Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 21.2.2024

USNESENÍ
V Ý P I S
4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. 2. 2024
od 14:00 hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 116/4/2024
Aktualizace Organizačního řádu a organizační struktury - Mateřská škola Litoměřice, PO
RM schvaluje aktualizované znění Organizačního řádu a organizační struktury Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081, a to s účinností od 1. 2. 2024 - viz příloha orig. zápisu.

 

usnesení č. 117/4/2024
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2024 - 2.část
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 250 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2024 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu)
c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 118/4/2024
Žádost o poskytnutí dotace - Česká unie sportu
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč pro Ústeckou krajskou organizaci České unie sportu, z.s. se sídlem Vaníčkova 902/11, Ústí nad Labem 400 01, IČO: 70926450 na prezentaci sportovců a města Litoměřice v rámci akce "Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Litoměřice za rok 2023"
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/028/2024 mezi Ústeckou krajskou organizací ČUS, IČO: 709 26 450, Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 119/4/2024
Žádost o poskytnutí dotace - Cantica Bohemica, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“ a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 120/4/2024
Žádost o poskytnutí dotace - Kinoklub Ostrov, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč Kinoklubu Ostrov, z.s., se sídlem Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 na uspořádání 24. ročníku Filmového festivalu Litoměřice, a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 121/4/2024
Žádost o poskytnutí dotace - Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ s.r.o.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč Lingua Universal soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 v rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a to na uskutečnění projektu "Příměstský tábor 2024" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 122/4/2024
Přípravné třídy ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova pro rok 2024/2025
RM schvaluje v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO:46773363, a to od 1. 9. 2024 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.

 

usnesení č. 123/4/2024
Aktualizace Plánu stavu, tvorby a čerpání fondů DDM Rozmarýn
RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů DDM Rozmarýn v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice IČO:62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 124/4/2024
Aktualizace Plánu stavu, tvorby a čerpání fondů ZUŠ
RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů Základní umělecká škola v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice IČO:46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 125/4/2024
Aktualizace Odpisového plánu a Plánu stavu, tvorby a čerpání fondů MŠ Litoměřice
RM schvaluje odpisový plán a použití fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/ 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 126/4/2024
Pověření k podepisování smluv o dotacích
RM pověřuje Mgr. Kláru Moščicovou, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice podepisováním veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací nepřevyšujících částku 250.000 Kč, včetně schválených dodatků k těmto smlouvám a provádění všech souvisejících úkonů (pověření viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 127/4/2024
VZ/014/2023 s názvem „Litoměřice, Želetice – rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Želetice – rekonstrukce objektu pro azylové bydlení a sociální byty“ s dodavatelem Urban Centre družstvo, sídlem Pod Pekárnami 15, 190 00 Praha 9, IČO 023 47 300 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 128/4/2024
VZ/006/2024 s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 2. etapa“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/006/2024 s názvem „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice - 2. etapa“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 129/4/2024
Pověření oddávajících na svatební obřady
RM pověřuje Mgr. Martina Hrdinu a Vladislava Lišku k přijímání prohlášení o manželství po dobu volebního období 2022-2026 a stanovuje, že při těchto obřadech budou užívat závěsný odznak se státním znakem.

 

usnesení č. 130/4/2024
Nabídka pronájmu městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o výměře 47,01 m2 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 131/4/2024
Nabídka pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích, o výměře 43,02 m2 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 132/4/2024
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích, se stávajícím nájemcem, kterým je MUDr. Dxxxxx Kxxxxxx-Vxxxxxxxx praktický zubní lékař, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2024 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 133/4/2024
Propachtování pozemku parc.č. 330/1, orná půda o výměře 24694 m2 v k.ú. Třeboutice
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 330/1, orná půda o výměře 24694 m2 v k.ú. Třeboutice Ing. Kxxxxx Vxxxxxxxx, 411 45 Úštěk, IČO:xxxxxxxxx, k zemědělské činnosti, s datem účinnosti smlouvy od 1.3.2024, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ohledem na pachtovní rok, za roční pachtovné ve výši 6.797 Kč/rok + roční daň z nemovitých věcí v aktuální výši v daném roce.

 

usnesení č. 134/4/2024
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v 1. NP budovy č.p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. O změnu nájemní smlouvy žádá paní Mxxxxxx Hxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 135/4/2024
Dodatek Smlouvy o podmínkách umístění stavby na pozemcích vlastníka a smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 9810000760 ze dne 27.7.2023
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách umístění stavby na pozemcích vlastníka a smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 9810000760 ze dne 27.7.2023, uzavřené s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, z důvodu doplnění pozemků parc.č. 4800/14, 4800/17 v k.ú. Litoměřice pro zajištění stavby „IE-12-4007369 LT-LITOMĚŘICE-HDPE+ZOK-LT_LTJI a LT_0036“ za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.) ve výši 3.500 Kč + 21% DPH za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2701/1, 4800/14, 4800/17 v k.ú. Litoměřice, Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 136/4/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 2490/15, 2479/1, 2483/1, 2188/1, 5254/2, 5251/75, 5251/71 v k.ú. Litoměřice (785)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4024766 LT, Litoměřice, ppč. 5251/70, kVN, RVN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.) ve výši 72.800 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 2490/15, 2479/1, 2483/1, 2188/1, 5254/2, 5251/75, 5251/71 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 137/4/2024
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice (786)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4025206 - LT-Ltm. Veveří - nové OM na ppč.5117_4“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 434/2023 Sb.) ve výši 3.800 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 138/4/2024
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3718/100, 3718/87 v k.ú. Litoměřice (722)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3718/100, 3718/87 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5340-239/2023 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 13.200 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 139/4/2024
Rozpočtové opatření OSNMM k úhradě nákladů na pořízení studie pro výstavbu sociálních bytů
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci OSNMM (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 140/4/2024
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 294, stojící na pozemku parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 294, stojící na pozemku parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 141/4/2024
Ukončení nájemní smlouvy mezi MSZ a Beach Club Litoměřice - spolek
RM schvaluje Příspěvkové organizaci Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (MSZ) ukončení Smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání, nacházejících se v prostorách budovy "Sportovního domu" v areálu kasáren Dukelských hrdinů, uzavřené 1.2.2019 mezi MSZ a organizací Beach Club Litoměřice - spolek, IČ: 04392221, podáním výpovědi dle Čl. 4 předmětné nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 142/4/2024
Jmenování vedoucího odboru ICT
RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ s účinností od 1.3.2024 na pozici vedoucího Odboru informačních a komunikačních technologií pana Bc. Jiřího Hubálka.

 

usnesení č. 143/4/2024
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023
RM bere na vědomí Výroční zprávu města Litoměřice o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 144/4/2024
Výroční zpráva o peticích a stížnostech za rok 2023
RM bere na vědomí Výroční zprávu o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 145/4/2024
Výroční zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2023
RM bere na vědomí Výroční zprávu o vymáhání pohledávek za rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 146/4/2024
Vyvěšení státní vlajky Ukrajiny u příležitosti výročí počátku války
RM schvaluje vyvěšení státní vlajky Ukrajiny na budově Městského úřadu Litoměřice od 23.02. 2024 do 25.02. 2024 u příležitosti výročí vpádu ruských vojsk do této země.

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1. místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 22. února 2024


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu