Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

32. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 1.12.2015

USNESENÍ
VÝPIS
z 32. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1.12.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 32. jednání projednala pod usnesením č.:

821/32/2015
Zábor veřejného prostranství – Zahrada Čech, s.r.o. - Vánoční trhy
RM bere na vědomí zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro spol. Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 22794701 za účelem pořádání Vánočních trhů od 30.11. – 31.12.2015.

 

822/32/2015
Dotační program – Podpora sociálních služeb na rok 2016
RM doporučuje ZM schválit dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

823/32/2015
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2016
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2016 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

824/32/2015
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2016
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2016 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu)

 

825/32/2015
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 z 15 dětí na 16 dětí na období školního roku 2015/2016.

 

826/32/2015
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012 – PO MKZ v Litoměřicích
RM doporučuje ZM schválit dodatek č.2 ke zřizovací listině Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 ze dne 25.4.2012. (viz příloha orig. zápisu).

 

827/32/2015
Smlouva o výpůjčce nemovitého majetku – PO MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku mezi Městem Litoměřice a Městskými kulturními zařízeními v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

828/32/2015
Rozpočtová opatření v rámci odboru životního prostředí
RM schvaluje rozpočtová opatření v rámci rozpočtu odboru OŽP (viz příloha orig. zápisu).

 

829/32/2015
Zveřejnění adresného záměru dlouhodobé výpůjčky zastřešeného pozemku parc. č. 5251/9 a zpevněné plochy parc. č. 5251/28 v Kasárnách pod Radobýlem v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostoru pro uložení ženijního materiálu
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru dlouhodobé výpůjčky zastřešeného pozemku parc. č. 5251/9 (2425 m2) a zpevněné plochy parc. č. 5251/28 (4844 m2) v Kasárnách pod Radobýlem v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostoru pro uložení ženijního materiálu. Žadatelem o výpůjčku je Ministerstvo obrany ČR – 15. ženijní pluk, 391 65 Bechyně.

 

830/32/2015
Aktualizace nájemní smlouvy uzavřené s Fondem ohrožených dětí, z.s
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 13.2.2006 uzavřené s Fondem ohrožených dětí, z.s., Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, zastoupeným panem Janem Vaňkem, DiS. Dodatkem č. 1 nájemní smlouvy ze dne 13.2.2006 se upravuje platba nákladů za služby a energie s účinností od 1.1.2016 (Dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

831/32/2015
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 899-21218-18 s Českou pojišťovnou a.s. o pojištění odpovědnosti
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 pojistné smlouvy ke stávající smlouvě o pojištění odpovědnosti (odpovědnost za škodu způsobenou městu starostou, popř. místostarostou, členem rady nebo zastupitelstva) uzavřené s Českou pojišťovnou, a.s. s účinností od 01.12.2015.

 

832/32/2015
Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rok 2016
a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice pro rok 2016 (příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2016.

 

833/32/2015
Odsouhlasení partnerství v rámci projektu „MAP ORP LITOMĚŘICE“
RM souhlasí s partnerstvím v rámci projektu „MAP ORP LITOMĚŘICE“ (viz příloha orig. zápisu).

 

834/32/2015
Kalkulace cen prací a služeb PO TSM pro město Litoměřice na rok 2015
RM schvaluje kalkulace cen prací a služeb PO TSM Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2015 (viz příloha orig. zápisu)..

 

835/32/2015
Parkovací karty pro potřeby vedení města
RM schvaluje přidělení 8 parkovacích karet pro potřeby vedení města.

 

836/32/2015
Schválení přílohy k organizační struktuře PO TSM Litoměřice
RM schvaluje přílohu k organizační struktuře TSM Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

837/32/2015
Ukončení plné moci pro PO MKZ v Litoměřicích
RM ruší plnou moc ze dne 29.9.2004 k uzavírání nájemních smluv v nebytových prostorech pro organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, příspěvková organizace, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 s účinností od 1.1.2016.

 

838/32/2015
Schválení vyúčtování občanskému sdružení Fotoklub Porta
RM schvaluje vyúčtování smlouvy č. ŠKAS 42/14 ve výši 5.000,-Kč, které byly použity na akce: ,,Litoměřice z nadhledu“ a ,,Litoměřice z blízka“.

 

839/32/2015
Schválení termínů konání RM a ZM na 1. pololetí roku 2016
RM schvaluje termíny konání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na 1. pololetí r. 2016.
RM: 14.1., 28.1., 18.2., 3.3., 24.3., 7.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 21.6.
ZM: 11.2., 21.4., 30.6.

 

840/32/2015
Schválení programu veřejného jednání ZM 10.12.2015
RM schvaluje program na veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 10.12.2015 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.
PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 30.11.2015
2. Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2016
3. a) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o zákazu kouření
b) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
4. a) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za komunální odpad
b)Schválení obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 o místním poplatku ze psů
5. Revokace usnesení č. 139/6/2015 ze dne 25.6.2015 o zveřejňování smluv uzavíraných městem Litoměřice
6. Uveřejňování výzev k podání nabídky při zadávání veřejných zakázek
7. Revokace usnesení č. 70/03/2015 - návrh na uvolnění předsedy KV při ZM
8. Vybudování dětského přírodního hřiště na Mostné hoře
9. Žádost spol. Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice o finanční příspěvek - „Kluziště na vánočních trzích v Litoměřicích“
10. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012 s PO MKZ Litoměřicích
11. Dotační program – Podpora sociálních služeb na rok 2016
12. Prominutí dluhu, schválení dohody o splátkách
13. Žádost o prodloužení doby splatnosti kupní ceny za BJ č. 1834/5 v ul. Revoluční v k.ú. Litoměřice
14. Odstoupení od smlouvy na prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova v k.ú. Pokratice
15. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - II. etapa 2016“
a) podání žádosti a realizace záměru projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - II.etapa 2016“ dle projektové dokumentace formou finanční dotace ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2016 - podprogramu 117D0620 Regenerace sídlišť 2016
b) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - II.etapa 2016“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 30 % celkových rozpočtových nákladů akce
16. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ÚZSVM
17. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Litoměřice
18. Schválení Akčního plánu 2016
19. Participativní rozpočet - informace o aktuálním stavu přípravy
Majetkové záležitosti:
Záměry:
20. Prodej pozemku parc.č. 416 o výměře 1170 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště
21. Prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast.plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice
22. Prodej pozemku parc.č. 1009/5 o výměře 77 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
23. Prodej pozemku parc.č. 917/1 o výměře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
24. Prodej části pozemku parc.č. 2962/4 o výměře cca 9 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)

Prodeje:
25. Prodej pozemku parc.č. 917/2 o výměře 47 m2 v k.ú. Litoměřice a zřízení služebnosti – práva chůze a jízdy ve prospěch Vězeňské služby ČR
26. Prodej pozemku parc.č. 278/3 o výměře 50 m2 (zast.plocha) a 278/4 o výměře 200 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc.č. 69 o výměře 374 m2 včetně stavby s č.p. 263 v k.ú. Litoměřice
28. Prodej pozemku parc.č. 2355/140 o výměře 736 m2 v k.ú. Litoměřice
29. Prodej pozemku parc.č. 2355/141 o výměře 687 m2 v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc.č. 2355/142 o výměře 1218 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej pozemku parc.č. 2355/143 o výměře 757 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Prodej pozemku parc.č. 2355/144 o výměře 717 m2 v k.ú. Litoměřice
33. Prodej pozemku parc.č. 2355/145 o výměře 774 m2 v k.ú. Litoměřice
34. Prodej pozemku parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební),parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná) a 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice
35. Prodej části pozemku parc.č. 2877/4 o výměře cca 20 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice smlouvou o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o právu stavby
36. Bezúplatný převod nemovité věci na pozemku parc.č. 5227/26, 5227/28, 5227/30 a 5227/31, 5227/36, 5227/40, 5251/1, 5251/2, 5251/9, 5251/14, 5251/18, 5251/21, 5251/27 a 5251/42 ve vl. města v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6172/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
37. Bezúplatný převod nemovité věci na pozemku parc.č. 5251/6 a 5251/7 ve vl. města v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6103/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
38. Nákup nemovité věci: stavby v bývalém areálu „kasárna Pod Radobýlem“ v k.ú. Litoměřice stojící na pozemcích parc.č. 5251/4, 5251/29, 5251/31, 5251/32, 5251/33 a 5251/34 ve vl. města v k.ú. Litoměřice a pozemku parc.č. 5251/63 o výměře 24m2 v k.ú. Litoměřice
39. Částečná revokace usnesení ZM č. 150/6/2015 ze dne 25.06.2015 - Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě
40. Částečná revokace usnesení ZM č. 183/6/2014 ze dne16.09.2014 - Nákup pozemku parc.č. 2721/2 o výměře 235 m2 a 2721/3 o výměře 867 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
41. Prodej BJ 427/11 v ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
42. Prodej BJ 1753/1 v ul. Mládežnická 1753/8 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti práva chůze a jízdy k části pozemku parc. č. 3363/1 v k.ú. Litoměřice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2188/1 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 5227/48,5227/101,5227/103 a 5227/104 v k.ú. Litoměřice
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti IS, umístění, provozování údržby a oprav kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 5251/35 v k.ú. Litoměřice.
47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav zařízení veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 4814 a 4843/1 v k.ú. Litoměřice
V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

 

841/32/2015
Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě – Smola Stavby, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy vodního prvku a opravy komunikací – Výstaviště Zahrada Čech“ mezi Městem Litoměřice a firmou Smola Stavby, s.r.o., Dukelská 2050/3, Litoměřice, IČO: 28731492 (viz příloha orig. zápisu).

 

842/32/2015
Darovací smlouva č. 5/2015 se Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 5/2015 mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, IČO: 46772707 (viz příloha orig. zápisu).

 

843/32/2015
Uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků s obcí Malíč
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s Obcí Malíč za částku 1.800,- Kč za jeden řešený případ a to na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

 

844/32/2015
Žádost o finanční příspěvek na zhotovení kopie pamětní desky Eberharta Eyserta
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 13.000 Kč panu A.Y, bytem Litoměřice na zhotovení kopie pamětní desky Eberharta Eyserta a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

845/32/2015
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká“ – méněpráce
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 - méněpráce ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká“ se společností METALL QUATRO spol. s r.o., se sídlem Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČO: 61538213 (viz příloha orig. zápisu).

 

846/32/2015
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

847/32/2015
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2015/2016.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1. mistostarosta města

Zapsala: Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu