Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

6. usnesení z jednání rady města 06.03.2003

U S N E S E N Í

z 6. jednání rady města konané dne 6. března 2003 od 13,30 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů rady města

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         změnu v účtování za služby na hřbitově v Litoměřicích u hrobek, a to pouze na zastavěnou část (vlastní hrobka). Za ostatní plochu kolem hrobky se služby neúčtují.

2.         poskytnutí slevy z nájemného za nebytový prostor Letní kino  - Agentura MODRÝ Z NEBE, Litoměřice a to za období od srpna 2002 do ledna 2003 /z důvodu postižení areálu povodní/. Poměrná část slevy za uvedené období činí 15 000,-Kč. Roční nájemné za nebytový prostor činí 30 000,-Kč.

3.         změnu náhradního ubytování pro rodinu Mládkových (4 osoby) z poskytnutého bytu v ulici Revoluční 1834 / 8 vel.2+0, Litoměřice do poskytnutého bytu v ulici Stavbařů 2003 / 4 vel.3+1, č.b. 17, Litoměřice

4.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí, Litoměřice firmě Pražské pivovary, a.s., Praha 5

dne 23. srpna 2003

5.         příděl soc. bytu o vel. 2+0 v Revoluční 8, Litoměřice pí Šindelové Jaroslavě

6.         příděl bytu č. 5 v DPS V.Krajská 47/7, Litoměřice paní ing. Blaženě Bazalové, bytem Terezínská 347, Bohušovice n.O.,  s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

7.         dodatek č. 3 ke „Smlouvě o předání provozování Domova pro matky s dětmi a domova pro osamělé ženy“ s účinností od 1.1.2003 /viz příloha orig. zápisu/

8.         přidělení bytu číslo 2, I. kategorie, o velikosti 2+1, Mírové náměstí 21/43, Litoměřice paní Janě Balcarové, dosud bytem Klášterní 90/5, I. kategorie, o velikosti 2+1, Litoměřice. Uvolněný byt po paní Balcarové bude nabídnut k prodeji veřejnou nabídkou.

9.         prodej bytů:                  Klášterní 90/5, Litoměřice

                                               Liškova 1769/62, Litoměřice     

veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je 2.4.2003.

Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, zástupce RM ing. Ivan Palán.

Otevírání obálek proběhne  16.4.2003 v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7, Litoměřice.

10.       finanční dotaci ve výši 200.000,- Kč pro TJ SLAVOJ Litoměřice na obnovu tenisového areálu na Střeleckém ostrově

11.       pro příspěvkové organizace Města Litoměřice udělení souhlasu k poskytování půjček z FKSP

12.       stanovení tolerance  + -  v rozsahu dvoudenního limitu u CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 5 a  třídenního limitu u školních jídelen Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 s tím, že na konci účetního období bude  čerpání finančního limitu na přípravu stravy vyrovnáno

13.       žádosti:

a) paní Skřivánkové za syna Michala, bytem A.Muchy 429/15, Litoměřice o prominutí místního poplatku

za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 732,- Kč.

b) pana Bohdana za syna Petra, bytem Revoluční 1833/4, Litoměřice o prominutí místního poplatku

za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 732,- Kč.

c) pana Rostislava Labudy, bytem Zítkova 758/8, Litoměřice o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 ve výši 360,- Kč.

d) paní Minkové za bratra Karla Průšu, bytem Tylova  1613/7, Litoměřice o prominutí místního poplatku

za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 ve výši 360,- Kč.

e) paní Řepíkové (bývalé manželky) za Ottu Řepíka , bytem České armády 513/2, Litoměřice o prominutí

místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 ve výši 360,- Kč.

f) Miroslava Zejbrdlicha, bytem Mrázova 13, Litoměřice o prominutí místního poplatku za nakládání

s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 732,- Kč.

g) Josefa Mika, bytem Lodní náměstí 257/4, Litoměřice o prominutí místního poplatku za nakládání

s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 732,- Kč.

h) žádost Karolíny Kovářové, bytem Michalovická 1, Litoměřice o prominutí místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši 372,- Kč.

i) žádost Dagmary Jechové za svojí matku Dagmaru Jechovou, bytem Halasova 1237/5, Litoměřice o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 ve výši 360,- Kč.

j) Huly Miloše za svojí tchýni Boženu Jedličkovou, bytem Na Kocandě 21, Litoměřice o prominutí místního

poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2002 ve výši 360,- Kč.

k) Jana Kočího, bytem Žernosecká 1686/30, Litoměřice o prominutí místního poplatku za nakládání

s komunálním odpadem za rok 2002 a 2003 v celkové výši 732,- Kč.

14.       poskytnutí půjčky z Fondu bydlení manželům Dagmaře a Ladislavu Pošíkovým, Květinová 371/8, Litoměřice, ve výši 200.000,- Kč na dobu 5ti let s úrokem 5% p.a.

15.       účetní uzávěrku a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Centrum Srdíčko Litoměřice za rok 2002 a zároveň návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn a fondu rezerv /viz příloha orig. zápisu/

16.       účast města v celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ realizovanou vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice dne 10. března 2003

17.       na návrh DR Městské nemocnice Litoměřice vyplacení zálohy na odměnu řediteli MěN Litoměřice za období IV.Q 2002 v navržené výši /viz. příloha orig. zápisu/

18.       na základě Nařízení vlády č.447/2000 Sb. ze dne 4.12.2000 o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle Zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, PO MěN Litoměřice, možnost usměrňovat prostředky na platy v roce 2003 dle §5, odst,1, písm.b uvedeného Nařízení vlády, podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy

19.       změnu člena výběrové komise na akci napojovací šachty Mírové náměstí, Litoměřice

za nepřítomného Ing. Ivana Palána jmenuje p. Jiřího Landu

20.       pana ing. Milana Tejkla na funkci starosty Honitby Varhošť – Honebního společenstva

Hlinná-Kundratice

II.         neschvaluje:

1.         poskytnutí úhrady za instalaci podružného studeného vodoměru pro nájemce bytu pana Pavla Vlasáka ve výši 2 500,-Kč, bytem Mírové náměstí 13/21 – dvorní trakt domu, Litoměřice

III.        ukládá:

1.         OSMM vyřizovat žádosti na odkoupení pozemků pro stavbu garáží dle usnesení rady města ze dne 17.8.1995 /viz příloha orig. zápisu/

2.         tajemníkovi MěÚ vyhlásit nové výběrové řízení dle zák. 312/2002 Sb., a toto výběrové řízení zveřejnit i v tisku./Příloha orig. zápisu./

IV.        rozhodla:

1.         v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění,  podat žádost na odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu se jmenováním Mgr. Petra Krňáka do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53  s účinností od 1.4.2003

2.         neposkytovat snížení ceny pronájmu sálu Domu kultury MKZ Litoměřice při konání plesů

V.         pověřuje:

1.         starostu města podáním žádosti o udělení souhlasu se jmenováním Mgr. Petra Krňáka do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53  s účinností od 1.4.2003

2.         ing. arch Protivu jednáním s ing. Kunclem /statik/  a ve spolupráci s OSMM oslovit další firmy o podání nabídky provedení čerpacích studní u domu č.p. 1822, v ul. Nezvalova, Litoměřice

VI.        revokuje:

1.         usnesení RM ze dne 21.3.2002, bod 2/6 - Uvolnění prostor 12.MŠ - třídy zdravých dětí od školního roku 2003/2004 za účelem rozšíření tříd pro zdravotně postižené děti a mládež Centra - Srdíčko (nyní odloučené pracoviště MŠ Litoměřice, Masarykova 30 ).Třída pro zdravé děti bude zachována i ve školním roce 2003-2004.

VII.       ruší:

1.         dle doporučení výběrové komise výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru správy majetku města

VIII.      bere na vědomí:

1.         úpravu výše platového tarifu v 11. platové třídě, platový stupeň 9 základní stupnice platových tarifů řediteli Městské nemocnice Litoměřice

IX.        vydává:

1.         souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy mezi ČR – Okresním úřadem Litoměřice a Městskou nemocnicí Litoměřice o pronájmu pozemků a staveb ve vlastnictví státu, ze dne 30.6.2002. Souhlas vydává k datu platnosti smlouvy, tj. 30.6.2002 /viz příloha orig. zápisu/.

p. Jiří Landa

místostarosta

Zapsala:  Kühnová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu