Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

5. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 21.12.2010

USNESENÍ

V ý p i s

5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.12.2010

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a  m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  4. j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

91/5/2010

Bezúplatný zábor veřejného prostranství – Diecézní charita

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Diecézní charitu, Dómské náměstí 10, Litoměřice za účelem prezentace činnosti charity u příležitosti Tříkrálové sbírky dne 6.1.2011.

92/5/2010

Bezúplatné schválení záboru veřejného prostranství – Hospic sv. Štěpána

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Rybářského náměstí v Litoměřicích pro Hospic sv. Štěpána, o.s., Rybářské nám. 662/4, Litoměřice za účelem pořádání představení „Živý Betlém“ dne 23.12.2010.

93/5/2010

Zábor veřejného prostranství – o.s. Békadilkoš, Lovosice

RM schvaluje bezúplatné umístění informační tabule Litoměřické vinařské stezky na pozemku p.č. 2706/1 u přístaviště výletních lodí Porta Bohemica pro Občanské sdružení Békadilkoš, Nádražní 805, Lovosice.

94/5/2010

Schválení dodatku ke smlouvě – IDP spol. s r.o.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  IDP spol. s r.o., Masarykova 998/31, Ústí nad Labem (viz příloha orig. zápisu).           

95/5/2010

Dodatky s Gardenline s.r.o.,“Úprava Kapucínského náměstí“ a „Rekonstrukce zpevněných a travnatých ploch včetně automatické závlahy u DD“

a)       RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/15, Litoměřice na akci „Úprava Kapucínského náměstí, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

b)       RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Gardenline, s.r.o., Šeříková 405/15, Litoměřice na akci „Rekonstrukce zpevněných a travnatých ploch včetně automatické závlahy u Domova důchodců, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

96/5/2010

Vnitřní účetní směrnice

RM schvaluje předložené vnitřní směrnice: Harmonogram účetní závěrky, Časové rozlišení a Opravné položky k pohledávkám (viz přílohy orig. zápisu).

97/5/2010

Výstupy z kulatého stolu s názvem "Litoměřice - Obec přátelská rodině?"

RM bere na vědomí návrhy ke zlepšení prorodinné politiky města vzešlé z kulatého stolu s názvem „Litoměřice – Obec přátelská rodině?“.

98/5/2010

Schválení pravidel pro poskytování finan.prostředků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání o grant na rok 2011

RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice.

RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2011.  

                                              

99/5/2010

Schválení smlouvy o výpůjčce s SKP Klubíčko a Centrem pro rodinu Terezín

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a SKP Klubíčko na vybavení herny v hodnotě 14.657,-Kč a smlouvu o výpůjčce mezi Městem Litoměřice a Centrem pro rodinu Terezín na sportovní pomůcky v hodnotě 18.491,- Kč (viz příloha orig.zápisu).

100/5/2010

Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené podle § 724 a násl. občanského zákoníku, k zajištění pracovních míst pro výkon veřejné služby

RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené podle § 724 a násl. občanského zákoníku, k zajištění pracovních míst pro výkon veřejné služby dle zákona č.111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz příloha orig.zápisu).

101/5/2010

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 4.11.2004 mezi Městem Litoměřice a PO MSZ v Litoměřicích

RM schvalujeDodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 4.11.2004 mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

           

                                                                                 

102/5/2010

Žádost  PO CŠJ Litoměřice o použití nedočerpaného neinvestičního příspěvku na provoz a neinvestičního příspěvku věcné režie

RM schvaluje použití nedočerpaného neinvestičního příspěvku na provoz PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 1, do výše schváleného rozpočtu, k financování zvýšených nákladů na havarijní opravy.

           

                       

103/5/2010

Prominutí poplatku z prodlení - Jaroslav Najman a Květa Najmanová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 952,-Kč ve výši 60%, (tedy 571,-Kč), pro manž. Najmanovi, bytem Litoměřice.

104/5/2010

Schválení dohody o splátkách - Radka Nováková

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Radku Novákovou, bytem Litoměřice, na částku 4.058,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

105/5/2010

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 425/11 A.Muchy a poskytnutí bytové náhrady v UŽ – Kešelová

RM schvaluje nájemkyni výpověď z nájmu bytu č. 2 o velikosti 3+1, v domě č.p. 425/11 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje téže nájemkyni poskytnutí bytové náhrady v Ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

106/5/2010

Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č.21, v domě č.p.438/8 v Kubínově ulici v Litoměřicích - Libor Pešek

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, Kubínova čp. 438/8, Litoměřice pro současného nájemníka na dobu určitou jeden rok za podmínky uhrazení nedoplatku penále a soudních nákladů.

107/5/2010

Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 48, Revoluční 1831/7, Litoměřice a schválení převzetí dluhu - Magyarovi

RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 48 v Revoluční ulici č.p. 1831/7 v Litoměřicích pro současné nájemce.

RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 48 v Revoluční ulici č.p. 1831/7 v Litoměřicích pro blízkou příbuznou nájemců a uzavření dohody o převzetí dluhu na nájemném.

108/5/2010

Schválení uzavření smlouvy o dílo s Green Center s.r.o.,Praha 8

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Green Center s.r.o., IČ: 47121572, se sídlem Zenklova 39, 180 00 Praha 8 s účinností od 1.1.2011 (viz příloha orig.zápisu).

109/5/2010

Schválení neprodloužení NS  k bytu č. 66, Revoluční 1831/7, Litoměřice

RM schvaluje neprodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 66, Revoluční 1831/7, Litoměřice pro současnou nájemkyni, trvale bytem Družstevní 33/5, Litoměřice a pověřuje OSBH provedením dalšího šetření ohledně skutečného užívání předmětného bytu.

110/5/2010

Prodloužení smlouvy o výpůjčce k částem pozemků  p.č. 1345/20 a p.č. 84/1 v k.ú. Pokratice k účelu umístění provizorní panelové komunikace

RM schvaluje prodloužení smluv o výpůjčkách č.188 (manž. Grmelovi, Litoměřice) a č.189 (manž. Černí, Litoměřice) ze dne 1.12.2005 k částem pozemků p.č.1345/20 a p.č. 84/1 v k.ú. Pokratice na dobu určitou do 31.12.2015 dodatkem č.1.

111/5/2010

Ukončení NS č. 9170000015 k části pozemku p.č. 4362/1 zahrada v k.ú. Litoměřice, dohodou k 30.1.2011 

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000015 ze dne 18.1.2006 (k části pozemku p.č.4362/1, zahrada v k.ú. Litoměřice, dohodou k 30.1.2011

RM ukládá OSMM zveřejnit záměr pronájmu zahrady umístěné na části p.č. 4362/1 cca 1060m2 v k.ú. Litoměřice na úřední desce.

112/5/2010

Zrušení předkupního práva na pozemky v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje výmaz předkupního práva pro Město Litoměřice na pozemky p.č. 3718/137, 3718/138, 3718/139, 3718/140, 3718/141, 3718/142, 3718/143 a 3718/144 v k.ú. Litoměřice.

113/5/2010

Navýšení nájemného pro nájemníky měst.bytů po ukončení regulace nájmů od 01.01.2011.

RM schvaluje pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech po ukončení jejich regulace (od 01.01.2011) postupným navýšením nájmů v letech 2011 až 2013 s účinností od 01.07.2011 – (viz příloha orig.zápisu). 

           

                                                                                             

114/5/2010

Žádost o prominutí výpovědní lhůty a ukončení NS k 31.12.2010 na NP v KDH na st.p.č. 4008/15, Litoměřice, nájemce NSP Network Service Partner Limited

RM schvaluje ukončení NS ke 31.12.2010 na NP v KDH na st.p.č. 4008/15, číslo budovy 020, Litoměřice, nájemce NSP Network Service Partner Limited, zastoupená Marcusem Knöthigem, se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice.

115/5/2010

Přidělení NP v KDH budova 018, st.p.č. 4008/18

RM schvaluje přidělení NP o velikosti 49,60 m2 v KDH budova 018, st.p.č. 4008/18 pro SPORT VTR BIKE se sídlem Litoměřice, ulice Hrubínova 167/4, 41201 Litoměřice, zastoupená Vlastimilem Tlaškem za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

116/5/2010

Přidělení NP NADĚJI ke stávajícímu symbolickému nájemnému

RM schvaluje  přidělení NP v ulici ČA 163/17 o výměře 31,70 m2 Naději  zastoupené ředitelem oblasti  Bc. Alešem Slavíčkem ke stávajícímu symbolickému nájemnému.

117/5/2010

Prodloužení NS - Oblastní muzeum V Litoměřicích

RM schvaluje prodloužení NS do 31.12.2014 pro Oblastní muzeum V Litoměřicích, p.o. Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, zastoupená paní Evou Štíbrovou,.

118/5/2010

Poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice - Petra Baniunynská

RM neschvaluje poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Petru Baniunynskou.

119/5/2010

Přidělení bytu pro paní Natašu Hromou - bydliště Ubytovna Želetice

RM neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v ulici Revoluční 1831/7 Litoměřice, paní Nataše Hromé.

120/5/2010

Přidělení bytu o velikosti 1+1 pro paní Moniku Tokárovou - bydliště Ubytovna Želetice

RM neschvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice, paní Monice Tokárové.

121/5/2010

Dodatek č.7 ke smlouvě na zabezpečení provozování MHD ve městě Litoměřice pro 1.pololetí roku 2011 mezi dopravcem DPÚK a.s. a městem Litoměřice

RM po projednání schvaluje předložený návrh dodatku č.7  ke smlouvě pro zabezpečení MHD v Litoměřicích pro 1.pololetí roku 2011 mezi dopravcem DPÚK a.s. a Městem Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

122/5/2010

Informace z veřejnosprávní kontroly u PO MSZ v Litoměřicích

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2009 provedené u Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

123/5/2010

Informace z auditu shody a finančního auditu správního odboru

RM bere na vědomí informaci z auditu shody a finančního auditu na odboru správním – systém pravidel a postupů pro nákup vybavení Centra cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

124/5/2010

Platové zařazení ředitele PO MSZ v Litoměřicích

RM schvaluje platové zařazení ředitele Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích s účinností od 1.1.2011 (viz příloha orig.zápisu).

125/5/2010

Udělení odměn ředitelům školských zařízení 

RM uděluje v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení

č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., dle předloženého návrhu odměnu z rozpočtu PO z finančních prostředků poskytnutých KÚÚK a to ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc.Monice Mejtové a ředitelce DDM  - Bc.Zuzaně Bendové (viz příloha orig.zápisu).

126/5/2010

Udělení odměn ředitelům PO základních škol     

RM uděluje v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., dle předloženého návrhu odměnu z rozpočtu PO z finančních prostředků poskytnutých KÚÚK a to řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr.Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova - Mgr.Vladimíru Vaňkovi, řediteli Masarykovy ZŠ  - Mgr.Karlovi Kynzlovi, řediteli ZŠ Na Valech – Mgr.Petrovi Krňákovi a řediteli ZŠ Ladova –  Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

127/5/2010

Aktualizace Plánu nákladů a výnosů                             

RM schvaluje aktualizaci Plánu nákladů a výnosů Technických služeb města Litoměřice na rok 2010.

128/5/2010

Změna dodatku č.1 k přijaté dohodě Pravidla a podmínky na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně

RM schvaluje změnu dodatku č.1 Pravidel a podmínek v bodě 2, druhá (poslední) věta: Tyto odtahy budou pro zřizovatele zajišťovány na základě vyžádání Městské policie, a to v pracovní době TSM Litoměřice.

129/5/2010

Změna členství ve správní radě MAS                              

RM pověřuje místostarostu Jana Szántá, jako oficiálního zástupce Města Litoměřic na valné hromadě Občanského sdružení Místní akční skupina České středohoří, aby navrhl odvolání člena správní rady Jaroslava Tvrdíka.

RM žádá valnou hromadu Občanského sdružení Místní akční skupina České středohoří o zvolení Jana Szántá do správní rady za Město Litoměřice.

130/5/2010

Dodatek č.4 k Dohodě o zřízení kontaktního místa OŽÚ Litoměřice ve Štětí

RM schvaluje Dodatek č.4 k „Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu  Litoměřice ve Štětí, uzavřené dne 4.12.2003 ve znění jejich dodatků č.1 až 3.

131/5/2010

Schválení navržených doporučení pro zlepšení finančního plánování a řízení PO a potvrzení realizátorů

RM schvalujedoporučení v dokumentu - Analýza současného stavu finančního plánování na MÚ Litoměřice a Identifikace oblastí pro zlepšení řízení a spolupráce Města a zřizovaných příspěvkových organizací, včetně uvedeného realizátora u každé oblasti.

132/5/2010

Užití znaku Města Litoměřice pro nadaci PROMĚNY v souvislosti s projektem Rekonstrukce Jiráskových sadů.

RM schvaluje používání znaku Města Litoměřice pro nadaci PROMĚNY v souvislosti s projektem  „Rekonstrukce Jiráskových sadů“.

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu