Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 25.2.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 5/2019

města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 25. 02. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

 

99/5/2019

Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru – PO MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje přijetí účelově určeného daru pro Příspěvkovou organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 od Lovochemie a.s., Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO: 491 00 262 ve formě průmyslových hnojiv na údržbu trávníků sportovišť (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

100/5/2019

Podmínky provozování a využití Sportovního domu
RM bere na vědomí uzavření smluv o vytvoření podmínek pro provozování sportovní a tělovýchovné činnosti mezi Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 a spolky Karatedó Steklý, z.s., 28.října 661/4, 405 02 Děčín, IČO: 661 02 014 a SK Box Litoměřice, z.s., Na Mýtě 2262, 412 01 Litoměřice, IČO: 029 28 990 a schvaluje uzavření smluv o nájmu prostor mezi Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 a Beach Club Litoměřice - spolek, Pokratická 1850/79, 412 01 Litoměřice, IČO: 043 92 221, Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s., Horní Rybářská 210/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 004 83 478 a Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 21205 Litomíci Litoměřice, Růžovka 133/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 031 70 268 za účelem využití prostor objektu na pozemku par. č. 4008/40 v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů Litoměřice (smlouvy viz. příloha orig. zápisu).

 

101/5/2019

Stanovisko města k zápisu Svobodné základní školy, o.p.s. do rejstříku škol a školských zařízení
RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k zápisu Svobodné základní školy, o.p.s., Třebušín 115, 412 01 Litoměřice, IČO:02562707 do rejstříku škol a školských zařízení (viz příloha orig. zápisu).

 

102/5/2019

Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

103/5/2019

VZ/006/2019 s názvem „MŠ Mládežnická – zateplení fasád a střechy“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/006/2019 s názvem „MŠ Mládežnická – zateplení fasád a střechy“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem BAUMATERM stavební s.r.o., sídlem Jeseninova 540/53, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 22797793 (viz. příloha orig. zápisu).

 

104/5/2019

VZ/007/2019 s názvem „ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 - bezbariérový přístup“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/007/2019 s názvem „ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 - bezbariérový přístup“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem BUST spol. s r.o., sídlem Školská 322, 411 18 Budyně nad Ohří, IČO: 47283173 (viz. příloha orig. zápisu).

 

105/5/2019

Marketingový plán města Litoměřice 2018/2019
RM bere na vědomí Marketingový plán města Litoměřice 2018/2019 (plnění v roce 2018 a plán činnosti na rok 2019) - viz příloha orig. zápisu.

 

106/5/2019

Plán stavebních úprav v areálu Nemocnice Ltm, a.s. v r. 2019
a) RM schvaluje plán stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací majetku Města Litoměřice, který bude realizován v areálu Nemocnice Litoměřice, a.s. v roce 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM pověřuje odbor územního rozvoje města v součinnosti s Nemocnicí Litoměřice, a.s. provést kontrolu realizovaných stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací majetku Města Litoměřice v areálu Nemocnice Litoměřice, a.s.
c) RM schvaluje po odsouhlasení odborem územního rozvoje města provést úhradu za realizaci stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací majetku Města Litoměřice v areálu Nemocnice Litoměřice, a.s. v r. 2019 (dle schváleného plánu) v celkové výši 4.186 tis. Kč Nemocnicí Litoměřice, a.s.

 

107/5/2019

Vzetí na vědomí vyhodnocení EPC projektu za rok 2017
RM bere na vědomí vyhodnocení EPC projektu za rok 2017 (příloha orig. zápisu).

 

108/5/2019

Rozpočtové opatření org. složky SMART CITY Litoměřice
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci organizační složky SMART CITY Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

109/5/2019

Pronájem pozemku parc.č. 2719/41, 2719/36, 2719/37 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2719/41 pod stavbou a částí pozemků parc.č. 2719/36, 2719/37, které tvoří jeden funkční celek, vše o celkové výměře 632 m2 v k.ú. Litoměřice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu využití v souladu s platnou UPD, za roční nájemné ve výši 5.688 Kč.

 

110/5/2019

Propachtování pozemku parc.č. 4265/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrady o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.

 

111/5/2019

Uzavření nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

112/5/2019

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 98,90 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).


113/5/2019

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

114/5/2019

Schválení způsobu prodeje neobsazené BJ č. 1821/4 v ul. Nezvalova
RM schvaluje prodej neobsazené BJ č. 1821/4 v ul. Nezvalova v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

 

115/5/2019

Pronájem, event. výměna bytu č. 1, ve dvorním traktu na Mírovém náměstí 18/10
a) RM neschvaluje, po podrobném seznámení se všemi dvaceti čtyřmi žádostmi, výběr žádného z uchazečů.
b) RM schvaluje vyčlenění tohoto bytu pro potřeby Městského úřadu Litoměřice.
c) RM pověřuje tajemníka úřadu uzavíráním nájemních smluv k tomuto bytu včetně jejich změn, doplňků a ukončení nájmu dohodou. Nájemní smlouva bude uzavřena formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti.

 

116/5/2019

Zpřesnění geometrického a polohového určení umístění pilířů Tyršova mostu
RM uděluje souhlas se zpřesněním geometrického a polohového určení umístění pilířů Tyršova mostu, ve vlastnictví ČR-Ředitelství silnic a dálnic, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha – Nusle, včetně jejich ochranných pásem, umístěných na pozemcích parc.č. 2706/5 a 2705/1, 2705/2 v k.ú. Litoměřice v majetku obce, podle geometrického plánu č. 4696-3/2019, sloužícího pro zápis opravy do katastrální mapy.

 

117/5/2019

Zveřejnění záměru pronájmu šesti tržních míst na městské tržnici za účelem sezónního prodeje od data 01.04.2019
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu šesti tržních míst na městské tržnici o velikosti 10 m2 a účelem sezónního prodeje od data 01.04.2019 (viz příloha orig. zápisu – dokument č.1).

 

118/5/2019

Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 195, stojící na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá v Litoměřicích a vydání souhlasu pronajímatele s provedením stavebních úprav
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 195, stojící na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá v Litoměřicích, uzavřené dne 01.06.2015 se společností GERTAHAUS s.r.o., se sídlem Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 27301532, zastoupenou jednatelem Gerhardem Horejskem (viz příloha orig. zápisu – dodatek č. 1). Současně RM vydává souhlas pronajímatele s provedením stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání na náklady nájemce.

 

119/5/2019

Zveřejnění záměru výpůjčky části městské tržnice (parc. č. 123 v k.ú. Litoměřice) o výměře cca 500 m 2 za účelem provozování farmářských trhů
RM schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městské tržnice (parc. č. 123 v k.ú. Litoměřice) o výměře cca 500 m2 za účelem provozování farmářských trhů od data 01.04.2019. (viz příloha orig. zápisu – dokument č. 1).

 

120/5/2019

Úprava a doplnění usnesení RM č. 95/6/2018 týkající se navýšení nájemného pro nájemníky městských bytů od 01.04.2019
RM revokuje usnesení RM č. 95/6/2018 a nahrazuje jej novým, které doplňuje a upřesňuje možnost čerpání slev na nájemném ze sociálních důvodů a u osob s invaliditou III. stupně a mění text týkající se vratných kaucí, tzv. jistoty (viz příloha originál zápisu).

 

121/5/2019

Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet
RM schvaluje připojení města Litoměřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Litoměřicích dne 10.3.2019.

 

122/5/2019

Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2018
RM bere na vědomí zprávu o vymáhání pohledávek za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

123/5/2019

Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2018
RM bere na vědomí zprávu o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 


124/5/2019

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
RM bere na vědomí výroční zprávu za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 


Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne 28.2.2019

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu