Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

5. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.3.2016

USNESENÍ

VÝPIS

z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24. 3. 2016
od 11:40 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 5. jednání projednala pod usnesením č.:

 

147/5/2016
Umístění předzahrádky na Kostelním náměstí (Klaret) – Francouzská klinika, s.r.o.
RM souhlasí s umístěním předzahrádky pro provozovnu Klaret na Kostelním náměstí v Litoměřicích na části poz.č. 249 o vel. 14 m2 pro firmu Francouzská klinika, s.r.o., Mezibraní 1579/4, Praha 1., IČO: 03601676.

 

148/5/2016
Dotace - „Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
a) RM schvaluje předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2016 na základě kriteriálního hodnocení (viz příloha č.1 orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURYv Litoměřicích a kulturního projektu “Litoměřické kulturní léto“ dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 2 orig. zápisu).

c) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2016 těm žadatelům, u kterých poskytnuté dotace převyšují částku 50 tis. Kč. (viz příloha č.3 orig. zápisu).

 

149/5/2016
Poskytnutí dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro r. 2016
a) RM schvaluje na základě návrhu kriteriálního hodnocení komise sportu poskytnutí účelových dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2016 subjektům uvedeným v příloze (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

150/5/2016
Poskytnutí dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro r. 2016
a) RM schvaluje na základě kriteriálního hodnocení komise výchovy a vzdělávání poskytnutí účelových dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2016 subjektům uvedeným v příloze č. 1.

b) RM neschvaluje poskytnutí účelových dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2016 z důvodu dosažení nejnižšího hodnocení dle schválených kritérií (viz příloha č. 2 orig. zápisu).

c) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

151/5/2016
Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v r. 2016
a) RM schvaluje na návrh komise výchovy a vzdělávání poskytnutí účelových dotací dětským spol. organizacím uvedeným v příloze zápisu, a to na částečné zabezpečení jejich činnosti pro rok 2016. (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

152/5/2016
Pořádání 50. ročníku literárně - dramatické a hudební soutěže v ruském jazyce Ars poetica – Puškinův památník - Česká asociace rusistů
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technické zajištění zázemí Hradu Litoměřice pro účely pořádání 50. ročníku literárně - dramatické a hudební soutěže v ruském jazyce Ars poetica – Puškinův památní České asociace rusistů, se sídlem V Závětří 4, 170 00 Praha 7, IČO: 00443247, která se bude konat dne 26. 4. 2016 od 8.00 – 14.00 hod.

 

153/5/2016
Oznámení jmenování zástupce ředitelky PO CCR Litoměřice
RM bere na vědomí jmenování Dominika Faustuse do funkce zástupce ředitelky Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 s účinností od 1. 4. 2016.

 

154/5/2016
Slavnostní předání vysvědčení žákům devátých tříd v prostorách MKZ - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM ukládá Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, technické zajištění „Modrého salónku“ v Domě kultury Litoměřice za účelem slavnostního předání vysvědčení žákům devátých tříd (za přítomnosti veřejnosti) Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428, které se bude konat dne 29. 6. 2016 od 15:00 – 16:00. hod.

 

155/5/2016
Program regenerace MPR Litoměřice – finanční příspěvky na rok 2016
RM doporučuje ZM schválit rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2016 ve výši 2.245.000,-Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 500.000,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

156/5/2016
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

157/5/2016
Schválení uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a NADĚJÍ
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a NADĚJÍ, IČ 00570931, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 13. Celková hodnota darovaných movitých věcí činí 123.859,-Kč. (viz příloha orig. zápisu).

 

158/5/2016
Schválení uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Klubem ochotníků a přátel loutkového divadla
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Klubem ochotníků a přátel loutkového divadla, IČ 68974558, se sídlem Tyršovo náměstí 6/236, 412 01 Litoměřice. Celková hodnota darované movité věci činí 5.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

159/5/2016
Návrh na příděl bytu č. 15 (1+1) v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní J.B., bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

160/5/2016
Žádost o poskytnutí dotace - Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje
RM neschvaluje poskytnutí individuální dotace Centru pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 26593661, na sociální službu - odborné sociální poradenství.

 

161/5/2016
Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu
RM schvaluje zpracování Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu ve formě a podle kritérií stanovených Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a pověřuje jeho vyhotovením a podepisováním pracovnice OSVaZ Janu Fialovou a Janu Eflerovou (Metodika a pověření viz příloha orig. zápisu).

 

162/5/2016
Schválení konání opakované veřejné licitace na prodej pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výběr vítězného zájemce o koupi pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace dle schváleného Řádu pro veřejnou licitaci a dále schvaluje konání veřejné licitace dne 27.04.2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7.

 

163/5/2016
Schválení konání veřejné licitace na prodej pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výběr vítězného zájemce o koupi pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace dle schváleného Řádu pro veřejnou licitaci a dále schvaluje konání veřejné licitace dne 27.04.2016 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7.

 

164/5/2016
Výpůjčka části pozemku parc.č. 3006 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 18 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 3006 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 18m2 v k.ú. Litoměřice Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 333/18, Daliborova, Litoměřice, IČO: 28736044 k účelu obnovy záhonů s okrasnou zelení na dobu určitou 10 let s povinností údržby.

 

165/5/2016
Výpůjčka části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice, Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, Kréta 322, IČO: 43225675 za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily od 7.5.2016 - 8.5.2016 v době konání sportovní akce - Český pohár BMX.

 

166/5/2016
Propachtování pozemků parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 a parc.č. 5107/5 zahrada o výměře 1732m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování pozemků parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 a parc.č. 5107/5 zahrada o výměře 1732m2 v k.ú. Litoměřice spol. Sempra Litoměřice s.r.o, IČO:25021621, Českolipská 917/ 6, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok za pachtovné 265,- Kč/rok.

 

167/5/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 20,2 m² v objektu zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích za účelem využití prostoru pro poskytování zdravotní péče.

 

168/5/2016
Snížení ceny nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v domě č.p. 10/2 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje panu Ladislavu Pošíkovi, Litoměřice, IČO: 42116201, slevu na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích ve výši 30% na dobu od 1.4.2016 do 30.6.2016 z důvodu provádění stavebních prací.

 

169/5/2016
Přidělení bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích, o výměře 81,40 m² (3+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích, o výměře 81,40 m² (3+1) paní A.R., Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Po dokončení rekonstrukce bytu bude uzavřena nájemní smlouva na dobu 6 měsíců, s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

170/5/2016
Rozšíření nájemní smlouvy
RM schvaluje rozšíření nájemní smlouvy uzavřené s paní PhDr. J.K. k bytu č. 3 o výměře 181,83 m² (3+1) na Mírovém náměstí 19/11, Litoměřice o dceru A.K.

 

171/5/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu E-TRANSFORM 21 do výzvy programu Urban Innovative Actions
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu E-TRANSFORM 21 do výzvy programu Urban Innovative Actions.

 

172/5/2016
TSM Litoměřice - Zrušení pracovního místa dle §52 písm. c) ZP
RM schvaluje zrušení pracovní pozice "Účetní" s účinností od 1. dubna 2016 dle §52 písm. c) ZP pro PO TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice. IČO: 00080128.

 

173/5/2016
Jmenování vedoucího odboru Kancelář starosty a tajemníka
RM jmenuje na návrh tajemníka městského úřadu a na základě výsledků výběrového řízení ze dne 11. 3. 2016 do funkce vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka Městského úřadu Litoměřice Bc. Martinu Skokovou a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2016.

 

174/5/2016
Změna organizačního řádu
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 2/2016 - Organizační řád Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

175/5/2016
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Lito-Partner, o.s., přeregistrujícího se na Lito-Partner z. s., na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
RM uděluje souhlas s umístěním sídla Lito-Partner, o.s., IČO: 02386500, po přeregistraci Lito-Partner z. s., na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

 

176/5/2016
Návrh na rozpočtové opatření pro „Oplocení objektu na pozemku parc.č. 5098 v kú Litoměřice - Veveří“
RM schvaluje rozpočtové opatření Stavebního úřadu v Litoměřicích v částce 80.377,- Kč pro „Oplocení objektu na pozemku parc.č. 5098 v k.ú. Litoměřice v lokalitě Veveří“ (viz příloha orig. zápisu).

 

177/5/2016
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – I. čtvrtletí 2016
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Bc. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

178/5/2016
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2016
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové ( viz příloha orig. zápisu ).

 

179/5/2016
Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2016
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

180/5/2016
Žádost o prominutí nájmu v Domě kultury v Litoměřicích - „Poslední tanec sezóny“
RM neschvaluje žádost paní M.B., bytem Litoměřice prominutí nájmu v Domě kultury v Litoměřicích pro realizaci akce „Poslední tanec sezóny“.

 

181/5/2016
Konference ke 40. výročí vyhlášení CHKO České středohoří na Hradě dne 20.4.2016
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technické zajištění zázemí Hradu Litoměřice pro účely pořádání Konference ke 40. výročí vyhlášení CHKO České středohoří a k blížícímu se ukončení projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Ústecko, oddělení Správa CHKO České středohoří, se sídlem Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 62933591, která se bude konat dne 20. 4. 2016.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 29.3.2016

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu