Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.2.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. 2. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 78/5/2022
Schválení změny stanov společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:
a. Nové znění stanov společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. (viz příloha orig. zápisu).
b. Změna druhu akcií – zvláštní akcie (2 ks) a běžné akcie (9.999.998 ks)
c. Nové rozvržení základního kapitálu, jež se tímto štěpí z původních 200 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč na 10.000.000 kusů akcií, přičemž: 9.999.998 (slovy devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát osm) kusů akcií č. 1 až 9.999.998 na jméno, typu „běžná akcie“, v listinné podobě, emitovaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy jedné koruny české); a 2 kusy (slovy dva) kusy akcií č. 9.999.999 a 10.000.000 na jméno, typu „zvláštní akcie“, v listinné podobě, emitované společností, o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy jedné koruny české), se kterou je oproti běžným akciím navíc spojeno právo jmenovat (i) člena představenstva společnosti ve smyslu § 438a ZOK a (ii) člena dozorčí rady společnosti ve smyslu § 448b ZOK.
d. Pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče k podpisu notářského zápisu.

 

 

usnesení č. 79/5/2022
Schválení účasti města Litoměřice v projektu do programu Interreg Central Europe ve fázi podání žádosti
RM schvaluje účast města Litoměřice v projektu do programu Interreg Central Europe ve fázi podání žádosti.

 

usnesení č. 80/5/2022
VZ/006/2022 s názvem “Litoměřice, park Václava Havla - instalace lemu z ocelové pásoviny“
RM schvaluje a povoluje v souladu s Příkazem starosty a tajemníka MěÚ č. 2/2022 „Zadávání veřejných zakázek“ zadání veřejné zakázky ev. č. VZ/006/2022 s názvem „Litoměřice, park Václava Havla - instalace lemu z ocelové pásoviny“ dodavateli Jirmus zahradnické služby s.r.o., sídlem Hlinná 8, 412 01 Litoměřice, IČO: 28693141.
RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Jirmus zahradnické služby s.r.o., sídlem Hlinná 8, IČO: 28693141 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 81/5/2022
Přerušení provozu služeb Dětská skupina – JESLIČKY a Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v době od 4. 7. do 15. 7. 2022 v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přerušení provozu služeb Dětská skupina – JESLIČKY a dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v době od 4. 7. do 15. 7. 2022 v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165

 

usnesení č. 82/5/2022
Přijetí individuální dotace PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přijetí individuální dotace z města Bohušovice nad Ohří za účelem podílení se na poskytování sociální služby Denní stacionář pro zdravotně handicapovanou slečnu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, příjemce je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 83/5/2022
Schválení smlouvy - Ústecký kraj - ul. Žernosecká - výstavba BUS zastávky
RM schvaluje uzavření smlouvy č. VIII/3021/2021/LT o provedení stavby na pozemku uzavíranou s Ústeckým krajem, IČO: 708 92 156, který je zastoupen Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČO: 000 80 837 na akci "Litoměřice, ul. Žernosecká - výstavba BUS zastávky" (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 84/5/2022
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. Jarní, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s panem Jxxxx Hxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní a technické infrastruktury v ul. Jarní, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 85/5/2022
VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“ – informace o průběhu zadávacího řízení
RM bere na vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ/001/2022 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“

 

usnesení č. 86/5/2022
Pacht pozemku parc. č. 155 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje pacht pozemku parc. č. 155, zahrada, o výměře 1346 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako zahrada, manželům Pxxxxxi Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice za roční nájemné ve výši 6.730 Kč.

 

usnesení č. 87/5/2022
Výpůjčka částí pozemků parc. č. 2563/156 a parc. č. 2563/21 oba v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje vypůjčení částí pozemků parc. č. 2563/156, ostatní plocha o výměře cca 20 m2 a parc. č. 2563/21, ostatní plocha o výměře cca 450 m2 oba v k.ú. Litoměřice společnosti SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 28332202 za účelem přístupu k železničnímu tělesu při realizaci stavby pro Správu železnic s názvem Žalhostice – Litoměřice horní nádraží na dobu určitou od 01.03.2022 do 15.06.2022.

 

usnesení č. 88/5/2022
Pronájem části pozemku parc. č. 3408/106 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3408/106, ostatní plocha o výměře cca 1800 m2 v k.ú. Litoměřice, společnosti PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice, IČO: 01717243 za účelem zřízení deponie pro návoz kolejnic a pražců pro chystanou revitalizaci tratě Lovosice – Česká Lípa, na dobu určitou od 01.03.2022 do 31.07.2022 za nájemné ve výši 15.090 Kč.

 

usnesení č. 89/5/2022
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2751 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc. č. 2751, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, který je v majetku Města Litoměřice.
a
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2751, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže, společnosti Garmax trade s.r.o., se sídlem Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, IČO: 09717919.

 

usnesení č. 90/5/2022
Záměr pachtu pozemku parc. č. 156 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 156, zahrada o výměře 848 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 91/5/2022
Adresný záměr pronájmu pozemku parc. č. 2750 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemku parc. č. 2750, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže společnosti Garmax trade s.r.o., se sídlem Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, IČO: 09717919.

 

usnesení č. 92/5/2022
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice (583)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice , dle GP 1505,4965-68/2021ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 442 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 93/5/2022
Zřízení služebnosti k distribuční soustavě horkovodního zařízení v bývalých kasárnách Dukelských hrdinů (719)
RM schvaluje zřízení služebnosti k distribuční soustavě horkovodního zařízení k části pozemků parc.č. 4008/1,4008/51, 4008/53, 4008/55, 4008/66 v k.ú. Litoměřice dle GP 5043-343/2021 a zřízení služebnosti stezky a cesty k části pozemku parc.č. 4008/55 v k.ú. Litoměřice podle GP č. 4042-336/2021, ve prospěch oprávněného ENERGIE Holding a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 27594301, za jednorázovou náhradu ve smluvní výši 5.000 Kč + 21% DPH a úhradu 1/2 nákladů za GP 5043-343/2021, GP 4042-336/2021 a správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí v celkové výši 7.050 Kč

 

usnesení č. 94/5/2022
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích, pro žadatele společnost BOAT POINT s.r.o., IČO: 09382224 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 95/5/2022
Sleva z nájemného – byt č. 2 v ulici 5.května 154/1, Litoměřice
RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxv Litoměřicích, slevu z nájemného ve výši 10 %, po dobu od září 2021 do února 2022.

 

usnesení č. 96/5/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice (721)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, ppč. 5288/31 kabel z PS, IV-12-4021397“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 11.900 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 97/5/2022
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2022 se společností Chodská lesní s.r.o.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2022 s kupujícím – Chodská lesní s.r.o., Milavče 94, 344 01 Domažlice, IČO: 07873832, v celkovém objemu cca 400 m3 za cenu cca 600 tis. Kč.

 

usnesení č. 98/5/2022
Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet
RM schvaluje připojení města Litoměřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Litoměřicích dne 10.3.2022.

 

usnesení č. 99/5/2022
Vnitřní předpis č. 5/2022 – zavedení stravenkového paušálu
RM schvaluje Příkaz č. 5 /2022, Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců včetně umožnění stravování formou peněžitého příspěvku – stravenkového paušálu.

 

usnesení č. 100/5/2022
Darovací smlouva se společností Stillking Films spol. s r.o.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč od společnosti Stillking Films, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322, PSČ 15233, IČO: 25075055 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 101/5/2022
Pověření společnosti ADaKa s.r.o., Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem k provedení ověření účetních závěrek 2021 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice schvaluje/určuje společnost ADaKa s.r.o., Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 254 54 510 k provedení auditorského ověření mimořádné účetní závěrky k 31.7.2021 a řádné účetní závěrky k 31.12.2021 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, v rozsahu stanoveném zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech.
b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedeném usnesení.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 22. 2. 2022

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu