Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

3. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 8.2.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 8.2.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 3. jednání projednala pod usnesením č.:

 

59/3/2018
Uzavření kupní smlouvy o prodeji dopravního automobilu AVIA 31.1 DA-12 obci Hrobce
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji dopravního automobilu značky AVIA 31.1. DA-12 s obcí Hrobce, se sídlem Ke Hřišti 14, 411 43 Hrobce, IČO: 00263664, za dohodnutou částku 50.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

60/3/2018
Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2018 – Pravidla pro hospodaření s vybranými finančními prostředky a vybraným materiálem správního odboru
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2018 – Pravidla pro hospodaření s vybranými finančními prostředky a vybraným materiálem správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

61/3/2018
Schválení uzavření smlouvy –zřízení podnikatelského orientačního systému – WIP Reklama, spol. s r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a společností WIP Reklama, spol. s r.o., IČO: 00511099, Školní 3, České Budějovice za účelem zřízení podnikatelského orientačního systému ve městě Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

62/3/2018
Poskytnutí dotace Cyklistickému klubu Slavoj Terezín na pořádání cyklistického etapového závodu 47. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2018
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 43225675, Akademická 409, 411 55 Terezín na pořádání cyklistického etapového závodu 47. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2018, který se bude konat ve dnech 3. – 6. 5. 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

63/3/2018
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
RM neschvaluje poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti spolku Český kynologický svaz ZKO Litoměřice – 533, IČO: 62768255, Zahradnická 384/27, 412 01 Litoměřice a spolku Správná parta z.s., IČO: 05385245, Stránského 1754/29, 412 01 Litoměřice z důvodu nejnižšího hodnocení dle schválených kritérií.


64/3/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na uskutečnění projektu: „Příprava, účast a reprezentace města na Dějepisné soutěži studentů gymnázií ČR a SR“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

65/3/2018
Žádost o poskytnutí dotace pro Nadační fond FOLIVORA a rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Nadačnímu fondu FOLIVORA, se sídlem Myslivečkova 22/2, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 06204821 na uskutečnění dostavby Asijského domu v ZOO Ústí nad Labem, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

66/3/2018
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – Příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku v Příspěvkové organizaci Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

67/3/2018
Schválení smlouvy č. OŽP/006/2018 o umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín
RM schvaluje smlouvu č. OŽP/006/2018 o umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39. 412 01 Třebušín, IČO:02017083 (viz příloha orig. zápisu).

 

68/3/2018
Schválení zástupců Města Litoměřice v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) na období 2018–2022
RM schvaluje zástupce Města Litoměřice v Občanské kontrolní komisi při Správě úložišť radioaktivních odpadů pana Mgr. Václava Červína, Ing. Pavla Gryndlera a Miroslava Letafku na funkční období 2018–2022.

 

69/3/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/005/2018 s názvem „Koupaliště Litoměřice – rozšíření solárního kolektorového pole pro ohřev vody pro malý bazén a brouzdaliště“ a schválení uzavření smlouvy o dílo
RM schvaluje:
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/005/2018 s názvem „Koupaliště Litoměřice – rozšíření solárního kolektorového pole pro ohřev vody pro malý bazén a brouzdaliště“
b) uzavření smlouvy o dílo č. OŽP/007/2018 s dodavatelem EZV Čepička s.r.o., sídlem Želetická 1924/5 C, 412 01 Litoměřice, IČO: 04153430 (viz příloha orig. zápisu).70/3/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/003/2018 s názvem „Litoměřice, městská tržnice – prodejní stánky“ a schválení uzavření smlouvy o dílo
RM schvaluje:
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/003/2018 s názvem „Litoměřice, městská tržnice – prodejní stánky“ zadat přímým oslovením dodavatele FAGUS, a.s., sídlem č.p. 206, 763 15 Březová, IČO: 44005474.
b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem FAGUS, a.s., sídlem č.p. 206, 763 15 Březová, IČO: 44005474 (viz příloha orig. zápisu).

 

71/3/2018
Ukončení Pachtovní smlouvy č. 9170000238 ze dne18.3.2005, týkající se propachtování části pozemku parc.č. 3408/2 v k.ú Litoměřice k účelu umístění zahrady
a) RM bere na vědomí ukončení Pachtovní smlouvy č. 9170000238 ze dne 18.3.2005, týkající se propachtování části pozemku parc.č. 3408/2 v k.ú Litoměřice s paní E.K. bytem Litoměřice, k účelu umístění zahrady ke dni 30.4.2018.
b) RM ukládá OSNMM zveřejnit záměr propachtování části pozemku parc.č. 3408/2 ostatní plocha, dráha o výměře cca 220 m2 v k.ú Litoměřice, k účelu umístění zahrady na dobu neurčitou 3 měsíce od data 1.5.2018.

 

72/3/2018
Ukončení Nájemní smlouvy č. 9870000006 ze dne 20.5.2016, týkající se pronájmu části reklamního panelu, umístěného na pozemku parc.č. 1608/2 v k.ú Litoměřice k účelu umístění reklamního poutače
RM bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy č. 9870000006 ze dne 20.5.2016, uzavřené s Irynou Hafiychuk, IČO:69399425, Zahradnická 726/43, Litoměřice, týkající se pronájmu části reklamního panelu, umístěného na pozemku parc.č.1608/2 v k.ú Litoměřice, ke dni 28.2.2018.

 

73/3/2018
Revokace usnesení č. 15/1/2018 ze dne 11.1.2018, týkající se pronájmu části dvora – pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice k odstavení 3 OA
RM revokuje usnesení č. 15/1/2018 ze dne 11.1.2018, týkající se pronájmu části dvora – pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice k odstavení 3 osobních automobilů a nahrazuje ho usnesením:
RM schvaluje:
a) pronájem části dvora – pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 15 m2 k odstavení osobního automobilu panu S.Č., bytem Litoměřice za nájemné ve výši 2.000 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
b) pronájem části dvora – pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 15 m2 k odstavení osobního automobilu paní E.Č., bytem Litoměřice za nájemné ve výši 2.000 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
c) pronájem části dvora – pozemku parc.č. 1009/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 15 m2 k odstavení osobního automobilu paní K.K., bytem Litoměřice za nájemné ve výši 2.000 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

74/3/2018
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 840 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zajištění neveřejné odstavné plochy pro osobní automobily obyvatel čp. 804, 805 v části obce Předměstí
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 840 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zajištění neveřejné odstavné plochy pro osobní automobily obyvatel čp. 804, 805 v části obce Předměstí, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

75/3/2018
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 21.5.2018-27.5.2018 – CIRKUS CARINI
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1 500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 21.5.2018-27.5.2018 Arnoštu Alešovi, IČO: 72272091, Nový Dvůr 6, 289 32 Oskořínek Nájemné v celkové smluvní výši 5.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

76/3/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 013) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích – POTRAVINOVÁ BANKA V ÚSTECKÉM KRAJI z.s.
RM schvaluje spolku POTRAVINOVÁ BANKA V ÚSTECKÉM KRAJI z.s., se sídlem Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, zastoupenému předsedou Bc. Alešem Slavíčkem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 54,60 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice v objektu č. 013 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.03.2018. Smluvní nájemné činí 100 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

77/3/2018
Zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 19/11 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 56,06 m², který se nachází v budově č.p. 19/11, stojící na pozemku parc. č. 8 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

78/3/2018
Schválení podání žádosti o příspěvek z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014-2020
RM schvaluje podání žádosti o finanční příspěvek poskytovaný z programu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje v roce 2018.

 

79/3/2018
Schválení uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 58/1 v katastrálním území Litoměřice za účelem vybudování a provozování rychlodobíjecí stanice
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 58/1 v katastrálním území Litoměřice za účelem vybudování a provozování rychlodobíjecí stanice se společností ČEZ a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, 140 53, IČO: 45274649 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

80/3/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/004/2018 s názvem „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR – zhotovení DSP “ a schválení uzavření smlouvy o dílo
RM schvaluje:
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/004/2018 s názvem „„PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR – zhotovení DSP “ zadat přímým oslovením dodavatele Ing. arch. Josef Smola, se sídlem Sládkovičova 1306, Praha 4 – Krč, 142 00; IČO: 45259470.
b) uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem Ing. arch. Josef Smola, se sídlem Sládkovičova 1306, Praha 4 – Krč, 142 00; IČO: 45259470 (viz příloha orig. zápisu).


81/3/2018
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu hradu z důvodu pořádání workshopu k přípravě auditu kategorie „A“
RM schvaluje bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 8. 2. 2018 od 8:00 hodin do 16:00 hodin za účelem pořádání workshopu k přípravě auditu kategorie „A“ podle kritérií MA21.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění výše uvedené akce.

 

82/3/2018
Schválení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a MA 21 na rok 2018
a) RM schvaluje Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích pro rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM ukládá útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje zabezpečit vlastními silami vložení dat auditu místní Agendy 21 do Dataplánu.

 

83/3/2018
Schválení uzavření smlouvy se společností Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. za účelem komplexní administrace zadávacího řízení veřejné zakázky v nadlimitním režimu „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Litoměřicích“
RM schvaluje uzavření a znění smlouvy č. DOP/2/2018 na administraci veřejné zakázky se společností Fiala, Tejc a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Helfertova 2040/13,613 00 Praha, IČO: 028360125, za účelem komplexní administrace a zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky v nadlimitním režimu „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Litoměřicích“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

84/3/2018
a) Vzetí na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na platy z dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 pro Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, na sociální službu denní stacionář
b) Vzetí na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na poskytování sociální služby denní stacionář v Centru – SRDÍČKO, v programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program
RM bere na vědomí:
a) přijetí neinvestiční účelové dotace na platy z dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, sociální službu denní stacionář v celkové výši 2.533.000 Kč.
b) přijetí neinvestiční dotace ve výši 35.974,91 Kč na provoz sociální služby denní stacionář v Centru – SRDÍČKO v programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program.

 

85/3/2018
Úprava plánu kontrol na rok 2018 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje úpravu plánu kontrol na rok 2018 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 

86/3/2018
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2017
RM schvaluje Roční zprávu orgánu veřejné správy za rok 2017, vypracovanou útvarem kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).


87/3/2018
Připojení ke kampani „Vlajka za Tibet“
RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Litoměřice dne 10.3.2018.

 

88/3/2018
Ukončení společného nájmu prostoru sloužícího podnikání a zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 156/29 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje paní Věře Rudlové, IČO: 40207072, bytem Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41,32 m² v budově č. p. 156/29, stojící na pozemku parcelní číslo 109 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.03.2018.
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41,32 m² v budově č. p. 156/29, stojící na pozemku parcelní číslo 109 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

 

 

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 9.2.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu