Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

3. zasedání rady 18. ledna 2000

USNESENÍ

ze 3. jednání Městské rady v Litoměřicích, které se konalo dne 18. ledna 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno: 7 členů městské rady


Městská rada projednala a:

I. rozhodla:

1. rozhodla o odmítnutí zbavovat řed. MKZ Mgr. V. Rybovou zodpovědnosti a ponechává v duchu zřízovací listiny MKZ v její kompetenci výběr nájemce pro restaurační zařízení v DK v Litoměřicích.

2. o bezplatném pronájmu foyer Domu kultury v Litoměřicích dne 23.2.2000 pro akci “30 dní pro neziskový sektor”, kterou pořádá Diakonie Českobratrská církev evangelická (ČCE) v Litoměřicích s tím, že pronájmy neziskových organizací budou 1x za půl roku po předchozím souhlasu MR vyúčtovány Městu Litoměřice.

3. o vypracování objednávky v rozsahu 100 tis. Kč, kterou TES s.r.o. předá odboru územního rozvoje na městem realizovanou zádlažbu a to před vydáním výkopového povolení na provedení stavby pro firmu TES media s.r.o.

4. o poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku na akci 62. ročník Memoriálu Karla Podhajského, který se uskuteční ve dnech 30.9. - 1.10. 2000 ve výši 2.000,- Kč.

5. o doplnění usnesení MR ze dne 7.12.1999 pod č. I/13 a I/14 takto: Nájemné z nebytových prostor uhradí CŠJ i MKZ se zpětnou splatností od 1.1. 1999.


II. schválila:

1. žádost vlastníků domu Turgeněvova 620/10, Litoměřice o odklad termínu na opravu pláště domu do 31.5. 2000.

2. žádost pí Jarmily Majerové, Alšova 1639/9 o odklad části splátky ve výši 7.186,- Kč na nemovitost formou splátkového kalendáře po 2.000,- Kč měsíčně počínaje od 1.1.2000.

3. na základě soudního rozhodnutí příděl bytu 1+1 Revoluční 1834/8 pí Haně Černé, bytem Kosmonautů 1 s tím, že nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou.

4. Domu dětí a mládeže Rozmarýn pořádání humanitární a masové akce “Běh Terryho Foxe” dne 17.6. 2000 od 9,30 hod. v Jiráskových sadech. Akce bude uskutečněna ve spolupráci s Městskou policií Litoměřice a TSM Litoměřice. Dne 17. 6. 2000 budou Jiráskovy sady uzavřeny pro veřejnost.

5. bezúplatný pronájem divadla K.H. Máchy za účelem členské schůze Svazu zdravotně postižených v Litoměřicích z důvodu bezbarierových vstupů a to dne 16.3. 2000 v čase od 14,30 hod. do 16,30 hodin. Sazba za pronájem, která činí 2.850,- Kč, bude uhrazena odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

6. při příležitosti festivalu Varhanního léta vyplácení honorářů zálohově zahraničním umělcům v hotovosti v české měně po příjezdu umělce do Litoměřic.

7. změnu poměru finančního a nefinančního plnění nájmu za výstaviště od firmy Výstavy, spol. s r.o. tak, že dohoda o nefinančním plnění bude obsahovat rekonstrukci pavilonu G ve výši 2,250.000,-Kč a finanční plnění předpokládané výši 4,100.000,- Kč.

8. program jednání městského zastupitelstva. (MZ 27.1.)


III. neschválila:

1. příděl bytu žadateli Sboru Bratrské jednoty baptistů Litoměřice.

2. žadatelce Gabriele Sendlaiové, bytem Dlouhá 175/9, Litoměřice, výměnu do prázdného bytu v ul. Palachova 26.

3. výměnu bytu mezi žadatelem p. Miroslavem Solnařem, bytem Pokratická 181/2 , Litoměřice (- soukr. dům) a pí Hanou Zemanovou, Revoluční 1833/4, Litoměřice (- obecní byt).

4. výměnu bytu mezi Josefem Mikelem, bytem Družstevní 35/12, Litoměřice a p. Petrem Folbrechtem, bytem na Lodním nám. 3, Litoměřice.


IV. doporučuje:

1. MZ prodej části parcely č.615/1 o výměře cca 31 m2 v k.ú. Pokratice bez návrhu na cenu žadateli p. manželům Jobovým, bytem Janáčkova 2, Litoměřice (nutný odd.geom.plán).

2. MZ návrh viničních tratí v k.ú. Litoměřice pro zařazení do seznamu novely zákona 115/95 Sb., o vinohradnictví a vinařství. (Přílohou je seznam parcel s předpokládanou možnou výsadbou.)

3. MZ revokovat jeho usnesení z 12.8.99, snížit cenu pozemků č. 809/18 o výměře 21 m2 a č. 809/17 o výměře 21 m2 v k.ú. Ltm z 8.190,- Kč na cenu 3.000,-Kč a to z důvodu, že se nejedná o stavební parcely (pouze parkovací místa). Ostatní plochu doporučuje MR prodat spoluvlastníkům domu a garáží.

4. MZ prodej nebytových prostor v domě Palachova 26 žadateli (nynějšímu uživateli) 3. pionýrské skupině Litoměřice a to dle zásad o prodeji domů.

5. doporučuje paní Gabriele Sendlaiové, žadatelce o příděl bytu Palachova 26, aby se přihlásila mezi zájemce do dražby bytu v tomto domě.


V. nedoporučuje MZ:

1. prodej parcely č. 95 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Ltm žadateli panu Miloši Gurelovi, bytem Michalovická 12, Litoměřice.

2. prodej části parcely 3074/1 cca 32 m2 v k.ú. Litoměřice žadatelům manž. Sochrovým, bytem Čechova 1, Litoměřice.

3. prodej zastavěné plochy č. 2838 o výměře 360 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli VM SERVICE, p. M. Voráčkovi, bytem V. Dominikánská 31, Litoměřice.

4. prodej parcely č. 2512/1 o výměře 906 m2 v k.ú. Litoměřice žadateli p. Procházkovi Walterovi, bytem K. Světlé 3 , Litoměřice.


VI. ukládá:

1. ukládá ředitelce MKZ předložit sumarizaci a způsob řešení nutných nákladů na řádné zprovoznění rest. zařízení.

2. ukládá ředitelce MKZ vést evidenci bezplatných pronájmů prostor MKZ.

3. odboru SMMaBH jednat o možnosti zřízení přístupu k parcele č. 2512/1 v k.ú. Litoměřice v majetku Města Litoměřice.


VII. bere na vědomí:

1. že na základě rozhodnutí MZ o prominutí poplatků z prodlení na dluhu z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu nájemníkům, byla pí Aleně Flochové, bytem Nezvalova 25, Litoměřice prominuta nezaplacená částka z dlužného penále ve výši 6.008,- Kč.


VIII. revokuje:

1. revokuje usnesení z 6.1. 2000 týkající se složení částky 100 tis. Kč firmou TES media s.r.o. Pha 9.


p. A. Terber
ing. M. Kadeřábková 

ověřovatel

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu