Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

6. zasedání rady 17. února 2000

USNESENÍ
ze 6. jednání Městské rady v Litoměřicích, které se konalo dne 17. 2. 2000 od 13,45 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno:  7 členů rady


Městská rady projednala a:

I.rozhodla:

1.o přídělu měst. soc. bytů na dobu 6 měsíců a to žadatelům:

 • Markovi Horčičkovi, Masarykova 22, Ltm - do bytu Družstevní 31 - 1+1
 • Holubové Gabriele, Dukelská 2, Ltm  - do bytu Turgeněvova 18 - 1+1

2.že s platností od 1.3. 2000 bude MěÚ resp. odbor soc. věcí a zdravotnictví přijímat žádosti o přidělení měst. soc. bytů. Přijetím žádosti do seznamu nevzniká  jednoznačný nárok na příděl soc. bytu. Každý žadatel bude posuzován individuálně v souladu  s platnými pravidly a byty budou poskytovány dle možností města.


II. schválila:

1.aby Město Litoměřice požádalo o státní půjčku v nejvyšší možné výši na vytvoření účelového fondu pro poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu.

2.předložené znění dopisu adresovaného žadateli p. Hološovi a spol. resp. majitelům přilehlých pozemků vypracovaného k problematice financování inž. sítí  odborem územního rozvoje města.

3.předložený návrh firem na oslovení a složení komise pro výběrové řízení na akci "ZŠ U Stadionu - elektro".

Oslovené firmy:

 • Elektroteam B+Š Šimánek Litoměřice
 • GE -VO - Vosáhlo LitoměřiceElmo Schoř Lovosice
 • Severočeská elektrospolečnost s.r.o. Litoměřice
 • Elmont Terezín
 • Elan s.r.o. Lovosice
 • Instawa Litoměřice
 • Elnico Litoměřice

Složení komise:

 • Ing. Kadeřábková
 • pí Bitrichová
 • Ing. Heřmánek
 • Ing. Hrkal
 • Mgr. Pokorný
 • p. Barek

4. předložený návrh firem na oslovení a složení komise pro výběrové řízení na akci "Sociální zařízení ZŠ Litoměřice v ul.. Na Valech.

Oslovené Firmy:

 • Mouka severní stavební  Litoměřice
 • Duostav Litoměřice
 • Fase  Litoměřice
 • G. Horejsek Litoměřice
 • Sanap Litoměřice
 • Bust Budyně  n/O
 • Hanzl Litoměřice

Složení komise:

 • Ing. Kadeřábková
 • pí Bitrichová
 • Ing. Chábera
 • Ing. Jarkovský
 • p. Hamele
 • p. Knotek
 • p. Betlam

5. na základě žádosti fy MARSHALL s.r.o. Liberec užití městského znaku na informačně - komerčním bulletinu formátu A5, kde budou zveřejněny informace o úřadech ve městě a inzerce firem okresu a to za podmínky dodání 200 ks k použití městu zdarma.

6. pořádání svatebních obřadů na zámku v Ploskovicích v roce 2000 vždy v sobotu v  termínech 17. června, 15. července, 12. srpna, 2. a 16. září.

Zahájení prvního svatebního obřadu je stanoveno na 9.30 hod. a poslední se uskuteční ve 12.30 hod.

7. poskytnutí dotace TJ Slavoj na provoz koupaliště na rok 2000 ve výši 200.000,- Kč v termínu do 29.2. 2000. Další finanční prostředky v celkové výši 225.000,- Kč Město Ltm poskytne TJ Slavoj formou prominutí části dluhu, který  má vůči městu. Poskytnutí dotace je v souladu s rozpočtem na rok 2000.


III. neschválila:

1.poskytnutí finanční podpory na vybudování inž. sítí v ul. K Radobýlu pro výstavbu rodinných domků a to žadateli p. Hološovi (a majitelům přilehlých pozemků) bytem Máchova 16 Ltm.

2.doplnění seznamu firem oslovených na výběrové řízení na instalaci elektro v ZŠ U Sadionu o firmu p. Černého, Terezín


IV.bere na vědomí:

1.otevřený dopis p. Šmída ze dne 12.2. 2000 adresovaný Městu Litoměřice.

2.zápis zdravotní komise a na základě nedostatečného zajištění pohotovostní lékárenské služby.

3.zprávu SÚ o výkonu státního stavebního dohledu na staveništi obchodního střediska MANA na Březinově cestě v Litoměřicích.

4.změnu sekretáře zdravotní komise při MR. Na místo pí Knotkové se této funkce ujímá pí Chládková.


V. trvá:

1.na svém usnesení ze dne 18.1. č.1/3 o pronájmu restaurace Parnas.


VI. ukládá:

1.ředitelce MKZ do 23.2. předložit návrh nájemní smlouvy s p. Benešem (budoucím nájemcem restaurace) a soupis škod nutných oprav v restauraci Parnas.

2.zaslat starostenský dopis adresovaný na Okresní úřad Litoměřice, ref. zdrav. s žádostí o vysvětlení důvodu nedostatečné lékárenské služby.

3.zástupci starosty ing.Kadeřábkové, aby ve spolupráci s odborem rozvoje města a SÚ vypracovala kompletní podmínky využívání a naplňovaní účelového fondu pro poskytování půjček a rozšíření bytového fondu, které předloží na příštím jednání MR 29.2.

4.ředitelům příspěvkových organizací (PO) předložit k projednání do MR každý rok tyto dokumenty:

 • 1) rozpočet příspěvkové organizace na daný rok v členění na hlavní a vedlejší činnost, včetně žádosti o stanovení limitu na platy s uvedením počtu zaměstnanců pro hlavní činnost (ve lhůtě do 14 dnů od schválení rozpočtu města zastupitelstvem)
 • 2) výroční zprávu za předcházející rok, která bude obsahovat zejména: 
  - přehled plnění schváleného rozpočtu s odůvodněním překročení nebo nedočerpání v členění  na hlavní a vedlejší činnost
  - přehled činnosti
  - zhodnocení dodržení stanoveného limitu na platy a počtu zaměstnanců
 • 3) návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů (ve lhůtě do 15.3. každého roku. Pokud si PO pro účely daňového přiznání zajistí daňového poradce, stanoví se termín pro bod 2) 3) do 30.6.)
 • 4) pololetní zprávy MěN, CŠJ, TSM, MKZ, DDM o činnosti a výsledky hospodaření v termínu do 31.7. 2000.
  Vedoucí ekonomického odboru ve spolupráci s odpovědným zástupcem starosty a vedoucím příslušného odboru předloží městské radě pravidla pro hospodaření s vč. stanovení závazných ukazatelů pro činnost PO na daný rok dle §16 vyhl. č. 205/1991 Sb. (ve lhůtě do 14 dnů od schválení rozpočtu města zastupitelstvem.)

5. všem předsedům komisí zabývajících se rozvojem města, aby projednaly návrhy na řešení prostorů:

 • a) přednádražního
 • b)pobřeží  Střeleckého a Písečného ostrova
 • c)Mírového náměstí

VII.doporučuje :

1.doplnění  komise pro výběrového řízení na instalaci elektro na ZŠ  U Stadionu o specialistu (revizního technika).

2.předložit MZ ke schválení podnikatelský záměr fy RAVONA TRADE s.r.o. a ECHOTON a.s.Ostrava  propojit  MěÚ v Ltm a jeho satelitů radiovými pojítky. (Městský informační systém)


p. A. Terber a ing. M.   Kadeřábková
zástupci starosty

Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu