Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

5. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 6. 3. 2024

USNESENÍ
V Ý P I S

5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. 3. 2024
od 14:00 hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 147/5/2024
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2024
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2024 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 148/5/2024
Protokol o kontrole ČŠI – MŠ Litoměřice, PO
RM bere na vědomí:
a) Inspekční zprávu a Protokol o kontrole České školní inspekce,
b) námitky k Protokolu podané ředitelkou MŠ,
c) Vyřízení námitek a Stanovisko k připomínkám jako odpovědi ČŠI,
d) Informace o odložení podání - Oblastní inspektorát pro Ústecký kraj a Liberecký kraj,
e) Doplnění informací k přijatým opatřením a odstranění nedostatků.

Provedené v Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081.

 

usnesení č. 149/5/2024
Přijetí účelově určeného finančního daru od AV MEDIA SYSTEMS, a.s. - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 50 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, 102 00, Praha 10, IČO: 48108375 pro výuku robotiky a výměny mezinárodních zkušeností v rámci účasti na VEX Worlds, Dallas, USA.

 

usnesení č. 150/5/2024
Přijetí účelově určeného finančního daru od Mondi Štětí a.s.- ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 50 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516 pro výuku robotiky a výměny mezinárodních zkušeností v rámci účasti na VEX Worlds, Dallas, USA.

 

usnesení č. 151/5/2024
Přijetí účelově určeného finančního daru od Lovochemie, a.s. - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Lovochemie, a.s., se sídlem Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO: 49100262 na podporu projektu poloprofesionálního robotického týmu RoboTitans.

 

usnesení č. 152/5/2024
Přijetí účelově určeného finančního daru od BYTOSTAV Ústí s.r.o. - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 30 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od BYTOSTAV Ústí s.r.o., se sídlem Podmokelská 6/18, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 25040472 na výuku robotiky a výměnu mezinárodních zkušeností v rámci účasti na soutěži VEX Worlds, Dallas, USA.

 

usnesení č. 153/5/2024
Souhlas zřizovatele se schválením podání žádosti o nadační příspěvek u Nadace ČEZ - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM uděluje souhlas Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 s podáním žádosti o finanční příspěvek v částce 200.000 Kč u Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO: 26721511, který v případě poskytnutí bude použit na podporu výjezdu školního robotického týmu na finále robotické soutěže 2024 VEX Robotics World Championship - VEX IQ Competition Middle School Event, které se bude konat 1. - 3. 5. 2024 v Dallasu, USA.

 

usnesení č. 154/5/2024
VZ/008/2024 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/008/2024 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 155/5/2024
VZ/009/2024 s názvem „Třeboutice – výstavba multifunkční haly“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek účastníků ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/009/2024 s názvem „Třeboutice – výstavba multifunkční haly“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 156/5/2024
Autobusová přeprava - zimní stadion/Kalich aréna
RM schvaluje pokračování mimořádné autobusové přepravy cestujících na trase autobusové nádraží - Pokratice - zimní stadion a zpět na domácí hokejové zápasy Chance ligy HC Stadionu Litoměřice, z. s., a to pro období čtvrtfinále od 09.03.2024 - do 16.03.2024.

 

usnesení č. 157/5/2024
VZ/005/2024 s názvem „Litoměřice, Pekařská 2 - dodávka a instalace FVE“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy
RM schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/005/2024 s názvem „Litoměřice, Pekařská 2 - dodávka a instalace FVE“ a uzavření smlouvy s dodavatelem EZV Čepička Sol s.r.o., sídlem Želetická 1924/5c, 412 01 Litoměřice, IČO 06862497 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 158/5/2024
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro Český svaz ochránců přírody ZS FALCO, ZO 37/11
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí jednorázové účelové dotace pro žadatele: Český svaz ochránců přírody ZS FALCO, ZO37/11, se sídlem Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín, IČO: 02017083 – výše dotace 50.000 Kč.
(smlouva viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 159/5/2024
Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2024
RM schvaluje:
a) program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2024
b) vzorovou smlouvu k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2024
c) vzor žádosti k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2024.
(viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 160/5/2024
Pronájem pozemku parc. č. 2757 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2757, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana Lxxxxx Sxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Michalovice za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

usnesení č. 161/5/2024
Pacht pozemku parc. č. 570/10 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování pozemku parc. č. 570/10 o výměře 52 m2, ostatní plocha v k.ú. Litoměřice panu xxxx Jxxxxxxxx Mxxxxxxxxx, datum narození xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou, s 3měsíční výpovědní lhůtou za roční pachtovné ve výši 260 Kč.

 

usnesení č. 162/5/2024
Vypůjčení částí pozemku parc. č. 2536/9 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje vypůjčení částí pozemku parc. č. 2536/9, ostatní plocha o výměře 7 m2 a 8 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Společenství vlastníků jednotek č.p. 1771-1772, Liškova, Litoměřice, Liškova č.p. 1772/59, 412 01 Litoměřice, IČO: 28698207 za účelem instalace zdvižných plošin a přístupových chodníků pro bezbariérový přístup osob s omezeným pohybem do objektu domu Liškova č.p. 1771.

 

usnesení č. 163/5/2024
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 19 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 56,06 m2, který se nachází v budově č.p. 19, stojící na pozemku parc. č. 8 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností RHR servis s.r.o., se sídlem Levínská 141, Úštěk–České předměstí, Úštěk 411 45, IČO: 06956980. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku od 01.04.2024 do 31.03.2025 s možností prodloužení. Smluvní nájemné činí 1.750 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 164/5/2024
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/13, 2469/18, 2469/24, 2469/25, 2469/51, 2469/52, 2469/56, 2469/57, 2490/30 v k.ú. Litoměřice (749)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2469/13, 2469/18, 2469/24, 2469/25, 2469/51, 2469/52, 2469/56, 2469/57, 2490/30 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5405-509/2023 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 26.100 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 165/5/2024
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1240/13, 1240/15, 1240/17, 1240/18, 1240/19, 1240/27, 1240/32, 1272/3 v k.ú. Litoměřice (751)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1240/13, 1240/15, 1240/17, 1240/18, 1240/19, 1240/27, 1240/32, 1272/3 v k.ú. Litoměřice podle GP 5415-108/2024, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 28.895 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 166/5/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 897/1 v k.ú. Litoměřice (788)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „K_LT-Ltm Žižkova nové OM na ppč. 897_4; IV-12-4025392“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21 % DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 897/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 167/5/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 5340/3, 5336/7, 5291/2, 5272/3 v k.ú. Litoměřice (787)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě “IV-12-4024112; LT-Litoměřice, lokalita RD zóna 30" uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.) ve výši 84.500 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 5340/3, 5336/7, 5291/2, 5272/3 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 168/5/2024
Zřízení nezbytné cesty ve smyslu § 1029 a násl. Občanského zákoníku po části pozemku parc.č. 1326/1 v k.ú. Litoměřice ve prospěch vlastníka pozemku parc.č. 1332 v k.ú. Litoměřice
RM neschvaluje záměr zřízení nezbytné cesty ve smyslu § 1029 a násl. Občanského zákoníku po části pozemku parc.č. 1326/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu cca 20 m2 v k.ú. Litoměřice, ve prospěch vlastníků pozemku parc.č. 1332 v k.ú. Litoměřice paní MUDr. Rxxxxxxxx Sxxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a JUDr. Vxxxxxxxxx Sxxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

usnesení č. 169/5/2024
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 2316000191
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 2316000191 poskytnutou z Programu pojištění lesních porostů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 49241494, DIČ: CZ49241494 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 170/5/2024
Dodatek smlouvy o výpůjčce s TSM
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvkovou organizací (Dodatek č. 2 viz. příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 171/5/2024
Změna v Komisi pro bezpečnost a pořádek ve městě

a) RM bere na vědomí rezignaci Bc. Barbory Bitalové (Naše Litoměřice) na členství v Komisi pro bezpečnost a pořádek ve městě (rezignace viz příloha orig. zápisu)
b) RM odvolává Jakuba Vítko (KSČM) z Komise pro bezpečnost a pořádek ve městě z důvodu informace KSČM o jeho nezájmu v komisi dále působit (informace viz příloha orig. zápisu)
c) RM jmenuje Ing. Radima Studeného (Naše Litoměřice) a Petra Dvořáka (KSČM) členy Komise pro bezpečnost a pořádek ve městě.

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

  

Alena Rožcová
1. místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 7. března 2024

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu