Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

3. výpis usnesení z jednání RM 21.12.2006

Výpis

USNESENÍ

ze 3. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 21.12. 2006

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.         prodej zemědělského kolového traktoru Zetor 4340 za cenu dle znaleckého

posudku  + DPH (132.804,- Kč + DPH).

2.         přijetí sponzorského daru ve výši 100.000,- od firmy B.H.S.BOHEMIA a.s., Praha s určením na správu městských lesů, zejména zalesnění , čištění lesa a zajišťování krmiva pro zvěř v zimním období.

3.         dodatek ke smlouvě pro zabezpečení MHD v Litoměřicích na rok 2007 (viz.příloha orig.zápisu).

4.         zábor veřejného prostranství – pozemek u dolního nádraží před „baštou“ (ulice Mezibraní)  v Litoměřicích pro Autocentrum – Háša, s.r.o. za účelem vystavení 1 vozu Hyundai v roce 2007.

5.         žádost o prodloužení bezúplatného záboru pozemku na Mírovém náměstí za účelem poskytování občerstvení pro pana Romana Stříbrného, Litoměřice do 27.1.2007.

6.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Archateliér 2000,a.s., ÚL na akci „Vypracování PD pro výběr zhotovitele stavby Domov důchodců“.

7.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou N+N – konstrukce a dopr. stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, Ltm na akci „Oprava komunikace Litoměřická kotlina po povodni“.

8.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Gepard, s.r.o., V Ráji 919, Pardubice na akci „Dodávka 2 ks IP kamer pro sledování prostoru garáží“.

 

9.         uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 18.2.2004 uzavřené mezi Městem Litoměřice a Oblastním muzeem v Litoměřicích, příspěvková organizace.(viz. příloha orig.zápisu)

10.       uzavření dohody o splátkách pro Ivanu Vykoukalovou (viz. příloha org.zápisu).

11.       výpověď z nájmu bytu č. 21 o velikosti 3+1, v domě čp. 1854/16 v ulici Dukelská, Litoměřice, který užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 5.4.2006 pan Rudolf Klíma.

12.       tyto smlouvy o výpůjčce mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizaci

a) Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

b) Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

c) Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4                                         

d) Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32                                         

e) Základní škola Litoměřice, Ladova 5                                         

f) Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

(viz.příloha orig.zápisu)

13.       novou nájemní smlouvu s PO Centrální školní jídelna (viz.příloha orig.zápisu)

14.            pronájem pozemků v k.ú. Litoměřice  p.č. 1240/24(575m2), zastavěná,  k účelu užívání

pozemku pod dočasnou stavbou autosalonu č.p. 2093 v ul. Masarykova a p.č. 1240/1

( 995m2), manipulační plocha , na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za smluvní nájemné ve výši 25000,- Kč/rok, spol. Gerhard Horejsek a spol., s.r.o, zastoupené jednatelem Gerhardem  Horejskem za podmínky úhrady částky ve výši 50.000,- Kč splatné před podpisem NS.

15.            pronájem pozemků p.č. 2576/2 o výměře 188 m2 a  p.č. 2576/5  o výměře 161 m2 v k.ú. Litoměřice spol. Sefa, spol. s.r.o., zastoupené Markem Burešem na dobu neurčitou  s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 1047,- Kč/rok s podmínkou umožnění vstupu pro vlastníka  artézské studny ,  umístěné na p.č.2576/6 v k.ú. Litoměřice. Na pozemek p.č. 2576/2 je možno umístit vstupní bránu.

16.            prodloužení lhůty k odklizení stánku ve vlastnictví Petry Prášilové v ul. Komenského (část  p.č. 767 o výměře 20m 2) k 31.12. 2006.

17.       dodatek č.1 Smlouvy o budoucím uzavření  směnné smlouvy ze dne 30.9.2004 mezi Městem Litoměřice a PROBA s.r.o, Litoměřice ( viz.příloha orig.zápisu). 

18.       uzavření nájemní smlouvy s TSM Litoměřice, kde předmětem nájmu je nákladní automobil  - nosič výměnných nástaveb zn. IVECO TRAKKER včetně příslušenství s tím, že nájem bude na dobu 15-ti let a výše ročních splátek bude kalkulována tak, aby v době ukončení nájmu se výše jednotlivých splátek v součtu rovnala pořizovací ceně vozidla s příslušenstvím vč. DPH.

19.       dle ustanovení § 719 občanského zákoníku  s uzavřením podnájmu v bytě číslo 2, Kamýcká 1030/10, Litoměřice,  pro Veroniku Kostrabovou. Podmínkou povolení podnájmu je přihlášení podnájemníků na placené služby spojené s užíváním bytu a používat byt výhradně k bytovým účelům. Tento souhlas je na dobu určitou na dobu jednoho roku od 1.12.2006 do 30.11.2007. Po uplynutí této doby nemá žádný z podnájemníků právo na náhradní byt nebo ubytování.

20.       změnu NS z doby určité na dobu neurčitou u bytů a garáží (viz.příloha orig.zápisu).

21.       na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v UŽ pro

žadatele Miroslava Mača od 1.1.2007 do 31.12.2007.

22.       změnu užívání v NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice z nehtového studia (pedikura) (místnost č.102 ve druhém podlaží o velikosti 16,80 m2)  na sklad bez stavebních úprav na náklady nájemce pana Dušana Smolky.

23.       dohodu o změně data vyklizení uvedených prostor  k 31.3.2007 s nájemcem Josefem Betlamem na pozemku č.p. 121 o výměře 878 m2, včetně přízemí objektu stojícího na tomto pozemku a budovy bez čp. na st.p.č. 122 k 31.12.2006 a vypořádání investic do stavby bez čp. na st.p.č. 122, které byly zápočtovány proti nájmu k 31.12.2006.

24.       výměnu bytu číslo 9, A.Muchy 425/7, Litoměřice, obecní, kategorie I.,o velikosti 2+0 a bytu číslo 19, Heydukova 1868/28, družstevní, kat. I.,o velikosti 4+1, Litoměřice.

25.            prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok s Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k objektu budovy č.p. 2023, ulice U Katovny, postavené na par.č. 1300/2 v k.ú. Litoměřice (objekt zdravotního střediska a lékárny) a zároveň schvaluje prodloužení podnájemních smluv se současnými podnájemci také o 1 rok (návrh dodatku VPOZ).

26.            předložený text Vyjádření zřizovatele ke stížnosti – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig. zápisu).

27.            „Smlouvu o předání provozování pečovatelské služby na území města Litoměřice“ s účinností od 1.1.2007 (viz.příloha orig.zápisu).

28.       Statut Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích se zapracováním připomínek členů rady s platností od 1.1.2007.

29.       dodatek č. 3 k Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu MěÚ Litoměřice ve Městě Štětí ze dne 4.12.2003 (viz.příloha orig.zápisu).

30.            poskytnutí sponzorského daru ve výši 4.950,- Kč pro Oblastní muzeum v Litoměřicích

31.       poplatek na parkovišti U Hvězdárny (kryté stání) ve výši 1.000,- Kč/měsíc.

32.            mimořádné odměny pro ředitele škol a školských zařízení dle přiloženého návrhu (viz.příloha orig.zápisu)

II.             neschvaluje:

1.         přijetí opatrovnictví Města Litoměřic pro klienty PO Centra sociální pomoci Litoměřice.

2.         zábor veřejného prostranství – část Dominikánského nám. před čp. 152/3 pro J. Svobodu za účelem umístění předzahrádky.

3.         revokaci usnesení č. I/17 ze dne 14.11.2006.

4.            poskytnutí příspěvku z rozpočtové rezervy na péči o litoměřické občany Domovu sv. Josefa v Žirči.

5.         dodatek č.1  ke smlouvě o umístění PC a instalaci antény ve věži kostela Všech Svatých.

III.             souhlasí:

1.         s uzavíráním nájemních smluv z doby určité na dobu neurčitou u bytů ve správě SVBF Praha,  do doby než budou převedeny na město na základě darovacích smluv a zároveň souhlasí s uzavřením nájemních vztahů na dobu neurčitou dle ustanovení § 706 a násl. Obč.z. o přechodu nájmů.

IV.             odvolává:

1.         všechny členy DR MěN k datu 31.12.2006

V.            jmenuje:

1.         k datu 1.1.2007za členy DR MěN Jiřího Landu, ing.Radka Lončáka MBA, Ing.Antonína Kučeru, MUDr.Petra Jillicha, MUDr.Viktora Jenšovského.

2.            předsedy, členy a sekretáře komisí při RM (viz. příloha originálního zápisu).

VI.        bere na vědomí:

1.            předloženou informaci týkající se užívaní autobusového nádraží dopravcem DPÚK.

2.            informaci o stavu  řešení dopravní situace (ul. Dalimilova) v úseku křižovatky se Žitenickou ul.Litoměřice.

3.         žádost Sdružení Romů České republiky se sídlem ul. Stránského 2030/36, LTM.

4.            výsledky veřejnosprávní kontroly na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53.

5.            výsledky veřejnosprávní kontroly na Masarykově základní škole, Litoměřice, Svojsíkova 5.

6.            výsledky veřejnosprávní kontroly na CŠJ Litoměřice.

7.            výsledky veřejnosprávní kontroly na TSM Litoměřice.

8.            informaci o stížnosti pana Prokopce na MěN.

VII.            revokuje:

1.            usnesení  č. I/15 ze dne 12.10. 2006.

2.            usnesení č. II/1 ze dne  4.9.2006.

3.            usnesení č.I/10 ze dne 13.7.2006.

4.            usnesení č.I/13 ze dne 30.11.2006.

VIII.            doporučuje:

1.         ZM schválit  odepsání pohledávky PO Srdíčko, Litoměřice ve výši 22.945,- týkající se úhrady n            neinvestičních nákladů za postižené děti dojíždějící z jiných obcí

2.         ZM schválit  prodloužení termínu dokončení obnovy kostela Všech Svatých v Litoměřicích.

3.         ZM schválit prodloužení termínu dokončení stavebních prací na sportovním hřišti v areálu koupaliště.

X.             nedoporučuje:

1.         ZMpřevzetí záruky za úvěr na projekt  o.p.s. Pampeliška na zřízení 40 lůžek pro klienty s Alzheimerovou  demencí (specializovaná ošetřovatelská péče) a dalších 40 lůžek pro poskytování pobytové péče potřebným klientům, do 20%  výše úvěru, tj. 7 mil. Kč.

Ing. Ivan Palán                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                   starosta města

Zapsal: Bc.Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu