Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 30.11.2022

USNESENÍ
V Ý P I S

ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30.11. 2022
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 61/04/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM bere na vědomí Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 62/04/2022

Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2023"
RM schvaluje vyhlášení dotačního programu "Podpora sociálních služeb pro rok 2023" včetně příloh (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 63/04/2022
Aktualizace odpisového plánu na rok 2022 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje
a) použití rezervního fondu z ostatních titulů a převod do investičního fondu nad rámec finančního plánu pro částku ve výši 58.821,73 Kč za účelem zakoupení terapeutického rezonančního lůžka – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice – předměstí, IČO: 70854165;
b) použití fondu investic nad rámec finančního plánu pro částku ve výši 58.821,73 Kč za účelem zakoupení terapeutického rezonančního lůžka – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice – předměstí, IČO: 70854165;
c) aktualizovaný odpisový plán pro rok 2022, aktualizovaný plán pořízení majetku na rok 2022 a aktualizace plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2022 - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice – předměstí, IČO: 7085416 (viz příloha orig. zápisu);

 

usnesení č. 64/04/2022
Účelově určený nepeněžní dar v podobě produktů – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přijetí účelově určeného nepeněžního daru v podobě produktů v hodnotě 45.000 Kč od dárce Mondelez Europe GmbH, Karolinská 661/4, 186 00 Praha – Karlín, IČO: 01435485, pro zdravotně handicapované příjemce služby Denní stacionář – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - předměstí, IČO 70854165.

 

usnesení č. 65/04/2022
VZ/038/2022 s názvem “Dodávka a instalace informačně orientačního značení pro město Litoměřice“ - schválení výjimky
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 66/04/2022
Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2023
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 67/04/2022
Rozpočtová opatření – úpravy výdajů na platy
RM schvaluje rozpočtová opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 68/04/2022
Vzetí na vědomí Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2023
a) RM bere na vědomí Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM doporučuje ZM schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2023.

 

usnesení č. 69/04/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 1142/2 v k.ú. Pokratice (748)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, ppč.1148 - nové OM, IV-12-4023123“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 1142/2 v k.ú. Pokratice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 70/04/2022
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2355/42, 2355/124 k.ú. Litoměřice (628)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2355/42, 2355/124 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 5197-263/2022, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2355/152 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.395 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práv do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci manželé Mgr. Rxxxx Fxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a Exx Fxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

 

usnesení č. 71/04/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2191/1, 2191/3 v k.ú. Litoměřice (673)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2191/1, 2191/3 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5192-12/2022, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

usnesení č. 72/04/2022
Revokace usnesení RM č. 389/16/2022 ze dne 22.8.2022, umístění elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 5156/1 v k.ú. Litoměřice (741)
RM schvaluje částečnou revokaci usnesení RM č. 389/16/2022 ze dne 22.8.2022, spočívající v úpravě výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene, zjištěné podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 6.900 Kč + 21% DPH, z důvodu změny plánované trasy na pozemku parc.č. 5156/1 v k.ú. Litoměřice

 

usnesení č. 73/04/2022
Adresný záměr vypůjčení pozemku parc. č. 3295/8 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení pozemku parc. č. 3295/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, organizaci Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 za účelem umístění zabezpečovacího zařízení při realizaci stavby „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa“.

 

usnesení č. 74/04/2022
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy – Dodatek č. 2 ke smlouvě na nájem prostoru pivovaru bez technologického vybavení a provozního zařízení a udělení souhlasu s provozem jiných činností v předmětu nájmu
RM schvaluje:
a) zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy – Dodatek č. 2 ke smlouvě na nájem prostoru pivovaru bez technologického vybavení a provozního zařízení, která se týká dlouhodobého pronájmu části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice o velikosti provozované plochy cca 621 m2 v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostor pro výrobu piva;
b) znění Souhlasu pronajímatele s provozem jiných činností nájemce v předmětu nájmu (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

usnesení č. 75/04/2022
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Andělskou cestou za pokladem“
RM schvaluje výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro žadatele Mgr. Mxxxxxx Šxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za účelem uspořádání akce „Andělskou cestou za pokladem“ dne 10.12.2022. Zároveň bude žadateli umožněno napojení na připojovací bod elektrické energie.

 

usnesení č. 76/04/2022
Schválení základních dokumentů projektu „Zavedení systému řízení energetického hospodářství města Litoměřice“ v souladu s normou ČSN EN ISO 50001
RM schvaluje předložené dokumenty k projektu „Zavedení systému řízení energetického hospodářství města Litoměřice“ v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 77/04/2022
Užití konferenčního sálu Hradu Litoměřice – vánoční setkání zaměstnanců Města Litoměřice
RM ukládá příspěvkové organizaci MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění tradičního vánočního setkání zaměstnanců a vedení města Litoměřice, které se bude konat v konferenčním sále Hradu Litoměřice dne 9.12. 2022 od 17.00 hodin.

 

usnesení č. 78/04/2022
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro Hxxx Bxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Roudnice nad Labem, na částku 1.500 Kč. Výše splátky činí 500 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2022, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 79/04/2022
Schválení termínů konání RM a ZM na I. pololetí 2023
RM schvaluje termíny konání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na I. pololetí 2023.
RM: 11.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.,10.5., 24.5., 7.6., 21.6.
ZM: 23.2.,13.4., 22.6.,

 

usnesení č. 80/04/2022
Schválení programu ZM konaného dne 15.12.2022
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřice, které se koná dne 15.12.2022 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68.
Program:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Složení slibu zastupitele Ing. Lukáše Korbela
3 - Schválení zápisu minulého jednání
4 - Kontrola plnění bodů
5 - Doplnění/stažení bodů programu
6 - Hlasování o programu

B) Odbor ekonomický
7 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
8 - Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2023
9 - Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2023
10 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2024 - 2025
C) Odbor územního rozvoje
11 - Projekt „Azylové bydlení Želetická“
12 - Projekt „Sociální bydlení Želetická“
13 - Projekt „Obnova soustavy veřejného osvětlení Litoměřice – 1. etapa“
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 BK Lvice Litoměřice z.s.
15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 FK Litoměřicko, z.s.
16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 HC Stadion Litoměřice, z. s.
17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2023 Slavoj BK Litoměřice, z.s.
18 - Poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci – Sokol Pokratice, z.s.
E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
19 - Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku
F) Odbor Kancelář starosty a tajemníka
20 - Volba soudní přísedící Okresního soudu v Litoměřicích
G) Různé
21 - Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2023
H) Odbor správy nemovitého majetku města
Záměry:
22 - Záměr prodeje klasické hrobky ev. č. 130 na Městském hřbitově v Litoměřicích
23 - Záměr prodeje klasické hrobky ev. č. 128 na Městském hřbitově v Litoměřicích
24 - Záměr prodeje klasické hrobky ev. č. 11 na Městském hřbitově v Litoměřicích
25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4984/33 v k.ú. Litoměřice
26 - Záměr prodeje nezapsaných pozemků parc.č. 2566/4, 2561/59 a části pozemku parc.č. 2567 vše v k.ú. Litoměřice
27 - Záměr prodeje pozemku parc.č.1358/2 v k.ú. Litoměřice
28 - Záměr směny pozemku parc.č. 2470/5 za parc.č. 2469/63 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice
29 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/27, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice
30 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1344/2 v k.ú. Litoměřice
31 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2701/3, 2701/6 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
32 - Prodej pozemku parc.č. 1232/61 v k.ú. Pokratice
33 - Částečná revokace usnesení ZM č. 119/5/2022 ze dne 15.9.2022 – oprava jména
I) Procesní body 2
34 - Informace
35 - Interpelace
36 - Diskuze
37 - Závěr

 

usnesení č. 81/04/2022
Delegování do správní rady MAS České středohoří
RM deleguje do správní rady Místní akční skupiny MAS České středohoří, z.s. zastupitele města pana Lukase Wünsche.

 

usnesení č. 82/04/2022
Jmenování zástupce města do Rady Euroregionu Labe
RM jmenuje místostarostku Alenu Rožcovou zástupcem města Litoměřice do Rady Euroregionu Labe.

 

usnesení č. 83/04/2022
Volba členů komise kultury vč. agendy letopisecké
RM volí za členku Komise kultury vč. agendy letopisecké na volební období 2022-2026 paní Marcelu Štěrbovou za politické hnutí ANO 2011.

 

usnesení č. 84/04/2022
Připojení ke sportovní akci "Na kole dětem"

RM schvaluje připojení se ke sportovní akci "Na kole dětem", která proběhne v Litoměřicích od 9.-10. 6. 2023 v rámci desetidenní cyklojízdy napříč Českou republikou a zároveň schvaluje užití loga města Litoměřic na prezentačních materiálech této akce.

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 5.12.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu