
Aktualizace Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice (č. 5/2017)
RM schvaluje Směrnici č. 5/2017, určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

182/7/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u organizace HC Stadion Litoměřice, Zahradnická ul. 28, Litoměřice 412 01, IČO: 467 691 29
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u organizace HC Stadion Litoměřice, Zahradnická ul. 28, Litoměřice 412 01, IČO: 467 691 29 (viz příloha orig. zápisu).

 

183/7/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 234 77
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 234 77 (viz příloha orig. zápisu).

 

184/7/2017
Zpráva o provedených kontrolách za rok 2016
RM bere na vědomí zprávu o provedených kontrolách za rok 2016, včetně přijatých nápravných opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

185/7/2017
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – zřízení pracoviště krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb., kterým je útvar obrany a krizového řízení (č. 6/2017)
a) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice - za účelem zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací a zřizuje podle zákona č. 240/2000 Sb. pracoviště krizového řízení, kterým je stávající Útvar obrany a krizového řízení, a to ke dni 01. 04. 2017.
b) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 6/2017, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

186/7/2017
Záměr – veřejná nabídka pronájmu městského bytu č. 3, Mírové náměstí 22/14, Litoměřice, o výměře 132,90 m² (2+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 3 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích o výměře 132,90 m² (2+1).

 

187/7/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky ev. č. VZ/009/2017 s názvem „Pořízení licencí Microsoft“ realizované prostřednictvím minitendru Ministerstva vnitra ČR na základě Rámcové smlouvy a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky ev. č. VZ/009/2017 s názvem „Pořízení licencí Microsoft“ realizované prostřednictvím minitendru Ministerstva vnitra ČR a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností SoftwareONE Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4, IČO 24207519 (viz příloha originál zápisu).

 

188/7/2017
Schválení Dodatku č. 20 k Rámcové smlouvě č. 44844906, se společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144, Praha 4, IČ 64949681, kterým Městská nemocnice v Litoměřicích, Litoměřice, Žitenická 2048, IČ 00830488, získá status Oprávněné osoby pro správu zaměstnaneckých účastnických smluv
RM schvaluje Dodatek č. 20 k Rámcové smlouvě č. 44844906, uzavřené mezi Městem Litoměřice a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144, Praha 4, IČO 64949681, kterým Městská nemocnice v Litoměřicích, Litoměřice, Žitenická 2048, IČO 00830488, získá status Oprávněné osoby pro správu zaměstnaneckých účastnických smluv (viz příloha orig. zápisu).

 

189/7/2017
Vzetí na vědomí rezignace člena Komise sportu při RM a volba nového člena
RM bere na vědomí rezignaci pana Lukáše Balaštíka z funkce člena Komise sportu při RM.
RM volí nového člena na tuto funkci Jiřího Skřivánka, bytem Litoměřice.

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 5.4.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu