Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. zasedání rady 4. února 2000

USNESENÍ
ze 4. jednání městské rady, které se konalo dne 4. 2. 2000 od 13,35 hod.v kanceláři starosty města

Přítomno: 8 členu městské rady


Městská rada projednala a:

I. schválila:

1. zřízení věcného břemene pro právo přístupu, kontroly a údržby, případně oprav vodovodního potrubí na parcelách 4190 a 4160 v k.ú. Litoměřice pro uživatele Český zahrádkářský svaz Litoměřice za částku 6 420,- Kč

2. změnu podmínek dražby nájmu bytů v rekonstruovaném domě Lidická 2, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
MR ukládá odboru ORM doložit souhlas doc. Mužíka s předloženým projek- tem + dořešení přístupu k historické památce ve dvorní části.

3. pronájem nebytových prostor Mírové nám. 10/18, Litoměřice pro pí Marii Kondrátovou, Školní 300, Litoměřice (prodejna papírnictví, tabáku a novin)

4. provedení rekonstrukce nebytového prostoru Mírové nám. 10/18 - dvorní trakt, Litoměřice, na veřejné WC s tím, že současný nájemce pí Marie Kondrátová, Školní 300, Litoměřice (prodejna papírnictví, tabáku a novin) se přestěhuje do prostor po zlatnictví Diana Group na Mírové nám. 18/10, Litoměřice.

5. pronájem nebytových prostor v ul. Dlouhá 49/195, Litoměřice- bývalý SPORT (viz. příloha orig. zápisu), nájemci VM SERVISE Milan Voráček, Velká Dominikánská 31,Litoměřice na prodejnu mobilních telefonů,special. prodejnu SONY, prodej skútrů Piaggio, náhr. dílů Peugeot, Renault, Citroen, pneumatik s možností oprav apod.
( Na druhém místě se umístila nabídka Gastronomického centra Pohoda, Křížová 10/82, Litoměřice.)

6. výměnu bytu mezi Miroslavem Solnařem, bytem Pokratická č. 181/2, Litoměřice a Hanou Zemanovou, bytem Revoluční 1833/4, Litoměřice

7. výměnu bytu mezi p. Milanem Punčochářem, bytem Dobrovského 234/19, Litoměřice (2+1, obecní byt), p.Vítem Riedelem, bytem ČSA č. 216, Terezín (3+1, obecní byt) a Jiřím Prokešem, bytem Turgeněvova 631/6 Litoměřice (2+1, soukromý dům)

8. přidělení prázdného bytu v ul. Kosmonoutů 2017/1, Litoměřice o vel. 3+1 pí Janě Maršíčkové, dosud bytem Družstevní 53/12, Litoměřice o velikosti 4+1ve 4. patře s tím, že stávající byt bude vrácen

9. text předloženého vyjádření obce k činnosti školní jídelny při Gymnáziu, Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v budově Sovova 2, o.p.s. Litoměřice bez námitek (viz příloha orig. zápisu)

10. složení výběrové komise na výběr ředitele "Centra pro zdravotně postižené děti a mládež" ve složení:
- ing. Margita Kadeřábková
- p. Jaromír Fousek - předseda
- MUDr. Balcar
- pí Kuldová
- Jana Šourková
- Ivana Aksenowá - sekretář

11. složení dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích:
- MUDr. Štefan Brunclík
- MUDr. Stanislava Richterová
- ing. Jiřina Prášilová
- MUDr. Pavel Svoboda
- p. Stanislav Jahoda

12. příspěvek na zhotovení stuhy na prapor přednosty Okresního úřadu v Litoměřicích pro jednotku mise SFOR za město Litoměřice, jako výraz uznání a ocenění splnění úkolu v této mírové misi

13. složení komise pro výběr firmy na dodávky HW (PC+tiskárny) pro MěÚ Litoměřice a firmy k obeslání nabídek.
Výběrové řízení a zadávací podmínky budou též zveřejněny pomocí interetu.

komise pro otevírání obálek: 
ing. Radek Löwy, p. Antonín Terber, p. Miroslav Rajmon
zapisovatel: p. Jan Černý

komise pro výběrové řízení:
členové: ing. Jan Hrkal (kontrolní komise)
ing. Karel Fogl
ing. Radek Löwy
p. Antonín Terber
zástupce Okresní hospodářské komory Litoměřice
náhradníci: p. Jiří Landa, p. Miroslav Rajmon
zapisovatel: p. Jan Černý

obeslané firmy: Q-PRODUCT Litoměřice
PVT Litoměřice
MICRODATA Litoměřice
ALTO Litoměřice
TVRDÍK Litoměřice
ARROW CREDIT Litoměřice


II. neschválila:

1. pronájem části pozemku č. 3183 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem zbudování nájezdu do své nemovitosti žadatelům JUDr. Janě a Petrovi Vilhelmovým, bytem Liberecká 1031 (dvorní trakt)

2. souhlas s vybudováním nájezdu na pozemku č. 3183 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem zbudování nájezdu do své nemovitosti žadatelům JUDr. Janě a Petrovi Vilhelmovým, bytem Liberecká 1031 (dvorní trakt)

3. zábor veřejného prostranství p. Martínkovi, Sídliště I./83, Povrly za účelem prodeje párků z mobilního vozíku

4. pořádání velikonočního trhu na Mírovém náměstí v Litoměřicích ve dnech 20. - 21.4.2000 p. Berouskem, zprostředkovatelská činnost, Na Spáleništi 258, Praha 9 - Běchovice

5. prominutí poplatku Galerii výtvarného umění Litoměřice za umístění uměleckého díla na Jezuitských schodech po celou dobu trvání tohoto záboru


III. doporučila:

1. prodej části domu Tylova 3/1558, Litoměřice manželům Helclovým (vypracovat znalecký posudek na dům + seznam znalců na odhady nemovitostí)

2. na základě návrhu odboru rozvoje města ponechat lokalitu areálu bývalého Pozemního stavitelství Litoměřice - Želetice pro podnikatelskou činnost výrobního charakteru (žádost firmy Area Praha I Investors Groups, s.r.o. Radlická 2, Praha 5 o vyjádření k záměru výstavby velkoplošného obchodního centra firmy Interspar v areálu)


IV. revokovala:

1. usnesení MR ze dne 13.9.1999 pod bodem 17/25 - zřízení věcného břemene pro ČZS Litoměřice na parc. č. 4190, 4160 za úplatu ve výši 10 000,- Kč

2. své rozhodnutí ze dne 18.1.2000 č. 20/3, kdy zamítla výměnu bytu mezi Miroslavem Solnařem, bytem Pokratická 181/2, Litoměřice a Hanou Zemanovou, bytem Revoluční 1833/4, Litoměřice

3. své usnesení ze dne 6.1.2000 týkající se složení částky 100.000 Kč společností SČE Ústí n. Labem a akceptuje takové podmínky přijatelné pro složení uvedené částky společností SČE Ústí n. L., které Městu Litoměřice zaručí splnění tohoto závazku


V. vzala na vědomí:

1. zprávu o úhradách dlužného nájemného a jeho výši k 31.12.1999

2. obsah Petice proti výstavbě obchodního areálu Kauflandu v ul. Českolipská


VI. zamítla:

1. výměnu bytu mezi p. Alenou Čechovou, bytem E. Krásnohorské č. 2015/7, Litoměřice (2+1, obecní byt) a p. Hanou Novotnou, bytem Horní Rybářská 4, Litoměřice (3+1, soukromý dům)
Bude opět projednáno po předložení písemného vyjádření manžela pí Novotné ke směně bytu.


VII. pověřila:

1. p. starostu a p. E. Hamele k jednání s Romskou iniciativou o podmínkách realizace stavebních úprav objektu v ul. Stránského st.p.č. 1755/2, Litoměřice
(Město Litoměřice uhradí jen potřebný materiál)


VIII. rozhodla:

1. že finanční prostředky vynakládané na platy zaměstnanců Městské nemocnice v Litoměřicích v roce 2000 budou usměrňovány podle §4 odst. 1, písm. c) Nařízení vlády č. 48/1995, t.j. podílem mimotarifních složek podle odst. 5

2. jako zástupce organizace dotčené stavbou nákupního střediska MANA na Březinově cestě, dát tímto podnět státnímu stavebnímu dohledu k provedení kontroly dodržování stavebního povolení na tuto stavbu a žádá tajemníka, aby bezodkladně zajistil na stavbě místní šetření státního stavebního dohledu a informoval MR o tom, zda je stavba realizována v souladu se stavebním povolením či nikoli a o opatřeních uložených stavebníkovi orgánem státního stavebního dohledu

3. stáhnout bod "volba tajemníka MěÚ" z důvodu nepřítomnosti ing. Jindřicha Hauptmana (nemoc) z programu jednání MR.
Výběr se uskuteční ve středu dne 9.2.2000 od 14,oo hod. na mimořádné MR


IX. uložila:

1. kulturní komisi při MěÚ, aby se vyjádřila k umístění uměleckého díla na Jezuitských schodech a vypracovala návrh dalšího řešení v této záležitosti

2. tajemníkovi MěÚ, aby aktivně vyhledával strategické investory pro využití areálu bývalého zahradnictví TSM Litoměřice s důrazem na vytvoření nových pracovních příležitostí


ing. M.Kadeřábková
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu