Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 10.2.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. 2. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

59/3/2020
Souhlas zřizovatele – žádost o poskytnutí finanční podpory – PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory do Vinařského fondu, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno – střed, IČO: 71233717 na realizaci projektů "Vinobraní 2020" a Litoměřický Hrozen 2020" prostřednictvím PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141.

 

60/3/2020
Ceník pronájmu prostor pro rok 2020 - MKZ v Litoměřicích

RM schvaluje PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 aktualizované ceníky pronájmu prostor Kulturního a konferenčního centra, Divadla K. H. Máchy a Kina Máj na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

61/3/2020
Ceník pronájmu prostor Kulturního a konferenčního centra – maturitní plesy 2021

RM schvaluje PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 ceník pronájmu prostor Kulturního a konferenčního centra za účelem pořádání maturitních plesů v sezóně 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

62/3/2020
Změna organizačního řádu - PO Základní umělecká škola Litoměřice

RM schvaluje Organizační řád a organizační schéma Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 s účinností od 7. 1. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

63/3/2020
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2020

RM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2020 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

RM neschvaluje poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti spolku Správná parta z.s., IČO: 05385245, Stránského 1754/29, 412 01 Litoměřice z důvodu nejnižšího hodnocení dle schválených kritérií.

 

64/3/2020
Přihláška do soutěže MPSV – Obec přátelská rodině a seniorům 2020

RM schvaluje podání přihlášky včetně žádosti o dotaci do soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020“.

 

65/3/2020
Poskytnutí finančních prostředků Domovu pro osoby se zdravotním postižením Vejprty "Kavkaz"

RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví městu Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, IČO: 00262170, jako příspěvek do vyhlášené veřejné sbírky za účelem rekonstrukce objektu a pomoci klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením Vejprty "Kavkaz".

 

66/3/2020
Schválení smlouvy o zajištění ochrany budov a objektů před pobytem zdivočelých domácích holubů v Litoměřicích na rok 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy na ochranu budov a objektů v lokalitě Město Litoměřice před hnízděním, nocováním a pobytem zdivočelých domácích holubů na rok 2020 s firmou Axxxxxxx Vxxxxx, Pxxxxxxxxx,463 55, se sídlem Rynoltice, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

67/3/2020
Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích

 

RM schvaluje:
a) Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2020.
b) Vzorovou smlouvu k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2020.
c) Vzor žádosti k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2020.
(viz přílohy orig. zápisu)

 

68/3/2020
Schválení vzorové darovací smlouvy na poskytování kompostérů pro individuální žadatele a pověření starosty k uzavírání smluv

RM schvaluje program poskytování kompostérů pro občany města v rámci snižování celkové produkce odpadů. RM schvaluje znění vzorové darovací smlouvy uzavírané mezi městem Litoměřice jako dárcem a žadatelem jako obdarovaným, o darování 1 ks kompostéru z lamelového pozinkovaného plechu, o rozměrech 130x130x100cm, v pořizovací ceně 3 570,- Kč od firmy MEVA a.s. (vzorová smlouva viz. příloha orig. zápisu). RM pověřuje pana starostu k uzavírání darovacích smluv s individuálními žadateli o výše specifikované kompostéry.

 

69/3/2020
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 - kompostéry

a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 "Zadávání veřejných zakázek" a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev.č.VZMR/05/2020 s názvem "Nákup 140 kompostérů" zadat přímým oslovením dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632,413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46708766.
b) RM schvaluje uzavření kupní smlouvy "Nákup 140 kompostérů" od dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632,413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46708766 (viz příloha orig. zápisu).


70/3/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice Falco

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace spolku Český svaz ochránců přírody ZS Falco, IČO: 02017083, Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice (viz příloha orig. zápisu).

 

71/3/2020
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství – Den životního prostředí

RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro odbor životního prostředí, MěÚ za účelem pořádání osvětové akce „Den životního prostředí“ dne 4.6.2020.

 

72/3/2020
Adresný pronájem pozemků parc č. 842/1 a 842/2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem pozemků parc. č. 842/2 o výměře 45 m2 a části parc. č. 842/1, o výměře cca 818 m2 oba v k.ú. Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, na dobu určitou od 1.3.2020 do 1.9.2022 k účelu umístění stavebního materiálu, potřebného pro realizaci stavby „BD Daliborka, Litoměřice“ za roční nájemné ve výši 120.000 Kč.

 

73/3/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 455/1 v k.ú. Pokratice a parc.č. 3718/92 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 455/1 v k.ú. Pokratice a parc.č. 3718/92 v k.ú. Litoměřice, dle GP 1455,4785-1479/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1028 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

74/3/2020
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor (celkem cca 50 m2) v suterénu budovy č.p. 2020/14 v ul. Kosmonautů v Litoměřicích za účelem spolkové činnosti

RM schvaluje zveřejnění adresného pronájmu prostor (celkem cca 50 m2) v suterénu budovy č.p. 2020/14 v ul. Kosmonautů v Litoměřicích spolku Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Litoměřice – jih, IČO: 75003627, Kosmonautů 2021/16, 412 01 Litoměřice za účelem spolkové činnosti.

 

75/3/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

76/3/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Litoměřice v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v ulici 5. května v Litoměřicích

RM schvaluje spolku ProLUKA o.s., se sídlem Velká Dominikánská 189/36, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 22852697, zastoupenému předsedkyní spolku Petrou Dostalovou, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 32,40 m2, který se nachází v prodejním stánku v objektu „D“ a v zastřešeném prostoru před stánkem v části objektu „E“, stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Litoměřice v areálu Tržnice Felixe Holzmanna v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1 000 Kč/m2/rok za pronájem prostoru uvnitř stánku a 600 Kč/m2/rok za pronájem zastřešeného prostoru před stánkem.

 

77/3/2020
Aktualizace smlouvy o nájmu nemovitostí-budovy č.p. 819, stojící na pozemku parc.č. 3086 v k.ú. Litoměřice a zahrady parc.č. 3087/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Osvobození v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru o celkové výměře 357,00 m2 v budově č.p. 819, stojící na pozemku parc.č. 3086 v k.ú. Litoměřice, a výpůjčce zahrady o výměře 754,00 m2 parc.č. 3087/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Osvobození v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá se spolkem Junák-český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z.s., se sídlem Osvobození 819/23, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 00525341, zastoupeným vedoucím střediska Pavlem Hájkem. Současně RM schvaluje slevu na nájemném za pronájem prostoru v budově ve výši 50 %. Nájemné činí po slevě částku 100 Kč/m2/rok, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

78/3/2020
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 195, stojící na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 195, stojící na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá v Litoměřicích, uzavřené dne 01.06.2015 se společností GERTAHAUS s.r.o., se sídlem Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 27301532. Dodatkem č. 2 se upravuje doba nájmu na dobu určitou do 31.05.2030 a výše nájemného. Podmínkou uzavření dodatku č. 2 je závazek nájemce i podnájemce řídit se Zásadami reklamy a označování provozoven v Litoměřicích, schválenými zastupitelstvem města, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 2 jako jeho příloha (viz příloha orig. zápisu).

 

79/3/2020
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Litoměřice, se sídlem Tylova 1239/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 00426105, zastoupeným předsedou oblastní výkonné rady MUDr. Vladimírem Valtou. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

 

80/3/2020
Ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000099 k části pozemku parc.č. 3408/2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000099, uzavřené dne 2.5.2001 k části pozemku parc.č. 3408/2, ostatní plocha, dráha, o výměře cca 210 m2 v k.ú. Litoměřice s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 41148 Křešice, dohodou ke dni 29.2.2020.

 

81/3/2020
Zveřejnění záměru pronájmu osmi tržních míst na Tržnici Felixe Holzmanna za účelem sezónního prodeje od data 01.04.2020

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu osmi tržních míst na Tržnici Felixe Holzmanna o velikosti cca 10 m2 za účelem sezónního prodeje od data 01.04.2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

82/3/2020
Schválení uzavření Darovací smlouvy na osobní automobil

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy na osobní automobil ŠKODA FABIA RZ 5U7 0313 ve vlastnictví Města Litoměřice s Farní charitou Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice IČO: 46769382 (viz příloha orig. zápisu).

 

83/3/2020
Zveřejnění adresného záměru pronájmu kancelářského prostoru v budově č.p. 18

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu kancelářského prostoru o výměře 9,30 m2, který se nachází v budově č.p. 18, stojící na pozemku parc. č. 7 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

84/3/2020
Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny elektřiny a schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení

a) RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 2 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 247 29035
b) RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 4 s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO 247 29035.

 

85/3/2020
Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

RM bere na vědomí výroční zprávu za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz příloha orig. zápisu).

 

86/3/2020
Schválení podání žádosti z programu Program 2020 Ústeckého kraje

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Modernizace pultu centrální ochrany“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování nákupu v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů nákupu.

 

87/3/2020
Příprava pravidel pro přidělování bytů projektu PAVE (První aktivní veřejná budova v ČR)

RM bere na vědomí navržený postup pro přípravu Pravidel přidělování bytů projektu PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR a pověřuje realizací Zdravé město Litoměřice.

 

88/3/2020
Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019

RM schvaluje Zprávu o výsledcích finančních kontrol pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

89/3/2020
Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet

RM schvaluje připojení města Litoměřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Litoměřicích dne 10.3.2020.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 11. února 2020

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu