RADA MĚSTA

usnesení rady města

30. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 24.11.2011

USNESENÍ

V Ý P I S

30. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24.11.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  30.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

897/30/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – P.S. Hotchin, Nové Křečany

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí v Litoměřicích pro

P. S. Hotchina, Nové Křečany za účelem prodeje čerstvých a mražených mořských ryb a plodů.

898/30/2011

Vybudování 4 parkovacích míst v areálu parkoviště U Hvězdárny

RM schvaluje zřízení 4 parkovacích míst v areálu parkoviště U Hvězdárny z rozpočtu OÚR.

 

899/30/2011

Schválení umístění 2 ks informačních tabulí v Litoměřicích – Hrady Čes.středohoří, o.s.

RM schvaluje umístění 2 ks informačních tabulí v rámci projektu „České středohoří – země hradů“ pro spol. Hrady Českého Středohoří, o.s., Paříkovo nám. 1, Třebenice za poplatek ve výši 15.000,-Kč/rok/1 tabuli na Mírovém náměstí a u Gotického hradu v Litoměřicích.

900/30/2011

Příkaz starosty a tajemníka č. 7/2011 - Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku-odpisový plán

RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2011 - Směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku – odpisový plán  (viz příloha orig. zápisu) s účinností od 25. 11. 2011.

901/30/2011

Schválení záměru využití budovy č. p. 737 na parcele č. 3291 pro účely vybudování komunitního aktivizačního a poradenského centra pro romské rodiny z Revoluční ulice

RM doporučuje ZM schválit záměr využití bytové jednotky v přízemí nemovitosti Litoměřice Předměstí, č. p 737 na parcele 3291 zapsané na LV1 ke vzniku nového komunitního aktivizačního a poradenského centra pro romské rodiny z lokality Revoluční ulice. Umístění centra nesmí mít negativní vliv na provoz budoucího sběrného dvora.

902/30/2011

Smlouva - dodání nového automobilu zn. Renault Kangoo do užívání Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice

RM schvaluje uzavření „Smlouvy o dodání a užívání automobilu zn. Renault Kangoo“ se spol. KOMPAKT s.r.o., Opletalova 683, Poděbrady  se zapracováním připomínek radních.

903/30/2011

Žádost Farní charity Litoměřice o souhlas s odepsáním technického zhodnocení budovy – Domova na Dómském pahorku v Litoměřicích

RM souhlasí s daňovým odpisem technického zhodnocení budovy Domova na Dómském pahorku po provedených stavebních úpravách terasy v  I. patře pro Farní charitu Litoměřice.

 
 
 
904/30/2011
Vyřazení opotřebovaného hmotného investičního majetku - PO MŠ Litoměřice

RM schvaluje  vyřazení opotřebovaného hmotného investičního majetku v pořizovací ceně 107.800,-Kč PO Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 (viz příloha orig.zápisu).

905/30/2011

Finanční příspěvek na akci „Betlém na Hvězdárně“ – Svatopluk Horváth

RM schvaluje přidělení finančního příspěvku v částce  7.000,-Kč na akci „ Betlém na Hvězdárně“,  která proběhne ve dnech od 15.12.2011 do 31.12.2011 pro  OS Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla SVÁŤOVO  DIVIDLO z programu podpory v oblasti kultury.

906/30/2011

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 10.853,-Kč ve výši 60%, (tedy 6.512,-Kč), pro Jindřišku Chlumeckou, bytem Litoměřice.

907/30/2011

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Nabeelu Bashir, bytem Litoměřice, na částku 21.033,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 590,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

908/30/2011

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro Antonii Procházkovou a Jiřího Procházku, oba bytem  Litoměřice, na částku 5.750,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

909/30/2011

Schválení dohody o splátkách + schválení uzavření NS

a) RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách pro Jaroslavu Voženílkovou, bytem Litoměřice, na částku 14.636,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v  Kamýcká čp. 1030/10, Litoměřice pro Jaroslavu Voženílkovou na dobu určitou od 1.1.2012 do 31.12.2012.

910/30/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu – paní J.M. 
RM schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 1+1, v domě č.p. 1831/7 v ulici Revoluční v Litoměřicích, který užívá paní J. M., nar. 2.3.1954, trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro paní J. M. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

911/30/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu -  pan R. P.

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 1+2, v domě č.p. 438/6 v ulici Kubínova  v Litoměřicích, který užívá pan R. P., nar. 23.7.1970, trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro pana R. P. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

912/30/2011

Schválení zastavení exekuce

RM souhlasí se zastavením exekučního řízení vedeného proti Jaroslavu Kaiserovi, nar. 23.7.1968, bytem Lovosice,  pro částku 6.413,-Kč s příslušenstvím, z důvodu nemajetnosti.

913/30/2011

Snížení nájmu v bytě v areálu PO TSM

RM schvaluje snížení nájemného ve služebním bytě 3+1 v areálu TSM Litoměřice na

50 % dle pravidel pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech po ukončení jejich regulace. Nájemné bude sníženo od 1. 12. 2011.

914/30/2011

Dohoda o umístění stavby sjezdu na p.č.  1247/2, trvalý travní porost v k.ú. Pokratice

RM schvaluje  uzavření dohody o umístění stavby sjezdu na p.č. 1247/2, trvalý travní porost o výměře cca 7 m2 v k.ú. Pokratice mezi Městem Litoměřice a vlastníkem sousedního pozemku p.č. 1232/18 v k.ú. Pokratice  Dr. Milanem Šnáblem,  Litoměřice (návrh dohody o umístění stavby, viz příloha orig.zápisu).

915/30/2011

Schválení uzavření Dodatku č.3 k nebytovému prostoru Mírové nám. 20/12

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě k nebytovému prostoru na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích, se stávajícím nájemcem firmou R.A.T. s.r.o., K Myslivně 26, Libochovice, zast. paní Ivetou Točinovou. Uvedeným dodatkem se upravuje výměra nebytového prostoru na 64,01 m2 s platností od 1.1.2012 a zároveň RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru na Mírovém náměstí 20/12, o výměře 6,30m2. Nájemné činí 1.400,- Kč/m2/rok.  

916/30/2011

Rozšíření nájemní smlouvy – P.R.

RM schvaluje panu P. R. společný nájem bytu v Alfonse Muchy 414/27, Litoměřice s panem J. R.

917/30/2011

Výměna bytu (za prázdný byt) – Mgr. P.H.

RM schvaluje panu Mgr. P. H. výměnu stávajícího bytu za byt č. 4, Pražská 89/6, Litoměřice.

918/30/2011

Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu - MUDr. Jana Štěrbová

RM Litoměřice  schvaluje  snížení  nájmu  pro  MUDr. Janu Štěrbovou a  stanovuje  jeho  výši  na

50,- Kč/m2/měsíčně pro období od 01.01.2012 do 31.07.2018 vzhledem k její investici do městského bytu. Od data 01.08.2018 bude nájemkyně platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 31.07.2018 nájemkyni nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.   

919/30/2011

Schválení  termínů a míst svatebních obřadů v roce 2012 

RM schvaluje termíny, místa a čas svatebních obřadů v r. 2012  (viz. příloha originálu  zápisu).

920/30/2011

Uzavření veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků s obcemi

RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi obcemi  Brozany nad Ohří, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Trnovany,  Třebušín, Žalhostice, Žitenice  na dobu určitou do 31.12.2013.

921/30/2011

Schválení nového platového výměru ředitelky PO Mateřská škola Litoměřice

RM schvaluje nový platový výměr ředitelky PO Mateřská škola Litoměřice s účinností od 1.prosince 2011 (viz originál přílohy zápisu).

922/30/2011

Změny ve složení Komise cestovního ruchu při RM

a)      RM odvolává z funkce předsedy Komise CR Kamila Soukupa a z funkce sekretáře Lenku Suchomelovou

b)      RM jmenuje předsedou Komise CR Ing. Lukáše Znojemského, sekretářem komise Bc.Martinu Vondrákovou a novými členy Ing. Annu Matulovou a Mgr. Petra Hoška ke dni 25.11.2011

923/30/2011

Prominutí poplatků z prodlení - Procházková Marta

RM doporučuje ZM schválit prominutí poplatků z prodlení z částky 96.069,- Kč ve výši 40% (tedy 38.428,- Kč), pro paní Martu Procházkovou, Litoměřice.

924/30/2011

Nabídka pronájmu městského bytu č. 3, Mírové náměstí 10/2

RM schvaluje zveřejnění veřejné nabídky na pronájem městského bytu č. 3, Mírové náměstí 10/2, o velikosti 81,16 m(2+1), ve třetím podlaží.

925/30/2011

Složení komise pro otevírání obálek a hodnocení podaných nabídek v poptávkovém řízení pro “Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Litoměřice v režimu veřejné linkové dopravy” v období od 01.01.2012 do 31.12.2013

RM schvaluje předložený návrh (s doplněním 2 členů komise dopravy) na složení komise pro otevírání obálek a hodnocení podaných nabídek v poptávkovém řízení pro akci “Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Litoměřice v režimu veřejné linkové dopravy” v období od 01.01.2012 do 31.12.2013. 

926/30/2011

a) Schválení Plánu prací energetického managementu na období let 2012-2014 dle přiloženého materiálu „Energetický management (EM) města Litoměřice - plán činností na období 2012-2014 a nezbytné kroky pro jejich úspěšné uskutečnění“

a) RM schvaluje Plán prací energetického managementu na období let 2012-2014 dle přiloženého materiálu „Energetický management (EM) města Litoměřice - plán činností na období 2012-2014 a nezbytné kroky pro jejich úspěšné uskutečnění“.

b) Vzetí na vědomí informaci o neschválení projektové žádosti „Covenant Twining – Partnerství v udržitelné energetice

b) RM bere na vědomí neschválení projektové žádosti „Covenant Twining – Partnerství v udržitelné energetice (podání žádosti schváleno usnesením RM 465/17/2011)“.

927/30/2011

Smlouva  výpůjčce na movitý majetek s PO MKZ

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na movitý majetek (velkoprostorový stan a jevištní podesty včetně příslušenství) Města Litoměřice s příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

928/30/2011

Revize projektů

RM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby zahájil kroky k revizi vybraných projektů po konzultacis JUDr. Svobodovou, vedoucím OPaS Mgr. Tymem a vedoucí ekonomického odboru Ing. Zalabákovou.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu