Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

5. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 15.3.2018

USNESENÍ
VÝPIS
ze 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15.3.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 5. jednání projednala pod usnesením č.:

 

134/5/2018
Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb 2018
RM schvaluje Akční plán procesu komunitního plánování sociálních služeb 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

135/5/2018
Schválení uzavření smlouvy o dílo na grafické zpracování dokumentu „Výroční zpráva za rok 2017“ a realizace tohoto dokumentu dle pokynů pro tvorbu výroční zprávy
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na grafické zpracování dokumentu „Výroční zpráva za rok 2017“ s Tomášem Sarnovskym, se sídlem Velká Dominikánská 264/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 63138131, a pověřuje odbor Komunikace, marketingu a cestovního ruchu spoluprací se zhotovitelem na výsledné podobě tohoto dokumentu dle pokynů pro tvorbu výroční zprávy (návrh smlouvy a pokyny viz příloha orig. zápisu).

 

136/5/2018
Marketingový plán OKMaCR na rok 2018/2019
RM schvaluje „Marketingový plán 2018/2019 města Litoměřice“ a pověřuje odbor Komunikace, marketingu a cestovního ruchu jeho postupnou realizací (viz příloha orig. zápisu).

 

137/5/2018
Dotace - „Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ – rok 2018
a) RM schvaluje předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2018 na základě kriteriálního hodnocení (viz příloha orig. zápisu).

b) RM neschvaluje poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu Litoměřické kulturní léto“ na rok 2018, a to z důvodů nesplnění podmínek pro přiznání dotace, resp. nejnižšího bodového hodnocení předložené žádosti (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu “Litoměřické kulturní léto“ dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

d) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací v „Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2018 těm žadatelům, u kterých výše požadované dotace převyšuje částku 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).


138/5/2018
Poskytnutí dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2018
a) RM schvaluje na základě návrhu kriteriálního hodnocení komise sportu při RM poskytnutí účelových dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze orig. zápisu.

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu).

 

139/5/2018
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí uzavřená s PO MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

140/5/2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce DHIM – MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce movitého a nemovitého majetku mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

141/5/2018
Žádost o užívání prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice – společenské setkání ke „Dni učitelů“
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání společenského setkání ke „Dni učitelů“ v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 28.3.2018 od 19:00 hodin.

 

142/5/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dotovaném pracovním místě ze dne 1.9. 2017 – PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dotovaném pracovním místě ze dne 1. 9. 2017 pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Farní charity Lovosice, se sídlem Školní 476/3, 410 02 Lovosice, IČO: 46770321 na udržení stávajícího dotovaného pracovního místa a jeho podpory po dobu sedmi měsíců od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018.

 

143/5/2018
Stravování žáků partnerské školy Alpnach v PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7
RM ukládá PO Centrální školní jídelně Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 poskytnout stravování žákům a učitelům z partnerské školy Alpnach ve dnech 9. 4. – 13. 4. 2018 za sníženou cenu 40 Kč/oběd.

 

144/5/2018
Zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb do školského rejstříku – ZUŚ Litoměřice
RM schvaluje zapsání rozšíření míst poskytovaného vzdělávání Základní umělecké škole Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/43, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha originál zápisu) a zároveň ukládá odboru ŠKSaPP předložení žádosti zapsání míst poskytovaného vzdělávání na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.


145/5/2018
Předložení účetní závěrky organizace CCR Litoměřice za rok 2017 a schválení hospodářského výsledku organizace CCR Litoměřice za rok 2017
RM schvaluje účetní závěrku organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje hospodářský výsledek organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace k 31.12.2017 ve výši 6.502,47 Kč (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí zprávu o činnosti organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

146/5/2018
Schválení dohody o propagaci s firmou SoftwareOne Czech Republic s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dohody o propagaci s firmou SoftwareOne Czech Republic s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2 a, 140 00 Praha 4, IČO: 2427519 (viz příloha orig. zápisu).

 

147/5/2018
Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu 29 ks tabletů Emgeton mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 29 ks tabletů Emgeton s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

148/5/2018
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 1416000171 - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a,s
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 1716000171 poskytnutou z Programu pojištění lesních porostů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 492 414 94 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

149/5/2018
Prominutí příslušenství dluhu
RM schvaluje prominutí úroku z prodlení z částky 497,00 Kč ve výši 80 %, (tedy 398,00 Kč), pro paní D.V. bytem Litoměřice.

 

150/5/2018
Záměr prodloužení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. 9170000292 ze dne 18.6.2008, týkající se pozemků parc. č. 567, 568, 569/6, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/7 o celkové výměře 3073 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr prodloužení Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. 9170000292 ze dne 18.6.2008, týkající se pozemků parc. č. 567, 568, 569/6, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 571/7 o celkové výměře 3073 m2 v k.ú. Litoměřice dobu určitou do 31.12.2035, k účelu umístění a provozu hospicového zařízení se zázemím.

 

151/5/2018
Pronájem části pozemku parc.č. 4885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 840 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zajištění neveřejné odstavné plochy pro osobní automobily obyvatel čp. 804, 805 v části obce Předměstí
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 840 m2 v k.ú. Litoměřice spol. ELVONDRO INVEST s.r.o, IČO: 03224066, Lupáčova 891/7, Praha 3, k účelu zajištění neveřejné odstavné plochy pro osobní automobily obyvatel čp. 804, 805 v části obce Předměstí, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné 45 Kč/m2/rok.

 

152/5/2018
Propachtování části pozemku parc.č. 3408/2 ostatní plocha, dráha o výměře cca 220m2v k.ú Litoměřice, k účelu umístění zahrady
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 3408/2 ostatní plocha, dráha o výměře cca 220m2v k.ú Litoměřice, paní Bc. M.P., bytem Litoměřice k účelu umístění zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné 1.100Kč/rok, od data 1.5.2018.

 

153/5/2018
Pronájem části pozemku parc.č. 2732/1, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 9 m 2 v k.ú. Litoměřice k umístění stánku k prodeji zmrzliny
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2732/1, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 9 m 2 v k.ú. Litoměřice k umístění stánku k prodeji zmrzliny paní Bc. Lucii Hanušové, IČO: 74908421, se sídlem Bělčická 2829/20, Praha na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za celkové roční nájemné 4500 Kč.

 

154/5/2018
Zrušení usnesení RM č. 75/3/2018 ze dne 8.2.2018, týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu
RM ruší své usnesení č. 75/3/2018 ze dne 8.2.2018, týkající se schváleného pronájmu části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 21.5.2018-27.5.2018 Arnoštu Alešovi. IČO: 72272091, se sídlem Nový Dvůr 6, 289 32 Oskořínek.

 

155/5/2018
Schválení způsobu prodeje pozemku parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č. e v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výběr vítězného zájemce o koupi pozemku parc.č. parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č. e v k.ú. Litoměřice formou veřejné nabídky dle Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice za minimální vyvolávací cenu 4.000.000 Kč a otevírání obálek dne 11.04.2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7.

 

156/5/2018
Snížení nájemného v prostorách sloužící podnikání – 12 halových garáží č. 13 až 24 v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích (parc. č. 5251/31)
RM schvaluje panu Zdeňku Oravcovi (TESAŘSTVÍ, TRUHLÁŘSTVÍ – OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK), se sídlem Nezvalova 1823/31, 412 01 Litoměřice, IČO: 13347799, snížení nájemného o 20 % v prostorách sloužících podnikání v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích (halové garáže č. 13 až 24 na parcele parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 840 m2), a jeho výše je nově stanovena na 19.600,- Kč/měsíčně s účinností od 01.04.2018. Od data 01.12.2023 bude nájemce platit již obvyklé nájemné v daném čase a v případě ukončení nájemního vztahu před tímto datem nájemci nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.

 

157/5/2018
Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu v ul. Lidická v Litoměřicích po ukončení nájemního vztahu
RM schvaluje žadateli panu M.H., bytem Žalhostice, částečnou úhradu vložených investic do rekonstrukce bytu v ul. Lidická v Litoměřicích, a to ve výši 12.000,- Kč. Úhradu zajistí úsek správy nemovitostí majetkového odboru.

158/5/2018
Částečná úhrada vzniklé škody (poškození terasy a zařízení domu)
RM schvaluje částečnou úhradu škody na terase a zařízení domu v ul. Dómská, která vznikla paní L.V. a panu J.K., bytem Litoměřice, a to ve výši 6.800,- Kč. Úhradu zajistí úsek správy nemovitostí majetkového odboru.

 

159/5/2018
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 136,85 m², který se nachází v budově č. p. 18/10, stojící na pozemku parc. č. 7 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

160/5/2018
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

161/5/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích – HK zubní laboratoř
RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích se stávajícím nájemcem, společností HK zubní laboratoř s.r.o., se sídlem Dykova 1102/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 27284638, zastoupenou jednatelem Ing. Daňkem Kudrnou. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2018 (návrh nájemní smlouvy přílohou originálního zápisu).

 

162/5/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 19/11 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje Mgr. Miloši Doležalovi, IČO: 41823117, se sídlem Holečkova 1785/66, 150 00 Praha-Smíchov, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 56,06 m², který se nachází v budově č.p. 19/11, stojící na pozemku parc. č. 8 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Smluvní nájemné činí 1.400 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2018 do 31.03.2023.

 

163/5/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 156/29 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 156/29, stojící na pozemku parcelní číslo 109 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích se stávajícím nájemcem paní Martou Barcajovou, IČO: 61351563 se sídlem Werichova 2008/5, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2018 (návrh nájemní smlouvy přílohou orig. zápisu).

164/5/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 040) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích – POTRAVINOVÁ BANKA V ÚK z.s.
RM schvaluje spolku POTRAVINOVÁ BANKA V ÚSTECKÉM KRAJI z.s., se sídlem Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, zastoupenému předsedou Bc. Alešem Slavíčkem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 106,20 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.04.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

165/5/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru o celkové výměře 150 m2 na pozemku parc. č. 4008/7 v k. ú. Litoměřice v objektu č. 021 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích POTRAVINOVÁ BANKA V ÚK z.s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy na pronájem prostoru o celkové výměře 150 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/7 v k. ú. Litoměřice, číslo objektu 021 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, uzavřené dne 01.05.2010 se spolkem POTRAVINOVÁ BANKA V ÚSTECKÉM KRAJI z.s., se sídlem Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, zastoupeným předsedou spolku Bc. Alešem Slavíčkem. Dodatkem č. 3 se upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.04.2018. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 01.05.2010 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn (Dodatek č. 3 viz příloha originálního zápisu)

 

166/5/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích – V. Slaboch
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 299 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.04.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

167/5/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem části pozemku parc. č. 5251/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1 600 m² a pozemku parc. č. 5251/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1 500 m² v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích – V. Slaboch
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, pronájem části pozemku parc. č. 5251/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1 600 m² a pozemku parc. č. 5251/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1 500 m² v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.04.2018. Smluvní nájemné činí 182.000 Kč za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

168/5/2018
Uzavření smlouvy o poskytování služeb v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 5254/1 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041, zastoupenou ředitelkou Irenou Opočenskou, na odběr elektrické energie a pitné vody v budově stojící na pozemku parc. č. 5254/1 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem (návrh smlouvy o poskytování služeb přílohou originálního zápisu).

 

169/5/2018
Schválení výpovědi z nájmu bytu v domě č.p. 986/29, v ulici Mrázova v Litoměřicích
RM schvaluje výpověď z nájmu bytu (dle katastru nemovitostí č. 986/63), který se nachází v domě č.p. 986, č.o. 29, v ulici Mrázova v Litoměřicích, a který užívá paní J.Č. a pan V.S., oba bytem Litoměřice, z důvodu nehrazení nájmu a záloh na služby, a to s výpovědní dobou tři měsíce.

 

170/5/2018
Schválení vyřazení (odpisu) nevymahatelné pohledávky ve výši 3.000,-Kč vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla z účetní evidence Města Litoměřice
RM schvaluje vyřazení (odpis) pohledávky ve výši 3.000,-Kč vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla z účetní evidence Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

171/5/2018
Schválení vyřazení (odpisu) nevymahatelné pohledávky ve výši 6.000,-Kč vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla z účetní evidence Města Litoměřice
RM schvaluje vyřazení (odpis) pohledávky ve výši 6.000,-Kč vzniklé na nákladech za nucený odtah vozidla z účetní evidence Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

172/5/2018
Schválení dodatku č. 1 Smlouvy číslo 564567/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení od firmy ASEKOL a.s. Praha 4
RM schvaluje dodatek č.1 Smlouvy číslo 564567/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení od firmy ASEKOL a.s. Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00, IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231.

 

173/5/2018
Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 12.7.2007 od firmy ELEKTROWIN a.s.Praha 4
RM schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 12.7.2007 od firmy ELEKTROWIN a.s. Michelská 300/60, Praha 4, 140 00, IČO: 27257843, DIČ: CZ27257843.

 

174/5/2018
Schválení zřízení malé komunální kompostárny do 500 t, v areálu sběrného dvoru odpadů Třeboutice
RM schvaluje zřízení malé komunální kompostárny do 500 t, v areálu sběrného dvoru odpadů Třeboutice a pověřuje jejím zřízením a provozováním TSM Litoměřice.

 

175/5/2018
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města
Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) uzavřené dne 05.12.2017 mezi dopravcem BusLine a.s. Semily a Městem Litoměřice – č. smlouvy DOP/1/2017
RM schvaluje na základě přijatého usnesení ZM Litoměřice č.4/2/2018, kterým byla schválena změna tarifu MHD s účinností od 01.05.2018 a zrušeno jízdné pro všechny skupiny cestujících, uzavření a znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD), uzavřené dne 05.12.2017 mezi obchodní společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČO 28360010 a Městem Litoměřice, a pověřuje starostu města jeho podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

176/5/2018
a) Schválení uzavření smlouvy s dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, společností MM TRADER CZ, a.s., pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice
b) Schválení vzoru smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 a o zmocnění centrálního zadavatele
a) RM schvaluje uzavření smlouvy s dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, společností MM TRADER CZ, a.s., IČO: 264 19 521 pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vzor smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 a o zmocnění centrálního zadavatele (viz příloha orig. zápisu).

 

177/5/2018
Schválení poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2018
a) RM schvaluje rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 1.a) a vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
b) RM neschvaluje poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2018 subjektům ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.b zápisu (viz příloha orig. zápisu).

 

178/5/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u organizace HC Stadion Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u organizace HC Stadion Litoměřice, z.s., Zahradnická 215/28, Litoměřice 412 01, IČO: 467 69 129 (viz příloha orig. zápisu).

 

179/5/2018
Zpráva o provedených kontrolách za rok 2017
RM bere na vědomí zprávu o provedených kontrolách za rok 2017 včetně přijatých nápravných opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

180/5/2018
Memorandum o spolupráci „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“
RM souhlasí s uzavřením Memoranda k projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“, spolufinancovaného z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost, mezi Městem Litoměřice a realizátorem projektu – Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, IČO: 00405698.

 

181/5/2018
Zpráva o Zaměstnaneckém průzkumu 2018
RM bere na vědomí zprávu o zaměstnaneckém průzkumu a vyhodnocení za rok 2015 až 2018, vypracovanou tajemníkem úřadu (viz příloha orig. zápisu).

 

182/5/2018
GDPR a Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Rada města projednala postup implementace nařízení GDPR a:
a) RM schvaluje realizaci procesu implementace GDPR jednotně do prostředí městského úřadu (včetně Městské policie) i městem zřízených příspěvkových organizací, a to v režii městského úřadu.
b) RM bere na vědomí zprávu o procesu implementace GDPR do prostředí městského úřadu (včetně Městské policie) i městem zřízených příspěvkových organizací (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje zajištění služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů a přípravu všech potřebných podkladů.

 

183/5/2018
Přidělení bytu v ul. Kamýcká 1028/6 v Litoměřicích, o výměře 43,02 m² (1+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu v ul. Kamýcká 102/6 v Litoměřicích, o výměře 43,02 m² (1+1) panu L.H., bytem Žitenice. Výše nájemného činí 60,- Kč/ m2/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

184/5/2018
Ukončení nájmu nebytového prostoru v budově č. p. 241 v ulici Jezuitská v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Galerie Ve dvoře Litoměřice se sídlem Jezuitská 8/4, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 26552876, zastoupenému předsedkyní Irenou Skopalovou, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 122,40 m² v budově č. p. 241, stojící na pozemku parcelní číslo 317/2 v k. ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.04.2018.

 

185/5/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 241, stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru o celkové výměře 122,40 m², který se nachází v budově č.p. 241, stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích.

 

186/5/2018
Ukončení společného nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 156/29 na Mírovém náměstí v Litoměřicích a zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 156/29 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
a) RM schvaluje paní M.P., se sídlem Mírové náměstí 156/29, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 53,32 m² v budově č. p. 156/29, stojící na pozemku parcelní číslo 109 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 14.04.2018.
b) RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 53,32 m² v budově č. p. 156/29, stojící na pozemku parcelní číslo 109 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

187/5/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10 000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.,Haštalská 756/17, 110 00 Praha 1, IČO: 64933873 na realizaci projektu na zlepšení životního prostředí související s programem Ekoškola v rámci IKEA výzvy „Měníme školu s IKEA“.

188/5/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2018 s názvem „Litoměřice, Vavřinecká – rekonstrukce ulice“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2018 s názvem „Litoměřice, Vavřinecká – rekonstrukce ulice“ (viz příloha orig. zápisu).

 

189/5/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2018 s názvem „Litoměřice, Žernosecká – dešťová kanalizace“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2018 s názvem „Litoměřice, Žernosecká – dešťová kanalizace“ (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

 Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 19.3.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu