Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. usnesení z jednání rady města 06.02.2003

USNESENÍ

na 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. února 2003 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno: 9 členů rady města

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schválila:

1.         dotaci Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích na účast basketbalového mužstva na MS v Brazílii ve dnech 24.-31.5.2003 ve výši 30.000,- Kč z finančních prostředků dle návrhu odboru ŠKaS. Gymnázium J.J. předloží dodatečně nominaci všech účastníků soutěže a zajistí prezentaci jejich úspěchů na kabelové TV.

2.         dotaci pro Závod míru juniorů – Terezín ve výši 30.000,- Kč (10.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠkaS a 20.000,- Kč z rezervy města).

3.         a)         přidělení bytu č. 14 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu Karlu Špadrnovi, bytem Revoluční 8, Litoměřice s podmínkou vrácení stávajícího bytu Městu Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

b)         přidělení bytu č. 2 v DPS V.Krajská 47/7, Litoměřice pani Heleně Šífové, bytem V.Krajská 6, Litoměřice s podmínkou zaplacení fin.příspěvku ve výši 30 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

4.         ubytovací režim Ubytovny pro ubytování sociálně slabších občanů Želetice čp. 706 s následujícími úpravami:

a) aby o ubytování zájemců, na návrh bytové komise se stanoviskem sociál. komise, rozhodla Rada města Litoměřic.

b) aby ubytování bylo poskytnuto na dobu 6 měsíců s možností prodloužení od 1 do max. 6 měsíců dle posouzení sociál. komise.

c) aby o prodloužení nájemní smlouvy rozhodla bytová komise na základě stanoviska komise sociální.

d) aby o dalším řešení či dalším prodloužení smlouvy, na návrh bytové komise se stanoviskem komise sociální, rozhodla Rada města Litoměřic.

5.        smlouvu o ubytování a ubytovací řád Ubytovny pro ubytování sociálně slabších občanů Želetice čp. 706 “

 

 6.        pronájem části pozemku p.č.3068/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 100 m2 na dobu určitou (do kolaudace stavby) za cenu obvyklou tj. 3,- Kč/m2/rok za účelem probíhající výstavby a rekonstrukce veřejných záchodků - internetové kavárny Tomáši Hauptmannovi, Sládkova 5, Litoměřice.

7.         vrácení přeplatku na nájemném půdních prostorů ve výši 2.682,- Kč za měsíc leden a únor 2003 uživateli bytu Ladislavu Vokatému, bytem Mírové nám. 22/14 v Litoměřicích.

8.         pořadí žadatelů o pronájem nebytového prostoru na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců v ul. Velká Dominikánská 285/33, Litoměřice za cenu 500,- Kč/m2/rok s podmínkou uzavření nájemní smlouvy do 30 dnů.

1. Imrich Danihelul. U Školy 150/7, Litoměřice – účel pronájmu: „Společnost přátel Japonska“.

2. Ing. Irena Štyranovául. Michalská 8, Litoměřice – účel pronájmu: dílna na výrobu ručního papíru.

3. Ak.mal. rest. Anna Svobodovául. Hynaisova 427/9, Litoměřice – účel pronájmu: restaurátorský ateliér.

9.         podnájem nebytového prostoru v ul. Mírové nám. 20/12, Litoměřice za podmínek shodných s nájemní smlouvou a dodatkem č.1 na nebytový prostor s firmou RAT s.r.o. Lovosice.

10.       prodloužení platnosti licenční smlouvy společnosti Výstavy s.r.o. Litoměřic na užívání ochranných známek č. reg.180 482 a č. reg. 175 059 do 2.1. 2011 (dodatek smlouvy viz příloha orig. zápisu).

11.       předložené podmínky výběr. řízení na obsazení funkce vedoucího odboru správy majetku města (podmínky viz příloha orig. zápisu).

II.         neschválila:

1.         výměnu bytů mezi paní Miluší Klímovou, bytem č. 1, Kamýcká 1030/10, Litoměřice a panem Michalem Gujdou, bytem č. 1, Stavbařů 2003/4, Litoměřice z důvodu k žádosti nepřiloženého souhlasu manželky p. Gujdy.

III.        ukládá:

1.         odboru ŠkaS ve spolupráci s právníkem města připravit do příštího jednání návrh smlouvy o užívání hokejbalového hřiště SHC Killers základními školami a smlouvu mezi TJ Slavoj a SHC Killers.

2.         OSMM doplnit ubytovací řád o ceník za užití kuchyně, koupelen a prádelny Ubytovny pro ubytování sociálně slabších občanů Želetice čp. 706.

3.         místostarostům zabezpečit dle příslušné kompetence do zasedání rady 6.3. 2003 návrh priorit akcí směřujících k podpoře rozvoje města v horizontu r. 2003-2005.

IV.        revokuje:

1.         své usnesení č. I./5 ze dne 7.1.2003 týkající se prodloužení platnosti licenční smlouvy společnosti Výstavy s.r.o. Litoměřic na užívání ochranných známek č. reg.180 482 a č. reg. 175 059.

V.         vyhlašuje:

1.         výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího odboru správy majetku města

VI.        navrhuje:

1.         ZM sladit názvy v jeden  „Ubytovna pro ubytování sociálně slabších občanů, Želetice čp. 706.“ a „Ubytovna pro neplatiče, Želetice čp. 706“

           

                                                                     

Jiří Landa                                                      Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta                                                              starosta

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu