Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

31. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.12.2011

 

USNESENÍ

výpis

31. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.12.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  31.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

929/31/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Hospic sv. Štěpána

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Rybářského náměstí v Litoměřicích pro Hospic sv. Štěpána, o.s., Rybářské nám. 662/4, Litoměřice za účelem pořádání tradičního představení „Živý betlém“ dne 23.12.2011.

930/31/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – p. Doležálek, ÚL

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Doležálka, ÚL za účelem pořádání vepřových hodů dne 13.12.2011.

 

931/31/2011

Schválení seznamu staveb.úprav na výstavišti pro r. 2012 – Výstaviště ZČ

RM schvaluje předložený návrh stavebních úprav na Výstavišti Zahrad Čech Litoměřice pro společnost Výstavy, s.r.o., Na Vinici 13, Litoměřice pro rok 2012.(viz příloha orig. zápisu).

           

932/31/2011

Odpuštění/snížení poplatku za použití projektoru a plátna v sále Gotického hradu pro akci „Jiráskovy sady – projednání s veřejností“

RM schvaluje odpuštění poplatku za použití projektoru a plátna v sále Gotického hradu pro akci „Jiráskovy sady – projednání s veřejností“.

933/31/2011

Schválení dodavatele na rekonstrukci zahrad MŠ Plešivecká + Srdíčko

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Rekonstrukce zahrad MŠ + stacionáře Srdíčko, Revoluční, Litoměřice“ firmu Jan Smola, Dukelská 3, Litoměřice a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

 

934/31/2011

Schválení smlouvy s nadaci PROMĚNY o nadačním příspěvku.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nadačním příspěvku s nadací PROMĚNY, Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00 (viz příloha orig.zápisu).

935/31/2011

Poskytnutí dotace sportovnímu klubu T.T.C. Litoměřice na 1.ligu žen

RM doporučuje ZM poskytnutí dotace sportovnímu klubu T.T.C. Litoměřice na 1.ligu žen ve výši 13.392,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP v rámci dotace na činnost sport. oddílům (žádost viz orig. zápisu).

936/31/2011

Poskytnutí dotace SK gymnastiky a trampolíny Pokratice – Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace Sportovnímu klubu gymnastiky a trampolín Pokratice – Litoměřice na částečnou úhradu nákupu ochranných gumových koberců ve výši 6.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP (žádost viz orig. zápisu).

937/31/2011

Odpis nedobytných pohledávek PO MKZ v Litoměřicích ve výši 516 137,00 Kč.

RM doporučuje ZM schválit PO Městská kulturní zařízení Litoměřice, Na Valech 2028, odpis nedobytných pohledávek ve výši 516.137,00 Kč.

938/31/2011

Vyúčtování Vinobraní 2011        

RM bere na vědomí vyúčtování Vinobraní 2011 a nařizuje MKZ převést částku 91.773,- Kč do rozpočtové rezervy Města Litoměřice.

939/31/2011

Schválení dohody o splátkách - Miloslava Steifová

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Miloslavu Steifovou, Litoměřice, na částku 9.580,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

 

 

 

940/31/2011

Prominutí poplatku z prodlení - Ladislav Svoboda

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 11.667,-Kč ve výši 60%, (tedy 7.000,-Kč), pro Ladislava Svobodu, Litoměřice.

941/31/2011

Úprava místních komunikací na pozemcích p.č. 2212/2 a a p.č. 2212/9 v k.ú. Litoměřice v rámci stavby Komerční a bytové centrum Lineta Litoměřice - Prodejna Lidl

RM schvaluje  uzavření dohody o umístění stavby chodníku a úpravy  místní komunikace na částech pozemků p.č. 2212/2 a a p.č. 2212/9 v k.ú. Litoměřice v rámci „SO 12 Úprava místních komunikací“ stavby „Komerční a bytové centrum Lineta Litoměřice Prodejna Lidl“ s investorem stavby spol. Lidl Česká republika v. o. s., Nárožní ul. 1359/11, 158 00 Praha 5 – Stodůlky s podmínkou bezúplatného převedení chodníku na Město Litoměřice

 

 

 

 

 

 

 

942/31/2011

Pronájem části pozemku p.č. 1358/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 22 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1358/1,ostatní plocha, jiná plocha výměře cca 22 m2 v k.ú.Litoměřice pod stavbou garáže manželům Jiřině a Vladimíru Nerglovým, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 9,- Kč/m2/rok.

 

 

 

943/31/2011

Pronájem části  pozemku p.č.4362/4, zahrada, o výměře 921m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje  ukončení nájemní smlouvy č. 9170000188 uzavřené dne 25.4.2001mezi Městem Litoměřice  a Karlem Zatírandou, Most na část pozemku p.č. 4362 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1026 m(zahrada)  dohodou  ke dni  31.12.2011.

RM schvaluje pronájem části  pozemku p.č.4362/4, zahrada, o výměře 921 m2 v k.ú. Litoměřice, za účelem užívání zahrady manželům Arfanu Suleymanovi Velimu a Zyumbyul Ismail Veli, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1989,- Kč/rok s účinností nájemní smlouvy od 1.1.2012.

 

 

944/31/2011

Snížení nájemného – vlastní investice do měst. bytu v Litoměřicích (manželé Mátlovi)

RM schvaluje  snížení  nájmu  pro  manželé Janu a Stanislava Mátlovi a  stanovuje  jeho  výši  na 50,- Kč/m2/měsíčně pro období od 01.01.2012 do 30.11.2012 vzhledem k jejich finanční spoluúčasti na investici do městského bytu. Od data 01.12.2012 budou nájemci platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 30.11.2012 nájemcům nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.   

945/31/2011

Nabídka pronájmu měst. bytu č. 5, Mírové náměstí 22/14, (4+1)

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem městského bytu č. 5, Mírové náměstí 22/14, o velikosti 118,92 m(4+1).

946/31/2011

Nabídka pronájmu měst. bytu č. 3, Mírové náměstí 22/14, (2+1)

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem městského bytu č. 3, Mírové náměstí 22/14, o velikosti 163,80 m(2+1).

 

 

 

947/31/2011

Prodloužení nájemní smlouvy    

RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 48, paní N.B, Revoluční 1831/7, Litoměřice do 30.11.2012.

 

 

 

948/31/2011

Revokace usn.č. 822/28/2011 ze dne 20.10.2011 a prodloužení ubytování v UŽ

RM revokuje své usnesení č. 822/28/2011 ze dne 20.10.2011 a schvaluje panu L.T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně Dům „Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 30.6.2012.

949/31/2011

Prodloužení ubytování v UŽ

RM schvaluje paní MT. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně Dům „Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 30.6.2012.

 

 

 

950/31/2011

Přidělení bytu

RM neschvaluje přidělení bytu paní I.K., bytem Vodárenská 297, Terezín.

 

 

951/31/2011

Přidělení bytu

RM neschvaluje přidělení bytu paní V.M, bytem Kubínova 8, Litoměřice.

952/31/2011

Přidělení měst. bytu na základě veřejné nabídky byt č. 1, na Mírovém nám.10/2, (3+1)

RM schvaluje přidělení bytu č. 1, Mírové náměstí 10/2, o velikosti 3+1 (96,81 m2) v Litoměřicích panu D.H., Litoměřice. Výše nájemného se určuje 65,-Kč/m2/měsíc (r. 2012), 80,-Kč/m2/měsíc (r. 2013). Nájemní smlouva se uzavírá od 1.1.2012 na neurčito.

953/31/2011

Opakovaná žádost o ubytování v UŽ

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“ paní A.S, Turgeněvova 18, Litoměřice.  

 

 

 

954/31/2011

Opakovaná žádost o ubytování v UŽ

RM schvaluje paní A.T., t.č. Revoluční 1831/7, Litoměřice přidělení ubytovací jednotky č. 203/204 na ubytovně „Dům Naděje“. Dohoda o poskytnutí ubytování se uzavírá od 1.12.2011 do 31.3.2012 za podmínky přímé úhrady nájemného ze sociálních dávek a řádného plnění splátek dle splátkového kalendáře. 

955/31/2011

Termíny jednání RM a ZM na 1. pololetí r. 2012

RM schvaluje termíny na jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na 1.pololetí roku 2012.

RM: 5.1., 17.1., 7.2., 28.2.,15.3., 29.3., 10.4., 26.4., 10.5., 22.5., 7.6., 26.6.

ZM:  26.1., 8.3., 19.4., 31.5.

956/31/2011

Schválení programu na jednání ZM dne 15.12.2011

RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15.12.2011 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění /stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.12. 2011

2.       Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.       Návrh rozpočtu Města Litoměřice na rok 2012

4.       Rozpočtový výhled Města Litoměřice na období 2013 - 2015

5.       Dodatek ke smlouvě o půjčce Středisku ekolog.výchovy SEVER     

6.       Schválení dohody o splátkách

7.       Schválení dodatku k dohodě o splátkách

8.       Schválení prominutí poplatku z prodlení

9.       Souhlas se zastavením exekuce                             

10.   Vydání nové obecně závazné vyhlášky regulující provozování VHP a VLT na území města                                 

11.   Schválení záměru využití budovy č. p. 737 na parcele č. 3291 pro účely vybudování komunitního aktivizačního a poradenského centra pro romské rodiny z Revoluční ulice

12.   Poskytnutí dotace a schválení smlouvy o dotaci sportovnímu klubu T.T.C. Litoměřice

13.   Odpis nedobytných pohledávek PO MKZ v Litoměřicích      

14.   Odpis nevymožené pokuty za přestupky, nároku na náhradu škody a nároku náhrady nákladů řízení z přestupkového řízení po zemřelém                 

15.   Schválení dohody o narovnání mezi Městem Litoměřice a ČSAD Slaný a.s.

Majetkové záležitosti:

Záměry:

16.   Prodej nemovitosti včetně pozemku p.č. 1755/4 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice

17.   Prodej pozemku p.č. 4430/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice

18.   Prodej pozemku p.č. 3850/1 o výměře 157 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

19.   Prodej pozemku p.č. 3408/42 o výměře 283 m2, p.č. 3408/67 o výměře 245 m2, část p.č. 3408/34 o výměře cca 118 m2 a část p.č. 3408/41 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

 1. Směna pozemků p.č. 154/4 o výměře 3 m2 a p.č. 154/5 o výměře 4 m2 (vl.město) za p.č. 1265/172 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice

21.   Podání žádosti o  bezúplatný převod pozemku p.č. 2478 o výměře 497 m(ostatní pl.) v k.ú. Litoměřice na ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha

Prodeje :

22.   Prodej pozemku p.č. 4556 o výměře 14 m2 (zast.plocha), p.č.4557 o výměře 1623 m2 (zahrada) a p.č. 4559 o výměře 56 m(travní porost)

 1. Prodej části pozemku p.č. 2191/1 o výměře cca 303 mv k.ú.Litoměřice „Komerční a bytové centrum Lineta „ (nutný odděl.geomet.plán)

24.   Prodej pozemku 4521/14 o výměře 19 m2 (zast.) a p.č. 4521/13 o výměře 634 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň)

 1. Bezúplatný převod pozemku par.č.1527/16 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha - komunikace), vl. ČR ÚZSVM, Praha
 2. Bezúplatný převod pozemku par.č.246/3 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha - komunikace), vl. ČR ÚZSVM, Praha
 3. Bezúplatný převod pozemku par.č.4006/89 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- sportoviště), vl. ČR ÚZSVM, Praha
 4. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice vl. PF ČR, Praha

29.   Doplnění usnesení ZM č. 230/8/11 ze dne 15.09.2011 (směna pozemků s finančním vyrovnáním) v k.ú. Pokratice

 1. Revokace části usnesení ZM č. 270/9/11 ze dne 3.11.2011 (prodej pozemku změna kupujícího)
 2. Prodej stavby č.p. 2022 včetně pozemku p.č. 1313/35 o výměře 507 m2 a p.č. 1313/95 o výměře 639 m2 v k.ú. Litoměřice (bývalá POHODA)
 3. Prodej nemovitostí (jiné stavby bez č.p.) včetně pozemků : p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, p.č. 4008/16 o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 ma p.č. 4008/22 o výměře 659 m2 v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH)
 4. Prodej pozemku p.č. 681/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Litoměřice
 5. Prodej pozemku p.č. 681/16 o výměře 426 mv k.ú. Litoměřice

35.   Prodej bytových jednotek – přechody nájmů ul. A.Muchy 425,424 a Pražská 89

 1. Prodej pozemku p.č. 64/ 4 o výměře 20 m2 v k.ú.Litoměřice (zapuštěná TS - Tyršovo náměstí)
 2. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 1168 v k.ú. Pokratice

38.   Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č. 1345/80, 1345/110,1345/115 v k.ú. Pokratice

39.   Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice

40.   Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků  p.č.1345/1,1345/7 v k.ú. Pokratice

 1. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 891, 897/1 v k.ú. Litoměřice

           

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

 

957/31/2011

Potvrzení vítězného uchazeče BusLine a.s. Semily na akci “Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Litoměřice v režimu veřejné linkové dopravy

RMpotvrzuje jako vítězného uchazeče nabídkového řízení v režimu mimořádné situace společnost BusLine a.s., Na rovinkách 211, Semily, IČ 28360010 na “Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Litoměřice v režimu veřejné linkové dopravy” pro období od  01.01.2012 do 31.12.2013 a zároveňschvaluje znění a uzavření Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Litoměřice městskou autobusovou dopravou s touto společností a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem (smlouvy + její přílohy - viz příloha orig.zápisu).

958/31/2011

Schválení darovací smlouvy s Mgr. Petrem Hermannem - finanční dar za aktivní participaci v rámci Zdravého města Litoměřice za rok 2011

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši dle přílohy za aktivní participaci v rámci Zdravého města Litoměřice za rok 2011. Finanční dar bude proplacen z rozpočtu města – kap. 91, UZ 09102 Zdravé město (viz příloha orig. zápisu).

959/31/2011

Podání výpovědi ředitelky Centra SRDÍČKO. org. Mgr. Marty Lutišanové a schválení vyhlášení VŘ na pozici ředitele/ředitelky této organizace

a) RM bere na vědomí výpověď ze dne 28.11.2011 podanou Mgr. Martou Lutišanovou – ředitelkou Centra pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO (viz příloha orig. zápisu)

b) RM vyhlašuje výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO.

           

 

 

 

960/31/2011

Složení komise pro VŘ – Soutěž na výběr nejvhodnějšího partnera na uzavření společenské smlouvy obch.společnosti k pronájmu nemovitého majetku areálu ZČ

Pro výběr nejvhodnějšího partnera na uzavření společenské smlouvy obch.společnosti k pronájmu nemovitého majetku areálu Zahrady Čech RM schvaluje výběrovou komisi ve složení 9ti členů RM (předseda Mgr. Karel Krejza) a zároveň komisi pro otevírání obálek ve složení všech přítomných na dnešním jednání (viz prezenční listina).

 

 

 

961/31/2011

Schválení dohody o narovnání se společností ČSAD Slaný

RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody o narovnání s ČSAD Slaný a.s. a.Městem Litoměřice, Výše plnění Městu Litoměřice je 250 tis.Kč.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu