Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

7. usnesení z jednání rady města 20.03. 2003

USNESENÍ

ze 7. jednání Rady města Litoměřic konané dne 20. března 2003 od 13,30 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno:            7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schválila:

1.         zábor veř. prostranství – Kostelního náměstí v Litoměřicích za účelem složení natáčecí techniky a parkování přenosových vozidel firmě Beltfilm, s.r.o., Sekaninova 52, Praha 2, ve dnech od 27.3. do 29.3.2003.

2.         uzavření podnájemní smlouvy na části pozemku 4709/2 KÚ Litoměřice pro pana Petra Soldatka o výměře 1406 m2 za účelem vybudování a provozování betonární stanice SB 20.

3.         znění nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a TSM Litoměřice ohledně nájmu nemovitostí a pozemků v užívání TSM Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

4.         přechod nájmu bytu na Dušana Matušíka, bytem Střelecký ostrov č. 1013/10, Litoměřice po Anně Matušíkové bytem č. 5 v ulici Dukelská 1857/4, Litoměřice (zemřela 15.11.2002), byt obecní kategorie I., o velikosti 2+0, na zkušební dobu 1 rok.

5.            pronájem stavebních pozemků parc. č. 278/3 o výměře 50 m2, a č. 278/4 o výměře 200 m2, 278/5 o výměře  38 m2 a pozemku parc. č. 278/8 o výměře 790 m2 v k.ú. Litoměřice PVT a.s. Praha za cenu 10.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

6.            pronájem pozemku parc.č.2231/1 v k.ú. Litoměřice za účelem zřízení hlídaného parkoviště p. Petru  Skanderovi, Dalimilova 8, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců za cenu obvyklou 3,- Kč/m2/rok  tj. 9720,-Kč za rok s podmínkou zajištění oplocení prostoru a zabezpečení podmínek ochrany životního prostředí. Po ukončení nájemního vztahu je nutno uvést pozemek do původního stavu.

7.         uzavření smlouvy o dílo na provedení čerpacích studní u domu č.p. 1822, v Nezvalově ulici s firmou Vrtný a geologický průzkum s.r.o. Roudnice n.L., IČO: 25440381. Cena díla dle nabídky ve výši 86.000,-- Kč a smlouvy o dílo na vyhodnocení výsledků se statikem ing. Janem Kunclem ve výši 10.500,- Kč (příloha viz orig. zápisu).

8.         použití závěsné státní insignie pro tajemníka MěÚ při předávání listin o udělení státního občanství ČR.

9.         dočasné rozšíření systemizace správního odboru (od 1.4.2003 do 31.10.2003) o jedno místo referenta, z důvodů zabezpečení inventarizace veškerého majetku (předaného i zapůjčeného) z bývalého OkÚ.

II.             neschválila:

1.            prominutí nájmu za první čtvrtletí roku 2003 ve výši 10.900,- Kč pro Českou společnost přátel Japonska se sídlem v ulici Velká Dominikánská 285/33, Litoměřice.

2.            příspěvek na projekt „Sociální automobil“ pro Domov sociální péče pro mládež Skalice ve výši 18.000,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

3.            zapracování závazku města v kupní smlouvě na prodej bytové jednotky v domě čp. 1822, Nezvalova ulice Litoměřice ve znění:

Město Litoměřice se zavazuje, že uhradí veškeré náklady spojené s odstraněním závad a poruch způsobených nestejnoměrným sedáním domu čp 1822 v Nezvalově ulici.

III.            revokuje:

1.         své usnesení č. II./2 ze dne 18.2. 2003 o přechodu nájmu bytu na Dušana Matušíka, bytem Střelecký ostrov č. 1013/10, Litoměřice po Anně Matušíkové.

2.         své usnesení  č. I./3 a I./5 ze dne 6.3. 2003 o změně náhradního ubytování pro rodinu Mládkových z poskytnutého bytu v ulici Revoluční 1834 / 8 a o přídělu soc. bytu o vel. 2+0 v Revoluční 8, Litoměřice pí Šindelové Jaroslavě.

IV.            doporučuje:

1          ZM s ohledem na probíhající průzkum vzniku poruch sedání domu v Nezvalově ulici č.p. 1822 prodloužit lhůtu pro nabídku dle § 22, odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb.,  o prodloužení zák. 6 měsíční lhůty pro nabídku do 31.12.2003.

V.            deleguje:

1.         k účasti na sněmu Euroregionu Labe, konaném dne 25.3.2003 v Ústí n.L. za Město Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče a do volby do Rady Euroregionu za Město Litoměřice navrhuje

p. Jiřího Landu.

VI.        bere na vědomí:

1.            předloženou zprávu o stavu dětských hřišť a pískovišť v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

2.            oznámení pol. str. KSČM o konání oslav 1. Máje v Jiráskových sadech v Litoměřicích dne 1.5. 2003 a položení věnců dne 9. 5. 2003 u Hrobu Rudoarmějců na hřbitově a u Památníku na Richardu.

3.         rozbor hospodaření TSM Litoměřice za rok 2002 (viz příloha orig. zápisu).

p. Jiří Landa                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                                   starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu