RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 16.3.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16. 3. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

133/5/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 ve výši 20.394,23 Kč do rezervního fondu organizace; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 428 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

134/5/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO 46773312 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO 46773312 do rezervního fondu ve výši 169.719,10 Kč a částku 20.000 Kč do fondu odměn; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 38.859,10 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch činnosti školní družiny základní školy.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem v Litoměřicích, ul. B. Němcové 2, IČO 46773312 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 


135/5/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - Masarykova základní škola Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 do rezervního fondu ve výši 16.385,60 Kč a do fondu odměn 10.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 436 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 


136/5/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 do rezervního fondu ve výši 113 578,90 Kč a do fondu odměn ve výši 6 659,-Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 43.578,86 Kč z rezervního fondu bude opět použita ve prospěch činnosti školní družiny základní školy.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice , IČO 46773401 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 


137/5/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 do rezervního fondu ve výši 123.014,91 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 32 příspěvková organizace IČO: 46773363 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 


138/5/2020
Účetní závěrka 2019 / plán činnosti 2020 - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 za rok 2019. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 do rezervního fondu ve výši 160.043,25 Kč a do fondu odměn 10.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku na rok 2020. (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí, že částka 612.772,66 Kč z rezervního fondu z ostatních titulů bude přeúčtována začátkem roku do výnosů a použita na financovaní projektu Šablony.
d) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2020 s ohledem na rozdělení HV 2019; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380 za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

139/5/2020
Žádost o poskytnutí dotace – Nadační fond GAUDEAMUS
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: XXIX. ročník "Dějepisné soutěže studentů Gymnázií ČR a SR" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

 

140/5/2020
Přípravné třídy školní rok 2020/2021
RM schvaluje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 47 pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO:46773363 od 1. 9. 2020 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.

 

 

141/5/2020
VZ/011/2020 s názvem „MSZ, Kalich Arena – dodávka a montáž mantinelů“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/011/2020 s názvem „MSZ, Kalich Arena – dodávka a montáž mantinelů“ (viz příloha orig. zápisu)

 

142/5/2020
Návrh na příděl bytu č. 6 v DPS
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

143/5/2020
Výpůjčka části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2800 m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc.č. 614/1 o výměře cca 2800 m2 v k.ú. Pokratice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu konání sportovní akce Česká liga BMX od 17.4.2020 do 19.4.2020.

 

144/5/2020
Úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 657/57 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje uzavření Dohody o zaplacení úhrady ve výši 30.780 Kč za bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 657/57, ostatní plocha, zeleň o výměře 228 m2 v k.ú. Pokratice, za období od 1.5.2017 do 30.4.2020, s Biskupstvím litoměřickým, Dómské náměstí 1/1, Za nemocnicí, Litoměřice, IČO: 00445126 (návrh Dohody, viz příloha orig. zápisu)

 

145/5/2020
Revokace usnesení RM č.43/2/2020 ze dne 27.1.2020
RM ruší své usnesení č.43/2/2020 ze dne 27.1.2020, týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění lunaparku na dobu určitou od 23.3.2020 do 12.4.2020 panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Košťany 417 23, IČO: 45850828.

 

146/5/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 172/20, 44 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 172/20, 44 v k.ú. Pokratice, podle GP 1451-210/2019, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1980 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 


147/5/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 655, 660/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 655, 660/1 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4780-262/2019, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3973 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 148/5/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 2490/7, 2490/35 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 2490/7, 2490/35 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4755-193/2019, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1252 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 149/5/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 2355/138 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 2355/138 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4733-125/2019, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1265 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 150/5/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
A) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

 

151/5/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa na pozemku č. 123 k.ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května
RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 411 56 Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa na městské tržnici v ulici 5. května v Litoměřicích od 1.4.2020 do 31.10.2020.
RM schvaluje panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 411 56 Bohušovice nad Ohří, pronájem tržního místa č. 2 na městské tržnici v ulici 5. května v Litoměřicích od 1.4.2020 do 31.10.2020.

 


152/5/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

153/5/2020
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2020 se společností HEDERA ZIMA, spol. s.r.o.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2020 s kupujícím – HEDERA ZIMA, spol. s.r.o., Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou, IČO: 25013769, v celkovém objemu cca 600 m3 za cenu cca 420 tis. Kč (kupní smlouva viz příloha orig. zápisu).

 


154/5/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností COGISTAV s.r.o., se sídlem Mlékojedy 103, 412 01 Mlékojedy, IČO: 01506609. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

155/5/2020
Prodej ovoce a zeleniny ve dvou pevných obchodech na Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích po přijetí Usnesení vlády České republiky č. 80/2000 Sb. ze dne 13.března 2020
RM schvaluje pokračování v prodeji ovoce a zeleniny ve dvou trvalých obchodech na Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích, v souladu se všemi platnými usneseními vlády České republiky, kterými jsou vyhlášena opatření v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID 19, a to z toho důvodu, že zákaz prodeje stanovený vládou se na tyto dvě prodejny nevztahuje, neboť způsob prodeje má jiný charakter, než je dáno uvedenými opatřeními.

 


156/5/2020
Schválení odložení splatnosti nájemného za pronájem provozoven uzavřených v rámci opatření vlády ČR přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru
RM schvaluje odložení splatnosti nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání v majetku města Litoměřice, a to provozoven uzavřených na základě příslušných usnesení vlády ČR o ukončení prodeje, a to až do doby zrušení těchto opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru.

 

157/5/2020
Smlouva o centralizovaném zadávání s MF ČR
RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání na pořízení výpočetní techniky s Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČO: 00006947 (viz příloha orig. zápisu).

 

158/5/2020
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky VZ 0009/2020 a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky e.č. VZ/009/2020 na nákup Microsoft Office 365 Enterprise E3 realizované prostřednictvím minitendru Ministerstva vnitra ČR a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností DNS a.s., Na Strži 65/1702, Praha 4, IČO: 25146441 (viz. přílohy originál zápisu).

 


159/5/2020
Revokace usnesení – Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním - G. Horejsek a spol., s.r.o.
RM revokuje své usnesení č. 123/4/2020, týkající se žádosti spol. Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Dlouhá 186/31, Litoměřice, IČO: 005 26 282 o souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním – parkoviště za Domem kultury a parkoviště U Hvězdárny za účelem parkování návštěvníků výročního plesu společnosti dne 28.3.2020, a to z důvodu zrušení celé akce.

 

160/5/2020
Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Mlékojedy
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany s obcí Mlékojedy, IČO:00526151, zastoupené starostou obce Ing. Ondřejem Schořem s finančním příspěvkem 15.000 Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

 161/5/2020
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 41201 Litoměřice, na částku 1.500 Kč. Výše splátky činí 300 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 


162/5/2020
Projednání dopisu společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s., ze dne 13.03.2020 ve věci provozní dotace poskytnuté Městem Litoměřice společnosti Nemocnici Litoměřice, a.s. na rok 2019 na základě smlouvy č. SOC/082/2019
RM neschvaluje postup navrhovaný dopisem ze dne 13.03.2020 společností AGIS účetnictví a daně, a.s. ve věci provozní dotace poskytnuté Městem Litoměřice společnosti Nemocnici Litoměřice, a.s. na rok 2019 na základě smlouvy č. SOC/082/2019.

 

 

163/5/2020
Městská autobusová doprava – přerušení provozu
RM doporučuje krizovému štábu rozhodnout o přerušení provozu Městské autobusové dopravy na všech linkách od 17. března 2020 do 24. března 2020 včetně.

 


164/5/2020
Dočasné uzavření provozu Dětská skupina – JESLIČKY a Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, z důvodu mimořádného opatření při epidemii
RM souhlasí s dočasným uzavřením provozu Dětské skupiny – JESLIČKY a Dětské skupiny – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, z důvodu mimořádného opatření při epidemii koronaviru, a to po dobu uzavření základních a středních škol.

 

 

Mgr. Karel Krejza
1. Místostarosta města

 

 

 

Lukas Wünsch
2. Místostarosta města

 


Vyhotoveno dne 20. března 2020

 


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..