Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

5. zasedání rady 6. března 2001

USNESENÍ
z 5. jednání rady města, které se konalo dne 6. března 2001 od 13,45 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřice

Přítomno: 8 členů rady města

Rada města projednala a

I. schválila:

1. výměnu bytů a to tak,že pan Václav Červín se nastěhuje do bytu č.12 o velikosti 3+1 I. kat., Stránského 1766/48, Litoměřice (byt ČD) a paní Hana Zemanová do bytu č. 11 o vel. 2+1 I. kat., Liškova 1770/64, Litoměřice.
Podmínkou výměny je schválení ze strany druhého vlastníka. (Tento byt je majetkem Českých drah. Výměnu bytu bude schvalovat GŘ ČD Praha.)

2. výměnu bytů a to tak, že pan Pavel Bauer se nastěhuje do bytu č.1 vel. 1+1 I. kat., Revoluční 1831/7, Litoměřice a pan Pavel Drbal se nastěhuje do bytu č.16 vel. 3+1 
I. kat., Dukelská 1856/6, Litoměřice. Podmínkou směny je, že p. Drbal uhradí dluh na nájemném 58.472,- Kč za p. Bauera do 31. 3. 2001.

3. výměnu bytů a to tak, že p.Roman Dvořák se nastěhuje do bytu č.4 vel. 3+1 I. kat., ul. U Katovny 2004/16 a pí. Vlasta Culková se nastěhuje do bytu č.12 vel. 2+0 I. kat., ul. Kosmonautů 2019/10 . Podmínky této výměny jsou:
- uhrazení dluhu pí. Culkové p. Dvořákem ve výši 59.477,- Kč na základě dohody o přistoupení k závazku do 31. 3. 2001.( Dohoda je zpracována AK JUDr. Vávra Ivan a podepsali ji oba účastníci.)
- sepsání nové nájemní smlouvy s pí. Culkovou na dobu určitou a to 1 rok.

4. výměnu bytů a to tak, že pan Jaroslav Deotto, bytem Palachova 712/26, o vel. 1+0 I. kat., Litoměřice, se nastěhuje do uvolněného bytu č. 3 o vel. 2+0 I. kat., 
Kosmonautů 2018/4, Litoměřice po zemřelé pí Josefě Liskové.

5. povolení záboru chodníku pro p. Josefa Kalinu, bufet JoKa, Lidická 2, Litoměřice před jeho prodejnou na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro předzahrád-ku. (Jednalo 
by se o dřevěnou podlážku, pokrytou kobercem a ohraničenou zábradlím, kde by byly umístěny stoly se židlemi.) Poplatek za zábor chodníku 500,- Kč/1 měsíc.

6. podpis smlouvy na údržbu městské zeleně s firmou Grűner, zahradnické služby, Litoměřice. Podmínky smlouvy zůstávají stejné jako v minulých letech.
Smlouva má trvání od 1. 3. 2001 do 31. 12. 2002.

7. a) jmenování komise pro výběr os. automobilu ve složení :
Terber Antonín, Betlam Josef , Knotek Václav, Smejkalová Jana, ing. Melcher Milan
sekretář: Benda Petr 
náhradník: ing.Paroulek Čeněk, Lepšík Jiří

b) oslovení těchto dodavatelů :
Autostar Velimex Česká Lípa 
Gerhard Horejsek Litoměřice
Auto Elán Teplice 
(Dodavatelé byli vybráni z hlediska nejkratší vzdálenosti od Litoměřic.)

8. program Zastupitelstva města Litoměřice dne 15.3.2001:
1. Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise
2. Záměry prodeje nemovitostí 
a) prodej pozemku č. 293/1 o výměře 890 m2 v k.ú. Pokratice

b) prodej pozemku č. 897/29 o výměře 120 m2 v k.ú. Litoměřice spoluvlastníkům sousední 
nemovitosti
prodej pozemku č. 897/30 o výměře 100 m2 v k.ú. Litoměřice 
prodej pozemku č. 897/31 o výměře 70 m2 v k.ú. Litoměřice

c) prodej pozemku č. 720 o výměře 284 m2 v k.ú. Litoměřice

d) prodej pozemku č. 375/5 o výměře 1 343 m2 v k.ú. Pokratice

e) bezúplatný převod pozemku č. 2355/18 o výměře 591 m2 v k.ú. Litoměřice

f) prodej pozemku č. 34/2 o výměře 439 m2 v k.ú. Pokratice

g) odkoupení pozemku č. 1345/67 o výměře 293 m2 pro uskutečnění směny za pozemek č. 1345/66 o výměře 293 m2 v k.ú. Pokratice

h) prodej pozemku č. 815 o výměře 465 m2 v k.ú. Litoměřice
žadatel : Jiří Macháček a Blanka, Stránského 1755/31, Litoměřice Fa. STENA, Jarošova 7, ( Stejskal Petr ), Litoměřice

3. Prodej nemovitostí :
a) prodej pozemku č 5369/2 o výměře 1 320 m2 a p.č. 5333 o výměře 965 m2 v k.ú. 
Litoměřice 
žadatel : Správa úložišť radioaktivních odpadů Praha st.organizace

b) prodej pozemku č. 498 o výměře 338 m2 a p.č. 499 o výměře 696 m2 v k.ú. Pokratice
žadatel : Holeček Josef a Jiřina, Březinova cesta 198/17, Litoměřice

c) úprava výměry pozemku č. 374/1 z 580 m2 na 420 m2 v k.ú. Pokratice
žadatel : ing. Rosol Zdeněk, Kozinova 11, Litoměřice

d) smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 3363/1 a 3364/1 v k.ú. Litoměřice
žadatel : MUDr. Pardubický Libor, Nerudova 32, Litoměřice

e) směnná smlouva mezi Městem Litoměřice a spol. MESAD s.r.o, Žernosecká 865/16, Ltm

f) prodej bytů dle přiloženého seznamu

g) odškodnění na základě rozsudku
žadatel : Lexa Zdeněk, Palackého 24, Litoměřice

4. Poskytnutí příspěvku Severočeské galerii Litoměřice
5. Zplnomocnění starosty k výkonu akcionářských práv na valné hromadě SVS, a.s.
6. Pověření starosty k jednáním směřujícím k podpisu partnerské smlouvy s městem Fulda /SRN/
7. Projednání Zprávy z kontroly koupě nemovitostí č.p. 17 a 78 a st.p.č. 6/1 a 6/2 v k.ú. Litoměřice
8. Zplnomocnění zástupce na jednání investiční společnosti PIONEER v Irsku 
9. Informace a) seznam domů, které zůstanou v majetku města 
b) podání návrhů na obsazení míst v orgánech DZCL a.s. 
Lovosice do 31.3.2001
10. Interpelace 
11. Diskuze
12. Závěr

II. revokuje:

1. své rozhodnutí č. 15/4 ze dne 22.2.2001

III. uložila:

1. - starostovi příští zasedání RM dne 5. 4. 2001 svolat jako výjezdní do sídla TSM Litoměřice. Přizvat k němu pracovníky MěÚ Litoměřice, kteří za městský úřad kontrolují výkon TSM Litoměřice a vedoucí pracovníky TSM Litoměřice.
- starostovi nechat prověřit právníkem města podezření na spáchání trestných činů uvedených v Záznamu kontroly činnosti a hospodaření TSM Litoměřice
- starostovi projednat z ředitelem Úřadu práce Litoměřice principy smluvního vztahu se Svazem Rómů ČR

p. Antonín Terber ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu