Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

7. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 17.4.2018

USNESENÍ
VÝPIS
ze 7. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17.4.2018
od 8:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 7. jednání projednala pod usnesením č.:

 

243/7/2018
Program regenerace MPR Litoměřice – finanční příspěvky na rok 2017
RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2018 ve výši 1.815.000,- Kč z a z rozpočtu Města Litoměřice 500.000,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

244/7/2018
Poskytnutí dotace pro účast na MS v karate v Srbsku
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč paní K.B., bytem Litoměřice pro dceru K.B. pro účast na MS v karate, které se bude konat ve dnech 26. -27. 5. 2018 v Srbsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

245/7/2018
Žádost o poskytnutí dotace – CANTICA BOHEMICA, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

246/7/2018
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018“ a uzavření veřejnoprávních smluv
a) RM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2018“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje použití částky 44.600,-Kč na individuální dotace v sociální oblasti v roce 2018 prostřednictvím odboru SVaZ.

 

247/7/2018
Návrh na příděl bytu č. 26 (1+1) v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 26 v Domě s pečovatelskou službou, Švermova 2099/16, Litoměřice paní V.J., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

248/7/2018
Návrh na příděl bytu č. 14 (1+1) v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2021/16, Litoměřice panu J.Š., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

249/7/2018
Návrh na příděl bytu č. 2 (1+1) v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou, Švermova 2099/16, Litoměřice panu J.B., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

250/7/2018
Návrh na příděl bytu č. 19 (2+0) v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 19 v Domě s pečovatelskou službou, Švermova 2099/16, Litoměřice panu V.R., trvale bytem Litoměřice a paní J.P., trvale bytem Praha a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč jsou žadatelé povinni zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadateli uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.


251/7/2018
Schválení Výroční zprávy města Litoměřice za rok 2017
RM schvaluje Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 


252/7/2018
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro pana Dammaka, Michalská 40/2, Litoměřice, IČO: 049 77 696 za účelem umístění předzahrádky před provozovnou v ul. 5. května 140/10, Litoměřice od 1.4. do 31.10. každoročně.

 

253/7/2018
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Wine Food Klaret, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, IČO: 03601676, a to:
a) souhlas se záborem veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky na Kostelním náměstí o velikosti 20 m2.
b) souhlas se záborem veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky na Kostelním náměstí před provozovnou na chodníku o velikosti 7 m2.

 

254/7/2018
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro občanské sdružení Pískovna, se sídlem Palachova 641/43, Litoměřice. IČO: 01630407 za účelem pořádání kulturních akcí na poz.č. 2680/1 – Lodní náměstí v Litoměřicích o velikosti 600 m2 v termínech 1.-2.6., 8.6., 23.6., 6.7., 13.7., 20.-21.7., 3.-4.8., 10.8., 17.-18.8., 24.8., 1.9., 8.9. 2018.

 

255/7/2018
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (viz přílohy orig. zápisu).

 

256/7/2018
Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.
RM rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

1) RM bere na vědomí informaci představenstva společnosti o aktuálním stavu a průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“, ve které byly předneseny i návrhy na vypořádání došlých námitek a další doporučený postup průběhu koncesního řízení.
2) RM ukládá představenstvu společnosti došlé námitky, v souladu s návrhem administrátora koncesního řízení, vypořádat a v koncesním řízení pokračovat dle harmonogramu kvalifikační dokumentace.
3) RM ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedených usneseních / rozhodnutích.

 

257/7/2018
Doporučení ZM ke schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o veřejném pořádku
RM doporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se nahrazuje vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku, ve znění změnových vyhlášek č. 3/2017 a č. 5/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

258/7/2018
Doporučení ZM ke schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
RM doporučuje ZM vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (viz příloha orig. zápisu).

 

259/7/2018
Doporučení schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her, v souladu s usnesením zastupitelstva č. 19/1/2018 ze dne 1. 2. 2018
RM doporučuje ZM, aby:

I. vzalo na vědomí:
a. Potřebu stanovení jednoznačných kritérií regulace hazardních her na území města Litoměřice.
b. Důvodovou zprávu ve věci schválení kritérií pro přijetí regulace hazardu na území města Litoměřice v souvislosti s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních her (viz. příloha orig. zápisu).

II. schválilo:
následující kritéria pro přijetí regulace hazardních her na území města Litoměřice v souvislosti
s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních her:
a. Bingo, technickou hru a živou hru (dále jen „Hazardní hry“) nebude možné na území města Litoměřice provozovat na místech uvedených v obecně závazné vyhlášce, tedy:
- na všech adresách nacházejících se na území Městské památkové rezervace města Litoměřice,
- na území vymezeném plochou do vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do budov škol a školských zařízení, vyjmenovaných v příloze vyhlášky. Pokud vymezená plocha pokryje jen část jiné budovy, platí zákaz ještě pro celou takovou budovu.
b. Z regulace budou vyloučeny turnaje malého rozsahu, které nejsou považovány za společenská rizika.
c. Obecně závaznou vyhláškou nebude stanovena časová regulace.
d. Obecně závazná vyhláška bude obsahovat přechodné ustanovení, na základě, kterého bude možné provozovat Hazardní hry povolené přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky na místech uvedených v bodě II. pod písm. a. tohoto usnesení nejdéle do doby stanovené v platném povolení, nejpozději však do doby zániku povolení.

III. uložilo:
Tajemníkovi městského úřadu:
a. Zajistit zveřejnění kritérií pro přípravu nové obecně závazné vyhlášky dle bodu II. tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu po dobu alespoň 30 dnů.
b. Zajistit zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky dle kritérií uvedených v bodě II. tohoto usnesení, zaslat jej k připomínkování Ministerstvu vnitra, územnímu pracovišti v Ústí nad Labem, projednat jej v příslušných komisích rady města a předložit jej následně ZM k projednání.

 

260/7/2018
Snížení nájemného bytu v ul. Dlouhá 195/49, Litoměřice
RM schvaluje snížení nájemného paní R.H., bytem Dlouhá 195/49, Litoměřice o 20 % od 1.4.2018.

 

261/7/2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 4008/107 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 321 m2 a části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha výměře cca 2700 m2 v k.ú. Litoměřice k umístění úlů a „Včelařského ekocentra“
a) RM bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy č. 9170000352 ze dne 4.12.2013, týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 4008/74 v k.ú Litoměřice s Mgr J.P., bytem Litoměřice k účelu umístění včelích úlů ke dni 30.6.2018.
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 4008/107 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 321 m2 a části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha výměře cca 2700 m2 v k.ú. Litoměřice k umístění úlů a „Včelařského ekocentra“ na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

262/7/2018
Výpůjčka pozemku v areálu KDH v Litoměřicích za účelem cvičení sboru Vězeňské služby ČR
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (vyasfaltovaná plocha cvičiště vpravo od centrální komunikace) za účelem uspořádání cvičení sboru Vězeňské služby České republiky (Vazební věznice Litoměřice) ve dnech 25.05.2018, 01.06.2018, 08.06.2018 a 15.06.2016. v čase od 08:00 do 11:00 hod.

 

263/7/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích – MIST BARS s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem prostoru o celkové výměře 136,85 m², který se nachází v budově č. p. 18/10, stojící na pozemku parc. č. 7 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, uzavřené dne 02.03.2017 se společností MIST BARS s.r.o., se sídlem Za Vackovem 2209/49, 130 00 Praha 3, IČO: 24733776, zastoupenou jednatelem Miroslavem Stejskalem. Dodatkem č. 2 se upravuje doba nájmu na dobu určitou od 01.05.2018 do 30.04.2028 s účinností od 01.05.2018 (dodatek č. 2 přílohou originálního zápisu).

 

264/7/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově č.p. 241, stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích – Severočeská galerie výtvarného umění
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 122,40 m², který se nachází v budově č.p. 241, stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích, s organizací Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Michalská 29/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00083259, zastoupenou ředitelem PhDr. Janem Štíbrem. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2018. Smluvní nájemné činí 200 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

265/7/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 115,50 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, se společností HUNAT s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 18/10, Litoměřice – Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 27318231, zastoupenou jednatelem MVDr. Alexanderem Huňátem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.05.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

266/7/2018
Zveřejnění adresného záměru na pronájem prostorů sloužících podnikání v budovách bez č.p., stojících na pozemcích parc. č. 5227/37, parc. č. 5227/38, parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice a na pronájem pozemku parc. č. 5251/2 a částí pozemků parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru na pronájem prostorů sloužících podnikání v budovách bez č.p., stojících na pozemcích parc. č. 5227/37, parc. č. 5227/38, parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice a na pronájem pozemku parc. č. 5251/2 a částí pozemků parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

267/7/2018
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejních stáncích stojících na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejních stáncích stojících na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

268/7/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 108) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru o celkové výměře 119,80 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 108 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

269/7/2018
Schválení Dodatku č. 1 Dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o splátkách dluhu pro E.M., bytem Litoměřice za podmínky uhrazení pohledávek za svoz komunálního odpadu.

 

270/7/2018
Zrušení usnesení RM č. 49/25/2009 ze dne 17.12.2009 a doplnění usnesení č. RM č. 552/18/2016 ze dne 29.09.2016 o nové stanovení ceny nájmu za pronájem prodejních stánků a tržních míst na městské tržnici (s účinností od 01.06.2018).
RM ruší usnesení č. 49/25/2009 ze dne 17.12.2009 a doplňuje stávající usnesení RM č. 552/18/2016 ze dne 29.09.2016 o stanovení ceny nájmu za pronájem prodejních stánků a tržních míst na městské tržnici v Litoměřicích od 01.06.2018 (viz příloha originál zápisu).

 


271/7/2018
Výpůjčka prostor – budovy 030 (štábu) v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem pozemku za účelem cvičení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (Územní odbor Litoměřice) dne 24.04.2018
RM schvaluje uzavření výpůjčky budovy na parcele parc. č. 5251/4 (budova 030 – bývalý štáb) v k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení jednotky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (Územní odbor Litoměřice, Českolipská 1997/11, 412 01 Litoměřice) dne 24.04.2018.

 

272/7/2018
Doporučení ZM ke schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
a) RM doporučuje ZM revokovat své usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017.
b) RM doporučuje ZM schválit uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí (nové znění smlouvy a stanov viz příloha orig. zápisu).

 

273/7/2018
Užití znaku města pro Hasičský záchranný sbor
RM schvaluje užití znaku města Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Horova 1340/10, Ústí nad Labem, IČO 70886300, pro použití připravované publikace – Katalog stanic Hasičského záchranného sboru České Republiky.

 

274/7/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, příspěvková organizace, 412 01 Litoměřice IČO: 445 57 141 (viz příloha orig. zápisu).

 

275/7/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2016 provedené u PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2016 u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice IČO: 627 696 93 (viz příloha orig. zápisu).

 

276/7/2018
Schválení programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 26.4.2018
RM schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 26.4.2018 od 16:00 hod. v Kulturním a kongresovém centru v Litoměřicích.

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2018
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2017
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o veřejném pořádku
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
5. Schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her
6. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018
7. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Kult, spolek
8. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.,
9. Poskytnutí dotace sportovnímu spolku Trampolíny Litoměřice, z.s. na vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.
10. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ - dotace nad 50 tis. Kč.
11. Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – dotace nad 50 tis. Kč.
12. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
13. Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
14. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“
15. Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
16. Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice dle GP
17. Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice
18. Revokace usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017, schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení zástupců do orgánů svazku za město Litoměřice
19. Zápis likvidační komise – návrh vyřazení majetku z účetní evidence
20. Zrušení druhého odstavce usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/2016 ze dne 9.12.2016
21. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností

Majetkové záležitosti:
Záměry:
22. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada), k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice
25. Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (ost. plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice
26. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27, 3900/29 a 3900/41 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64, 3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích
29. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
32. Prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zast. plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře 2 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
33. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha)) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č.e v k.ú. Litoměřice
34. Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice

35. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
36. Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
37. Nákup pozemku parc. č 621/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
38. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3040 o výměře 805 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
39. Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
40. Prodej BJ 1756/10 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN k části pozemků parc.č. 848/3,848/4 k.ú. Litoměřice
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3, 5474/3 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 862/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971, 974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1, 3081/3 a 888 v k.ú. Litoměřice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 3864/80, 3836/6, 3836/1, 3864/8, 3864/73 a 3864/8, k.ú. Litoměřice
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2, 3672/5, 3454 a 3789 v k.ú. Litoměřice
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

277/7/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na 2018 PO Centrum pro postižené děti a mládež SRDÍČKO, Litoměřice
1) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
2) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 do rezervního fondu ve výši 22 857,71 Kč, do fondu odměn ve výši 5 714,00 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018. (viz příloha orig. zápisu).
3) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

278/7/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na 2018 PO Technické služby Litoměřice
1) RM schvaluje účetní závěrku Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO 00080128 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
2) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO 00080128 do rezervního fondu ve výši 849.422,57 Kč a jeho následné použití na úhradu ztráty minulých let, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
3) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti Příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO 00080128 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

279/7/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na 2018 PO Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích
1) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
2) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 do rezervního fondu ve výši 59.928,- Kč a do fondu odměn 15.000,- Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
3) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti za rok 2017 příspěvkové organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

280/7/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na 2018 PO Centrální školní jídelna Litoměřice
1) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
2) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO 46768793 do rezervního fondu ve výši 674.042,- Kč, do fondu odměn ve výši 400.000,- Kč; použití rezervního fondu na úhradu zákonných sociálních nákladů ve výši 145.680,- Kč v souvislosti s čerpáním fondu odměn, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
3) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO 46768793 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

281/7/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na 2018 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
1) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 Litoměřice, IČO 62769693 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
2) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 Litoměřice, IČO 62769693 do rezervního fondu ve výši 41.921,91 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
3) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 Litoměřice, IČO 62769693 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

282/7/2018
Účetní závěrka, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a návrh ročního finančního plánu na 2018 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
1) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
2) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028,412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 do rezervního fondu ve výši 1.091.897,05 Kč a převod 1.800.000,00 Kč z rezervního fondu do investičního fondu; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
3) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 s ohledem na rozdělení HV 2017; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

283/7/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ A SPRÁVU DIGITÁLNÍHO OBSAHU – 2D/3D“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ A SPRÁVU DIGITÁLNÍHO OBSAHU – 2D/3D“.

 

284/7/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZVUKOVÁ TECHNOLOGIE VYHOVUJÍCÍ STANDARDU DCI – DOLBY 7.1“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZVUKOVÁ TECHNOLOGIE VYHOVUJÍCÍ STANDARDU DCI - DOLBY 7.1“.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Krejza Karel
1. místostarosta města

 

 

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 19.4.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu