Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

31. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 19.11.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
z 31. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19.11.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 31. jednání projednala pod usnesením č.:

 

791/31/2015
Zábor veřejného prostranství – Fr. Kopecký – La Cafferina
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí před čp. 20/12 v Litoměřicích pro pana Františka Kopeckého, IČO: 46724061, bytem Bohušovice nad Ohří, za účelem celoročního umístění předzahrádky kavárny.

 

792/31/2015
Schválení uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městem Litoměřice a spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 (viz příloha orig. zápisu).

 

793/31/2015
Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě – Smola Stavby, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy vodního prvku a opravy komunikací – Výstaviště Zahrada Čech“ mezi Městem Litoměřice a spol. Smola Stavby, s.r.o., Dukelská 2050/3, Litoměřice, IČO: 28731492 (viz příloha orig. zápisu).

 

794/31/2015
Přijetí daru od Ústeckého kraje 1 ks přenosné motorové stříkačky TOHATSU - VC85BS
RM schvaluje přijetí daru od Ústeckého kraje, a to 1 ks přenosné motorové stříkačky TOHATSU - VC85BS pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice.

 

795/31/2015
Schválení termínů a časů svatebních obřadů na rok 2016
RM schvaluje termíny a časy svatebních obřadů na rok 2016 (viz příloha orig.zápisu).

 

796/31/2015
Užití znaku města Litoměřice – CHKO České středohoří
RM schvaluje užití znaku města pro Správu CHKO České středohoří, Michalská 14, Litoměřice na materiálech vydávaných Agenturou ochrany přírody a krajiny, RP Ústecko, k akcím v Litoměřicích, které budou v roce 2016 pořádány při příležitosti 40. výročí vyhlášení CHKO České středohoří.

 

797/31/2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/034/2015 s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o., se sídlem Šarochova 1328, 250 02 Stará Boleslav, IČO 250 65 602 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/034/2015 s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Litoměřice“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

798/31/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku „ Českého svazu včelařů, o.s. Okresní organizace Litoměřice evid.č.: 40050, IČO: 00434621“ na adrese Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
RM uděluje souhlas s umístěním sídla pobočného spolku - Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Litoměřice, IČO: 00434621, na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

 

799/31/2015
Návrh na příděl bytu č. 15 (gars.) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 15 v DPS, Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní V. B., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

800/31/2015
Návrh na příděl bytu č. 31 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 31 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní J. Ch., trvale bytem Litoměřice. Žadatelka je povinna Městu, jako pronajímateli vrátit byt o vel. 2+1 na uvedené adrese bydliště. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

801/31/2015
Návrh na příděl bytu č. 6 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v DPS, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu J. Ö, trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

802/31/2015
Návrh na příděl bytu č. 25 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 25 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní J. Š., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

803/31/2015
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Miřejovická stráň – Trnková ul., Litoměřice
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem „Litoměřice – Miřejovická stráň – Trnková ul.“ mezi Městem Litoměřice firmou Smola Stavby, s.r.o., Dukelská 2050/3, Litoměřice, IČO: 28731492 (viz příloha orig. zápisu).

 

804/31/2015
Žádost o prominutí nájemného za pronájem prostor Domu kultury v Litoměřicích - adventní posezení seniorů
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, zajištění zázemí pro konání Adventního posezení pro seniory v Domě kultury v Litoměřicích, pořádaného odborem SVaZ MěÚ Litoměřice dne 2.12.2015 od 14.00 do 17.00 hodin.

 

805/31/2015
Poskytnutí dotace European Press Holding a.s., IČO: 28409329, Táboritská 880/14, Praha 3 - Žižkov na projekt „Nejlepší sportovec junior 2015“
RM neschvaluje poskytnutí dotace European Press Holding a.s., IČO: 28409329, Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov, na projekt Nejlepší sportovec junior 2015.

 

806/31/2015
Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu gymnastiky a trampolín Pokratice-Litoměřice, IČO: 46772782, Šafaříkova 1203/7, Litoměřice pro účast na MS dětí a mládeže ve skocích na trampolíně
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč Sportovnímu klubu gymnastiky a trampolín Pokratice-Litoměřice, IČO: 46772782, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice pro účast na MS dětí a mládeže ve skocích na trampolíně, které se bude konat ve dnech 2. – 5. 12. 2015 v Odense, Dánsko a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

807/31/2015
Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku ev. č. VZ/024/2015 s názvem „Dům kultury – rekonstrukce chlazení a navazujících systémů“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dům kultury – rekonstrukce chlazení a navazujících systémů“ společnost JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČO: 43871143 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem (viz příloha orig. zápisu).

 

808/31/2015
a) Schválení zadávací dokumentace k zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“
b)Schválení složení hodnotící komise k zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“

RM schvaluje:
a) zadávací dokumentaci k zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“
b) složení hodnotící komise k zakázce „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice“ (příloha orig. zápisu).

 

809/31/2015
Vzetí na vědomí prvního plnění Zprávy k TOP P 2015 – navrhovaná opatření k problémům vzešlým z veřejného fóra „Desatero problémů Litoměřic 2015“
RM bere na vědomí první plnění Zprávy k TOP P 2015 – navrhovaná opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

810/31/2015
Schválení podání žaloby na vyklizení bytu o velikosti 1+1, v domě č.p. 1821/21 v ulici Nezvalova v Litoměřicích
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu o velikosti 1+1, v domě č.p. 1821/21 v Nezvalově ulici v Litoměřicích, který protiprávně užívá M. K. K., trvale bytem Litoměřice.

 

811/31/2015
Záměr propachtování pozemku parc.č. 84/4 o výměře 34m2 k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 84/4 o výměře 34m2 k.ú. Pokratice k účelu užívání: zahrada.

 

812/31/2015
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3002/1 o výměře cca 27m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění montované plechové garáže
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3002/1 o výměře cca 27m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění montované plechové garáže.

 

813/31/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti - sídlo na adrese Litoměřice, Pokratice, Ladova 413/5
a) Sport JUDO Litoměřice, o. s., IČO: 62768514
b) Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, o. s., IČO: 01282051
a) RM uděluje souhlas s umístěním sídla Sport JUDO Litoměřice, o. s., IČO: 62768514, na adrese Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice.
b) RM uděluje souhlas s umístěním sídla Atletické přípravky při ZŠ Ladova Litoměřice, o. s., IČO: 0128201, na adrese Základní škola Litoměřice, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice.

 

814/31/2015
Pronájem částí pozemků parc.č. 792, 791/1,787/2 o celkové výměře cca 1273 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání relaxační, odpočinkové a okrasné zahrady s možností odstavení osobních automobilů
RM schvaluje pronájem částí pozemků parc.č. 792, 791/1,787/2 o celkové výměře cca 1273 m2 v k.ú. Litoměřice vlastníkům domu č.p. 271, zastoupeným paní L. L., bytem Litoměřice, k účelu užívání: relaxační, odpočinková a okrasná zahrada, s možností odstavení osobních automobilů vlastníků domu č.p. 271, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 13.425,- Kč/rok.

 

815/31/2015
Nabídka pronájmu bytu č. 1, Mírové náměstí 19/11, o výměře 68,90 m² (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích o výměře 68,90 m² (1+1).

 

816/31/2015
Nabídka pronájmu bytu č. 2, Mírové náměstí 43/21, o výměře 83,51 m² (2+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 83,51 m² (2+1).

 

817/31/2015
Žádost o prodloužení nájemního vztahu, Dlouhá 175/9
RM schvaluje prodloužení nájemního vztahu k bytu o velikosti 43,33 m² (1+1), v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích s panem J. P. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.9.2015 do 29.2.2016, a to za předpokladu uhrazení dlužného nájemného včetně záloh na služby ve výši 17.364,- Kč s příslušenstvím do 31.12.2015.

 

818/31/2015
Návrh rozpočtu města na rok 2016
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

819/31/2015
Zajištění Kongresového sálu Hradu Litoměřice pro vánoční setkání zaměstnanců Města Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění zázemí pro vánoční setkání zaměstnanců Města Litoměřice dne 4.12.2015.

 

820/31/2015
Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015“, uzavřené mezi KHL-EKO, a.s., se sídlem: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČO: 26160277 a Městem Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015“, mezi KHL-EKO, a.s., se sídlem: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČ: 26160277 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 2 přílohou orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu