Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

32. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.12.2011

USNESENÍ

V Ý P I S

32. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.12.2011

od 9:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  32.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

962/32/2011

Stanovení ceny za svoz komunálních  odpadů pro  rok 2012

RM schvaluje  spol. BEC odpady s.r.o., Prosmycká 2, Lovosice  navýšení  ceny  za svoz  komunálních odpadů  pro  rok 2012   dle varianty c): Společnost BEC po jednáních  na odboru životního  prostředí  ustoupila ze  svého původního požadavku  a vznesla nový požadavek na zvýšení ceny o inflaci 1,8 % ale na svoz jak směsného tak i separovaného odpadu, což představuje celkové navýšení nákladů o max.228.849,- Kč  bez DPH na  rok, bez nároků na rozpočtovou rezervu.

963/32/2011

Pronájem  nebytového prostoru – kanceláře, chodby a sociálního zařízení v č.p. 68 Tyršovo náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – kanceláře, chodby a sociálního zařízení v č.p. 68 Tyršovo náměstí v Litoměřicích o celkové ploše 61,80 m2 za roční nájemné ve výši 23.490,- Kč včetně služeb, a to pouze zájemcům, kteří budou propagovat a podporovat cestovní ruch města a regionu.

964/32/2011

Podání přihlášky do soutěže “Historické město roku 2012”

RM pověřuje odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, aby do 31.12.2012 ve spolupráci s odborem územního rozvoje MěÚ vypracoval a podal přihlášku do soutěže “Historické město roku 2012”.

965/32/2011

Návrh změny ceníku za poskytované služby v Domově pro matky s dětmi

RM schvaluje ceník za poskytované služby v Domově pro matky s dětmi v Litoměřicích s účinností od 1.1.2012 (viz příloha orig. zápisu)

966/32/2011

Pronájem kancelářských prostor včetně vybavení a služeb Úřadu práce ČR

RM schvaluje pronájem kancelářských prostor  v budově MěÚ Litoměřice na Mírovém náměstí 17/9 o rozměrech 118,3 m2 (včetně vybavení a služeb) Úřadu práce ČR za měsíční nájemné a zálohu na služby ve výši 40.108,- Kč (bez telefonních poplatků, které budou účtovány podle skutečného stavu).

967/32/2011

Grantová pravidla pro program podpory v oblasti kultury a jejich vyhlášení

RM schvaluje grantová pravidla pro program podpory v  oblasti kultury a souhlasí s doplněním

výjimky poskytnutí dotace, kdy lze udělit výjimku při významné reprezentaci města i v zahraničí

a souhlasí s jejich vyhlášením (viz příloha orig.zápisu).  

968/32/2011

Grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení a jejich vyhlášení

RM schvalujegrantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení a souhlasí s jejich vyhlášením (viz příloha orig. zápisu). 

969/32/2011

Grantová pravidla pro program podpory v oblasti sportu a jejich vyhlášení

RM schvaluje grantová pravidla pro program podpory v oblasti sportu a souhlasí s jejich vyhlášením (viz příloha orig. zápisu). 

970/32/2011

Grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícími s dětmi a mládeží – volný čas dětí a jejich vyhlášení

RM schvaluje grantová pravidla pro program podpory organizacím pracujícími s dětmi a mládeží – volný čas dětí a souhlasí s jejich vyhlášením (viz příloha orig. zápisu). 

971/32/2011

Odpis nevymožených pokut za dopravní přestupky a nároků náhrad nákladů řízení

RMbere na vědomí odpis nevymožených pokut (pohledávek) za dopravní přestupky a nároků náhrad nákladů řízení v celkové výši 1,062.903,66-Kč, vzniklých z přestupkových řízení, které vedl odbor dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice v období od 01.01.2003 – do 31.12.2005, z důvodu uplynutí zákonné lhůty pro výkon rozhodnutí (viz příloha č. 2 orig. zápisu).

RMbere na vědomí odpis nevymožených pokut (pohledávek) za dopravní přestupky a nároků náhrad nákladů řízení v celkové výši 40.000,-Kč, vzniklých z přestupkových řízení vedených odborem dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice proti osobám, které již zemřely (viz příloha č. 1 orig. zápisu).

972/32/2011

Uzavření smlouvy s občanským sdružením HELP-LT na úklid města

RM schvaluje uzavření smlouvy s občanským sdružením HELP-LT na úklid města (viz příloha orig. zápisu) za 30.000,- Kč/měsíčně. Bude znovu projednáno v polovině roku 2012.

 

973/32/2011

Schválení dohody o splátkách – Ivan Magyar

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Ivana Magyara, ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, na částku 7.226,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

974/32/2011

Schválení dohody o splátkách – Viera Dudková

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Vieru Dudkovou, bytem Litoměřice, na částku 11.826,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

975/32/2011

Schválení dohody o splátkách – Jindřiška Chlumecká

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Jindřišku Chlumeckou, bytem Litoměřice, na částku 4.341,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

976/32/2011

Schválení uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Trejbalem

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Petrem Trejbalem,  IČ: 71458841, Lidická 10, 412 01 Litoměřice, zapsaným v seznamu advokátů pod č.10982, a to na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31.12.2012 (viz.příloha orig. zápisu).     

977/32/2011

Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant na rok 2012

a)       RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

b)       RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2012.  

978/32/2011

a) Rezignace členů Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Ing. Aleny Romanové a Mgr.  Zuzany Legnerové

b) Jmenování nových členů Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

a)      RM bere na vědomí rezignaci členů Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 por. Ing. Aleny Romové a Mgr. Zuzany Legnerové s účinností od 1. 1. 2012.

b)      RM jmenuje nové členy Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 nprap. Pavlu Kofrovou, Bc. Renatu Cermanovou, Janu Hanouskovou a Mgr. Jana Kožešníka s účinností od 1. 1. 2012 (seznam členů komise přílohou orig. zápisu).

979/32/2011

Schválení uzavření Dohody o užívání mezinárodní certifikační známky Fairtrade

RM schvaluje uzavření Dohody o užívání mezinárodní certifikační známky Fairtrade třetími stranami uzavřené mezi Asociací pro fair trade a Městem Litoměřice (dohoda přílohou orig. zápisu).

980/32/2011

Ukončení NS č. 9170000325 ze dne 27.8.2010, týkající se pozemku p.č. 4550/1

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000325 ze dne 27.8.2010 k pozemku p.č. 4550/1 v k.ú. Litoměřice(Schandlová Lenka, Polepy) výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM ukládá OSMM zveřejnit pozemek p.č. 4550/1, trvalý travní porost o výměře 1772m2 v k.ú.Litoměřice k dalšímu pronájmu zahrady od 1.4.2012 na úřední desce.

981/32/2011

Prodloužení nájemní smlouvy

RM schvaluje paní H.V. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5, Revoluční 1831/7, Litoměřice do 31.12.2012.

982/32/2011

Přidělení městského bytu na základě veřejné nabídky-byt č. 3, na Mírovém náměstí 10/2

RM schvaluje přidělení bytu č. 3, Mírové náměstí 10/2, o velikosti 2+1 (81,16 m2) v Litoměřicích panu R.Š., Jarošova 360/24, Litoměřice. Výše nájemného se určuje 65,-Kč/m2/měsíc (r.2012), 80,-Kč/m2/měsíc (r. 2013). Nájemní smlouva se uzavírá od 1.2.2012 na dobu neurčitou.

983/32/2011

Výměna bytu

RM neschvaluje panu J.P., Revoluční 1831/7, Litoměřice výměnu bytu č. 58 na téže adrese.

984/32/2011

Výměna městského bytu

RM schvaluje manželům  K. a S. G. směnu (výměnu) části bytu č. 2 na Mírovém náměstí 156/29 za byt č. 3 v ul. Kubínova 438/6 v Litoměřicích, který je dosud užíván stávajícími nájemníky, přičemž realizace této výměny je podmíněna uvolněním bytu v ul. Kubínova.

985/32/2011

Výměna městského bytu

RM schvaluje manželům  M. a B. P. směnu (výměnu) bytu č. 3 v ul. Kubínova 438/6 v Litoměřicích za byt č. 29 v ul. Stránského 1754/27 v  Litoměřicích, přičemž realizace této výměny je podmíněna vyklizením bytu v ul. Stránského.

986/32/2011

Zřízení krizové ubytovací jednotky na ubytovně v Želeticích

RM schvaluje zřízení krizové ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích. O obsazení krizové jednotky rozhoduje provozovatel ubytovny Naděje o.s. dle momentální potřeby a je povinen toto nahlásit na ÚSBH, kde bude pro ubytované připravena řádná Dohoda o poskytnutí přístřeší. Maximální délka pobytu v krizové jednotce se stanovuje na 30 dní a platí tyto platební podmínky: dospělá osoba 75,-Kč/den, dítě do 15 let 25,-Kč/den, dítě nad 15 let 50,-Kč/den.

987/32/2011

Informace z auditu finančního, auditu shody a systému provedeného u Odboru dopravy 
a silničního hospodářství

RM bere na vědomí informaci z auditu finančního, auditu shody a systému na Odboru dopravy a silničního hospodářství - systém pokladny (viz příloha orig.zápisu).

988/32/2011

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené v Centrální školní jídelně Litoměřice, Svojsíkova 7

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly provedené v Centrální školní jídelně Litoměřice, Svojsíkova 7 (viz příloha orig.zápisu).

989/32/2011

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené v Městské nemocnici v Litoměřicích, Žitenická 18, Litoměřice

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly provedené v Městské nemocnici v Litoměřicích, Žitenická 18, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

990/32/2011

Vyhodnocení veřejnosprávních kontrol a auditů za rok 2011

RM bere na vědomí informaci o Vyhodnocení veřejnosprávních kontrol a auditů za rok 2011 (viz příloha orig.zápisu).

991/32/2011

Změna organizačního řádu PO TSM včetně Organizační struktury od 1. 1. 2012

RM schvaluje změnu Organizačního řádu PO Technických služeb města Litoměřice včetně Organizační struktury od 1. 1. 2012 (viz příloha orig.zápisu).

992/32/2011

Plán nákladů a výnosů na rok 2011 PO TSM

RM schvaluje plán nákladů a výnosů  TSM Litoměřice na rok 2011 (viz příloha orig.zápisu).

993/32/2011

Snížení parkovného pro služební vozidla Úřadu práce v Litoměřicích

RM schvaluje poskytnutí slevy na parkovací kartu č. 303 – parkoviště u Okresního soudu, pro služební vozidla Úřadu práce v Litoměřicích.

994/32/2011

Změna osobního příplatku a příplatku za vedení ředitele Městské nemocnice

RM na návrh dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích schvaluje změnu osobního příplatku a příplatku za vedení ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích MUDr. Leoše Vysoudila, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, s účinností od 01.01.2012 (viz příloha originálu zápisu).

995/32/2011

Návrh úspor za vydávání Radničního zpravodaje + nabídka na vydávání Kulturního dvouměsíčníku

a) RM schvaluje změnu firmy, která bude tisknout Radniční zpravodaj, a to s účinností od ledna roku 2012. Činí tak s cílem dosáhnout žádoucí finanční úspory.

b) RM nesouhlasí s využitím nabídky p. Dostála na vydávání Kulturního dvouměsíčníku.

996/32/2011

Organizační řád Města Litoměřice od 1.1.2012

RM schvaluje Organizační řád Města Litoměřice s účinností od 01.01.2012 (viz příloha orig.zápisu).

997/32/2011

Složení výběrové komise na funkci ředitele/ky PO Srdíčko

a)  RM bere na vědomí informaci místostarosty Jana Szántó o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitel/ka Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, dle podmínek zveřejněných v oznámení ( viz příloha )

 b)  RM jmenuje výběrovou komisi pro1.kolo výběrového řízení (otvírání obálek)

Předseda komise:         2. místostarosta Jan Szántó

Členové:                       3. místostarosta Mgr. Václav Červín

                                      vedoucí OSVaZ Ing. Bc. Renáta Jurková

c)   RM jmenuje výběrovou komisi pro 2.kolo výběrového řízení (osobní pohovor a výběr vhodného kandidáta)

Předseda komise:          2. místostarosta Jan Szántó

Členové:                        3. místostarosta Mgr. Václav Červín

                                       tajemník MěÚ Ing. Karel Chovanec

                                       vedoucí OSVaZ Ing. Bc. Renáta Jurková

                                       vedoucí OŠKSaPM Ing. Andrea Křížová

998/32/2011

Žádost OS Puellae cantantes o finanční příspěvek na Mezinárodní soutěž pěveckých sborů v Cincinnati v USA

RM schvaluje přidělení finančního příspěvku OS Puellae cantantes  v částce  34.000,-Kč na účast v mezinárodní soutěži World Choir Games v Cincinnati v USA a schvaluje znění předložené smlouvy  o poskytnutí dotace (viz příloha  orig. zápisu).

 

999/32/2011

Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2011 (ze mzdových prostředků PO v rámci rozpočtů od KÚ ÚK)

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr. Milanu Slukovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, řediteli ZŠ Havlíčkova – Mgr. Vladimíru Vaňkovi, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ na Valech – Mgr. Petru Krňákovi a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

1000/32/2011

Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2011 (ze mzdových prostředků PO v rámci rozpočtů od KÚ ÚK)

RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc. Monice Mejtové a ředitelce DDM Bc. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu)

1001/32/2011

Smlouva s Úřadem práce ČR o organizaci a výkonu veřejné služby

RM schvaluje uzavření Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Městem Litoměřice

a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Ústí nad Labem (viz příloha orig. zápisu). Smlouva nabývá účinnosti dne 1.1.2012.

1002/32/2011

Úhrada nákladů na vysoušení zdiva v Dílně ručního papíru ve Velké Dominikánské 33 - žádost o finanční příspěvek

RM schvaluje úhradu nákladů spojených s vysoušením zdiva v pronajatém objektu Ing. Ireně Štyrandové - Dílna ručního papíru ve Velké Dominikánské 33 v Litoměřicích ve výši 8.200,- Kč (úhradu zajistí ÚSBH).

1003/32/2011

Ukončení nájemního vztahu a prominutí nákladů spojených nájmem za neužívaný nebytový prostor v KDH

RM schvaluje panu Antonínu Němcovi ukončení smluvního vztahu ke dni 30.09.2011 a odpuštění nákladů, spojených s nájmem nikdy neužívaného nebytového prostoru v KDH (hudební zkušebna).  

1004/32/2011

Žádost o vydání parkovací karty – JUDr. Pospíšil

RM schvaluje vydání parkovací karty na rok 2012 na parkoviště Na Valech (u Okresního soudu) pro JUDr. Luboše Pospíšila, advokátní kancelář, Osvobození 714 /4, Litoměřice.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu