Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

3. zasedání rady 8. února 2001

USNESENÍ
z 3. jednání rady města, které se konalo dne 8. února 2001 od 13,40 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřice

Přítomno: 7 členů městské rady

Městská rada projednala a

I. schválila:

1. užití městského znaku, vlajky a nápisu "Litoměřice" na nákladní labské lodi pro EVROPA TRANS ing. Josef Štěch, Litoměřice s podmínkou pečlivé údržby lodi s ohledem na reprezentaci města

2. užití městského znaku do emise zápalkových nálepek pro firmu Zápalka, ing. Milena Palková, Plzeň

3. s ohledem na § 27 - 37 zákona č. 250/2000 Sb. ukončení platnosti nájemních smluv uzavřených dne 14.12.1999 mezi Městem Litoměřice a příspěvkovými organizacemi
- Městská kulturní zařízení Litoměřice k 31.12.1999
- 1. centrální školní jídelna Litoměřice k 31.12.2000
o pronájmu nebytových prostor

4. jmenování ředitele příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení Litoměřice k 1. 7. 2001 - p. Jaromíra Tvrzníka

5. předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na zřízení nového odběrního místa pro technologii mobilních telefonů na rozhledně Varhošť - Kundratice

5. předložený návrh na obnovení smlouvy "O sdružení ke společné činnosti" v oblasti lesního hospodářství

6. opravit terénní vozidlo Nissan Double Cap do pojízdného stavu vlastními silami (max. do výše 30 tis. Kč) a následně prodat obálkovou metodou

7. s platností a účinností dnem 8.2.2001 smlouvu o zajištění činností spojených s údržbou bytů v majetku Města Litoměřice uzavřenou mezi Městem Litoměřice a TSM Města Litoměřice se zkušební dobou 6 měsíců (viz příloha orig. zápisu). Na vztahy vzniklé od 1.1.2001 do 8.2.2001 se ustanovení této smlouvy použijí přiměřeně.

8. výměnu bytů mezi p. Gujdou Tiborem, U Katovny 2005/4, byt 4+1, Litoměřice a pí Barkovou Klárou, U Katovny 2005/4, byt 3+1, Litoměřice

9. žádost o výměnu bytu p. Ivo Gillovi z Dobrovského 235/27, byt 2+1, Litoměřice do prázdného bytu v ul. Smetanova 1813/5, byt č.21 o vel.3+1, Litoměřice

10. výměnu bytů mezi pí Dobrevovou Marií, Revoluční 1831/7, byt 2+0, Litoměřice a p. Hofmanem Ladislavem Hynaisova 427/7, byt 1+0, Litoměřice

11. výměnu bytů mezi pí Hencovou Jitkou, byt č.16 vel. 2+0, ul.M.Majerové 1827/15, Litoměřice a pí Juráňovou Irenou, byt č. 2v ul. T.G.Masaryka 1623, Roudnice n.L.

12. přechod nájmu ze zemřelého p. Horsta Fiebera, Revoluční 1831/7, Litoměřice na pí Tybanovou Vladimíru bytem tamtéž

13. společnou nájemní smlouvu pro p. Mikulkovou Olgu (babička) a sl..Vítkovou Olgu (vnučka) v ul. Revoluční 1833/4, Litoměřice

14. uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor v 2.NP na Mírovém nám.18/10, Litoměřice s paní Olgou Chocholovou, bytem Siefertova 12, Litoměřice. Nebytový prostor bude nadále užíván jako úpravna a šití oděvů. Cena pronájmu 600,-Kč/m2/rok

15. doporučit ZM, aby částka za zábor veřejného prostranství (dřevěná plastika od p.Be-ránka na Jezuitských schodech) byla věnována Severočeské galerii Litoměřice pro její potřeby v r. 2001

II. neschválila:

1. výměnu bytu mezi p. Šedou Petrem, E. Krásnohorské 2015/7, Litoměřice a pí Strako-vou Luisou, Bělocerkevská 474/15A, Praha 10

2. doporučit ZM prominutí poplatku za období od 1.10.2000 do 31.1.2001 26.784,- Kč Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích za zábor veřejného prostranství v případě umístění dřevěné plastiky od p.Beránka na Jezuitských schodech

3. prezentaci města Litoměřic v knize "V.I.P. Litoměřicko 2000 - 2001" vydávanou firmou KOMPAKT s.r.o., Poděbrady dle předložené nabídky

III. stanovila:

1. na návrh tajemníka MěÚ mzdové (platové) zařazení pověřené vedoucí odboru správního a ObŽÚ pí Jany Smejkalové. Mzdové (platové) zařazení je přílohou originálu zápisu.

IV. bere na vědomí:

1. zprávu likvidátora MěPaČ s. p. v likvidaci, Litoměřice za období od 26.10.2000 do 31.1.2001 (viz příloha orig. zápisu)

2. vyjádření odboru SMMaBH ke stavebním nebo jiným investičním akcím za období říjen - prosinec 2000 na základě delegovaných pravomocí (viz příloha orig. zápisu)

p. Antonín Terber ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu