Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

5. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 14.12.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 5. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 14. 12. 2022
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 85/05/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech č.p. 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 445 51 141 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 86/05/2022
Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2023 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2023 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 87/05/2022
Veřejnosprávní kontrola Základní školy Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 88/05/2022
PO Technické služby města Litoměřice: Plán nákladů a výnosů na rok 2022, Odpisový plán roku 2022, Plán stavu a čerpání fondu 2022, Plán investic na rok 2022
a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice, IČO: 00080128, Technická 2335/1 na rok 2022.
b) RM schvaluje odpisový plán PO TSM Litoměřice IČO: 00080128, Technická 2335/1 na rok 2022.
c) RM bere na vědomí plán stavu a čerpání fondů PO TSM Litoměřice, IČO: 00080128, Technická 2335/1 na rok 2022.
d) RM schvaluje plán pořízení a oprav majetku PO TSM Litoměřice, IČO: 00080128, Technická 2335/1 na rok 2022.
(vše viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 89/05/2022
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2022 - CŠJ Litoměřice
RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 90/05/2022
Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol
RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol pro školní rok 2022/2023 ve výši 1.500 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice. Příspěvek ve výši 1.500 Kč se rovněž týká žáků ukrajinské národnosti s dlouhodobým pobytem v Litoměřicích, navštěvujících základní školu zřízenou městem Litoměřice.

 

usnesení č. 91/05/2022
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2023
RM schvaluje podmínky pro Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2023 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení - Program podpory přílohou orig. zápisu.

 

usnesení č. 92/05/2022
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2023
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2023 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

usnesení č. 93/05/2022
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023
RM schvaluje podmínky Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

usnesení č. 94/05/2022
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2023
RM schvaluje podmínky dotačního Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.

 

usnesení č. 95/05/2022
Program podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2023
RM schvaluje podmínky Programu podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

usnesení č. 96/05/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného věcného daru – ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova
RM schvaluje
a) přijetí účelově určeného věcného daru v podobě sady školních pomůcek "Bádání o vodě" v hodnotě 7.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice, IČO: 49099469, který bude sloužit jako edukativní pomůcka při výuce,
b) přijetí účelově určeného věcného daru v podobě sady školních pomůcek "Bádání o vodě" v hodnotě 7.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice, IČO: 49099469, který bude sloužit jako edukativní pomůcka při výuce.

 

usnesení č. 97/05/2022
Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2022
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Františku Kindermannovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D., řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 98/05/2022
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2022
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 99/05/2022
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – IV. čtvrtletí 2022
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Ing. Martině Vondrákové– Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení v Litoměřicích a Bc. Michaele Mokré - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 100/05/2022
Přijetí účelově určeného finančního daru - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 65.000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Nadace O2, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle na úhradu nákladů spojených s integrací ukrajinských dětí v ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

 

usnesení č. 101/05/2022
Přijetí účelově určeného finančního daru – Masarykova základní škola Litoměřice
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč pro Masarykovu základní školu Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 od Vxxxxx Mxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, IČO: 49917781 na revitalizaci školní zahrady.

 

usnesení č. 102/05/2022
Ceník stravovacích služeb 2023 - CŠJ Litoměřice
RM bere na vědomí ceník stravovacích služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO: 46768793, platný od 1. ledna 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 103/05/2022
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2022 - MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 104/05/2022
VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ – schválení uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ uzavřené s dodavatelem - Sdružení Radnice Litoměřice tvořené společností Gardenline s.r.o., sídlem Na Vinici 948/13, Litoměřice , IČO: 27263827 a HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, Litoměřice, IČO: 25048902 HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 a zároveň schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 105/05/2022
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2022 - MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 106/05/2022
Žádost o souhlas zřizovatele - PO MŠ Litoměřice - Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření prac. příležitostí
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 72744081, s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku ze dne 12.5.2022 s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 za účelem prodloužení doby podpory nových pracovních příležitostí do 31. 1. 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 107/05/2022
Dotace / účelově určené finanční podpory - MKZ - 2022
RM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s přijetím dotací a účelově určených finančních podpor za rok 2022 (seznam viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 108/05/2022
Šablony pro MŠ a ZŠ I výzva č. 02_22_002 MŠMT - Mateřská škola Litoměřice
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s podáním žádosti o dotaci z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 109/05/2022
Smlouva o pachtu - Hradní vinárna - MKZ v Litoměřicích, PO
RM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s uzavřením pachtovní smlouvy na dobu 5 let, a to od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027 s Pxxxxx Lxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxx, 411 12 Čížkovice, IČO: 17437041 za účelem provozování hradní vinárny s konceptem MAD MAX'S Burgers.

 

usnesení č. 110/05/2022
Schválení uzavření dodatku č. 3 - REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o přenechání částí sloupů veřejného osvětlení do nájmu za účelem zřízení reklamní plochy se spol. REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o., se sídlem Přemyslovců 617/8, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 287 38 845 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 111/05/2022
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. K. Světlé 
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s panem Mgr. Jxxxx Axxxxxx a paní Mgr. Ixxxxx Axxxxxxxx, oba bytem Pxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 112/05/2022
Schválení Příkazu starosty města a tajemníka úřadu č. 11/2022 - Pravidla pro hospodaření s vybranými finančními prostředky a vybraným materiálem správního odboru
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 11/2022 – Pravidla pro hospodaření s vybranými finančními prostředky a vybraným materiálem správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 113/05/2022
Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2023
RM schvaluje
a) dotační program "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha č. 1 orig. zápisu)
b) vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. 2 orig. zápisu)
RM ukládá odboru SVaZ vyhlásit dotační program na webu města Litoměřice od 1.1.2023.

 

usnesení č. 114/05/2022
Příděl seniorského bytu č. 14 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 14 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxx, trvale bytem Litoměřice,xxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

usnesení č. 115/05/2022
Příděl podporovaného pečovatelského bytu č. 2 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice
RM schvaluje přidělení podporovaného pečovatelského bytu č. 2 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice manželům xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx + xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 2 roky.

 

usnesení č. 116/05/2022
Příděl podporovaného pečovatelského bytu č. 5 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice
RM schvaluje přidělení podporovaného pečovatelského bytu č. 5 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu neurčitou.

 

usnesení č. 117/05/2022
Schválení přijetí účelově určených peněžitých darů - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje
a) přijetí účelově určeného peněžitého daru pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice – předměstí, IČO 70854165 ve výši 30.000,- Kč od společnosti Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice, IČO: 00526282.
b) přijetí účelově určeného peněžitého daru pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice – předměstí, IČO 70854165 ve výši 3.300,- Kč od společnosti Gabriel s.r.o., Terezín – České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČO: 25419455.

 

usnesení č. 118/05/2022
Dotační program "Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích“ pro rok 2023
RM schvaluje vyhlášení dotačního programu "Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích" na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 119/05/2022
Schválení uzavření Dodatku č. 1 o podpoře projektu RINGEN
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o podpoře projektu RINGEN s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy se sídlem Albertov 2038/6, Praha 2, PSČ 128 00, IČO: 00216208.

 

usnesení č. 120/05/2022
Schválení dodatků č. 1 , č.13 a č. 14 ke smlouvám o svozu různých druhů odpadů zajišťovaných firmou FCC BEC, s.r.o.
a) RM schvaluje dodatek č. 14 ke Smlouvě o nakládaní s komunálním a jemu podobným odpadem č. 50/98, uzavřené s firmou FCC BEC s.r.o. , Prosmycká 2/čp.88 , 410 02 Lovosice, IČO: 61054259, DIČ: CZ61054259 (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje dodatek č. 13 ke Smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 0002/00, uzavřené s firmou FCC BEC s.r.o. , Prosmycká 2/čp.88 , 410 02 Lovosice, IČO: 61054259, DIČ: CZ61054259 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o převzetí odpadů č. BNŽ-00263958-105, uzavřené s firmou FCC BEC s.r.o. , Prosmycká 2/čp.88 , 410 02 Lovosice, IČO: 61054259, DIČ: CZ61054259 (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 121/05/2022
Schválení přijetí daru od společnosti PREOL, a.s.
RM schvaluje přijetí účelově určeného daru od společnosti PREOL, a. s., se sídlem Terezínská 1214, 410 02 Lovosice, IČO: 26311208, DIČ: CZ26311208, na pořízení zeleně pro město Litoměřice ve výši 133.150 Kč (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 122/05/2022
Schválení navýšení cen za prodej dřeva a nákladů za dopravu od 01.01.2023
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 123/05/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2469/52, 2469/25, 2469/56, 2469/64, 2469/12, 2469/65, 2469/61, 2469/63, 2469/62, 2469/51, 2469/24, 2469/13, 2490/37, 2469/57, 2490/20, 2469/58 v k.ú. Litoměřice (749)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, K Světlé-lokalita 19 RD; IV-12-4022691“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 26.100 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2469/52, 2469/25, 2469/56, 2469/64, 2469/12, 2469/65, 2469/61, 2469/63, 2469/62, 2469/51, 2469/24, 2469/13, 2490/37, 2469/57, 2490/20, 2469/58 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 124/05/2022
Záměr vypůjčení částí pozemků parc. č. 5222/1 a č. 5219/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 5222/1 o výměře cca 630 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a části pozemku parc. č. 5219/1 o výměře cca 80 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou od 01.03.2023 do 31.12.2023 s výpovědní lhůtou 3 měsíce, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, 145 50 Teplice, IČO: 49099469 za účelem využití jako objízdné trasy pro příjezd do areálu mrazíren po dobu realizace stavby LT O60 116 Litoměřice, Michalovická - rekonstrukce vodovodu, podmínkou je splnění podmínek stanovených Odborem územního rozvoje (viz příloha orig.zápisu).

 

usnesení č. 125/05/2022
Výpůjčka části pozemku parc. č. 2530/26 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 2530/26, ostatní plocha o výměře cca 14 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce bez možnosti oplocení pro Společenství vlastníků domu č.p. 1870-1871, Heydukova, Litoměřice, Heydukova 1871/22, 412 01 Litoměřice, IČO: 28748263 za účelem vysázení nízké zeleně.

 

usnesení č. 126/05/2022
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2745 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2745, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 12230).

 

usnesení č. 127/05/2022
Záměr pachtu pozemků parc. č. 1232/63 a parc. č. 1232/71 (dle nezapsaného GP č. 1541- 261/2022) v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 1232/63, orná půda o výměře 143 m2 a pozemku parc. č. 1232/71, orná půda o výměře 54 m2 (dle nezapsaného GP č. 1541- 261/2022) oba v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 128/05/2022
Ukončení Smlouvy o pachtu č. 9470000082 ze dne 7.4.2017, parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje ukončení Smlouvy o pachtu č. 9470000082 ze dne 7.4.2017, týkající se propachtování pozemku parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 v k.ú. Litoměřice, uzavřené s pachtýřem Ing. Axxxxxxxxx Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, dohodou k 15.1.2023
b) RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok s právními účinky od 16.1.2023. Pozemek nelze oplotit.

 

usnesení č. 129/05/2022
Nesouhlas s výsledkem projednání žádosti (Žádost o změnu uživatele pozemku parc.č. 3850/8, zahrada, v k.ú. Litoměřice)
RM neschvaluje pronájem ani vypůjčení části pozemku parc.č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice vlastníkům řadových RD s č.p. 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940 v k.ú Litoměřice, které zastupuje pan Vxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Pozemek parc.č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice je v současné době pronajatý jiným uživatelům.

 

usnesení č. 130/05/2022
Přidělení bytu č. 3, Mírové náměstí 169/38, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích o výměře 95,90 m2 (3+1) paní MDDr. Mxxxxxxx Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Výše nájemného činí 95,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 131/05/2022

Přidělení bytu č. 2, Mírové náměstí 10/2, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích o výměře 93,52 m2 (3+1) paní Dxxx Dxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Výše nájemného činí 95,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 132/05/2022
Vyhodnocení projektu EPC rok 2021
RM bere na vědomí vyhodnocení EPC projektu 2021 (viz příloha) a souhlasí s výší vykázaných nadúspor a jejich úhradou v celkové výši 527.191 Kč.

 

usnesení č. 133/05/2022
Výpůjčka části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2150m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2150 m2 v k.ú. Pokratice, CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, Akademická 409, 411 55 Terezín, IČO: 43225675, na dobu určitou na den 17.12.2022, za účelem krátkodobého rozšíření bikrosové dráhy po dobu konání sportovních závodů – Předvánoční cyklokros.

 

usnesení č. 134/05/2022
Schválení Příkazu starosty a tajemníka č. 12/2022, kterým se mění Organizační řád
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 12/2022, kterým se mění Příkaz č. 8/2021 – Organizační řád města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Mgr. Jiří Adámek
2.místostarosta města

 

Vyhotoveno 16.12.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu