Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 20.2.2018

USNESENÍ
VÝPIS
ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20.2.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 4. jednání projednala pod usnesením č.:

 

89/4/2018
Schválení výstupů sebehodnocení auditu 10 oblastí udržitelného rozvoje v rámci plnění podmínek Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21 (MA21)
RM schvaluje výstupy sebehodnocení auditu 10 oblastí udržitelného rozvoje v rámci plnění podmínek Kategorie A podle Kritérií místní Agendy 21 (MA21).

 

90/4/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/002/2018 s názvem „Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů“
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/002/2018 s názvem „Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů“ (viz příloha orig. zápisu).

 

91/4/2018
Oznámení o shromáždění občanů – Strana zelených
RM bere na vědomí oznámení Strany zelených, zastoupené Mgr. Petrem Panašem, bytem Litoměřice, o konání předvolební kampaně od 1.9.2018 do posledního dne před konáním voleb do zastupitelstev obcí na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

92/4/2018
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

93/4/2018
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2018
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč de vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

94/4/2018
Užití konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání benefiční aukce pro Hospic sv. Štěpána, z.s., IČO: 65081374
RM schvaluje Hospici sv. Štěpána, z. s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374 v souladu s usnesením RM č. 711/26/2017 ze dne 14.12.2017 nájemné ve výši přímých provozních nákladů a mzdových nákladů (viz příloha orig. zápisu) pro realizaci akce Benefiční aukce dne 17. dubna 2018 od 18.00 hodin.

 

95/4/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Kinoklub Ostrov, z.s., IČO: 68954310 a rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Kinoklubu Ostrov, z.s., se sídlem Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 na uskutečnění projektu: „Pořádání 18. filmového festivalu v Litoměřicích“, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

96/4/2018
Přípravné třídy školní rok 2018/2019 - PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 a PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od 1. 9. 2018 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.

 

97/4/2018
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věci mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

98/4/2018
Smlouva o výpůjčce movitých a nemovitých věcí – město Litoměřice a ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, IČO: 46773401
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých a nemovitých věcí mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

99/4/2018
Žádost o užívání kavárny Divadla K. H. Máchy Litoměřice – projednání projektu startovacích bytů s veřejností
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem projednávání projektu startovacích bytů s veřejností v objektu kavárny Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích dne 6. 3. 2018 od 17.00 do 19.00 hodin.

 

100/4/2018
Návrh na příděl bytu č. 24 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 24 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní E. Ř. a paní M. Ch., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadateli. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč jsou žadatelé povinni zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadateli uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

101/4/2018
Návrh na příděl bytu č. 4 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní S. P., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

102/4/2018
Návrh na příděl bytu č. 29 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 29 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice panu J. Š., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

103/4/2018
Program prevence kriminality
RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

104/4/2018
Schválení vyřazení (odpisu) nevymahatelných pohledávek ve výši 4.500,-Kč vzniklých na nákladech za nucený odtah vozidel z účetní evidence Města Litoměřice
RM schvaluje vyřazení (odpis) pohledávek v celkové výši 4.500,- Kč vzniklých na nákladech za nucený odtah vozidel z účetní evidence Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

105/4/2018
Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
RM bere na vědomí výroční zprávu za rok 2017 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz příloha orig. zápisu).

 

106/4/2018
Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2017
RM bere na vědomí zprávu o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

107/4/2018
Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2017
RM bere na vědomí zprávu o vymáhání pohledávek za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

108/4/2018
Nabídka pronájmu bytu č. 4, Kamýcká 1028/6, Litoměřice, o výměře 43,02 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1028/6 v Litoměřicích o výměře 43,02 m² (1+1).

 

109/4/2018
Prominutí příslušenství dluhu a žádost o novou nájemní smlouvu k bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1030/10, Litoměřice
RM neschvaluje prominutí úroku z prodlení a zároveň schvaluje na úrok z prodlení uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro manžele A. J. Š. a J. Š., oba bytem Litoměřice na částku 4.833,00 Kč (příslušenství dluhu). Výše splátky činí 500,00 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2018, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

a

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu tří měsíců, tedy od 1.3.2018 do 31.5.2018 pro manžele A. J. Š. a J. Š., oba bytem Litoměřice. Další prodloužení bude možné pouze za předpokladu, že po tyto měsíce bude hrazeno aktuální nájemné včetně záloh na služby + splátky.

 

110/4/2018
Záměr pronájmu pozemků parc.č. 5227/24 ,5227/26 (vč. stavby garáže), 5227/25, 5227/27 a části pozemku parc.č. 5227/102 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 1890 m2 k vybudování „Včelařského ekocentra“
RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 5227/24 ,5227/26 (vč. stavby garáže), 5227/25, 5227/27 a části pozemku parc.č. 5227/102 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 1890 m2 k vybudování „Včelařského ekocentra“.

 

111/4/2018
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2732/1, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice k umístění stánku k prodeji zmrzliny
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2732/1, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice k umístění stánku k prodeji zmrzliny na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

112/4/2018
Ukončení Nájemní smlouvy č. 9470000078 ze dne 10.9.2014, týkající se pronájmu části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/96 v k.ú Litoměřice dohodou
RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 9470000078 ze dne 10.9.2014, týkající se pronájmu části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/96 v k.ú Litoměřice, uzavřené s Vladislavem Slabochem, IČO:72575735, Školní 299/7, Litoměřice, dohodou ke dni 28.2.2018.

 

113/4/2018
Ukončení nájmu prostorů sloužících podnikání v budovách bez č.p., stojících na pozemcích parc. č. 4008/102, parc. č. 4008/84, parc. č. 4008/93 a parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostorů sloužících podnikání, které se nachází v budovách bez č.p., stojících na pozemcích parc. č. 4008/102, parc. č. 4008/84, parc. č. 4008/93 a parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 28.02.2018.

 

114/4/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 280 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.03.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

115/4/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5251/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1.600 m2 a pozemku parc. č. 5251/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1.500 m2, za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch (částečně zastřešených) od data 01.04.2018
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5251/3 (ostatní plocha – manipulační plocha) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1.600 m2 a pozemku parc. č. 5251/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1.500 m2, za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch (částečně zastřešených) od data 01.04.2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

116/4/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 299 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

117/4/2018
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 106,20 m² v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 106,20 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

118/4/2018
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání „Dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2018“ ve dnech 07.-08.09.2018
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku (viz mapka) na Střeleckém ostrově paní Bc. V. J., bytem Kamýk za účelem uspořádání „Dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2018“ a doprovodného programu ve dnech 07.- 08.09.2018. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

119/4/2018
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Společný ostrov – naše radost“ dne 19.05.2018 pro Kinoklub Ostrov, z.s.
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém pro Kinoklub Ostrov, z.s., Svatováclavská 17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 za účelem uspořádání akce „Společný ostrov – naše radost“ dne 19.05.2018. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

120/4/2018
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 3. ročníku KROKUDY dne 01.09.2018
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panu J. S., bytem Litoměřice za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 3. ročníku KROKUDY dne 01.09.2018. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

121/4/2018
Schválení programu mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.3.2018
RM schvaluje program mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.3.2018 od 16 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68, Litoměřice.

Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Doplnění / stažení bodu programu
IV. Hlasování o programu
V. Body jednání

  1. Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018
  2. Zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018

VI. Informace
VII. Interpelace
VIII. Diskuze
IX. Závěr

 

122/4/2018
Ceník přijímaných odpadů Třeboutice 2018 a Ceník prodeje recyklátů Třeboutice 2018 – PO Technické služby města Litoměřice
RM schvaluje Ceník přijímaných odpadů SD Třeboutice a Ceník prodeje recyklátů SD Třeboutice pro Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

123/4/2018
Pracovní řád a Vnitřní předpis PO Technické služby města Litoměřice
RM schvaluje Pracovní řád a Vnitřní předpis Technických služeb města Litoměřice, IČO 00080128, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

124/4/2018
Schválení výpovědi z nájmu pozemku v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výpověď z nájmu části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Litoměřice (v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích), který užívá pan Lukáš Pištěj, IČO: 88032485, se sídlem Těchobuzice 5, 412 01, Litoměřice, z důvodu nehrazení nájmu, a to bez výpovědní doby.

 

125/4/2018
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační podporu Nadace Proměny Karla Komárka pro PO Mateřská škola Litoměřice
RM uděluje souhlas PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 72744081, s podáním žádosti o nadační podporu na realizaci projektu v rámci Grantové výzvy 2017 vyhlášené v grantovém programu Zahrada hrou, Nadací Proměny Karla Komárka, Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČO: 27421538.

 

126/4/2018
Schválení smluv o partnerství a spolupráci na projekt " Litoměřice, ZŠ B. Němcové 2 – vybudování bezbariérového přístupu“
a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu " Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 – vybudování bezbariérového přístupu" mezi Městem Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO 00263958 a Základní školou Litoměřice, příspěvková organizace, Boženy Němcové 873/2, Litoměřice 412 01 IČ: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci v rámci projektu "Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 – vybudování bezbariérového přístupu“ mezi Městem Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO 00263958 a Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou školou, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace, se sídlem Šaldova 657/6, 412 01 Litoměřice, IČO: 62770233 (viz příloha orig. zápisu).

 

127/4/2018
Udělení výjimky – vyhrazené parkování – Středisko technického vzdělávání
RM uděluje výjimku z usnesení RM č. 22/2/2006 ze dne 11.4.2006 a povoluje vyhrazené parkování pro návštěvníky Střediska technického vzdělávání při DDM Rozmarýn v ulici Revoluční (viz příloha orig. zápisu) v případě realizace projektu „Vybudování Střediska technického vzdělávání při DDM Rozmarýn“.

 

128/4/2018
Rozpočtové opatření – akce „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v KDH“, schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/007/2018 s názvem „Kasárny Dukelských hrdinů – stavební úpravy pro sportovní zázemí“ a schválení uzavření smlouvy o dílo
RM schvaluje:
a) rozpočtové opatření – akce „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských hrdinů“ (viz příloha orig. zápisu).

b) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/0071/2018 s názvem „Kasárny Dukelských hrdinů – stavební úpravy pro sportovní zázemí“ zadat přímým oslovením dodavatele Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Realizace staveb, sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO 00526282.

c) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Realizace staveb, sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu).

 

129/4/2018
Poskytnutí dotace Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 14866170 na přípravu na ME juniorů v šermu
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000,- Kč Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice na přípravu na ME juniorů v šermu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

130/4/2018
a) Schválení zástupce města Litoměřice na zasedání valné hromady Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
b) Schválení člena rady Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
c) Schválení člena kontrolní komise Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
RM schvaluje:
a) zástupce města Litoměřice na zasedání valné hromady Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), starostu Mgr. Ladislava Chlupáče

b) člena rady Sdružení energetických manažerů měst a obcí – SEMMO, Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D.

c) člena kontrolní komise Sdružení energetických manažerů měst a obcí – SEMMO, Ing. Pavla Gryndlera.

 

131/4/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/009/2018 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití (minipivovar) - zhotovení DPS“ a schválení uzavření smlouvy o dílo
RM schvaluje:
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/009/2018 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití (minipivovar) - zhotovení DPS“ zadat přímým oslovením dodavatele City Work s.r.o., se sídlem Praha 6 - Hradčany, Na Baště sv. Jiří 258/7, PSČ 160 00, IČO 28181760.

b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem City Work s.r.o., se sídlem Praha 6 - Hradčany, Na Baště sv. Jiří 258/7, PSČ 160 00, IČO 28181760.

 

132/4/2018
Doporučení ZM schválit zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018
RM doporučuje ZM schválit změnu tarifu městské hromadné dopravy (MHD) v Litoměřicích s účinností od 01.05.2018, která spočívá v úplném zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících.

 

133/4/2018
Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) RM bere na vědomí předloženou informaci o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání koncesního řízení na uzavření pachtovní smlouvy závodu Nemocnice Litoměřice, dle usnesení ZM číslo 14/1/2018 ze dne 1.2.2018 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM pověřuje 2. místostarostu Ing. Pavla Grunda, aby předložil tento materiál s informací o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání koncesního řízení na uzavření pachtovní smlouvy závodu Nemocnice Litoměřice, dle usnesení ZM číslo 14/1/2018 ze dne 1.2.2018 na mimořádném jednání ZM dne 1.3.2018.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 26.2.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu