Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 2.12.2010

 

U S N E S E N Í

VÝPIS

4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2.12.2010

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města hod.

Přítomno 9 členů RM

R a d a  m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  4. j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

60/4/2010

Změna plánu nákladů a výnosů na rok 2010, použití rezervního fondu na provozní náklady, změna plánu, stavu a čerpání fondů v roce 2010 pro PO ZŠ Boženy Němcové

RM schvaluje změnu plánu nákladů a výnosů na rok 2010 a změnu plánu, stavu a čerpání fondů v roce 2010 pro PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2, Litoměřice.

61/4/2010

Zpoplatnění pronájmu sportovních areálů při ZŠ soukromým a středním školám

RM schvaluje zpoplatnění pronájmu sportovních areálů při litoměřických základních školách  soukromým a středním školám v Litoměřicích.

62/4/2010

Dotace na úpravu bikrosové dráhy v Litoměřicích pro DDM ROZMARÝN Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice na úpravu bikrosové dráhy v Litoměřicích ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP (žádost viz příloha orig. zápisu)

63/4/2010

Žádost vedoucí kroužku Špendlík při Masarykově ZŠ, Litoměřice o příspěvek na uspořádání krojového plesu na Kolibě dne 19.12.2010

RM schvaluje poskytnutí dotace kroužku Špendlík při Masarykově ZŠ, Litoměřice na uspořádání krojového plesu na Kolibě dne 19.12.2010 ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP

 

 

64/4/2010

Zařazení změny č. 1 územního plánu Litoměřice do programu ZM k jejímu vydání

RM bere na vědomí zprávu o výsledku projednání Změny č. 1 územního plánu Litoměřice“  a doporučuje změnu č. 1 ZM k vydání dle § 54 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

65/4/2010

Prodej neobsazených bytů  obálkovou metodou - Kubínova 10 a 12

RM schvaluje     prodej bytů  :              Kubínova  437/10, byt. č. 11

                                                            Kubínova 437/10,  byt  č.   5

                                                            Kubínova 437/12,  byt  č. 37

veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je 03.12. 2010.

Komise:  V. Härting, L. Šinfeltová, J. Musilová, zástupce RM Mgr.Krejza.

Otevírání obálek proběhne  19.01. 2011 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

66/4/2010

Konání veřejné licitace na prodej tří stavebních pozemků na Miřejovické stráni

RM schvaluje prodej pozemků č. 5, 6,13 na Miřejovické stráni (p.p.č.1345/209,210,218) dle Řádu pro veřejnou licitaci ze dne 1.3.2010 a konání veřejné licitace dne 12.01.2011 od 15,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15, Litoměřice.

67/4/2010

Pronájem části pozemku p.č. 2719/9 cca 48mv k.ú. Litoměřice pro účel umístění stánku na autobusovém nádraží

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2719/9 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění stánku s občerstvením ve vlastnictví  Pavla Drbala, bytem Litoměřice na dobu určitou do  31.5.2011 za cenu 7.000,-Kč/rok.

68/4/2010

Výpůjčka části pozemku  p.č.  2536/9, komunikace o výměře cca 8m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přistup

RM schvaluje výpůjčku části pozemku  p.č.  2536/9, ostatní plocha, komunikace o výměře cca 8m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu umístění plošiny a přístupového chodníku pro bezbariérový přistup Josefu Rácovi, bytem Litoměřice na dobu určitou 8-mi let.

69/4/2010

Výpůjčka pozemku p.č. 2472/52 k vybudování provizorní přístupové komunikace a následnému umístění stavby „Litoměřice, Miřejovická stráň, Lada komunikace“

RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 2472/52 orná půda o výměře 644m2 v k.ú.Litoměřice k účelu vybudování provizorní přístupové komunikace a následnému umístění stavby „Litoměřice, Miřejovická stráň, Lada komunikace“  spol. LM Immobilien, s.r.o., Na Malém Klínu 1787/24,Praha 8, Ing. Karlu Vlčkovi, bytem Ústí nad Labem, Jaroslavu a Iloně Kocmanovým, bytem Litoměřice a Gerhardu a Elišce Horejskovým, bytem Trnovany na dobu určitou do doby vybudování stavby komunikace bez možnosti oplocení.

70/4/2010

Výměna bytu

RM schvaluje současné nájemnici výměnu bytu č.1, Mírové náměstí 18/10, Litoměřice

za prázdný byt č. 1, E. Krásnohorské 2015/9, Litoměřice.

71/4/2010

Doplnění prodeje bytu č.5, Kubínova 6

RM doporučuje ZM prodej bytu v domě ulice:

-          Kubínova 438/6, Litoměřice, byt 5 číslo  ve výši  142.648,- Kč

72/4/2010

Přidělení bytu – E.Brzáková

RM schvaluje přidělení bytu v ul.Stránského 1755/31, Litoměřice paní E.Brzákové.

73/4/2010

Pronájem bytu č.2 obálkovou metodou Mírové nám.42/20

RM schvaluje pronájem bytu zájemcům, kteří v obálkové soutěži o nejvyšší nájemné zvítězí. Minimální kupní cena je 75,- Kč na metr čtvereční podlahové plochy na jeden měsíc.  Byt určený pro pronájem :

-          Mírové náměstí 42/20, byt číslo 2, o velikosti 3+1 a rozměrech 106 m2

RM určuje zástupce RM Mgr. Krejzu a Ing. Vladimíra Zeleného a Janu Důrovou členy komise pro otevírání obálek. Termín vyvěšení nabídky je 3.12.2010. Otevírání obálek proběhne dne 22.12.2010 v 15,15 hodin.

74/4/2010

Prodloužení poskytnutí ubytování v ubytovně Želetice

RM schvaluje prodloužení poskytnutí ubytování v UŽ:

Haluška Ladislav            prodloužit do 30.6.2011

Malkovský Josef            prodloužit do 30.6.2011

Kalejová Cecílie            prodloužit do 30.6.2011       

Tokár Pavel                prodloužit do 30.6.2011

Hromá Nataša             prodloužit do 30.6.2011       

Tokárová Monika            prodloužit do 30.6.2011       

Tměj  Luboš               prodloužit do 30.6.2011       

Tokárová Andrea            neprodloužit 

75/4/2010

Přidělení NP Dlouhá 47 – Martin Križan

RM schvaluje  přidělení NP v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice o celkové výměře 28,60 m2 

pro Martina Križana, IČ : 49920596  ve výši 1.400,- Kč/m2/rok.

76/4/2010

Uzavření NS k bytu č. 5, v domě č.p.1831/7 v Revoluční ul.

RM schvaluje  uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro současnou nájemnici na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011.

 

 

77/4/2010

Prominutí poplatku z prodlení – David Konvalinka

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 842,-Kč ve výši 80%, (tedy 674,-Kč), pro Davida Konvalinku, bytem Litoměřice.

78/4/2010

Schválení dohody o splátkách – Ladislava Matoušová

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Ladislavu Matoušovou, bytem Litoměřice, na částku 4.480,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

79/4/2010

Nová vyhláška o místním poplatku za komunální odpad – definování případů, kdy bude umožněno osvobození od poplatku

RM doporučuje do připravované verze nové vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad  zapracovat tyto případy, kdy bude umožněno osvobození od poplatku:

1. dlouhodobý pobyt mimo republiku:                                             

-          studium v zahraničí                                                                       

-          práce v zahraničí                                                                                                         

2. studium v ČR (bydlení na koleji či v privátě)          

3. osoba je ubytována v objektu provozovatele, který má uzavřený smluvní vztah na odstraňování komunálního odpadu

4. pobyt ve věznici po dobu výkonu trestu

5. pobyt v zařízeních typu - domov důchodců, ústav sociální péče, sanatorium, nemocnice, LDN, dětský domov apod.

80/4/2010

Schválení Nařízení Rady č.2/2010 – parkování v centru města

a)      RM schvaluje Nařízení Rady města č. 2/2010 s účinností od 1.1.2011(viz příloha orig. zápisu)

b)      RM schvaluje změnu Provozního řádu parkoviště ,,U Hvězdárny“ s účinností od 1.1.2011 (viz. příloha orig. zápisu)

81/4/2010

Žádost o  schválení  bezplatného  svozu  bioodpadů

RM   schvaluje  bezplatný  svozu  bioodpadů (formou velkoobjemových vaků)  pro Český Červený Kříž  Oblastní spolek  Litoměřice Tylova 1239/16, Biskupství Litoměřické a Zdravotnické  zařízení  Fügnerova 1137/1, Litoměřice do 31.12.2010.

82/4/2010

Změny v org.struktuře MěÚ - odd. projektů a strategií

RM schvaluje následující změny v rámci organizační struktury MěÚ Litoměřice na úseku OPaS :

a)      Zřízení tabulkového místa „energetického manažera“ na dobu určitou (1.1.2011 - 31.12. 2012) po dobu realizace projektu MARUEL (s možností následného prodloužení v případě souhlasu RM)

b)      Zřízení tabulkového místa „administrativní pracovník“ na dobu určitou po dobu realizace projektu Fair&Aware (1.1.2011 - 31.12.2012)

c)      Zřízení tabulkového místa „projektového koordinátora“ na dobu určitou po dobu realizace projektu Fair&Aware (1.1.2011 - 31.12.2012)

83/4/2010

Schválení dohody  o konání svatebních obřadů v prostorách zámku Ploskovice

RM schvaluje  dohodu  o konání svatebních obřadů na jiném vhodném místě v prostorách státního zámku Ploskovice (viz příloha orig. zápisu).

84/4/2010

Schválení  termínů a místa svatebních obřadů v roce 2011 

RM schvaluje termíny, místa a čas svatebních obřadů v r. 2011  (viz příloha orig. zápisu).

85/4/2010

Uzavření veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Brňany, Býčkovice, Hlinná, Miřejovice, Mlékojedy, Rochov, Travčice, Staňkovice, Velké Žernoseky, Vrutice na dobu určitou do 31.12.2012.

86/4/2010

Uzavření smlouvy o výpůjčce obrazů

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce obrazů umístěných v kanceláři č.110 Mírové náměstí 15/7, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

87/4/2010

Jmenování předsedů, členů a sekretářů komisí při RM

RM jmenuje předsedy, členy a sekretáře komisí při RM (viz příloha orig.zápisu).

88/4/2010

Schválení programu zasedání ZM dne 16.12.2010

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 16.12.2010 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu se sídlem Mírové nám. 15/7 v Litoměřicích.

Program:

I.          a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.            Doplnění / stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání

1.       Slib zastupitele – MUDr.Kubec

2.       Dovolba členů KV a FV

3.      Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 8.12.2010

4.       Informace o zhodnocení volných zdrojů

5.       Schválení rozpočtového provizoria na období do schválení rozpočtu pro rok 2011

6.       Rozpočtový výhled na období 2011-2013

7.       Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

8.       Schválení prodloužení splatnosti dluhu

9.       Schválení změn Zásad pro promíjení poplatků z prodlení

10.   Vydání změny č. 1 ÚP Litoměřice

11.   Žádost o odkoupení mobilního telefonu – p.Tvrdík

Majetkové záležitosti

Záměry :

12.       Prodej  pozemku p.č. 1313/115 o výměře 255m2 v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor II.D, evid.č 7

14.       Prodej pozemku p.č. 4362/1 o výměře 6142m2, (nutný odděl.geomet.plán) a p.č. 4362/2 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice

15.       Prodej pozemku p.č. 4420/4 o výměře 16m2 a p.č 4420/3 o výměře 16m2 v k.ú. Litoměřice

16.       Prodej pozemku p.č. 4424/3 o výměře 30m2 v k.ú. Litoměřice

17.       Prodej pozemků dle tabulky v lokalitě osada č. 3 k.ú. Litoměřice

18.       Prodej pozemku p.č. 1724/2 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice

19.            Stanovení koeficientu pro prodej zbývajících bytových jednotek z majetku města (ul. A. Muchy, Turgeněvova, Dómská)

20.       Prodej části pozemků p.č. 449/2, 2714/51 a 4855/1 v k.ú. Litoměřice, (nutný odděl.geomet.plán) - realizace stavby Oprava Tyršova mostu

21.       Podání žádosti o  bezúplatný převod pozemku p.č. 4826/1 o výměře 894m2 v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM

22.       Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků nebo jejich částí p.č. 196/51, 216/9, 1171/1, 1171/2, v k.ú. Pokratice a p.č. 3768/2, 5221/4, 5221/6, 5221/11, 5291/2, 5291/4 v k.ú. Litoměřice pod komunikacemi na PF ČR

Prodeje :

23.       Prodej  pozemku p.č. 84/6 o výměře 23m2 v k.ú. Pokratice 

24.       Prodej pozemku p.č. 144/2 o výměře 195m2 a p.č. 150/3 o výměře 49m2 v k.ú. Pokratice

25.       Směna pozemků s finančním vyrovnáním pozemek p.č. 363/14 o výměře 14m2  (vl.město) za pozemek p.č. 411 o výměře 8 m2 (vl. E.Zichová) v k.ú. Pokratice

26.            Bezúplatný převod pozemků (ost.plocha komunikace)  v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM)

27.            Bezúplatný převod pozemků p.č. 1344/2 a 1344/5 (ost.plocha komunikace) v k.ú. Pokratice, (vl. ÚZSVM)

28.       Prodej pozemku p.č. 3258/6 (ost.plocha), včetně stavby, která je pod povrchem o výměře 283m2 v k.ú. Litoměřice

29.       Směna pozemků s finančním vyrovnáním  pozemek p.č. 600/56 o výměře 47m (vl. Hanzl) za pozemky p.č. 600/60 o výměře 176m2, 614/38 o výměře 162m2, 600/62 o výměře 52m2 a 600/61 o výměře 11m2 (vl. město) v k.ú. Pokratice

30.       Nákup pozemků p.č. 4826/2,4826/6,4826//7 (ostatní plocha) o celkové výměře 568m2 v k.ú. Litoměřice

31.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.1122/2 a 1142/1 v k.ú. Pokratice

32.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.1345/77,1345/185,1345/182, 1345/230 a 1345/228 v k.ú. Pokratice

33.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav  podzemního komunikačního vedení k částem pozemků p.č. 571/1 a 580/1 k.ú.Litoměřice

34.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav  podzemního komunikačního vedení k částem pozemků p.č. 3809/1 k.ú.Litoměřice

35.       Prodej bytových jednotek po prověření ul. Kubínova 438/6, Litoměřice

36.       Nákup otočných reklamních hodin VAR 80

37.       Prodej bronzové sochy J.V.Stalina

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

89/4/2010

a) Návrh odměny Mgr.Hermannovi za rok 2010

b) Odměna MUDr.Jilichovi a Jiřímu Landovi

a) RM uděluje odměnu za rok 2010 dle přiloženého návrhu Mgr. Petru Hermannovi

b) RM uděluje odměnu MUDr.Petru Jilichovi a Jiřímu Landovi ve výši dle přiloženého návrhu u příležitosti ukončení jejich dlouhodobého působení v dozorčí radě Městské nemocnice v Litoměřicích.

90/4/2010

Přijetí peněžitého daru od RWE Energie a.s. a Vodafonu CR a.s.

RM schvaluje přijetí peněžitého daru 50.000,- Kč od společnosti  RWE Energie, a.s. a  50.000,- Kč od Vodafone Czech Republic,a.s. pro Masarykovu základní školu Litoměřice.

 Mgr. Karel Krejza                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                             starosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu