RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 16.2.2017

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16.2.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 4. jednání projednala pod usnesením č.:

 

54/4/2017
Oznámení o shromáždění občanů
RM bere na vědomí oznámení paní M. J., bytem Bohušovice n. O., o konání veřejného shromáždění na Mírovém náměstí v Litoměřicích při příležitosti pořádání výstavy „Ukradená revoluce“ od 14.3. do 16.3.2017 za účelem podpisu petičních archů.

 

55/4/2017
a) Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu
b) Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu – Chládek & Tintěra, a.s.
a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Miřejovická stráň – výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice mezi Městem Litoměřice a paní M.J., bytem Travčice, a panem R.P., bytem Travčice (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Miřejovická stráň – výstavba komunikace, Litoměřice, Pokratice mezi Městem Litoměřice firmou Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, Litoměřice, IČO: 62743881 (viz příloha orig.zápisu).

 

56/4/2017
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/001/2017 s názvem „Dotační management při realizaci a udržitelnosti projektů Města Litoměřice financovaných z IROP“ a schválení uzavření smlouvy o dílo

RM schvaluje
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/001/2017 s názvem „Dotační management při realizaci a udržitelnosti projektů Města Litoměřice financovaných z IROP“ zadat přímým oslovením dodavatele Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524

b) uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s., se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524 (viz příloha orig. zápisu)

 

57/4/2017
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice - výběr dodavatele stavebních prací“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec a zároveň uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

 

58/4/2017
Žádost o bezplatné užívání VIP salonku Hradu Litoměřice pro jednání krajské sekce Ústeckého kraje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466
RM schvaluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, IČO: 65992466 sekci Ústeckého kraje bezplatné užívání VIP salonku Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 17.2.2017 od 10.00 hodin do 12.00 hodin za účelem jednání sekce Ústeckého kraje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

RM ukládá PO Centru cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

59/4/2017
Žádost o poskytnutí dotace – Severočeská filharmonie Teplice, IČO: 00083283
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Severočeské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu: „Koncert v rámci 53. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2017“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

60/4/2017
Žádost o poskytnutí dotace – Kinoklub Ostrov, z.s., IČO: 68954310
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Kinoklubu Ostrov, z.s., se sídlem Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 na uskutečnění projektu: „17. Filmový festival v Litoměřicích“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

61/4/2017
Žádost o spolupráci při konání XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí – Ústecký kraj, IČO: 70892156
RM schvaluje spolupráci města Litoměřice s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, a v rámci této spolupráce bezplatné užití Hradu Litoměřice za účelem spolupořádání Národního zahájení XIII. ročníku Festivalu muzejních nocí, které se uskuteční dne 19.5.2017.

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

62/4/2017
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání společenského setkání ke „Dni učitelů“
RM schvaluje Odboru ŠKSaPP Města Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 24.3.2017 od 19.00 hodin za účelem konání společenského setkání ke „Dni učitelů“ .

RM ukládá PO Centru cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

63/4/2017
Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol
RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. tříd základních škol ve výši 1.300 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích, navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice.

 

64/4/2017
Smlouva o výpůjčce s Farní charitou Litoměřice na vybavení Domova na Dómském pahorku
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Farní charitou Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382, na vybavení pro Domov na Dómském pahorku (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

65/4/2017
Návrh na příděl bytu č. 9 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 9 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní K. F., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

66/4/2017
Návrh na příděl bytu č. 14 (1+1, podkrovní) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 14 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní A. H., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

67/4/2017
Schválení smlouvy o umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín
RM schvaluje uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč s Českým svazem ochránců přírody ZS FALCO, ZO 37/11, Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín, IČO: 02017083 za účelem o umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice (viz příloha orig.zápisu).

 

68/4/2017
Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí aplikace „e-manažer“ a jejím servisu a údržbě
RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí aplikace „e-manažer“ a jejím servisu a údržbě se společností PORSENNA o.p.s., IČ: 271 72 392 se sídlem Bystřická 2, 140 00 Praha 4 (viz příloha orig. zápisu).

 

69/4/2017
a) Vzetí na vědomí postoupení pohledávky společností AB Facility a.s. společnosti Factoring KB, a.s. z titulu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice včetně dodatku č. 1
b) Schválení prohlášení vůči společnosti Faktoring KB, a.s. z titulu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice včetně dodatku č. 1

a) RM bere na vědomí postoupení pohledávky společností AB Facility a.s. se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 241 72 413, společnosti Factoring KB, a.s. se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25148290 z titulu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice včetně dodatku č.1 (oznámení viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje prohlášení vůči společnosti Factoring KB, a.s. se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25148290 z titulu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice včetně dodatku č.1 (prohlášení viz příloha orig. zápisu).

 

70/4/2017
Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2016
RM bere na vědomí zprávu o vymáhání pohledávek za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

71/4/2017
Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2016
RM bere na vědomí zprávu o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

72/4/2017
Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
RM bere na vědomí výroční zprávu za rok 2016 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz příloha orig. zápisu).

 

73/4/2017
Výpůjčka pozemku parc. č. 5227/35 v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 5227/35 v k.ú. Litoměřice (manipulační plocha) za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích ve dnech 05.03.-25.03.2017, 10.04.-25.04.2017, 10.05.-25.05.2017, 24.06.-30.06.2017, 10.07.-25.07.2017, 10.08.-25.08.2017, 10.09.-25.09.2017, 10.10.-25.10.2017, 10.11.-25.11.2017 a 10.12.-20.12.2017 v čase od 08:00 do 17:00 hod. pro pana M. A. D., bytem Litoměřice, který protihodnotou zajistí úklid vypůjčeného pozemku a vyřezání náletových dřevin.

 

74/4/2017
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání „Dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2017“ ve dnech 8.9.- 9.9.2017
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku (viz mapka) na Střeleckém ostrově paní Bc. V. J., bytem Kamýk, za účelem uspořádání „Dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2017“ a doprovodného programu ve dnech 08.09.- 09.09.2017. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

75/4/2017
Žádost o ukončení nájemního vztahu
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu na adrese Mírové náměstí 19/11, Litoměřice, s paní PhDr. J. K., bytem Litoměřice, ke dni 31.1.2017 dohodou.

 

76/4/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2784, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2784, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2784, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

77/4/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2902/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2902/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2902/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

78/4/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2742, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2742, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2742, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

79/4/2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2789, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2789, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

80/4/2017
Ukončení Smlouvy o pachtu č. 9470000081 ze dne 5.4.2016, týkající se propachtování pozemků parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 a parc.č. 5107/5 zahrada o výměře 1732m2 v k.ú. Litoměřice, dohodou
a) RM schvaluje ukončení Smlouvy o pachtu č. 9470000081 ze dne 5.4.2016, týkající se propachtování pozemků parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 a parc.č. 5107/5 zahrada o výměře 1732m2 v k.ú. Litoměřice, uzavřené s pachtýřem Semprou Litoměřice s.r.o, IČO:25021621, Českolipská 917/ 6, Litoměřice, dohodou ke dni podpisu
b) RM schvaluje záměr propachtování pozemků parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.

 

81/4/2017
Ukončení Smlouvy o pronájmu zařízení k umístění reklamního poutače č. 9870000005 ze dne 22.10.2015
RM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu zařízení k umístění reklamního poutače č. 9870000005, uzavřené dne 22. 10. 2015 se Stanislavem Dobiášem, IČO: 62616021, Karlovarská 24/18, 350 02 Cheb-Hradiště, výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou tj. k datu 28.2.2016.

 

82/4/2017
Výpůjčka částí pozemků parc.č. 2469/52 a 2469/51 o celkové výměře cca 180m2 k účelu zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 2469/47, 2469/48, 2469/16, 2469/17 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje výpůjčku částí pozemků parc.č. 2469/52 a 2469/51 o celkové výměře cca 180m2 k účelu zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 2469/47, 2469/48, 2469/16,2469/17 vše v k.ú. Litoměřice manželům M. K. a M. K., bytem Litoměřice na dobu určitou do doby vybudování přístupové komunikace, nejdéle do 31.12. 2022.

 

83/4/2017
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 0056/04 ze dne 3.6.2004 („Cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice“)
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 0056/04 ze dne 3.6.2004 se Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace., IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1, týkající se změny bankovního spojení pronajímatele.

 

84/4/2017
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110,47 m² v objektu zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích za účelem využití prostoru k provozování stomatologické ordinace.

 

85/4/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 129 m², který se nachází v přízemí budovy č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností MIST BARS s.r.o. se sídlem Za Vackovem 2209/49, 130 00 Praha 3, IČO: 24733776, zastoupenou jednatelem Miroslavem Stejskalem. Smluvní nájemné činí 1.400 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.03.2017.

 

86/4/2017
Částečná úhrada nákladů vložených do úprav prostoru sloužícího podnikání po ukončení nájemního vztahu
RM schvaluje Ing. Tomáši Neničkovi, IČO: 73180637, bytem Litoměřice, částečnou úhradu investic vložených do úprav prostoru sloužícího podnikání v celkové výši 8.869 Kč.

 

87/4/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 2021/16 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích – HARRIET s.r.o.
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 82,5 m², který se nachází v přízemí budovy č.p. 2021/16 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích, se společností HARRIET s.r.o., se sídlem Pokratická 545, 412 01 Litoměřice, IČO: 28067584, zastoupenou jednatelem Bc. Lukášem Horčičkou a schvaluje slevu na nájemném ve výši 100 Kč/m²/rok (z důvodu snížených stropů není možné plnohodnotné využití prostor). Smluvní nájemné činí 500 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.03.2017.

 

88/4/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem výstavního prostoru budově č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích - „Muzeum křišťálový dotek“
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem výstavního prostoru o celkové výměře 180,20 m², který se nachází ve dvorním traktu budovy č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností HUNAT s.r.o., Dušníky č.p. 3, 413 01 Dušníky, IČO: 273182231, zastoupenou jednatelem MVDr. Alexanderem Huňátem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.04.2017. Smluvní nájemné činí 200,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

89/4/2017
Změna nájemní smlouvy o nájmu pozemku v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích - Thi Lan Anh Nguyen
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 123 v ulici 5. května na městské tržnici v Litoměřicích s paní Thi Lan Anh Nguyen, IČO: 68959818, bytem Litoměřice. Dodatkem č. 2 se upravuje výměra pronajatého pozemku na 28,20 m² s účinností od 01.03.2017. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.12.2009 zůstávají beze změn (Dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

90/4/2017
Revokace usnesení RM č. 16/2/2017 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích – Gastronomické centrum POHODA s.r.o.
RM revokuje své usnesení č. 16/2/2017 a schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 82,92 m², který se nachází v přízemí ve dvorním traktu budovy č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností Gastronomické centrum POHODA s.r.o. se sídlem Křížová 82/10, 412 01 Litoměřice, IČO: 25049577, zastoupenou jednatelkou Jaroslavou Simonovou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.03.2017 do 28.02.2018 s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné ve výši 1.050 Kč/m²/rok a zálohy na služby budou hrazeny po ukončení stavebních úprav, a to nejpozději od 01.05.2017 (návrh nájemní smlouvy přílohou originálního zápisu).

 

91/4/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově č.p. 241/12 v ulici Jezuitská v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 41,65 m², který se nachází v přízemí budovy č.p. 241/12 v ulici Jezuitská v Litoměřicích, s MgA. et MA Lenkou Kahuda Klokočkovou, IČO: 03703681, bytem Litoměřice. Smluvní nájemné činí 200 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.03.2017.

 

92/4/2017
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2016
RM schvaluje Roční zprávu orgánu veřejné správy za rok 2016, vypracovanou útvarem kontroly a interního auditu (viz příloha orig.zápisu).

 

93/4/2017
Schválení smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. na zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti na projekt s názvem „Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171“ pro potřeby získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č.52 - Revitalizace vybraných památek II. (viz příloha orig.zápisu).

 

94/4/2017
a) Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Guldenerova 2577/19, IČO 24729035 o připojení výrobny k distribuční soustavě.
b) Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Guldenerova 2577/19, IČO 24729035 o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě
a) RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Guldenerova 2577/19, IČO 24729035 o připojení výrobny k distribuční soustavě s účinností od 1.1.2017 (dodatek smlouvy – viz příloha orig. zápisu)

b) RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Guldenerova 2577/19, IČO 24729035 o připojení odběrného místa k distribuční soustavě s účinností od 1.1.2017 (dodatek smlouvy – viz příloha orig. zápisu).

 

95/4/2017
Ukončení Nájemní smlouvy č. 9475000025 ze dne 16.11.2016, týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice, dohodou
a) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy č. 9475000025 ze dne 16.11.2016, týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 13.2.2017-19.2.2017, uzavřené s Karlem Berouskem, IČO: 69530033 Rožnovská 1125/20, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, dohodou
b) RM schvaluje vrácení nájemného ve výši 5.000 Kč, uhrazeného dne 14.11.2016, Karlu Berouskovi, IČO: 69530033 Rožnovská 1125/20, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice z důvodu ukončení Nájemní smlouvy č. 9475000025 ze dne 16.11.2016 dohodou.

 

96/4/2017
Záměr zřízení věcného břemene - služebnosti umístění stavby bezbariérových ramp na části pozemku parc.č. 2354/26 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2354/16, na němž je umístěna stavba č.p. 2240 v části obce Předměstí vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene - služebnosti umístění stavby 3 bezbariérových ramp (o celkové výměře 18,45m2) na části pozemku parc.č. 2354/26 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 2354/15, na němž je umístěna stavba č.p. 2240 v části obce Předměstí, vše v k.ú. Litoměřice, formou smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s HHH2015 Plus, družstvo, IČO: 038 62 755, Kroftova 828/1, Žabovřesky, 616 00 Brno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH (nutný geometrický plán).

 

97/4/2017
Schválení navýšení položky „Zjednodušené projekty“ v rozpočtu odboru územního rozvoje z důvodu zafinancování projektové dokumentace pro akci „Administrativní budova Kasárna pod Radobýlem, Litoměřice“ – rozpočtové opatření
RM doporučuje ZM schválit navýšení rozpočtu na položku „Zjednodušené projekty“ o 720.000,- Kč vč. DPH pro zafinancování projektové dokumentace pro akci „Administrativní budova Kasárna pod Radobýlem, Litoměřice“.

 

98/4/2017
Schválení uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem „Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“ s dodavatelem KOBIT – THZ s.r.o., sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČO: 15053920 (viz příloha orig.zápisu).

 

99/4/2017
Rezignace členů zdravotní a sociální komise MUDr. Hany Jáchymové a Renaty Valáškové
RM bere na vědomí rezignaci členů zdravotní a sociální komise pí Valáškové Renaty a MUDr. Jáchymové Hany.

 

100/4/2017
a) Odsouhlasení snížení nájemného na úroveň režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 21.2.2017 na veřejné projednání v rámci projektu MAP ORP LITOMĚŘICE
b) Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 3. 3. 2017 z důvodu konání setkání představitelů obcí ORP Litoměřice
RM schvaluje:
a) snížení nájemného na úroveň režijních nákladů užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky na akci veřejné projednání MAP ORP LITOMĚŘICE, dne 21.2.2017. od 15 do 18 hodin.

b) prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, v Hradu Litoměřice dne 3. 3. 2017 z důvodu konání setkání představitelů obcí ORP Litoměřice.

RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, technické zajištění zázemí uvedených akcí konaných 21.2. a 3.3.2017.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 22.2.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..