Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

6. zasedání rady 29. března 2001

USNESENÍ
ze 6. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 29. března 2001 od 13,40 hod. v kanceláři starosty

Přítomno: 8 členů rady města

Rada města Litoměřic projednala a:

I. schválila:

1. povolení záboru veřejného prostranství dne 19.4. 2001 na Mírovém nám. v Litoměřicích pro firmu G.T. Film Production s.r.o. za účelem natáčení hudebního pořadu "Nedělní koncert z Čech".

2. návrh na složení výběr. komise a seznam oslovených firem na akci "Stavební úpravy budovy Mírové nám. čp. 17/25 v Litoměřicích.
Složení komise: p. Terber, ing. Brunclíková, p. Betlam, ing. Opavová, pí Kaiserová, ing. arch. Jarkovský, náhradníci: p. Hamele , ing. Hrstka.
Oslovené firmy: Duostav s.r.o Ltm, Herstav s.r.o Ltm, Bust s.r.o. Budyně nad Ohří, 
Fasse s.r.o.Ltm, Fibich Polepy.

3. bezplatné uložení 110 t výkopové zeminy z výstavby polyfunkčního domu Březinova cesta pozemku parc. č. 374/1.

4. předložený návrh podmínek poskytování dotací na zřízení solárního ohřevu TUV.
a) Příspěvek bude poskytnut pouze tomu žadateli, který vytápí rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví ekologickým způsobem( plynové,elektrické, tepelným čerpadlem) případně uzavře smlouvu o přechodu vytápění z uhlí na výše uvedený ekologický způsob vytápění a tuto přestavbu dokončí před nebo současně s dokončením instalace solárního ohřevu TUV. 
b) Nárok na příspěvek pouze žadateli, který je majitelem domu, případně bytu a nemovitost užívá pouze k vlastnímu bydlení nebo bydlení příbuzných v pokolení přímém (rodiče,děti).
c) Maximální výše příspěvku 20 000 Kč dle prokázaných nákladů (faktura).
d) Minimální aktivní plocha kolektorů 3 m 2 .
e) Souhlasné stanovisko SCHKO a referátu kultury OkÚ Litoměřice.
f) Projednání se stavebním úřadem MěÚ Litoměřice (vydané stavební povolení ).

Nezbytnou podmínkou poskytnutí dotace je uzavření smlouvy s městem, předložení kolaudace stavby a prokázání výše vynaložených nákladů.

5. předložený návrh stavebních úprav v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež rozdělené do etap.
1. etapa r. 2001 - vybudování spojovacího krčku mezi budovami Revoluční 30 (12.MŠ) a Revoluční 32 ( stacionář) a úprava vstupů 
- předpokládané náklady … 3 000 000,- Kč 
- schválené fin. prostředky… 2 800 000,- Kč
(1.etapa je funkční samostatně, bez 2. a 3. etapy.)
2. etapa r. 2002 - vnitřní úpravy budovy(12.MŚ , výtah + náhradní zdroj )
- předpokládané náklady … 3 500 000,- Kč
3. etapa r. 2003 - venkovní úpravy kolem budov Centra 
- předpokládané náklady … 1 500 000,- Kč.
6. složení výběr. komise a seznam oslovených firem na akci " Spojovací krček Centra - Srdíčko, Revoluční 30,32"
Složení komise: ing. Kadeřábková, pí Melenová, Mgr. Pěnka, 
ing.arch. Jarkovský, p. Betlam, p. Hamele.
Oslovené firmy: Duostav s.r.o. Ltm, Sanap s.r.o. Ltm, G. Horejsek v.o.s. Ltm, Bust s.r.o. Budyně n/O, Chládek a Tintěra a.s. Ltm.

7. předložený materiál (viz příloha orig. zápisu) zpracovaný na základě novelizace vyhlášky MPSV č. 182/91 Sb., kterou se mění sazby za úkony pečovatelské služby od 1.4. 2001. s připomínkami:
a) platbu za donášku obědů ve výši 8,- Kč. 
b) ceník ostatních úkonů pečovat. služby dle přílohy.

8. dotaci občanskému sdružení Salva Guarda ve výši 10 tis. Kč na pořádání výstavy architekta Josipa Plečníka ve fotografii Dr. D. Prelovšeka.

9. rozdělení dotací pro amatér. soubory a nezisk. organizace od r. 2002 do dvou skupin:
a) Dětské a mládežnické aktivity v kultuře
b) Vyhlašování grantů v oboru kulturních aktivit pro neziskové organizace 
v oboru kultury na území města.

10. uvolnit částku ve výši 20 tis. Kč z rezervy města pro Pěvecké sdružení litoměřických učitelů na vystoupení v Ashaffenburku a Stutgartu nad rámec přidělené dotace.

11. prominutí poplatků VÚ 1031 ze vstupného z Posádkového plesu, konaného 10.3. 2001 v DK v Litoměřicích pro mimořádnou vzájemnou spolupráci mezi Městem a VÚ 1031.

12. složení výběr. komise a seznam oslov. firem na akci "Rekonstrukce elektro ZŠ Na Valech".
Složení komise: ing. Kadeřábková, ing. Heřmánek, pí Bitrichová, ing. Paroulek, p. Smolík.
Oslovené firmy: Elektroteam s.r.o. Litoměřice, GE-VO Vosáhlo Litoměřice, ELMO-Schoř Lovosice, ELAU s.r.o. Lovosice, ELMONT Terezín, ELNICO Litoměřice.

13. složení výběr. komise a seznam oslov. firem na akci "Zateplení 6. MŠ a 9. MŠ, Baarova ul."
Složení komise: ing. Kadeřábková, ing. arch. Jarkovský, pí Bitrichová, 
ing. Paroulek, ing. Chabera.
Oslovené firmy: G. Horejsek v.o.s. Litoměřice, FASE s.r.o. Litoměřice, 
BUST s.r.o. Budyně n/O, SANAP s.r.o. Litoměřice, Hanzl a.s. Litoměřice.

14. složení výběr. komise a seznam oslov. firem na akci "Oprava střech školských objektů".
Složení komise: ing. Kadeřábková, p. Hamele, pí Bitrichová, p. Knotek,
ing. Heřmánek.
Oslovené firmy: PUR -izolace s.r.o.Litoměřice, FASE s,r,o, Litoměřice, KDK eko izol s.r.o. Č. Lípa, NORSIP s.r.o. Most.

15. převod finančních prostředků PO dle návrhu:
1) Příspěvková organizace MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, žádá o převod fin. prostředků ve výši 100.000,- Kč z rezervního fondu do fondu odměn.
2) Příspěvková organizace Základní škola, Ladova 5, žádá o převod fin. prostředků ve výši 25.000,- Kč z rezervního fondu do fondu odměn.

3) Příspěvková organizace Základní škola, U Stadionu 4, žádá o převod fin. 
prostředků ve výši 20.000,- Kč z rezervního fondu do fondu odměn.

16. vyplacení mimořádných odměn vedoucím a ředitelům příspěvkové organizace dle návrhu (viz příloha orig. zápisu).

17. rozšíření systemizace o 1 prac. místo (ekonomku) od 1.5. 2001
u příspěvkové organizace Měst. sportovní zařízení Litoměřice - Zimní stadion.

18. odklad splátky v částce 16.585, - Kč na podíl nemovitosti Jezuitská 5/10 Ltm pí Markétě Müllerové o 6 měsíců tj. do 6/2001.

19. žadateli p. Aloisu Frölichovi, bytem Na Výsluní 249/1, Litoměřice, pronájem pozemku PK 636 v k.ú. Pokratice o výměře 11455 m2 za účelem využití pozemku jako zahrady za cenu 190,- Kč/rok

20. pronájem bytu č. 11, ul. Karla IV. 2174/6, Litoměřice žadatelce Dr. Haně Jáchymové, bytem Družstevní 14, Litoměřice za podmínek uvedených ve veřejné nabídce.

21. přidělení bytu č. 2, Mariánské nám. 100/9, Litoměřice p. Peštovi Janu, bytem Mírové nám. 10/2, Litoměřice. Podmínkou přidělení bytu po Otakaru Jonovi je uhrazení dlužného nájemného ve výši 33.074,- Kč. Nový nájemce zná skutečný stav bytu a zařizovacích předmětů a nebude uplatňovat jejich opravu či výměnu.

22. výměnu bytů mezi p.Karlem Hodačem, bytem Družstevní 37/21, Litoměřice a p. Martinem Bašto, bytem Turgeněvova 618/18, Litoměřice.

II. neschválila:

1. návrh o vypovězení nájemní smlouvy na NP ul. Dlouhá 13, 11, 9 v Litoměřicích v zákonné lhůtě dle ustanovení smlouvy v řádném termínu a o vypsání obálkové soutěže nebo výběrového řízení na pronájem NP se zadáním návrhu podmínek výb. řízení, který vypracuje majetková komise při RM.

2. na základě žádosti vlastníků objektu v ul. Baarova 334/3,5 v Litoměřicích odklad opravy pláště domu o 1 rok tj. do 5/2002.

III. rozhodla:

1. s účinností od 1.4. 2001 zvýšit obyvatelkám DMD platbu za užívání byt. jednotky na 1.500,- Kč měsíčně a částku za 1 kWh na 3,63 Kč.

2. nezvyšovat platbu o měsíční paušál 90,- Kč za pronájem měřiče spotřeby elektr. energie.

3. o přídělu bytu o velikosti 1+1 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice p. Karlu Schandlovi, bytem Masarykova 16, Ltm, vč. podmínky zaplacení fin. příspěvku 30 tis. Kč.

4. o udělení plné moci řediteli MUDr. Miroslavu Jiránkovi ve znění dle přílohy (viz příloha orig. zápisu).

5. na základě žádosti manž. Černých bytem Liškova 64, Litoměřice, o přehodnocení výše nájmu pozemku parc. č.3865/7 v k.ú. Litoměřice o výměře 187 m ponechat původní cenu za pronájem a po rekonstrukci vozovky odprodat za předpokladu zřízení věcného břemene SčVK.

IV. ukládá:

1. starostovi nechat provést průzkum trhu a při dostatečném zájmu o využití PCO poté na dalším jednání RM rozhodnout o návrhu uvolnění kapacity pultu centrální ochrany (PCO) pro komerční účely a rozšíření systemizace MP o 2 strážníky

V. bere na vědomí:

1. hodnocení plnění smlouvy mezi Městem Litoměřice a Farní charitou o provozování pečovatelské služby vč. rozvozu obědů v Litoměřicích.

VI. doporučuje:

1. ZM změnu rozpočtu za účelem poskytnutí TJ Slavoji částku 75 tis. Kč na zprovoznění koupaliště v květnu 2001.

p. Antonín Terber a ing. Margita Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta

Zapsala : Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu